Al. Wojska Polskiego 69, pokój 101 R (I piętro) 

65-762 Zielona Góra 

tel.: 68 328 32 70; 68 328 29 36; 68 328 29 37 

e-mail: rekrutacja@uz.zgora.pl

Al. Wojska Polskiego 69, pokój 101 R (I piętro) 

65-762 Zielona Góra 

tel.: 68 328 32 70; 68 328 29 36; 68 328 29 37 

e-mail: rekrutacja@uz.zgora.pl

 • KIERUNEK LEKARSKI Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Zielona Góra - kierunek Lekarski
  Absolwent kierunku lekarskiego uzyskuje tytuł zawodowy lekarza. Ma możliwość uzyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej do samodzielnej pracy w zawodzie lekarza, szczególnie w zakresie profilaktyki, diagnostyki, leczenia, rehabilitacji i orzecznictwa. Posiada umiejętność postępowania w stanach nagłych, a także właściwego przeprowadzania wywiadu lekarskiego, badania fizykalnego i planowania całości procesu diagnostyczno-leczniczego. Przygotowany jest do świadczenia usług w zróżnicowanych placówkach, takich jak podstawowa opieka zdrowotna, lecznictwo szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, jednostki naukowe oraz instytucje ochrony zdrowia. Absolwenci kierunku lekarskiego mają możliwość podjęcia szkolenia specjalizacyjnego w szczegółowych specjalnościach lekarskich. Mogą również rozwijać się naukowo poprzez uczestnictwo w studiach doktoranckich i osiąganie kolejnych szczebli kariery naukowej.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Lekarskim brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Biologia
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka i astronomia, matematyka

  Dowiedz się więcej

   

   

 • PIELĘGNIARSTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Zielona Góra - kierunek Pielęgniarstwo
  Absolwent studiów zawodowych na kierunku Pielęgniarstwo otrzymuje tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa. Absolwent przygotowany jest do samodzielnego pełnienia roli zawodowej posługując się wiedzą z zakresu przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych, a przede wszystkim do świadczenia opieki zdrowotnej oraz zarządzania.
  Powyższe zagadnienie realizowane jest poprzez:
  • rozpoznawanie potrzeb zdrowotnych jednostki, grupy lub zbiorowości oraz określenie zasobów niezbędnych i dostępnych do ich zaspokojenia
  • planowanie i realizowanie opieki pielęgniarskiej, z uwzględnieniem metody procesu pielęgnowania i priorytetów opieki,
  • wykonywanie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami
  • pomoc jednostce, rodzinie w osiąganiu zdrowia i niezależności w chorobie lub niepełnosprawności przez zapewnienie udziału we wszystkich formach opieki i samoopieki,
  • przestrzeganie zasad etyki zawodowej,
  • współpracę z profesjonalistami dla zapewnienia całościowej opieki jednostce i rodzinie,
  • organizowanie i podtrzymywanie bezpiecznego środowiska opieki i pracy,
  • dokumentowanie wszystkich etapów procesu pielęgnowania i wykorzystywanie tych informacji do oceny świadczonej opieki.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo jest przeliczony wynik ukończenia studiów wpisany do dyplomu.

  Dowiedz się więcej

 • RATOWNICTWO MEDYCZNE Stopień: I REKRUTACJA

  Absolwent studiów otrzymuje tytuł zawodowy licencjata ratownictwa medycznego. Jest przygotowany do samodzielnego wykonywania medycznych czynności ratunkowych w jednostkach systemu, głównie zespołach ratownictwa medycznego, centrach powiadamiania ratunkowego, lotniczym pogotowiu ratunkowym i szpitalnym oddziale ratunkowym.

  W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

  • korzystać z wiedzy z zakresu nauk medycznych i humanistycznych podczas wykonywania zadań zawodowych;
  • rozpoznawać stany nagłe, określać rodzaje i stopnie zagrożeń cywilizacyjno-środowiskowych w ujęciu globalnym, krajowym i lokalnym;
  • określać stopnie występującego zagrożenia dla życia lub zdrowia w przypadku awarii, katastrofy lub wypadku;
  • zabezpieczać osoby znajdujące się w miejscu awarii, katastrofy, wypadku i przeciwdziałać zwiększaniu liczby ofiar;
  • zapewniać opiekę medyczną ekipom ratowniczym podczas akcji ratowniczych, prognozować zachowania osób objętych zagrożeniem, zapobiegać wystąpieniu paniki;
  • posługiwać się medycznymi skalami oceny stanu ogólnego i ciężkości urazów oraz dokonywać ratowniczej oceny stanu ofiar awarii, katastrofy lub wypadku;
  • ustalać kolejność udzielania poszkodowanym ratowniczych świadczeń zdrowotnych i ewakuacji, w zależności od ich stanu ogólnego, rodzaju i stopnia odniesionych obrażeń oraz warunków w miejscu zdarzenia;
  • współuczestniczyć w organizacji ewakuacji ludzi z zagrożonego rejonu;
  • wykonywać medyczne czynności ratunkowe w miejscu i w warunkach katastrof, awarii i wypadków;
  • rozpoznawać stan utraty przytomności, oceniać jej stopnie, zabezpieczać funkcje życiowe osoby nieprzytomnej metodami bezprzyrządowymi oraz z użyciem sprzętu specjalistycznego;
  • prowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową bezprzyrządową oraz z użyciem sprzętu specjalistycznego i leków stosowanych w ratownictwie medycznym;
  • objaśniać działanie stosowanych w ratownictwie medycznym leków oraz reakcje somatyczne po ich podaniu;
  • udzielać, z zachowaniem procedur medycznych, świadczeń zdrowotnych osobom w stanach nagłych, w szczególności w miejscach publicznych;
  • pełnić ratowniczy nadzór medyczny nad poszkodowanymi i chorymi w miejscu zdarzenia i w czasie transportu;
  • wykonywać medyczne czynności ratunkowe w ramach państwowych i niepaństwowych systemów ratowniczych;
  • organizować i szkolić zakładowe służby ratownictwa medycznego;
  • popularyzować wiedzę ratowniczą we wszystkich środowiskach;
  • współdziałać w procesie edukacji z zakresu udzielania pierwszej pomocy, realizowanym w systemie szkolnym i pozaszkolnym.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ratownictwo medyczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, matematyka

  Dowiedz się więcej

   

 • WYCHOWANIE FIZYCZNE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Zielona Góra - kierunek Wychowanie fizyczne
  Absolwent studiów zawodowych na kierunku Wychowanie fizyczne otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Celem kształcenia na tym kierunku jest wyposażenie studentów w niezbędną wiedzę biologiczną i społeczną oraz umiejętności pozwalające na zdobycie kwalifikacji zawodowych jako nauczyciel wychowania fizycznego. Kwalifikacje te mają w założeniu zapewnić racjonalne działanie środkami fizycznymi na rozwój fizyczny, motoryczny i zdrowotny oraz środkami pedagogicznymi na rozwój psychiczny i społeczny, a także kształtowanie właściwej postawy do kultury fizycznej dzieci i młodzieży. Miejscem zatrudnienia absolwenta mogą być szkoły podstawowe, placówki wychowania pozaszkolnego, organizacje sportowe i placówki kultury fizycznej.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Wychowanie fizyczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Dwa przedmioty wybrane spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Wychowanie fizyczne jest przeliczony wynik ukończenia studiów wpisany do dyplomu.

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (3)

kuba Ocena

Na lekarskim jest bardzo dobry poziom. Polecam z całego serca!

Amanda Ocena

Uniwersytet Zielonogórski pomaga mi zdobyć niezbędną wiedzę, której potrzebuję, by w przyszłości jak najlepiej ratować życie i zdrowie innych ludzi. Jestem na kierunku lekarskim, który wiąże się z ogromną ilością nauki i praktyki. Ale już teraz wiem, że jestem na właściwym miejscu...

Zosia Ocena

Nie pamiętam kiedy po raz pierwszy przyszło mi do głowy, aby zostać lekarzem; zapewne jeszcze w szkole podstawowej. Dlaczego wybrałam sobie taki zawód? Bo jest szlachetny. Pomagać ludziom to przecież cudowna sprawa. Tego uczę się tutaj, na Uniwersytecie Zielonogórskim.