Uniwersytet Zielonogórski

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu UZ

Al. Wojska Polskiego 69, pokój 101 R (I piętro) 

65-762 Zielona Góra 

tel.: 68 328 32 70; 68 328 29 36; 68 328 29 37 

e-mail: rekrutacja@uz.zgora.pl

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu UZ

Uniwersytet Zielonogórski

Al. Wojska Polskiego 69, pokój 101 R (I piętro) 

65-762 Zielona Góra 

tel.: 68 328 32 70; 68 328 29 36; 68 328 29 37 

e-mail: rekrutacja@uz.zgora.pl

 • FIZJOTERAPIA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Zielonej Górze - Uniwersytet Zielonogórski - kierunek studiów fizjoterapia

  Studia mają profil praktyczny, kierunek mieści się w obszarze kształcenia z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Studia kończą się uzyskaniem tytułu magistra, który upoważnia do przystąpienia do Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego po zdaniu którego, uzyskuje się pełne prawo do wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

  Absolwent uzyskuje przygotowanie zawodowe do samodzielnej pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, jak również z osobami zdrowymi w zakresie profilaktyki i przygotowania sportowego, w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) w profilaktyce oraz w celach leczniczych oraz uprawnienia do podjęcia specjalizacji z zakresu fizjoterapii.

  Absolwent uzyskuje zarówno wiedzę jak i umiejętności wiadomości do wykonywania badań z zakresu diagnostyki funkcjonalnej, planowania i kontrolowania efektywności procesu rehabilitacji medycznej, kierowania zespołem terapeutycznym, organizacji i zarządzania placówkami prowadzącymi działalność fizjoterapeutyczną, szkolenia zawodowego w zakresie podstawowych procedur fizjoterapeutycznych i nauczania przedmiotów zawodowych.

  Zdobyte kwalifikacje oraz umiejętności pozwalają na podejmowanie pracy na różnych stanowiskach w zawodzie fizjoterapeuty w instytucjach medycznych, sportowych, opiekuńczych i oświatowych, świadczących usługi z zakresu szeroko pojętej rehabilitacji, profilaktyki i przygotowania sportowego. W programie studiów zostały uwzględnione wszystkie wymogi i treści programowe konieczne do uzyskania uprawnień magistra fizjoterapii.

  Program studiów jest również zgodny z rekomendacją Forum Europejskiego Regionu Światowej Konfederacji Fizjoterapii (WCPT – The World Confederation for Physical Therapy) oraz Europejskiej Sieci Wyższych Szkół Fizjoterapii (ENPHE – European Network of Physiotherapy in Higher Education). Należy również zaznaczyć, że w trakcie trwania studiów, student ma możliwość wyboru przedmiotów spełniających jego osobiste zainteresowania i potrzeby edukacyjne, ukierunkowujących jego przyszłość zawodową.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku fizjoterapia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, język obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KIERUNEK LEKARSKI (medycyna)

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 6 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie jednolite magisterskie
  czas trwania: 6 lat 6 lat
  tytuł zawodowy: lekarz lekarz
  Studia w Zielonej Górze - Uniwersytet Zielonogórski - kierunek studiów lekarski
  Absolwent kierunku lekarskiego uzyskuje tytuł zawodowy lekarza. Ma możliwość uzyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej do samodzielnej pracy w zawodzie lekarza, szczególnie w zakresie profilaktyki, diagnostyki, leczenia, rehabilitacji i orzecznictwa. Posiada umiejętność postępowania w stanach nagłych, a także właściwego przeprowadzania wywiadu lekarskiego, badania fizykalnego i planowania całości procesu diagnostyczno-leczniczego.
  Przygotowany jest do świadczenia usług w zróżnicowanych placówkach, takich jak podstawowa opieka zdrowotna, lecznictwo szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, jednostki naukowe oraz instytucje ochrony zdrowia. Absolwenci kierunku lekarskiego mają możliwość podjęcia szkolenia specjalizacyjnego w szczegółowych specjalnościach lekarskich. Mogą również rozwijać się naukowo poprzez uczestnictwo w studiach doktoranckich i osiąganie kolejnych szczebli kariery naukowej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku kierunek lekarski (medycyna) brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PIELĘGNIARSTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat pielęgniarstwa magister pielęgniarstwa magister pielęgniarstwa
  Studia w Zielonej Górze - Uniwersytet Zielonogórski - kierunek studiów pielęgniarstwo

  Absolwent studiów zawodowych na kierunku Pielęgniarstwo otrzymuje tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa. Absolwent przygotowany jest do samodzielnego pełnienia roli zawodowej posługując się wiedzą z zakresu przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych, a przede wszystkim do świadczenia opieki zdrowotnej oraz zarządzania.

  Powyższe zagadnienie realizowane jest poprzez:

  • rozpoznawanie potrzeb zdrowotnych jednostki, grupy lub zbiorowości oraz określenie zasobów niezbędnych i dostępnych do ich zaspokojenia
  • planowanie i realizowanie opieki pielęgniarskiej, z uwzględnieniem metody procesu pielęgnowania i priorytetów opieki,
  • wykonywanie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami
  • pomoc jednostce, rodzinie w osiąganiu zdrowia i niezależności w chorobie lub niepełnosprawności przez zapewnienie udziału we wszystkich formach opieki i samoopieki,
  • przestrzeganie zasad etyki zawodowej,
  • współpracę z profesjonalistami dla zapewnienia całościowej opieki jednostce i rodzinie,
  • organizowanie i podtrzymywanie bezpiecznego środowiska opieki i pracy,
  • dokumentowanie wszystkich etapów procesu pielęgnowania i wykorzystywanie tych informacji do oceny świadczonej opieki.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pielęgniarstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy nowożytny, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kandydaci przyjmowani są według kolejności na liście rankingowej, sporządzonej na podstawie punktacji za: przeliczony wynik ukończenia studiów wpisany do dyplomu; przeliczoną jedną publikację w czasopiśmie naukowym lub zawodowym, zgodnie z regułą: jako autor publikacji – 2 punkty, jako współautor publikacji.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • POŁOŻNICTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Zielonej Górze - Uniwersytet Zielonogórski - kierunek studiów położnictwo

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku położnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy nowożytny, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • RATOWNICTWO MEDYCZNE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Zielonej Górze - Uniwersytet Zielonogórski - kierunek studiów ratownictwo medyczne

  Absolwent studiów otrzymuje tytuł zawodowy licencjata ratownictwa medycznego. Jest przygotowany do samodzielnego wykonywania medycznych czynności ratunkowych w jednostkach systemu, głównie zespołach ratownictwa medycznego, centrach powiadamiania ratunkowego, lotniczym pogotowiu ratunkowym i szpitalnym oddziale ratunkowym.

  W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

  • korzystać z wiedzy z zakresu nauk medycznych i humanistycznych podczas wykonywania zadań zawodowych;
  • rozpoznawać stany nagłe, określać rodzaje i stopnie zagrożeń cywilizacyjno-środowiskowych w ujęciu globalnym, krajowym i lokalnym;
  • określać stopnie występującego zagrożenia dla życia lub zdrowia w przypadku awarii, katastrofy lub wypadku;
  • zabezpieczać osoby znajdujące się w miejscu awarii, katastrofy, wypadku i przeciwdziałać zwiększaniu liczby ofiar;
  • zapewniać opiekę medyczną ekipom ratowniczym podczas akcji ratowniczych, prognozować zachowania osób objętych zagrożeniem, zapobiegać wystąpieniu paniki;
  • posługiwać się medycznymi skalami oceny stanu ogólnego i ciężkości urazów oraz dokonywać ratowniczej oceny stanu ofiar awarii, katastrofy lub wypadku;
  • ustalać kolejność udzielania poszkodowanym ratowniczych świadczeń zdrowotnych i ewakuacji, w zależności od ich stanu ogólnego, rodzaju i stopnia odniesionych obrażeń oraz warunków w miejscu zdarzenia;
  • współuczestniczyć w organizacji ewakuacji ludzi z zagrożonego rejonu;
  • wykonywać medyczne czynności ratunkowe w miejscu i w warunkach katastrof, awarii i wypadków;
  • rozpoznawać stan utraty przytomności, oceniać jej stopnie, zabezpieczać funkcje życiowe osoby nieprzytomnej metodami bezprzyrządowymi oraz z użyciem sprzętu specjalistycznego;
  • prowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową bezprzyrządową oraz z użyciem sprzętu specjalistycznego i leków stosowanych w ratownictwie medycznym;
  • objaśniać działanie stosowanych w ratownictwie medycznym leków oraz reakcje somatyczne po ich podaniu;
  • udzielać, z zachowaniem procedur medycznych, świadczeń zdrowotnych osobom w stanach nagłych, w szczególności w miejscach publicznych;
  • pełnić ratowniczy nadzór medyczny nad poszkodowanymi i chorymi w miejscu zdarzenia i w czasie transportu;
  • wykonywać medyczne czynności ratunkowe w ramach państwowych i niepaństwowych systemów ratowniczych;
  • organizować i szkolić zakładowe służby ratownictwa medycznego;
  • popularyzować wiedzę ratowniczą we wszystkich środowiskach;
  • współdziałać w procesie edukacji z zakresu udzielania pierwszej pomocy, realizowanym w systemie szkolnym i pozaszkolnym.

  Absolwent powinien prowadzić kursy, szkolenia i pokazy z zakresu udzielania pierwszej pomocy; utrzymywać w pełnej gotowości stacjonarne i mobilne punkty ratownicze; komunikować się z chorym i poszkodowanym; współpracować z lekarzem, pielęgniarką i pozostałym personelem medycznym w zakresie medycznych czynności ratunkowych.

   Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia i do złożenia Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego (PERM).

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ratownictwo medyczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy nowożytny, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Zielonogórski.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (5)

Aspiryna Ocena odpowiedz

CM UZ ma swoją specyfikę przez to, że niektóre zajęcia odbywają się poza Zieloną, co czasem powoduje obsuwy w ogłaszaniu planów zajęć klinicznych, ale dla mnie najważniejszy jest efekt końcowy, czyli to ile jestem w stanie nauczyć się, żeby bez lęku podjąć pracę w zawodzie lekarza. Ogólnie rzecz biorąc poziom kadry i nauczania jest bardzo wysoki (bywają też wyjątki...), grupy studenckie małe, przez co można z zajęć wynieść o wiele więcej niż w tzw. dużych uniwersytetach. Jako studenci nie jesteśmy anonimowi. Nie mam zastrzeżeń do pracy biura obsługi studenta, ani władz, bo wtedy, gdy byłam w potrzebie uzyskałam odpowiednią pomoc. Uważam, że robią co mogą, a ich podejście oceniam jako prostudenckie. Minusy? - za mało miejsc w porządnych akademikach, za mało osób ma możliwość przeniesienia się na studia stacjonarne.

E.coli Ocena odpowiedz

Na kierunku lekarskim CM UZ studiuję już kilka lat. Kadra nauczycielska jest naprawdę na dobrym poziomie, ludzie na większości przedmiotów chętnie przekazują swoją wiedzę. Jednak nie na wszystkich przedmiotach jesteśmy mile widziani na oddziale i zdąża się, że po prostu nie robimy nic produktywnego. Największym minusem uczelni jest niestety dziekanat. Chaos jaki tam panuje jest nie do opisania. Regulamin studiów jest tylko wtedy ważny kiedy są wymagania wobec studentów, w drugą stronę - zapomnijcie. Sylabusy zmieniają się miesiąca na miesiąc wraz z formą zaliczeń przedmiotów. Plany zajęć wysyłane studentom nie dość, że wysyłane kilka dni przed rozpoczęciem zajęć, to są niekompletne i z nieprawidłową ilością godzin z przedmiotów... Niestety z roku na rok kontakt studentów z władzami uczelni uległ drastycznemu pogorszeniu. Zarówno starsze jak młodsze roczniki podzielają zdanie na ten temat naszego dziekanatu. A co gorsza podzielają je także prowadzący.

kuba Ocena odpowiedz

Na lekarskim jest bardzo dobry poziom. Polecam z całego serca!

Amanda Ocena odpowiedz

Uniwersytet Zielonogórski pomaga mi zdobyć niezbędną wiedzę, której potrzebuję, by w przyszłości jak najlepiej ratować życie i zdrowie innych ludzi. Jestem na kierunku lekarskim, który wiąże się z ogromną ilością nauki i praktyki. Ale już teraz wiem, że jestem na właściwym miejscu...

Zosia Ocena odpowiedz

Nie pamiętam kiedy po raz pierwszy przyszło mi do głowy, aby zostać lekarzem; zapewne jeszcze w szkole podstawowej. Dlaczego wybrałam sobie taki zawód? Bo jest szlachetny. Pomagać ludziom to przecież cudowna sprawa. Tego uczę się tutaj, na Uniwersytecie Zielonogórskim.