al. Mickiewicza 21,

31-120 Kraków

tel. 12 662 43 32

fax. 12 633 44 43

e-mail: wrol@ar.krakow.pl

http://wre.ur.krakow.pl/

al. Mickiewicza 21,

31-120 Kraków

tel. 12 662 43 32

fax. 12 633 44 43

e-mail: wrol@ar.krakow.pl

http://wre.ur.krakow.pl/

 • ROLNICTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Rolnictwo

  Kierunek rolnictwo zapewnia wszechstronne przygotowanie do pracy w szeroko pojętym rolnictwie, obejmującym produkcję roślinną, ochronę środowiska, biologię i ekonomikę rolnictwa, a także w działach współpracujących: produkcji zwierzęcej, ogrodnictwie, przemyśle spożywczym, melioracjach i mechanizacji rolnictwa oraz do prowadzenia gospodarstwa rolniczego. Absolwent studiów wykazuje się:

  • wiedzą ogólną z dziedziny nauk rolniczych i ekonomiki rolnictwa, wiedzą szczegółową z zakresu nauk związanych z produkcją roślinną oraz funkcjonowaniem i organizacją gospodarstw w ich otoczeniu ekonomicznym, społecznym, prawnym oraz podstawową wiedzą specjalistyczną,
  • zdolnością krytycznego rozumienia wiedzy i jej praktycznego wykorzystywania do opisu oraz analizy typowych problemów i obszarów działalności rolniczej i otoczenia rolnictwa,
  • przygotowaniem do aktywnego uczestniczenia w procesach produkcyjnych i decyzyjnych oraz w tworzeniu i realizacji złożonych przedsięwzięć w środowisku pracy i poza nim,
  • umiejętnością jasnego i jednoznacznego przedstawiania i konsultowania, w gronie specjalistów, swoich wniosków oraz teoretycznych i praktycznych przesłanek, które stanowią ich podstawę,
  • umiejętnością uczenia się, pozwalającą kontynuować studia oraz umiejętnością sformułowania i rozwiązania typowego zadania badawczego przy wykorzystaniu nowoczesnych metod i narzędzi pozyskiwania i przetwarzania informacji.

  Płatne studia na specjalności Agriculture umożliwiają studiowanie obcokrajowcom w ramach programu Erasmus.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Agrobiologia
  • Agroekonomia
  • Doradztwo agrotechniczne
  • Agriculture

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Agrobiologia
  • Agroekonomia
  • Agroturystyka
  • Inżynieria produkcji i towaroznawstwo rolno-spożywcze

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Agroekonomia
  • Doradztwo agrotechniczne

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Agroekonomia

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Rolnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki z astronomią, geografii, informatyki, matematyki

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Rolnictwo jest ocena na dyplomie.

  Dowiedz się więcej

   

 • OCHRONA ŚRODOWISKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Ochrona środowiska
  Kierunek ochrona środowiska zapewnia przygotowanie specjalistów posiadających ogólną wiedzę przyrodniczą oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu: ochrony przyrody, kontroli i kształtowania środowiska, oddziaływania człowieka na glebę, powietrze i wodę, gospodarowania wodą oraz odpadami, jak również podstawy z zakresu problematyki prawnej i ekonomicznej ochrony środowiska. Dzięki kompleksowej wiedzy o środowisku, wzbogaconej znajomością jego monitoringu, systemów informatycznych, technik pomiarowych i analitycznych oraz metod zarządzania systemami środowiskowymi, absolwenci są przygotowani do zajmowania się ochroną środowiska w ujęciu lokalnym i systemowym.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Biotechnologia środowiska
  • Monitoring środowiska i zagrożenia ekosystemów

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Zagrożenia i ochrona ekosystemów
  • Monitoring ekologiczny środowiska
  • Agroecology
  • Kształtowanie i rewaloryzacja środowiska

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Zagrożenia i ochrona ekosystemów
  • Monitoring ekologiczny środowiska
  • Agroecology

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ochrona środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki z astronomią, geografii, informatyki, matematyki

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ochrona środowiska jest ocena uzyskana na dyplomie studiów I stopnia, a w przypadku nierozstrzygnięcia rozpatrywana jest średnia z ocen wskazanych w suplemencie.

   

  Dowiedz się więcej

   

 • EKONOMIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Ekonomia

  Absolwenci kierunku ekonomia wyposażeni są w szeroki zakres wiedzy z dziedziny ekonomii, zarządzania, rachunkowości i finansów oraz prawa. Obok ogólnej wiedzy ekonomiczno-prawnej absolwenci uzyskują kompleksową wiedzę z zakresu mikro- i makroekonomii, a także podstawowe informacje z zakresu specyfiki gospodarki żywnościowej, poznają nowe kierunki rozwoju produkcji rolniczej, przetwórstwa rolno-spożywczego, rynku żywnościowego i usług. Ważne miejsce w programie studiów zajmują światowe problemy rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz kwestie dostosowywania się polskiego rolnictwa do wymagań jednolitego rynku europejskiego. Ponadto swe zainteresowania studenci mogą rozwijać dzięki indywidualnym decyzjom. Znaczny udział w programie studiów mają bowiem przedmioty ekonomiczno-rolnicze do wyboru (fakultety).

  Znają język obcy na poziomie biegłości B2 „Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego” Rady Europy, zaś treści kształcenia w zakresie technologii informacyjnej pozwalają im na uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowej.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Ekonomika agrobiznesu

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Ekonomika gospodarki żywnościowej
  • Zarządzanie i marketing w agrobiznesie

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Ekonomika agrobiznesu

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Ekonomika gospodarki żywnościowej
  • Zarządzanie i marketing w agrobiznesie

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologii, geografii,  historii, informatyki, matematyki, wiedzy o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ekonomia jest ocena uzyskana na dyplomie studiów I stopnia, a w przypadku nierozstrzygnięcia rozpatrywana jest średnia z ocen wskazanych w suplemencie.

   

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Zarządzanie
  Absolwenci kierunku zarządzanie wyposażeni są w szeroki zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącej istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania orga­nizacji, tj. przedsiębiorstw i instytucji publicznych. Posia­dają umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i roz­wiązywania problemów gospodarowania zasobami ludz­kimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami. Są przy­gotowani do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami i zadaniami w różnego rodzaju organizacjach. Znają język obcy na poziomie biegłości B2 „Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego” Rady Europy.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie w agrobiznesie

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie w agrobiznesie

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologii, geografii,  historii, informatyki, matematyki, wiedzy o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   

 • AGRICULTURE Stopień: I REKRUTACJA

  Our objectives

  Faculty of Agriculture and Economics is the oldest one at the University of Agriculture in Krakow. Its educational offer comprises full-time and part-time programmes, in compliance with the European Union standards. The Faculty is fully authorized to grant academic degrees and academic title of agricultural sciences in the field of agronomy.
  Agriculture programme offered at the Faculty helps the graduates to acquire a comprehensive knowledge in the field of agriculture and agricultural technologies, including supplementary modules, like horticultural or livestock production or economic module, which improves employment opportunities at the competitive 21st century labour market.

  Czytaj dalejZwiń

 • BIOGOSPODARKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Biogospodarka

  Absolwent kierunku biogospodarka wyróżnia się zarówno inżynierskim jak i interdyscyplinarnym wykształceniem, które pozwala na dużą elastyczność na rynku pracy. Oznacza to możliwość zatrudnienia w różnych sektorach wchodzących w skład biogospodarki, np.: rolno-spożywczym, energetycznym jak i administracji publicznej. Absolwent studiów wykazuje się:

  • znajomością zasad obowiązujących w produkcji pierwotnej prowadzonej w różnych systemach rolniczych z uwzględnieniem zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych,
  • znajomością zasad bezpieczeństwa biosanitarnego,
  • znajomością zasad funkcjonowania biogospodarki oraz narzędzi i metod wykorzystywanych w procesach biotechnologicznych,
  • znajomością zasad funkcjonowania rynków i konkurencji w biogospodarce,
  • znajomością zasad ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego,
  • wiedzą ogólną z dziedziny nauk rolniczych, szczególnie stosowanych technologii oraz wiedzą szczegółową z zakresu zrównoważonego rozwoju, jakości produkcji pierwotnej oraz ekonomiki,
  • zdolnością krytycznej analizy pozyskiwanej wiedzy i jej praktycznego wykorzystywania do opisu oraz analizy typowych problemów i obszarów działalności gospodarczej związanej szczególnie z produkcją pierwotną,
  • kwalifikacjami niezbędnymi do prowadzenia gospodarstwa rolnego produkującego surowce roślinne i zwierzęce.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Bezpieczeństwo biosanitarne
  • Bioinżynieria produkcji pierwotnej
  • Ekonomika zrównoważonego rozwoju

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Inżynieria surowców i bioproduktów

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Bezpieczeństwo biosanitarne
  • Bioinżynieria produkcji pierwotnej
  • Ekonomika zrównoważonego rozwoju

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biogospodarka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki z astronomią, geografii, informatyki, matematyki

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biogospodarka jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

  Dowiedz się więcej

 • ENVIRONMENTAL PROTECTION Stopień: II REKRUTACJA

  Our objectives

  Agroecology is a modern approach to agriculture, where farming considers not only economic aspects but also widely understood ecological needs of the agrocenoses and adjoining areas. Contemporary farmer should possess extensive knowledge on plants and animals in rural areas and be aware of the relationships between living organisms and the natural environment.
  Implementation of the rules of ecology into agricultural practice will allow for obtaining safe and healthy food. While realizing study programme a graduate will acquire knowledge about the impact of agricultural activity on the environment, organic systems of farming and food production but also on multifunctional rural development and economic aspects of these processes, which improves employment opportunities in the European Union institutions.

  Czytaj dalejZwiń

  Specjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Agroecology
 • INTERNATIONAL MASTER DOUBLE DEGREE PROGRAM IN BUSINESS ECONOMICS Stopień: II REKRUTACJA

  General information

  The University of Krakow and Slovak Agriculture University of Nitra are the partner institutions cooperating in a joint international educational programme, the “International Master Double Degree Program in Business Economics.”
  The master program “International Master Double Degree Program in Business Economics” lasts four semesters (120 ECTS). The first semester of the program is attended at the Slovak University of Agriculture in Nitra.

  The second semester will be attended at the University of Agriculture in Krakow, third semester of the master program have to be attended at the Slovak University of Nitra. The fourth semester is assigned to one course at the University of Agriculture in Krakow and the preparation of the master thesis at the home university.

  Our objectives

  Graduates of the international master double degree program in Business Economics are able to analyze complex economic relations in business processes, propose and implement managerial decisions related to functioning of those processes. They apply a high degree of autonomy and creativity at managerial decision making. They command a deep knowledge not only from operative business management but also from the area of strategic decisions from viewpoint of globalization and economy as well.

  Czytaj dalejZwiń

 • JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŚRODOWISKA Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Jakość i bezpieczeństwo środowiska
  Troska o jakość i bezpieczeństwo środowiska przejawia się we wszystkich obszarach działalności człowieka, począwszy od procesów produkcyjnych, technologiczny, usług aż po ochronę zasobów przyrody. Powołanie tego kierunku studiów uzasadnione jest koniecznością przygotowania specjalistów, którzy podejmują w praktyce działania (kontrolne, menadżerskie, wdrożeniowe, technologiczne, badawcze) mające na celu zmniejszenie zanieczyszeń różnych elementów środowiska oraz zminimalizowanie ich uciążliwości i szkodliwości dla środowiska przyrodniczego oraz zdrowia i życia człowieka. Studia na kierunku jakość i bezpieczeństwo środowiska są dwustopniowe.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie środowiskiem
  • Analityka środowiskowa

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie środowiskiem
  • Analityka środowiskowa

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Jakość i bezpieczeństwo środowiska jest ocena na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)