al. Mickiewicza 21,

31-120 Kraków

tel. 12 662 43 32

fax. 12 633 44 43

e-mail: wrol@ar.krakow.pl

http://wre.ur.krakow.pl/

al. Mickiewicza 21,

31-120 Kraków

tel. 12 662 43 32

fax. 12 633 44 43

e-mail: wrol@ar.krakow.pl

http://wre.ur.krakow.pl/

 • ROLNICTWO Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Rolnictwo
  Kierunek Rolnictwo zapewnia wszechstronne przygotowanie do pracy w szeroko pojętym rolnictwie, obejmującym produkcję roślinną, ochronę środowiska, biologię i ekonomikę rolnictwa, a także w działach współpracujących: produkcji zwierzęcej, ogrodnictwie, przemyśle spożywczym, melioracjach i mechanizacji rolnictwa oraz do prowadzenia gospodarstwa rolniczego. Program kształcenia na studiach inżynierskich opiera się na przedmiotach podstawowych i ogólnych (m.in. ekonomia, botanika, chemia, fizjologia roślin), kierunkowych (m.in. ekonomika i organizacja gospodarstw rolniczych, agroekologia i ochrona środowiska, szczegółowa uprawa roślin, technika rolnicza) oraz przedmiotach powiązanych ściśle ze specjalnością. 
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Rolnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, informatyka, matematyka

  Dowiedz się więcej

   

 • OCHRONA ŚRODOWISKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Ochrona środowiska
  Program studiów ułatwi absolwentom zatrudnienie zgodne z uzyskanym wykształceniem. Absolwent posiada ogólną wiedzę przyrodniczą oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu: ochrony przyrody, kontroli i kształtowania środowiska, oddziaływania człowieka na glebę, powietrze i wodę, gospodarowania wodą oraz odpadami, jak również podstawy z zakresu problematyki prawnej i ekonomicznej ochrony środowiska. Dzięki kompleksowej wiedzy o środowisku, wzbogaconej znajomością jego monitoringu, systemów informatycznych, technik pomiarowych i analitycznych oraz metod zarządzania systemami środowiskowymi, absolwenci są przygotowani do zajmowania się ochroną środowiska w ujęciu lokalnym i systemowym.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ochrona środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, informatyka, matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ochrona środowiska jest ocena uzyskana na dyplomie studiów I stopnia, a w przypadku nierozstrzygnięcia rozpatrywana jest średnia z ocen wskazanych w suplemencie.

   

  Dowiedz się więcej

   

 • EKONOMIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Ekonomia
  Absolwenci kierunku Ekonomia wyposażeni są w szeroki zakres wiedzy z dziedziny ekonomii, zarządzania, rachunkowości oraz prawa. Obok ogólnej wiedzy ekonomiczno-prawnej absolwenci uzyskują także podstawowe informacje z zakresu specyfiki gospodarki żywnościowej, poznają nowe kierunki rozwoju produkcji rolniczej, przetwórstwa rolno-spożywczego, rynku żywnościowego i usług. W ofercie dydaktycznej znajdują się również przedmioty prowadzone w języku angielskim, co umożliwia studentom doskonalenie znajomości tego języka i ułatwia studiowanie w zagranicznych uczelniach w ramach prowadzonego przez naszą Uczelnię programu ERASMUS (1 semestr).
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ekonomia jest ocena uzyskana na dyplomie studiów I stopnia, a w przypadku nierozstrzygnięcia rozpatrywana jest średnia z ocen wskazanych w suplemencie.

   

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Zarządzanie
  Kierunek ten zapewnia wszechstronne przygoto­wanie do pracy w charakterze specjalisty ds. organizacji i zarządzania oraz menedżera średniego szczebla zarządza­nia w szeroko pojętej gospodarce żywnościowej, a więc w rolnictwie, przemyśle rolno-spożywczym, w handlu, w instytucjach doradczych i konsultingowych oraz w organizacjach gospodarczych, samorządowych i admini­stracji, a także do prowadzenia własnej działalności go­spodarczej. Absolwenci kierunku Zarządzanie wyposażeni są w szeroki zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącej istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania orga­nizacji, tj. przedsiębiorstw i instytucji publicznych. Posia­dają umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i roz­wiązywania problemów gospodarowania zasobami ludz­kimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami. Są przy­gotowani do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami i zadaniami w różnego rodzaju organizacjach. Znają język obcy na poziomie biegłości B2 „Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego” Rady Europy.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS

  Dowiedz się więcej

   

 • BIOGOSPODARKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Biogospodarka
  Absolwent studiów I stopnia na kierunku biogospodarka wykazuje się ogólną wiedzą przyrodniczą oraz wiedzą specjalistyczną z zakresu: agronomii i inżynierii środowiska, a w szczególności:
  • znajomością zasad obowiązujących w produkcji pierwotnej prowadzonej w różnych systemach rolniczych z uwzględnieniem zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych,
  • znajomością zasad bezpieczeństwa biosanitarnego,
  • znajomością zasad produkcji i recyklingu bioproduktów,
  • znajomością zasad funkcjonowania rynków i konkurencji w biogospodarce.
  Studia I stopnia, na kierunku Biogospodarka trwają 7 semestrów (w tym 8 tygodni praktyki zawodowej) i obejmują 2428 godzin dydaktycznych. Studia kończą się wykonaniem pracy inżynierskiej i egzaminem z przedmiotów kierunkowych, a absolwenci uzyskują tytuł zawodowy inżyniera.
  Program studiów kierunku Biogospodarka realizowany jest głównie w oparciu o kadrę pracowników i bazę laboratoryjno-dydaktyczną Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego oraz innych wydziałów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Program kształcenia obejmuje trzy grupy przedmiotów:
  • Grupa treści ogólnych, do których należą: fakultet humanistyczny, ochrona własności intelektualnej, język nowożytny, wychowanie fizyczne, technologie informacyjne.
  • Grupa treści podstawowych, do których należą: botanika i taksonomia, ekonomia, matematyka, zoologia, statystyka matematyczna, fizyka, chemia, mikrobiologia, genetyka, biochemia, fizjologia roślin.
  • Grupa treści kierunkowych - wśród nich: podstawy ekologii i ochrony przyrody, podstawy biotechnologii, geologia i gleboznawstwo, ekonomika jakości bioproduktów, prawo w biogospodarce, podstawy produkcji pierwotnej, podstawy żywienia roślin, doskonalenie roślin i nasiennictwa, prognozowanie i modelowanie w produkcji pierwotnej, podstawy grafiki inżynierskiej, ochrona roślin, czynniki środowiskowe i biologia stresów, analiza laboratoryjna i diagnostyka mikrobiologiczna, gospodarka odpadami, biologia molekularna, zarządzanie kapitałem ludzkim, pozyskiwanie wsparcia finansowego, podstawy rachunkowości.
  Studia I stopnia przygotowują kadry dla firm funkcjonujących w różnych sektorach biogospodarki, np.: rolno-spożywczym, energetycznym jak i administracji publicznej. Zdobyty zakres wiadomości i umiejętności umożliwi podjęcie pracy w przedsiębiorstwach wprowadzających i wykorzystujących innowacyjne technologie zarówno w produkcji pierwotnej jak i wtórnej, bioenergetyce, ochronnie i kształtowaniu środowiska. Absolwent może także podejmować pracę w laboratoriach analitycznych, badawczych, diagnostycznych zajmujących się analizą biologiczną i chemiczną oraz oceną jakości. Zdobyta wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne pozwalają również na uruchomienie i prowadzenie przez Absolwenta działalności gospodarczej, szczególnie na terenach wiejskich. Program nauczania dostosowany jest do wymagań zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, zapewniającego zaspokojenie potrzeb gospodarczych, cywilizacyjnych i kulturowych z równoczesną dbałością o środowisko. Ponad 30% godzin w programie studiów stanowią fakultety/moduły do wyboru. Możliwość wyboru przedmiotów poza programem obowiązkowym pozwala studentom na zdobywanie wiedzy uwarunkowanej indywidualnymi zainteresowaniami. Program studiów zapewnia opanowanie przynajmniej jednego języka obcego oraz poznanie i umiejętność wykorzystania technik komputerowych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biogospodarka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, informatyka, matematyka

  Dowiedz się więcej

 • ENVIRONMENTAL PROTECTION Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Environmental protection
  Main field: Environmental Protection, speciality: Agroecology
  Agroecology is a modern approach to agriculture, where farming considers not only economic aspects but also widely understood ecological needs of the agrocenoses and adjoining areas. Contemporary farmer should possess extensive knowledge on plants and animals in rural areas and be aware of the relationships between living organisms and the natural environment. Implementation of the rules of ecology into agricultural practice will allow for obtaining safe and healthy food. While realizing study programme a graduate will acquire knowledge about the impact of agricultural activity on the environment, organic systems of farming and food production but also on multifunctional rural development and economic aspects of these processes, which improves employment opportunities in the European Union institutions.

 • JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŚRODOWISKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Jakość i bezpieczeństwo środowiska
  Absolwent kierunku Jakość i bezpieczeństwo środowiska ma szeroką ogólną wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych oraz technicznych dotyczącą ochrony i kształtowania środowiska. Posiada szczegółową wiedzę z zakresu fizycznych, chemicznych i biologicznych zagrożeń dla jakości i bezpieczeństwa środowiska oraz procedur, metod i technik ich minimalizowania. Ma wiedzę ekonomiczną i prawną w zakresie ochrony środowiska oraz zna zasady zarządzania jakością i bezpieczeństwem środowiska zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi regulacjami prawnymi, wskazuje również instytucje odpowiedzialne za monitoring i kontrolę jakości środowiska. Absolwent nabywa umiejętności związanych z identyfikacją zagrożeń w środowisku, oceną jakości poszczególnych elementów środowiska; projektowaniem i podejmowaniem działań na rzecz technologii zapewniających jakości i bezpieczeństwo środowiska; oceną oddziaływania na środowisko; menedżerskich w zakresie systemów zarządzania (jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem zdrowotnym żywności); pracy zespołowej w zakresie rozwiązywania problemów i doskonalenia organizacji. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają mu na zrównoważone i bezpieczne zarządzanie zasobami środowiska oraz kształtowanie ich jakości. Ponadto absolwent potrafi posługiwać się językiem obcym, specjalistycznym z zakresu nauk o środowisku na poziomie zaawansowania B2 oraz potrafi wykorzystywać najnowsze techniki IT do pozyskiwania informacji o środowisku oraz przetwarzania danych, ich analizy oraz graficznej prezentacji. Program studiów ułatwia absolwentom zatrudnienie zgodne z uzyskanym wykształceniem oraz umożliwia prowadzenie indywidualnej przedsiębiorczości. Absolwent jest również przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
  Na I stopniu liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 2370 i 1419 odpowiednio w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. W programie studiów około 30% punktów ECTS stanowią fakultety, czyli przedmioty wybierane przez studenta zgodnie z jego zainteresowaniami. W czasie studiów I stopnia duży nacisk kładzie się na szkolenie praktyczne, inżynierskie. Program studiów kierunku Jakość i bezpieczeństwo środowiska realizowany jest głównie w oparciu o kadrę pracowników i bazę laboratoryjno-dydaktyczną Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego. W przedmiotach ściśle specjalistycznych kadra Wydziału będzie wspomagana przez pracowników innych wydziałów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, w tym głównie Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji oraz przedstawicieli i specjalistów z instytucji administracyjnych, kontrolnych i przedsiębiorstw.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Jakość i bezpieczeństwo środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, geografia, informatyka, matematyka, fizyka z astronomią

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Jakość i bezpieczeństwo środowiska jest ocena na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)