• ROLNICTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Studia w Krakowie - Uniwersytet Rolniczy  im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - kierunek studiów rolnictwo

  Studia I stopnia

  Kierunek rolnictwo zapewnia wszechstronne przygotowanie do pracy w szeroko pojętym rolnictwie, obejmującym produkcję roślinną, ochronę środowiska, biologię i ekonomikę rolnictwa, a także w działach współpracujących: produkcji zwierzęcej, ogrodnictwie, przemyśle spożywczym, melioracjach i mechanizacji rolnictwa oraz do prowadzenia gospodarstwa rolniczego. Absolwent studiów wykazuje się:

  • wiedzą ogólną z dziedziny nauk rolniczych i ekonomiki rolnictwa, wiedzą szczegółową z zakresu nauk związanych z produkcją roślinną oraz funkcjonowaniem i organizacją gospodarstw w ich otoczeniu ekonomicznym, społecznym, prawnym oraz podstawową wiedzą specjalistyczną,
  • zdolnością krytycznego rozumienia wiedzy i jej praktycznego wykorzystywania do opisu oraz analizy typowych problemów i obszarów działalności rolniczej i otoczenia rolnictwa,
  • przygotowaniem do aktywnego uczestniczenia w procesach produkcyjnych i decyzyjnych oraz w tworzeniu i realizacji złożonych przedsięwzięć w środowisku pracy i poza nim,
  • umiejętnością jasnego i jednoznacznego przedstawiania i konsultowania, w gronie specjalistów, swoich wniosków oraz teoretycznych i praktycznych przesłanek, które stanowią ich podstawę,
  • umiejętnością uczenia się, pozwalającą kontynuować studia oraz umiejętnością sformułowania i rozwiązania typowego zadania badawczego przy wykorzystaniu nowoczesnych metod i narzędzi pozyskiwania i przetwarzania informacji.

  Płatne studia na specjalności Agriculture umożliwiają studiowanie obcokrajowcom w ramach programu Erasmus.

  Studia II stopnia

  Absolwent kierunku rolnictwo ma wiedzą technologiczną i techniczną z zakresu produkcji rolniczej oraz znajomością metod analizy ekonomicznej, organizacji i zarządzania, co umożliwia im samodzielne prowadzenie własnych gospodarstw rolnych i firm usługowych w obszarze okołorolniczym. Absolwent studiów II stopnia na kierunku rolnictwo wykazuje się:

  • wiedzą szczegółową z dziedziny nauk rolniczych i ekonomiki rolnictwa, wiedzą pogłębioną z zakresu nauk związanych z produkcją roślinną oraz funkcjonowaniem i organizacją gospodarstw w ich otoczeniu ekonomicznym, społecznym, prawnym oraz poszerzoną wiedzą specjalistyczną,
  • zdolnością krytycznego rozumienia wiedzy i jej praktycznego wykorzystywania do opisu oraz analizy typowych problemów i obszarów działalności rolniczej i otoczenia rolnictwa,
  • przygotowaniem do aktywnego uczestniczenia w procesach produkcyjnych
  • i decyzyjnych oraz w tworzeniu i realizacji złożonych przedsięwzięć w środowisku pracy i poza nim,
  • umiejętnością jasnego i jednoznacznego przedstawiania i konsultowania, w gronie specjalistów, swoich wniosków oraz teoretycznych i praktycznych przesłanek, które stanowią ich podstawę,
  • umiejętnością uczenia się, pozwalającą kontynuować studia oraz umiejętnością sformułowania i rozwiązania typowego zadania badawczego przy wykorzystaniu nowoczesnych metod i narzędzi pozyskiwania i przetwarzania informacji.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Agrobiologia
  • Agroekonomia
  • Doradztwo agrotechniczne
  • Agriculture

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Agrobiologia
  • Agroekonomia
  • Doradztwo agrotechniczne
  • Agriculture
  • Rolnictwo ekologiczne

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Agroekonomia
  • Doradztwo agrotechniczne

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Agroekonomia
  • Doradztwo agrotechniczne
  • Rolnictwo ekologiczne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku rolnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Nabór na podstawie oceny określonej na dyplomie ukończenia studiów, a w przypadku gdy jest ona nierozstrzygająca – dodatkowo na podstawie oceny średniej arytmetycznej z ocen wykazanych w suplemencie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • EKONOMIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Studia w Krakowie - Uniwersytet Rolniczy  im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - kierunek studiów ekonomia

  Studia I stopnia

  Absolwenci kierunku ekonomia wyposażeni są w szeroki zakres wiedzy z dziedziny ekonomii, zarządzania, rachunkowości i finansów oraz prawa. Obok ogólnej wiedzy ekonomiczno-prawnej absolwenci uzyskują kompleksową wiedzę z zakresu mikro- i makroekonomii, a także podstawowe informacje z zakresu specyfiki gospodarki żywnościowej, poznają nowe kierunki rozwoju produkcji rolniczej, przetwórstwa rolno-spożywczego, rynku żywnościowego i usług.

  Ważne miejsce w programie studiów zajmują światowe problemy rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz kwestie dostosowywania się polskiego rolnictwa do wymagań jednolitego rynku europejskiego. Ponadto swe zainteresowania studenci mogą rozwijać dzięki indywidualnym decyzjom. Znaczny udział w programie studiów mają bowiem przedmioty ekonomiczno-rolnicze do wyboru (fakultety).

  Znają język obcy na poziomie biegłości B2 „Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego” Rady Europy, zaś treści kształcenia w zakresie technologii informacyjnej pozwalają im na uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowej.

  Studia II stopnia

  absolwenci kierunku ekonomia wyposażeni są w szeroki zakres wiedzy z dziedziny ekonomii, zarządzania, rachunkowości i finansów oraz prawa. Obok ogólnej wiedzy ekonomiczno-prawnej absolwenci uzyskują kompleksową wiedzę z zakresu mikro- i makroekonomii, a także podstawowe informacje z zakresu specyfiki gospodarki żywnościowej, poznają nowe kierunki rozwoju produkcji rolniczej, przetwórstwa rolno-spożywczego, rynku żywnościowego i usług.

  Ważne miejsce w programie studiów zajmują światowe problemy rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz kwestie dostosowywania się polskiego rolnictwa do wymagań jednolitego rynku europejskiego. Ponadto swe zainteresowania studenci mogą rozwijać dzięki indywidualnym decyzjom. Znaczny udział w programie studiów mają bowiem przedmioty ekonomiczno-rolnicze do wyboru (fakultety).

  Znają język obcy na poziomie biegłości B2 „Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego” Rady Europy, zaś treści kształcenia w zakresie technologii informacyjnej pozwalają im na uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowej.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Ekonomika agrobiznesu

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Ekonomika gospodarki żywnościowej
  • Zarządzanie i marketing w agrobiznesie
  • Business economics

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Ekonomika agrobiznesu

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Ekonomika gospodarki żywnościowej
  • Zarządzanie i marketing w agrobiznesie

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Nabór na podstawie oceny określonej na dyplomie ukończenia studiów, a w przypadku gdy jest ona nierozstrzygająca – dodatkowo na podstawie oceny średniej arytmetycznej z ocen wykazanych w suplemencie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • OCHRONA ŚRODOWISKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Studia w Krakowie - Uniwersytet Rolniczy  im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - kierunek studiów ochrona środowiska
  Studia I stopnia

  Kierunek ochrona środowiska zapewnia przygotowanie specjalistów posiadających ogólną wiedzę przyrodniczą oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu: ochrony przyrody, kontroli i kształtowania środowiska, oddziaływania człowieka na glebę, powietrze i wodę, gospodarowania wodą oraz odpadami, jak również podstawy z zakresu problematyki prawnej i ekonomicznej ochrony środowiska. Dzięki kompleksowej wiedzy o środowisku, wzbogaconej znajomością jego monitoringu, systemów informatycznych, technik pomiarowych i analitycznych oraz metod zarządzania systemami środowiskowymi, absolwenci są przygotowani do zajmowania się ochroną środowiska w ujęciu lokalnym i systemowym.

  Specjalności:

  Biotechnologia środowiska - Absolwenci tej specjalności uzyskują specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu wykorzystania i zastosowania biotechnologii w ochronie środowiska. Dotyczy to w szczególności wykorzystania roślin i mikroorganizmów do ochrony środowiska i usuwania z niego zanieczyszczeń.

  Monitoring środowiska i zagrożenia ekosystemów - Absolwent tej specjalności potrafi rozpoznawać, monitorować i diagnozować zagrożenia środowiska, a także je przewidywać. Jest przygotowany do realizacji zadań z zakresu oceny stanu środowiska wymaganego do wywiązania się naszego kraju ze zobowiązań wspólnotowych.

  Program studiów I stopnia Ochrony Środowiska oferuje ponad 120 godzin przedmiotów związanych z rolnictwem i zgodnie Rozporządzeniem MRiRW z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z dnia 27 stycznia 2012 r.) nabywają one uprawnienia do przejmowania i prowadzenia gospodarstwa rolnego.

  Możliwość uzyskania certyfikatu z zakresu doradztwa rolniczego (po wyborze w ramach fakultetów doradztwa rolniczego i komunikacji społecznej, przy odpowiedniej liczbie godzin przedmiotów rolniczych). Udział fakultetów z produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz ochrony środowiska rolniczego uławia osiągnięcie odpowiedniej wiedzy z zakresu integrowanej produkcji rolniczej.

  Studia II stopnia

  Kierunek ochrona środowiska zapewnia przygotowanie specjalistów posiadających wiedzę rozszerzoną i bardziej specjalistyczną z zakresu nauk przyrodniczych i nauk o środowisku, w stosunku do absolwenta I. stopnia studiów na tym kierunku. Wiedzę tę i umiejętności student zdobywa w trakcie trwania specjalizacyjnych przedmiotów z zakresu statystyki, modelowania i planowania, zagadnień prawnych dotyczących ochrony i użytkowania środowiska.

  Absolwent potrafi rozpoznawać, monitorować i diagnozować zagrożenia środowiska, a także je przewidywać. Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwiają absolwentowi podjęcie pracy wymagającej wykonywania ekspertyz w dziedzinie ochrony środowiska. Ukończenie studiów II stopnia, umożliwi uzyskanie samodzielności w rozwiązywaniu problemów związanych z ochroną środowiska, w tym także rolniczych, i umiejętności organizowania oraz kierowania pracą zespołową. Studia II stopnia przygotują specjalistów do programowania, organizowania oraz kontroli działalności dotyczącej ochrony środowiska w ujęciu lokalnym, regionalnym i krajowym oraz do prowadzenia badań naukowych w tym zakresie.

  Studia prowadzone są w ramach trzech specjalności: Zagrożenia i ochrona ekosystemów, Monitoring ekologiczny środowiska oraz Environment protection w języku angielskim. Studenci odbywają 3-tygodniową praktykę oraz realizują prace magisterskie z zakresu tematyki związanej z ochroną środowiska. Studia kończą się egzaminem dyplomowym i uzyskaniem przez absolwenta tytułu zawodowego magistra inżyniera.

  Absolwenci specjalności Environment protection będą mieli w suplemencie do dyplomu zawartą informację, że studia odbywały się w języku angielskim, co zwiększy ich szanse na zatrudnienie w instytucjach Unii Europejskiej.

  Studia, poprzez uzyskiwane przez absolwentów kwalifikacje i kompentencje przygotowują absolwenta do możliwości ubiegania się o zdobycie uprawnień zawodowych, takich jak np. certyfikatu w zakresie prowadzenia szkoleń z integrowanej produkcji, po odbyciu odpowiednich studiów podyplomowych na poziomie 6 lub 7 ramy kwalifikacji (PRK).

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Biotechnologia środowiska
  • Monitoring środowiska i zagrożenia ekosystemów

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Zagrożenia i ochrona ekosystemów
  • Monitoring ekologiczny środowiska
  • Environment protection (j.ang.)

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Zagrożenia i ochrona ekosystemów
  • Monitoring ekologiczny środowiska

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ochrona środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Nabór na podstawie oceny określonej na dyplomie ukończenia studiów, a w przypadku gdy jest ona nierozstrzygająca – dodatkowo na podstawie oceny średniej arytmetycznej z ocen wykazanych w suplemencie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat
  Studia w Krakowie - Uniwersytet Rolniczy  im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - kierunek studiów zarządzanie
  Absolwenci kierunku zarządzanie wyposażeni są w szeroki zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącej istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania orga­nizacji, tj. przedsiębiorstw i instytucji publicznych.
  Posia­dają umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i roz­wiązywania problemów gospodarowania zasobami ludz­kimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami. Są przy­gotowani do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami i zadaniami w różnego rodzaju organizacjach. Znają język obcy na poziomie biegłości B2 „Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego” Rady Europy.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie w agrobiznesie

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie w agrobiznesie

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • AGRICULTURE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Rolniczy  im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - kierunek studiów agriculture

  Faculty of Agriculture and Economics is the oldest one at the University of Agriculture in Krakow. Its educational offer comprises full-time and part-time programmes, in compliance with the European Union standards. The Faculty is fully authorized to grant academic degrees and academic title of agricultural sciences in the field of agronomy.
  Agriculture programme offered at the Faculty helps the graduates to acquire a comprehensive knowledge in the field of agriculture and agricultural technologies, including supplementary modules, like horticultural or livestock production or economic module, which improves employment opportunities at the competitive 21st century labour market.

  ----> Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BIOGOSPODARKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Studia w Krakowie - Uniwersytet Rolniczy  im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - kierunek studiów biogospodarka
  Studia I stopnia

  Absolwent kierunku biogospodarka wyróżnia się zarówno inżynierskim jak i interdyscyplinarnym wykształceniem, które pozwala na dużą elastyczność na rynku pracy. Oznacza to możliwość zatrudnienia w różnych sektorach wchodzących w skład biogospodarki, np.: rolno-spożywczym, energetycznym jak i administracji publicznej. Absolwent studiów wykazuje się:

  • znajomością zasad obowiązujących w produkcji pierwotnej prowadzonej w różnych systemach rolniczych z uwzględnieniem zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych,
  • znajomością zasad bezpieczeństwa biosanitarnego,
  • znajomością zasad funkcjonowania biogospodarki oraz narzędzi i metod wykorzystywanych w procesach biotechnologicznych,
  • znajomością zasad funkcjonowania rynków i konkurencji w biogospodarce,
  • znajomością zasad ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego,
  • wiedzą ogólną z dziedziny nauk rolniczych, szczególnie stosowanych technologii oraz wiedzą szczegółową z zakresu zrównoważonego rozwoju, jakości produkcji pierwotnej oraz ekonomiki,
  • zdolnością krytycznej analizy pozyskiwanej wiedzy i jej praktycznego wykorzystywania do opisu oraz analizy typowych problemów i obszarów działalności gospodarczej związanej szczególnie z produkcją pierwotną,
  • kwalifikacjami niezbędnymi do prowadzenia gospodarstwa rolnego produkującego surowce roślinne i zwierzęce.

  Studia II stopnia

  Absolwent kierunku biogospodarka wyróżnia się interdyscyplinarnym wykształceniem pozwalającym na dużą elastyczność na rynku pracy. Oznacza to możliwość zatrudnienia w różnych sektorach wchodzących w skład biogospodarki, np.: rolno-spożywczym, energetycznym jak i administracji publicznej. Absolwent studiów II stopnia na kierunku biogospodarka wykazuje się pogłębioną:

  • szczegółową znajomością zasad obowiązujących w produkcji pierwotnej z uwzględnieniem zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych,
  • znajomością zasad bezpieczeństwa biosanitarnego,
  • szczegółową znajomością zasad ochrony zdrowia roślin,
  • szczegółową znajomością zasad produkcji i transformacji bioproduktów,
  • znajomością zasad funkcjonowania biogospodarki oraz narzędzi i metod wykorzystywanych w procesach biotechnologicznych,
  • znajomością zasad funkcjonowania rynków i konkurencji w biogospodarce,
  • znajomością zasad ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego,
  • wiedzą ogólną z dziedziny nauk rolniczych, szczególnie stosowanych technologii oraz wiedzą szczegółową z zakresu zrównoważonego rozwoju, jakości produkcji pierwotnej oraz ekonomiki,
  • zdolnością krytycznej analizy pozyskiwanej wiedzy i jej praktycznego wykorzystywania do opisu oraz analizy typowych problemów i obszarów działalności gospodarczej związanej szczególnie z produkcją pierwotną,
  • kwalifikacjami niezbędnymi do prowadzenia gospodarstwa rolnego produkującego surowce roślinne i zwierzęce.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Bezpieczeństwo biosanitarne
  • Bioinżynieria produkcji pierwotnej
  • Ekonomika zrównoważonego rozwoju

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Inżynieria surowców i bioproduktów
  • Towaroznawstwo i systemy jakości
  • Bezpieczeństwo produkcji pierwotnej

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Bezpieczeństwo biosanitarne
  • Bioinżynieria produkcji pierwotnej
  • Ekonomika zrównoważonego rozwoju

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Inżynieria surowców i bioproduktów
  • Towaroznawstwo i systemy jakości
  • Bezpieczeństwo produkcji pierwotnej

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biogospodarka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Nabór na podstawie oceny określonej na dyplomie ukończenia studiów, a w przypadku gdy jest ona nierozstrzygająca – dodatkowo na podstawie oceny średniej arytmetycznej z ocen wykazanych w suplemencie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ENVIRONMENTAL PROTECTION

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania: 1,5 roku
  tytuł zawodowy: magister inżynier

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Rolniczy  im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - kierunek studiów environmental protection

  Our objectives

  Agroecology is a modern approach to agriculture, where farming considers not only economic aspects but also widely understood ecological needs of the agrocenoses and adjoining areas. Contemporary farmer should possess extensive knowledge on plants and animals in rural areas and be aware of the relationships between living organisms and the natural environment.
  Implementation of the rules of ecology into agricultural practice will allow for obtaining safe and healthy food. While realizing study programme a graduate will acquire knowledge about the impact of agricultural activity on the environment, organic systems of farming and food production but also on multifunctional rural development and economic aspects of these processes, which improves employment opportunities in the European Union institutions.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Agroecology

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INTERNATIONAL MASTER DOUBLE DEGREE PROGRAM IN BUSINESS ECONOMICS

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Rolniczy  im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - kierunek studiów international master double degree program in business economics

  General information

  The University of Krakow and Slovak Agriculture University of Nitra are the partner institutions cooperating in a joint international educational programme, the “International Master Double Degree Program in Business Economics.”
  The master program “International Master Double Degree Program in Business Economics” lasts four semesters (120 ECTS). The first semester of the program is attended at the Slovak University of Agriculture in Nitra.

  The second semester will be attended at the University of Agriculture in Krakow, third semester of the master program have to be attended at the Slovak University of Nitra. The fourth semester is assigned to one course at the University of Agriculture in Krakow and the preparation of the master thesis at the home university.

  Our objectives

  Graduates of the international master double degree program in Business Economics are able to analyze complex economic relations in business processes, propose and implement managerial decisions related to functioning of those processes. They apply a high degree of autonomy and creativity at managerial decision making. They command a deep knowledge not only from operative business management but also from the area of strategic decisions from viewpoint of globalization and economy as well.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŚRODOWISKA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania: 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: magister magister
  Studia w Krakowie - Uniwersytet Rolniczy  im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - kierunek studiów jakość i bezpieczeństwo środowiska
  Absolwent kierunku jakość i bezpieczeństwo środowiska II stopnia ma zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i rolniczych oraz związanych z ochroną środowiska, systemu prawnego ochrony środowiska, uwarunkowań środowiskowych inwestycji oraz instrumentów finansowych w ochronie środowiska.
  Zna zasady, sposoby oraz dobre praktyki w zakresie wdrażania, utrzymywania i doskonalenia systemów zarządzania środowiskiem i jakością badań oraz prowadzenia audytów.
  Ponadto posiada znajomość nowoczesnych technologii stosowanych w gospodarce obiegowej. Ma zaawansowaną wiedzę i umiejętności z zakresie oceny jakości poszczególnych elementów środowiska z wykorzystaniem nowoczesnych metod analizy instrumentalnej (specjalność analityka środowiska).
  Absolwent posiada umiejętność szacowania ryzyka zdrowotnego i ekologicznego, podejmowania decyzji w sytuacjach podwyższonego ryzyka oraz wprowadzania działań zapobiegawczych. Zdobyta wiedza pozwala mu na zrównoważone i bezpieczne gospodarowanie na tenarach chronionych oraz kryzysowych (specjalność zarządzanie środowiskiem). Potrafi opracowywać i zarządzać dokumentacją środowiskową i laboratoryjną oraz szacować efektywność działań prośrodowiskowych różnych organizacji.
  Absolwent zna język obcy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk o środowisku oraz zarządzania. Ponadto ma zaawansowaną wiedzę z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego,  zasad tworzenia i rozwoju przedsiębiorczości indywidualnej oraz kierowania zespołem ludzkim.
  Studia przygotowują specjalistów, którzy podejmują w praktyce działania (kontrolne, menadżerskie, wdrożeniowe, technologiczne, badawcze) mające na celu zmniejszenie zanieczyszczeń różnych elementów środowiska oraz zminimalizowanie ich uciążliwości i szkodliwości dla środowiska przyrodniczego oraz zdrowia i życia człowieka.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie środowiskiem
  • Analityka środowiskowa

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie środowiskiem
  • Analityka środowiskowa

  STUDIA II STOPNIA

  Nabór na podstawie oceny określonej na dyplomie ukończenia studiów, a w przypadku gdy jest ona nierozstrzygająca – dodatkowo na podstawie oceny średniej arytmetycznej z ocen wykazanych w suplemencie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Opinie (0)