al. Mickiewicza 21,

31-120 Kraków

tel. 12 662 43 32

fax. 12 633 44 43

e-mail: wrol@ar.krakow.pl

http://wre.ur.krakow.pl/

al. Mickiewicza 21,

31-120 Kraków

tel. 12 662 43 32

fax. 12 633 44 43

e-mail: wrol@ar.krakow.pl

http://wre.ur.krakow.pl/

 • ROLNICTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Rolnictwo
  Kierunek Rolnictwo zapewnia wszechstronne przygotowanie do pracy w szeroko pojętym rolnictwie, obejmującym produkcję roślinną, ochronę środowiska, biologię i ekonomikę rolnictwa, a także w działach współpracujących: produkcji zwierzęcej, ogrodnictwie, przemyśle spożywczym, melioracjach i mechanizacji rolnictwa oraz do prowadzenia gospodarstwa rolniczego. Program kształcenia na studiach inżynierskich opiera się na przedmiotach podstawowych i ogólnych (m.in. ekonomia, botanika, chemia, fizjologia roślin), kierunkowych (m.in. ekonomika i organizacja gospodarstw rolniczych, agroekologia i ochrona środowiska, szczegółowa uprawa roślin, technika rolnicza) oraz przedmiotach powiązanych ściśle ze specjalnością. 
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Rolnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, informatyka, matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Rolnictwo jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów na kierunku pokrewnym.

  Dowiedz się więcej

   

 • OCHRONA ŚRODOWISKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Ochrona środowiska
  Program studiów ułatwi absolwentom zatrudnienie zgodne z uzyskanym wykształceniem. Absolwent posiada ogólną wiedzę przyrodniczą oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu: ochrony przyrody, kontroli i kształtowania środowiska, oddziaływania człowieka na glebę, powietrze i wodę, gospodarowania wodą oraz odpadami, jak również podstawy z zakresu problematyki prawnej i ekonomicznej ochrony środowiska. Dzięki kompleksowej wiedzy o środowisku, wzbogaconej znajomością jego monitoringu, systemów informatycznych, technik pomiarowych i analitycznych oraz metod zarządzania systemami środowiskowymi, absolwenci są przygotowani do zajmowania się ochroną środowiska w ujęciu lokalnym i systemowym.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ochrona środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, informatyka, matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ochrona środowiska jest ocena uzyskana na dyplomie studiów I stopnia, a w przypadku nierozstrzygnięcia rozpatrywana jest średnia z ocen wskazanych w suplemencie.

   

  Dowiedz się więcej

   

 • EKONOMIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Ekonomia
  Absolwenci kierunku Ekonomia wyposażeni są w szeroki zakres wiedzy z dziedziny ekonomii, zarządzania, rachunkowości oraz prawa. Obok ogólnej wiedzy ekonomiczno-prawnej absolwenci uzyskują także podstawowe informacje z zakresu specyfiki gospodarki żywnościowej, poznają nowe kierunki rozwoju produkcji rolniczej, przetwórstwa rolno-spożywczego, rynku żywnościowego i usług. W ofercie dydaktycznej znajdują się również przedmioty prowadzone w języku angielskim, co umożliwia studentom doskonalenie znajomości tego języka i ułatwia studiowanie w zagranicznych uczelniach w ramach prowadzonego przez naszą Uczelnię programu ERASMUS (1 semestr).
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyki z astronomią, geografia, informatyka lub matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ekonomia jest ocena uzyskana na dyplomie studiów I stopnia, a w przypadku nierozstrzygnięcia rozpatrywana jest średnia z ocen wskazanych w suplemencie.

   

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Zarządzanie
  Kierunek ten zapewnia wszechstronne przygoto­wanie do pracy w charakterze specjalisty ds. organizacji i zarządzania oraz menedżera średniego szczebla zarządza­nia w szeroko pojętej gospodarce żywnościowej, a więc w rolnictwie, przemyśle rolno-spożywczym, w handlu, w instytucjach doradczych i konsultingowych oraz w organizacjach gospodarczych, samorządowych i admini­stracji, a także do prowadzenia własnej działalności go­spodarczej. Absolwenci kierunku Zarządzanie wyposażeni są w szeroki zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącej istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania orga­nizacji, tj. przedsiębiorstw i instytucji publicznych. Posia­dają umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i roz­wiązywania problemów gospodarowania zasobami ludz­kimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami. Są przy­gotowani do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami i zadaniami w różnego rodzaju organizacjach. Znają język obcy na poziomie biegłości B2 „Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego” Rady Europy.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyki z astronomią, geografia, informatyka lub matematyka

  Dowiedz się więcej

   

 • BIOGOSPODARKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Biogospodarka
  Absolwent studiów I stopnia na kierunku biogospodarka wykazuje się ogólną wiedzą przyrodniczą oraz wiedzą specjalistyczną z zakresu: agronomii i inżynierii środowiska, a w szczególności:
  • znajomością zasad obowiązujących w produkcji pierwotnej prowadzonej w różnych systemach rolniczych z uwzględnieniem zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych,
  • znajomością zasad bezpieczeństwa biosanitarnego,
  • znajomością zasad produkcji i recyklingu bioproduktów,
  • znajomością zasad funkcjonowania rynków i konkurencji w biogospodarce.
  Studia I stopnia, na kierunku Biogospodarka trwają 7 semestrów (w tym 8 tygodni praktyki zawodowej) i obejmują 2428 godzin dydaktycznych. Studia kończą się wykonaniem pracy inżynierskiej i egzaminem z przedmiotów kierunkowych, a absolwenci uzyskują tytuł zawodowy inżyniera.
  Program studiów kierunku Biogospodarka realizowany jest głównie w oparciu o kadrę pracowników i bazę laboratoryjno-dydaktyczną Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego oraz innych wydziałów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Program kształcenia obejmuje trzy grupy przedmiotów:
  • Grupa treści ogólnych, do których należą: fakultet humanistyczny, ochrona własności intelektualnej, język nowożytny, wychowanie fizyczne, technologie informacyjne.
  • Grupa treści podstawowych, do których należą: botanika i taksonomia, ekonomia, matematyka, zoologia, statystyka matematyczna, fizyka, chemia, mikrobiologia, genetyka, biochemia, fizjologia roślin.
  • Grupa treści kierunkowych - wśród nich: podstawy ekologii i ochrony przyrody, podstawy biotechnologii, geologia i gleboznawstwo, ekonomika jakości bioproduktów, prawo w biogospodarce, podstawy produkcji pierwotnej, podstawy żywienia roślin, doskonalenie roślin i nasiennictwa, prognozowanie i modelowanie w produkcji pierwotnej, podstawy grafiki inżynierskiej, ochrona roślin, czynniki środowiskowe i biologia stresów, analiza laboratoryjna i diagnostyka mikrobiologiczna, gospodarka odpadami, biologia molekularna, zarządzanie kapitałem ludzkim, pozyskiwanie wsparcia finansowego, podstawy rachunkowości.
  Studia I stopnia przygotowują kadry dla firm funkcjonujących w różnych sektorach biogospodarki, np.: rolno-spożywczym, energetycznym jak i administracji publicznej. Zdobyty zakres wiadomości i umiejętności umożliwi podjęcie pracy w przedsiębiorstwach wprowadzających i wykorzystujących innowacyjne technologie zarówno w produkcji pierwotnej jak i wtórnej, bioenergetyce, ochronnie i kształtowaniu środowiska. Absolwent może także podejmować pracę w laboratoriach analitycznych, badawczych, diagnostycznych zajmujących się analizą biologiczną i chemiczną oraz oceną jakości. Zdobyta wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne pozwalają również na uruchomienie i prowadzenie przez Absolwenta działalności gospodarczej, szczególnie na terenach wiejskich. Program nauczania dostosowany jest do wymagań zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, zapewniającego zaspokojenie potrzeb gospodarczych, cywilizacyjnych i kulturowych z równoczesną dbałością o środowisko. Ponad 30% godzin w programie studiów stanowią fakultety/moduły do wyboru. Możliwość wyboru przedmiotów poza programem obowiązkowym pozwala studentom na zdobywanie wiedzy uwarunkowanej indywidualnymi zainteresowaniami. Program studiów zapewnia opanowanie przynajmniej jednego języka obcego oraz poznanie i umiejętność wykorzystania technik komputerowych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biogospodarka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, informatyka, matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biogospodarka jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów na kierunku pokrewnym.

  Dowiedz się więcej

 • JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŚRODOWISKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Jakość i bezpieczeństwo środowiska
  Absolwent kierunku Jakość i bezpieczeństwo środowiska ma szeroką ogólną wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych oraz technicznych dotyczącą ochrony i kształtowania środowiska. Posiada szczegółową wiedzę z zakresu fizycznych, chemicznych i biologicznych zagrożeń dla jakości i bezpieczeństwa środowiska oraz procedur, metod i technik ich minimalizowania. Ma wiedzę ekonomiczną i prawną w zakresie ochrony środowiska oraz zna zasady zarządzania jakością i bezpieczeństwem środowiska zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi regulacjami prawnymi, wskazuje również instytucje odpowiedzialne za monitoring i kontrolę jakości środowiska. Absolwent nabywa umiejętności związanych z identyfikacją zagrożeń w środowisku, oceną jakości poszczególnych elementów środowiska; projektowaniem i podejmowaniem działań na rzecz technologii zapewniających jakości i bezpieczeństwo środowiska; oceną oddziaływania na środowisko; menedżerskich w zakresie systemów zarządzania (jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem zdrowotnym żywności); pracy zespołowej w zakresie rozwiązywania problemów i doskonalenia organizacji. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają mu na zrównoważone i bezpieczne zarządzanie zasobami środowiska oraz kształtowanie ich jakości. Ponadto absolwent potrafi posługiwać się językiem obcym, specjalistycznym z zakresu nauk o środowisku na poziomie zaawansowania B2 oraz potrafi wykorzystywać najnowsze techniki IT do pozyskiwania informacji o środowisku oraz przetwarzania danych, ich analizy oraz graficznej prezentacji. Program studiów ułatwia absolwentom zatrudnienie zgodne z uzyskanym wykształceniem oraz umożliwia prowadzenie indywidualnej przedsiębiorczości. Absolwent jest również przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
  Na I stopniu liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 2370 i 1419 odpowiednio w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. W programie studiów około 30% punktów ECTS stanowią fakultety, czyli przedmioty wybierane przez studenta zgodnie z jego zainteresowaniami. W czasie studiów I stopnia duży nacisk kładzie się na szkolenie praktyczne, inżynierskie. Program studiów kierunku Jakość i bezpieczeństwo środowiska realizowany jest głównie w oparciu o kadrę pracowników i bazę laboratoryjno-dydaktyczną Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego. W przedmiotach ściśle specjalistycznych kadra Wydziału będzie wspomagana przez pracowników innych wydziałów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, w tym głównie Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji oraz przedstawicieli i specjalistów z instytucji administracyjnych, kontrolnych i przedsiębiorstw.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Jakość i bezpieczeństwo środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, informatyka lub matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Jakość i bezpieczeństwo środowiska jest ocena na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)