Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Wydział Prawa i Ekonomii

42-200 Częstochowa

ul. Zbierskiego 2/4

e-mail: wpie@ujd.edu.pl

Strona: http://www.wpie.ujd.edu.pl

42-200 Częstochowa

ul. Zbierskiego 2/4

e-mail: wpie@ujd.edu.pl

Strona: http://www.wpie.ujd.edu.pl

 • ADMINISTRACJA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Częstochowie - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie - kierunek studiów administracja

  Celem nauczania na kierunku administracja jest przekazanie elementarnej wiedzy o prawie administracyjnym oraz ukształtowanie podstawowych umiejętności poznawania, interpretowania i stosowania prawa, które pozwolą zrozumieć i przygotować się do wykonywania, po ukończeniu studiów, procesów związanych z szeroko pojmowanymi funkcjami administrowania.

  Studia obejmują między innymi takie przedmioty jak: konstytucyjny system organów państwowych, prawo administracyjne, postępowanie administracyjne, organizacja i zarządzanie w administracji publicznej, makro- i mikroekonomia, publiczne prawo gospodarcze, prawo cywilne z umowami w administracji, prawo pracy i prawo urzędnicze, finanse publiczne i prawo finansowe i inne.

  Absolwent licencjackich studiów administracyjnych jest osobą wszechstronnie przygotowaną do podjęcia pracy w charakterze urzędnika w organach administracji rządowej, samorządowej, a także we wszelkich podmiotach prowadzących działalność gospodarczą. Ma wiedzę o systemie prawnym obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej. Jak również, zna podstawowe reguły stosowania prawa, zwłaszcza w zakresie działania administracji.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Administracja ochrony i kontroli prawnej
  • Administracja samorządowa

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Administracja ochrony i kontroli prawnej
  • Administracja samorządowa

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku administracja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  dowolny przedmiot, język obcy, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest konkurs dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ECONOMICS

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Częstochowie - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie - kierunek studiów economy

  Studies in Economics Faculty prepare for the profession of economist. The curriculum has been prepared so as to provide the graduate with the ability to grasp economic phenomena in the field of economics. The aim of the studies is to equip the graduates with competences for professional, independent performance of tasks in the field of economics, including carrying out financial matters in small, medium and large corporate production, service provision and commercial enterprises, in public institutions, financial organizations, as well as in economic entities. The knowledge and skills acquired in these studies are useful in running one’s own business activity.

  Specialty offered in the Economics Faculty:

  • entrepreneurship and development of own business activity (PiRWDG);
  • economics of public sector (ESP).

  Specialty "entrepreneurship and development of own business activity (PiRWDG)" facilitates a student preparation to work in business. The graduate has the skills necessary to conduct consulting activities or their own business. They are prepared both as a micro-entrepreneur as well as to perform expert professions, in Poland and abroad, in particular such professions as an analyst, specialist, consultant in commercial or public sector or on the border of these two sectors.

  Choosing the specialty "economics and finance of small and medium-sized enterprises", the student has in-depth knowledge of the theory and practice of enterprise operation. They know the methods of market analysis, know how the capital market operates, know the rules of running an investment account. Moreover, the student can also design business strategies in the field of finance and marketing.

  Characteristic of the student at the specialty “economics of public sector”

  A graduate of the "economics of public sector" specialty can undertake employment in all entities of the public economy, which require the skills to prepare, make and implement decisions. The graduate is prepared to efficiently respond to changes in the economic and social environment. This applies to changes in the methods of financing and managing health care, the field of culture, but also small, medium and large public organizations and non-profit organizations.

  A graduate of the "economics of public sector" specialty may undertake employment in local government units, budget units, local budget institutions, executive agencies, budget economy institutions, state special purpose funds, Social Insurance Institutions and the funds managed by them, as well as in the Agricultural Social Insurance Fund and funds managed by the President of the Agricultural Social Insurance Fund, in the National Health Fund, independent public healthcare institutions, public universities, the Polish Academy of Sciences and its organizational, state and local government units.

  The first-cycle studies curriculum in economics complies with the teaching standards, the graduate is prepared to undertake second-cycle studies in the same or a related faculty and specialty.

  The studies take 6 semesters. Number of hours is 1650, plus 720 hours of internship. Number of ECTS (European Credit Transfer System) is 180.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Entrepreneurship and development of own business activity (pirwdg)
  • Economics of public sector (esp)

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Entrepreneurship and development of own business activity (pirwdg)
  • Economics of public sector (esp)

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • EKONOMIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Częstochowie - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie - kierunek studiów ekonomia

  Studia na kierunku ekonomia przygotowują do wykonywania zawodu ekonomisty. Program kształcenia został tak przygotowany, aby dać absolwentowi umiejętność ujmowania zjawisk gospodarczych z zakresu ekonomii. Celem studiów jest wyposażenie absolwentów w kompetencje służące profesjonalnemu, samodzielnemu podejmowaniu zadań z zakresu ekonomii, w tym prowadzeniu spraw finansowych w małych, średnich i w dużych, korporacyjnych przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlu, w instytucjach publicznych, jednostkach finansowych, jednostkach gospodarczych i ekonomicznych. Wiedza i umiejętności zdobyte w ramach kierunku są przydatne przy prowadzeniu własnej działalności.

  Specjalności oferowane w ramach kierunku ekonomia I stopnia to:

  • przedsiębiorczość i rozwój własnej działalności gospodarczej (PiRWDG);
  • ekonomia sektora publicznego (ESP).

  Sylwetka absolwenta specjalności przedsiębiorczość i rozwój własnej działalności gospodarczej

  Absolwent specjalności „przedsiębiorczość i rozwój własnej działalności gospodarczej (PiRWDG)„ posiada umiejętności niezbędne do prowadzenia doradczej albo własnej działalności, przygotowany jest zarówno jako mikroprzedsiębiorca, jak również do wykonywania zawodów eksperckich, w kraju i za granicą, zwłaszcza do zawodu analityka, specjalisty, konsultanta w sektorze komercyjnym lub publicznym lub na pograniczu tych dwóch sektorów. Ukończenie studiów specjalności „przedsiębiorczość i rozwój własnej działalności gospodarczej" ułatwia przygotowanie do podjęcia pracy w biznesie.

  Absolwent ma pogłębioną wiedzę w zakresie teorii i praktyki działania przedsiębiorstwa. Zna metody analizy rynku, wie, jak funkcjonuje rynek kapitałowy, zna zasady prowadzenia rachunku inwestycyjnego. Umie ponadto projektować strategie działalności w zakresie finansów, marketingu.

  Sylwetka absolwenta specjalności ,,ekonomia sektora publicznego’’

  Absolwent specjalności „ekonomia sektora publicznego” może podjąć pracę we wszystkich podmiotach gospodarki publicznej, gdzie potrzebne są umiejętności przygotowania, podejmowania i realizacji decyzji. Jest przygotowany do sprawnego reagowania na zmiany otoczenia gospodarczego i społecznego. Dotyczy to zmian w sposobach finansowania
  i zarządzania ochroną zdrowia, sferą kultury, ale również małych, średnich i dużych organizacji sektora publicznego i non profit.

  Absolwent  specjalności „ekonomia sektora publicznego” może podjąć pracę w jednostkach samorządu terytorialnego, budżetowych, samorządowych zakładach budżetowych, agencjach wykonawczych, instytucjach gospodarki budżetowej, państwowych funduszach celowych, Zakładach Ubezpieczeń Społecznych i zarządzanych przez nie funduszach oraz w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i funduszach zarządzanych przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w Narodowym Funduszu Zdrowia, samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, uczelniach publicznych, Polskiej Akademii Nauk
  i tworzonych przez nią jednostkach organizacyjnych, państwowych i samorządowych.

  Program studiów pierwszego stopnia ekonomia jest zgodny ze standardami nauczania.  Absolwent jest przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym samym lub pokrewnym kierunku i specjalności.

  Studia stacjonarne trwają 6 semestrów. Liczba godzin zajęć wynosi 1650 oraz 720 godzin praktyk. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) wynosi 180.

  Studia niestacjonarne trwają 6 semestrów. Liczba godzin zajęć wynosi 991 oraz 720 godzin praktyk. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) wynosi 180.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Przedsiębiorczość i rozwój własnej działalności gospodarczej
  • Ekonomia sektora publicznego

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Przedsiębiorczość i rozwój własnej działalności gospodarczej
  • Ekonomia sektora publicznego

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PRAWO

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat 5 lat
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia w Częstochowie - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie - kierunek studiów prawo

  Absolwent jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo posiada umiejętność dokonywania wykładni przepisów prawnych, posługiwania się regułami logicznego rozumowania i regułami wnioskowań prawniczych. Dysponuje umiejętnościami retorycznymi, negocjacyjnymi i mediacyjnymi oraz potrafi sprawnie identyfikować i rozwiązywać problemy prawne z wykorzystaniem doktryny prawniczej i orzecznictwa oraz z zachowaniem zasad odpowiedzialności zawodowej i wrażliwości społecznej.

  Ma umiejętność obserwowania zjawisk prawnych, potrafi je analizować i interpretować. Wie, jak wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu prawa z różnymi obszarami życia społecznego i gospodarczego, przede wszystkim w celu analizy problemów prawnych i poszukiwania skutecznych sposobów ich rozwiązywania. Dysponuje kompetencjami z zakresu znajomości języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługuje się specjalistycznym językiem obcym z zakresu prawa.

  Jest świadomy konieczności dalszego specjalizowania się w konkretnej dziedzinie prawa oraz permanentnej aktualizacji posiadanej wiedzy w celu stałego ponoszenia kwalifikacji zawodowych. Po ukończeniu studiów prawniczych absolwent jest przygotowany do ubiegania się o przyjęcie na wszystkie rodzaje aplikacji niezbędnych do wykonywania zawodów prawniczych. Dysponuje także odpowiednimi kompetencjami do pełnienia funkcji w podmiotach publicznych i niepublicznych, które wymagają posiadania ugruntowanej wiedzy prawniczej. Ma dobre przygotowanie do pracy w biznesie.

  Absolwent może rozpocząć pracę w administracji publicznej – zarówno rządowej, jak i samorządowej – w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych. Może występować w roli negocjatora albo mediatora w sytuacjach, w których zalecany jest taki sposób rozstrzygania sporów prawnych.

  Studia trwają 10 semestrów. Liczba godzin zajęć wynosi 2700 oraz 720 godzin praktyk. Liczba punktów ECST (European Credit Transfer System) wynosi 300 na studiach stacjonarnych i odpowiednio 60% godzin zajęć dydaktycznych i 720 godzin praktyk na studiach niestacjonarnych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku prawo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  filozofia, fizyka, geografia, historia, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Studia w Częstochowie - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie - kierunek studiów rachunkowość i podatki

  Absolwent kierunku ,,rachunkowość i podatki’’, podczas studiów zdobywa wiedzę z zakresu rachunkowości i podatków. Ukończenie kierunku przygotowuje do samodzielnego wykonywania podstawowych obowiązków usługowych, prowadzenia ksiąg rachunkowych, rozliczania podstawowych grup kosztów w jednostce gospodarczej, sporządzania sprawozdań finansowych, dokonywania rozliczeń podatkowych i ubezpieczeniowych. Kierunek przygotowuje absolwenta przede wszystkim do wykonywania obowiązków samodzielnego księgowego w małych przedsiębiorstwach oraz organizacjach non-profit.

  Program studiów pierwszego stopnia ,,rachunkowość i podatki’’ jest zgodny ze standardami nauczania. Absolwent jest przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym samym lub pokrewnym kierunku i specjalności.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku rachunkowość i podatki brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)