• ADMINISTRACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Celem nauczania na kierunku administracja jest przekazanie elementarnej wiedzy o prawie administracyjnym oraz ukształtowanie podstawowych umiejętności poznawania, interpretowania i stosowania prawa, które pozwolą zrozumieć i przygotować się do wykonywania, po ukończeniu studiów, procesów związanych z szeroko pojmowanymi funkcjami administrowania.

  Studia obejmują między innymi takie przedmioty jak: konstytucyjny system organów państwowych, prawo administracyjne, postępowanie administracyjne, organizacja i zarządzanie w administracji publicznej, makro- i mikroekonomia, publiczne prawo gospodarcze, prawo cywilne z umowami w administracji, prawo pracy i prawo urzędnicze, finanse publiczne i prawo finansowe i inne.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Administracja ochrony i kontroli prawnej
  • Administracja samorządowa

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Administracja ochrony i kontroli prawnej
  • Administracja samorządowa

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Administracja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • język polski
  • język obcy
  • dowolny przedmiot wybrany przez kandydata

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Administracja jest konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • EKONOMIA Stopień: I REKRUTACJA

  Studia na kierunku ekonomia przygotowują do wykonywania zawodu ekonomisty. Program kształcenia został tak przygotowany, aby dać absolwentowi umiejętność ujmowania zjawisk gospodarczych z zakresu ekonomii.

  Celem studiów jest wyposażenie absolwentów w kompetencje służące profesjonalnemu, samodzielnemu podejmowaniu zadań z zakresu ekonomii, w tym prowadzeniu spraw finansowych w małych, średnich i w dużych, korporacyjnych przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlu, w instytucjach publicznych, jednostkach finansowych, jednostkach gospodarczych i ekonomicznych. Wiedza i umiejętności zdobyte w ramach kierunku są przydatne przy prowadzeniu własnej działalności.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Przedsiębiorczość i rozwój własnej działalności gospodarczej
  • Ekonomia sektora publicznego

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Przedsiębiorczość i rozwój własnej działalności gospodarczej
  • Ekonomia sektora publicznego

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • język obcy nowożytny
  • matematyka lub inny przedmiot wskazany przez kandydata

  Dowiedz się więcej

 • PRAWO Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Absolwent jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo posiada umiejętność dokonywania wykładni przepisów prawnych, posługiwania się regułami logicznego rozumowania i regułami wnioskowań prawniczych. Dysponuje umiejętnościami retorycznymi, negocjacyjnymi i mediacyjnymi oraz potrafi sprawnie identyfikować i rozwiązywać problemy prawne z wykorzystaniem doktryny prawniczej i orzecznictwa oraz z zachowaniem zasad odpowiedzialności zawodowej i wrażliwości społecznej.

  Ma umiejętność obserwowania zjawisk prawnych, potrafi je analizować i interpretować. Wie, jak wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu prawa z różnymi obszarami życia społecznego i gospodarczego, przede wszystkim w celu analizy problemów prawnych i poszukiwania skutecznych sposobów ich rozwiązywania. Dysponuje kompetencjami z zakresu znajomości języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługuje się specjalistycznym językiem obcym z zakresu prawa.

  Jest świadomy konieczności dalszego specjalizowania się w konkretnej dziedzinie prawa oraz permanentnej aktualizacji posiadanej wiedzy w celu stałego ponoszenia kwalifikacji zawodowych. Po ukończeniu studiów prawniczych absolwent jest przygotowany do ubiegania się o przyjęcie na wszystkie rodzaje aplikacji niezbędnych do wykonywania zawodów prawniczych.

  Dysponuje także odpowiednimi kompetencjami do pełnienia funkcji w podmiotach publicznych i niepublicznych, które wymagają posiadania ugruntowanej wiedzy prawniczej. Ma dobre przygotowanie do pracy w biznesie. Absolwent może rozpocząć pracę w administracji publicznej – zarówno rządowej, jak i samorządowej – w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych. Może występować w roli negocjatora albo mediatora w sytuacjach, w których zalecany jest taki sposób rozstrzygania sporów prawnych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Prawo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • język polski
  • matematyka lub historia lub WOS lub geografia lub fizyka lub filozofia lub język łaciński i kultura antyczna
  • język obcy nowożytny 

  Dowiedz się więcej

 • RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI Stopień: I REKRUTACJA

  Absolwent kierunku ,,rachunkowość i podatki’’, podczas studiów zdobywa wiedzę z zakresu rachunkowości i podatków. Ukończenie kierunku przygotowuje do samodzielnego wykonywania podstawowych obowiązków usługowych, prowadzenia ksiąg rachunkowych, rozliczania podstawowych grup kosztów w jednostce gospodarczej, sporządzania sprawozdań finansowych, dokonywania rozliczeń podatkowych i ubezpieczeniowych.

  Kierunek przygotowuje absolwenta przede wszystkim do wykonywania obowiązków samodzielnego księgowego w małych przedsiębiorstwach oraz organizacjach non-profit.

  Program studiów pierwszego stopnia ,,rachunkowość i podatki’’ jest zgodny ze standardami nauczania. Absolwent jest przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym samym lub pokrewnym kierunku i specjalności.

  Studia trwają 6 semestrów. Liczba godzin zajęć wynosi 1335, ponadto 720 godzin praktyk. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) wynosi 180.

  Studia niestacjonarne trwają 6 semestrów. Liczba godzin zajęć wynosi 806 oraz 720 godzin praktyk. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) wynosi 180.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Rachunkowość i podatki brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • język polski
  • język obcy nowożytny 
  • matematyka lub inny przedmiot wskazany przez kandydata

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:

Jednolite:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:

Jednolite: