• ADMINISTRACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia pierwszego stopnia na kierunku administracja (licencjackie):
  Celem nauczania na kierunku administracja jest przekazanie elementarnej wiedzy o prawie administracyjnym oraz ukształtowanie podstawowych umiejętności poznawania, interpretowania i stosowania prawa, które pozwolą zrozumieć i przygotować się do wykonywania, po ukończeniu studiów, procesów związanych z szeroko pojmowanymi funkcjami administrowania. Studia obejmują między innymi takie przedmioty jak: konstytucyjny system organów państwowych, prawo administracyjne, postępowanie administracyjne, organizacja i zarządzanie w administracji publicznej, makro- i mikroekonomia, publiczne prawo gospodarcze, prawo cywilne z umowami w administracji, prawo pracy i prawo urzędnicze, finanse publiczne i prawo finansowe i inne.

  Absolwent licencjackich studiów administracyjnych jest osobą wszechstronnie przygotowaną do podjęcia pracy w charakterze urzędnika w organach administracji rządowej, samorządowej, a także we wszelkich podmiotach prowadzących działalność gospodarczą. Ma wiedzę o systemie prawnym obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej. Jak również, zna podstawowe reguły stosowania prawa, zwłaszcza w zakresie działania administracji.

  Studia przeznaczone w szczególności dla kandydatów, którzy planują karierę zawodową w strukturach administracji rządowej i samorządowej, lubią jasno określony zakres swoich obowiązków, potrafią łatwo nawiązywać kontakty z ludźmi i współpracować, a także dla osób, które swoją przyszłość wiążą z prowadzeniem prawnie określonych form indywidualnej przedsiębiorczości.

  Studia pierwszego stopnia trwają 6 semestrów. Liczba godzin zajęć wynosi 1815 oraz 120 godzin praktyk. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) wynosi 180

  Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku administracja jest wszechstronnie przygotowany do zajmowania różnorodnych stanowisk w instytucjach administracji publicznej, w szczególności w jednostkach administracji rządowej jak i samorządowej. Ponadto, może podjąć pracę w służbach administracyjnych podmiotów gospodarczych, instytucjach pozarządowych, administracji specjalnej, administracji prywatnej, placówkach kulturalnych, oświatowych, organach partii politycznych, biurach poselskich, a także przedsiębiorstwach współpracujących z podmiotami zagranicznymi i ich organami. Warto zwrócić uwagę, że może on znaleźć zatrudnienie nie tylko w instytucjach krajowych, ale także w organach i instytucjach Unii Europejskiej. Umiejętności pozwolą mu na stosowanie metod i narzędzi potrzebnych do przygotowania projektów zgodnie z potrzebami społeczności lokalnych i lokalnego rynku pracy oraz na podejmowanie różnorodnych form indywidualnej przedsiębiorczości. Absolwent posiada nawyki systematycznego kształcenia, zdobywania nowych kwalifikacji uwzględniających aktualne potrzeby rynku pracy, ciągłego pogłębiania własnej wiedzy i konieczności rozwoju zawodowego. Jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i naukowych oraz do rozpoczęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Administracja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • język polski
  • język obcy
  • dowolny przedmiot wybrany przez kandydata

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Administracja jest konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • EKONOMIA Stopień: I REKRUTACJA

  Studia na kierunku ekonomia przygotowują do wykonywania zawodu ekonomisty. Program kształcenia został tak przygotowany, aby dać absolwentowi umiejętność ujmowania zjawisk gospodarczych z zakresu ekonomii. Celem studiów jest wyposażenie absolwentów w kompetencje służące profesjonalnemu, samodzielnemu podejmowaniu zadań z zakresu ekonomii, w tym prowadzeniu spraw finansowych w małych, średnich i w dużych, korporacyjnych przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlu, w instytucjach publicznych, jednostkach finansowych, jednostkach gospodarczych i ekonomicznych. Wiedza i umiejętności zdobyte w ramach kierunku są przydatne przy prowadzeniu własnej działalności.

  Specjalności oferowane w ramach kierunku ekonomia to:

  • przedsiębiorczość i rozwój własnej działalności gospodarczej (PiRWDG);
  • ekonomia sektora publicznego (ESP).

  Specjalność „przedsiębiorczość i rozwój własnej działalności gospodarczej (PiRWDG)” ułatwia przygotowanie do podjęcia pracy w biznesie. Jej absolwent posiada umiejętności niezbędne do prowadzenia doradczej albo własnej działalności, przygotowany jest zarówno jako mikroprzedsiębiorca, jak i do wykonywania zawodów eksperckich, w kraju i za granicą, zwłaszcza do zawodu analityka, specjalisty, konsultanta w sektorze komercyjnym lub publicznym albo na pograniczu tych dwóch sektorów.

  Student, który wybierze specjalizację „ekonomia i finanse małego i średniego przedsiębiorstwa”, ma pogłębioną wiedzę w zakresie teorii i praktyki działania przedsiębiorstwa. Zna metody analizy rynku, wie, jak funkcjonuje rynek kapitałowy, zna zasady prowadzenia rachunku inwestycyjnego. Umie ponadto projektować strategie działalności w zakresie finansów, marketingu.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • język obcy nowożytny
  • matematyka lub inny przedmiot wskazany przez kandydata

  Dowiedz się więcej

 • PRAWO Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Absolwent jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo posiada umiejętność dokonywania wykładni przepisów prawnych, posługiwania się regułami logicznego rozumowania i regułami wnioskowań prawniczych. Dysponuje umiejętnościami retorycznymi, negocjacyjnymi i mediacyjnymi oraz potrafi sprawnie identyfikować i rozwiązywać problemy prawne z wykorzystaniem doktryny prawniczej i orzecznictwa oraz z zachowaniem zasad odpowiedzialności zawodowej i wrażliwości społecznej. Ma umiejętność obserwowania zjawisk prawnych, potrafi je analizować i interpretować. Wie, jak wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu prawa z różnymi obszarami życia społecznego i gospodarczego, przede wszystkim w celu analizy problemów prawnych i poszukiwania skutecznych sposobów ich rozwiązywania. Dysponuje kompetencjami z zakresu znajomości języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługuje się specjalistycznym językiem obcym z zakresu prawa. Jest świadomy konieczności dalszego specjalizowania się w konkretnej dziedzinie prawa oraz permanentnej aktualizacji posiadanej wiedzy w celu stałego ponoszenia kwalifikacji zawodowych. Po ukończeniu studiów prawniczych absolwent jest przygotowany do ubiegania się o przyjęcie na wszystkie rodzaje aplikacji niezbędnych do wykonywania zawodów prawniczych. Dysponuje także odpowiednimi kompetencjami do pełnienia funkcji w podmiotach publicznych i niepublicznych, które wymagają posiadania ugruntowanej wiedzy prawniczej. Ma dobre przygotowanie do pracy w biznesie. Absolwent może rozpocząć pracę w administracji publicznej – zarówno rządowej, jak i samorządowej – w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych. Może występować w roli negocjatora albo mediatora w sytuacjach, w których zalecany jest taki sposób rozstrzygania sporów prawnych.

  Studia trwają 10 semestrów. Liczba godzin zajęć wynosi 2700 oraz 720 godzin praktyk. Liczba punktów ECST (European Credit Transfer System) wynosi 300.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Prawo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • język polski
  • matematyka lub historia lub WOS lub geografia lub fizyka lub filozofia lub język łaciński i kultura antyczna
  • język obcy nowożytny 

  Dowiedz się więcej

 • RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI Stopień: I REKRUTACJA

  Kierunek „rachunkowość i podatki”  ma na celu wyposażenie studenta w wiedzę z zakresu rachunkowości i podatków podmiotów prowadzących działalność komercyjną oraz organizacji non - profit. Program kształcenia został tak przygotowany, aby dać absolwentowi umiejętność ujmowania zjawisk gospodarczych w systemie rachunkowości z równoczesną analizą ich skutków w zakresie obciążeń publicznoprawnych. Celem kierunku jest ponadto przygotowanie do samodzielnego wykonywania podstawowych obowiązków podatnika i płatnika, również w ramach usługowego prowadzenia rachunkowości. Absolwent kierunku „rachunkowość i podatki” będzie posiadał  umiejętności wskazywania i wykorzystania regulacji prawnych w zakresie optymalizacji podatkowej i rozumiał ich konsekwencje dla sytuacji finansowej podmiotu gospodarczego. Kierunek zapewnia uzyskanie kompetencji odnośnie do wykorzystania systemu i narzędzi informacji menedżerskiej w zakresie rachunkowości i obciążeń publicznoprawnych małych i średnich podmiotów gospodarczych.

  Uzyskana wiedza  koncentruje się w szczególności na problemach:

  • systemu podatkowego oraz systemu ubezpieczeń społecznych,
  • zasad, procedur gromadzenia i przetwarzania oraz przekazywania zbiorów informacji w zakresie rachunkowości oraz obciążeń publicznoprawnych małych i średnich podmiotów gospodarczych,
  • ustalania i rozliczania podatków, w szczególności w małych i średnich podmiotach gospodarczych,
  • praw i obowiązków podatnika i płatnika w zakresie rozliczeń publicznoprawnych,
  • polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości oraz eksponowania skutków sprawozdawczych przyjętej przez podmiot polityki rachunkowości,
  • konsekwencji sprawozdawczych i podatkowych  specyficznych transakcji gospodarczych,
  • procedur oraz praw i obowiązków podatnika w postępowaniu podatkowym.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Rachunkowość i podatki brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • język polski
  • język obcy nowożytny 
  • dodatkowo kandydat wybiera jeden przedmiot do wyboru: wiedza o społeczeństwie, geografia, ekonomia

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:

Jednolite:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:

Jednolite: