POLECANE DLA CIEBIE

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII I NAUK O ZWIERZĘTACH

Kierunki studiów: gospodarka przestrzenna, rolnictwo, zootechnika, agroleśnictwo, zoopsychologia z animaloterapią Studia: stacjonarne, niestacjonarne
SPRAWDŹ >

Uniwersytet Łódzki

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH UŁ

Kierunki studiów: geografia, turystyka i rekreacja, gospodarka przestrzenna, geomonitoring, geoinformacja, planowanie i organizacja przestrzeni Studia: stacjonarne
SPRAWDŹ >

wydział geodezji i kartografii pw

Oferta dydaktyczna

Studenci Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej w ramach kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów otrzymują wiedzę o charakterze interdyscyplinarnym, niezbędną do ciągłego doskonalenia i nabywania nowych umiejętności oraz podejmowania pracy zawodowej. Oferowanym przez Wydział szeroki zakres specjalności, realizowanych w profesjonalnie wyposażonych laboratoriach ma przełożenie na kompetencje uzyskiwane przez przyszłego absolwenta na poszczególnych poziomach kształcenia, odnoszące się do jego wiedzy, umiejętności i postaw społecznych. 
Wydział kładzie duży nacisk na tradycje oraz duży dorobek naukowy i dydaktyczny pracowników równocześnie nieustannie pracując nad doskonaleniem oferty dydaktycznej. Działania na rzecz jakości kształcenia zostały docenione przez Polską Komisję Akredytacyjną, która w 2015 roku przyznała ocenę wyróżniającą dla kierunku geodezja i kartografia oraz w 2016 roku wysoko oceniła kształcenie na kierunku gospodarka przestrzenna. Ponadto kierunek Geoinformatyka otrzymał w 2016 r. „Znak jakości – Studia z Przyszłością” Pierwszej Edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacyjnego organizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję Kreatywną PRC.

 

Kierunki studiów

 

Geodezja i Kartografia Specjalności:

Geodezja i Nawigacja Satelitarna

Obejmuje problematykę:
 • geodezyjnego zastosowania technologii pomiarowych wykorzystujących satelitarne systemy wyznaczania pozycji GNSS,
 • wykorzystania satelitarnych i naziemnych metod określania pozycji w celu zakładania i modernizacji osnów geodezyjnych,
 • wyznaczenia położenia obiektów oraz nawigacja lądowa, morska i powietrzna,
 • wyznaczenie parametrów pola siły ciężkości Ziemi i ich wykorzystanie w geodezji,
 • wdrażania i konserwacji geodezyjnych układów odniesienia,
 • badanie regionalnej i globalnej dynamiki Ziemi,
 • zarządzanie systemami aktywnych sieci referencyjnych GPS dla potrzeb gospodarczych i w sytuacjach kryzysowych.

Geodezja Inżynieryjno – Przemysłowa

 • Obejmuje problematykę:
 • geodezyjnej obsługi inwestycji,
 • monitorowania przemieszczeń obiektów,
 • pomiarów inwentaryzacyjnych i kontrolnych obiektów i maszyn,
 • systemów informacji o obiektach inżynierskich,
 • projektowania systemów kontrolno-pomiarowych,
 • geologii inżynierskiej dla zastosowań geodezyjnych,
 • pomiarów geodezyjnych w górnictwie,
 • optoelektronicznych systemów pomiarowych.

Kataster i Gospodarka Nieruchomościami

Obejmuje problematykę:
 • zakładania katastru nieruchomości,
 • podziałów i scaleń nieruchomości,
 • scaleń i wymiany gruntów na obszarach wiejskich,
 • pracowań geodezyjno-projektowych związanych z rozwojem obszarów wiejskich,
 • opracowań geodezyjnych dla potrzeb gospodarki leśnej oraz melioracji,
 • szacowania nieruchomości

Fotogrametria i Teledetekcja

Obejmuje problematykę:
 • naziemnego skanowania laserowego,
 • ntechnologii wykonywania zdjęć lotniczych i satelitarnych,
 • cyfrowego przetwarzania obrazów lotniczych i satelitarnych,
 • pozyskiwania danych do SIP metodami fotogrametrycznymi i satelitarnymi,
 • technologii tworzenia ortofotomap, map rastrowych, map wektorowych oraz numerycznych modeli terenu,
 • fotogrametrii bliskiego zasięgu,
 • zastosowania zdjęć satelitarnych do badań środowiska geograficznego i dla planowania przestrzennego.

Kartografia i Systemy Informacji Geograficznej

Obejmuje problematykę:
 • projektowania i zakładania baz danych geograficznych i topograficznych,
 • systemowych metod redakcji i opracowania map topograficznych oraz tematycznych,
 • projektowania i badań odwzorowań kartograficznych,
 • podstaw oprogramowania w GIS,
 • metod geostatycznych w GIS,
 • nowoczesnych technologii publikowania opracowań kartograficznych,
 • metod grafiki komputerowej.

Systemy Informacji Przestrzennej

Obejmuje problematykę:
 • koncepcji i projektowania SIP,
 • źródeł danych dla SIP i standaryzacja danych,
 • projektowania baz danych przestrzennych,
 • analiz przestrzennych oraz modelowania i prezentacji wyników analiz przestrzennych,
 • SIP jako narzędzia wspomagającego proces decyzyjny w gminach, powiatach, województwie, firmach i organizacjach,
 • internetu jako narzędzia dostępu do danych,
 • oprogramowania SIP,
 • programowania w języku Python.
 
 

Gospodarka Przestrzenna Specjalności:

Urbanistyka w planowaniu przestrzennym

Obejmuje problematykę:
 • wiedzy niezbędnej do uczestniczenia w kształtowaniu środowiska zurbanizowanego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi i prawnymi oraz zasadami ładu przestrzennego, przy zachowaniu europejskiego dziedzictwa kultury,
 • zagadnień projektowania urbanistycznego i planowania przestrzennego w skali lokalnej oraz regionalnej, 
 • przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego – o charakterze technicznym, ekonomicznym, przyrodniczym i społecznym,
 • problematyki polskich oraz europejskich rozwiązań urbanistycznych,
 • podstawowej wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych, ekonomicznych, prawnych i społecznych,
 • sporządzania dokumentów i opracowań planistycznych oraz koncepcji rozwoju przestrzennego terenów o różnych funkcjach w różnych zakresach i technikach,
 • opracowywania studiów i analiz przestrzennych do celów gospodarczych i społecznych,
 • opracowywania dokumentów planistycznych i konstruowania programów i wizji rozwojowych jednostek osadniczych,
 • modelowania, prognozowania i symulowania rozwoju przestrzennego,
 • wykorzystania technologii komputerowych CAD i GIS.

Środowiskowe uwarunkowania gospodarowania przestrzenią

Obejmuje problematykę:
 • wykonywania analiz i ocen uwarunkowań przyrodniczych, kulturowych, społecznych i ekonomicznych przy wyznaczaniu kierunków zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich i miejskich, zgodnie z wymaganiami zrównoważonego rozwoju,
 • zasad opracowania ocen i prognoz oddziaływania na środowisko,
 • t- echnik i narzędzi badawczych do zidentyfikowania cech obiektów występujących w przestrzeni planistycznej, ich wizualizacji i interpretacji,
 • planowania rozwoju obszarów wiejskich z uwzględnieniem walorów środowiskowych oraz zasobów złóż kopalin,
 • rewitalizacji obszarów,
 • zasad opracowywania analiz rynku nieruchomości,
 • uwarunkowań społeczne i interkulturowych działalności z zakresu gospodarki przestrzennej,
 • wiedzy z zakresu technologii i podstaw formalno-prawnych dla: opracowywania projektów wybranych prac urządzeniowo-rolnych, gospodarki nieruchomościami, interpretacji wyników monitoringu środowiska, opracowania prezentacji kartograficznych oraz modelowania, symulacji i prognozowania zjawisk i procesów związanych z gospodarowaniem przestrzenią,
 • wykorzystania technologii komputerowych CAD i GIS.

Geoinformatyka

Obejmuje problematykę:
 • łączenia wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki oraz z zakresu szeroko rozumianych nauk geoinformacyjnych (w szczególności geodezji i kartografii),
 • stosowania standardów z zakresu informacji geograficznej,
 • zapewnienia efektywnej komunikacji w ramach interdyscyplinarnych zespołów projektowych (informatycy, geodeci, kartografowie, fotogrametrzy, geologowie, leśnicy, geografowie i przedstawiciele innych specjalności),
 • projektowania oprogramowania i systemów wspomagających pracę specjalistów pozyskujących, przetwarzających i wykorzystujących informację przestrzenną (w tym geograficzną),
 • wytwarzania produktów geoinformacyjnych (wszelkiego rodzaju mapy cyfrowe, modele przestrzenne obiektów, geoportale, aplikacje lokalizacyjne i nawigacyjne, programy automatyzujące pozyskiwanie danych o powierzchni Ziemi),
 • problematyki lokalizacji w przestrzeni i nawigacji do wybranych celów,
 • zastosowań geoinformacji w życiu codziennym, zarówno profesjonalnym jak i prywatnym

 


Studia podyplomowe

Gospodarka przestrzenna w praktyce

Studium podyplomowe „Gospodarka przestrzenna w praktyce” ukierunkowane jest na przygotowanie kadry specjalistów o szerokiej interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu gospodarki przestrzennej, a zwłaszcza planowania przestrzennego i urbanistyki. Specjalistów świadomych uwarunkowań przyrodniczych, społecznych i gospodarczych, uwarunkowań wymagających uwzględnienia przy podejmowaniu decyzji przestrzennych na wszystkich etapach planowania i realizacji procesów rozwojowych miast i gmin, ze szczególnym uwzględnieniem  lokalizacji nowych inwestycji.
Ukończenie Studium podyplomowego „Gospodarka przestrzenna w praktyce” daje zarówno formalną, jak i merytoryczną podstawę absolwentom do świadomego i odpowiedzialnego sprawowania samodzielnych funkcji w planowaniu przestrzennym. Absolwent będzie posiadał wiedzę i umiejętności, które pozwolą mu uczestniczyć w procesach: projektowania urbanistycznego, planowania przestrzennego w różnych skalach i problematyce dla gmin, miast, i regionów, gospodarowania nieruchomościami i gruntami, programowania rozwoju społeczno – gospodarczego, a także programowania strategicznego i planowania systemów infrastrukturalnych miast i obszarów wiejskich.

 

Rozwój obszarów wiejskich

Realizacja programu merytorycznego Studiów Podyplomowych „Rozwój Obszarów Wiejskich” poświadczona uzyskaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest gwarantem uzyskania wiedzy z zakresu rozwoju obszarów wiejskich niezbędnej na różnych szczeblach działalności rządowej i samorządowej oraz uzyskania umiejętności występowania o środki finansowe w nowym programie finansowania 2014 -2020 dla Polski.
Odpowiedni dobór kadry zapewni prowadzenie zajęć przez pracowników naukowo-dydaktycznych o wysokich kwalifikacjach dydaktycznych oraz poważnym dorobku naukowym związanym tematycznie z programem prowadzonych studiów. Kadra własna PW jest uzupełniana wykładami ekspertów i specjalistów z innych szkół wyższych oraz innych jednostek.

 

Systemy informacji przestrzennej

Celem głównym studiów podyplomowych SIP jest zapoznanie słuchacza z podstawami  teoretycznymi oraz nabycie umiejętności praktycznych potrzebnych do tworzenia systemu informacji przestrzennej i posługiwania się technologiami SIP. 
Sposób realizacji:

1. zapoznanie słuchaczy z:

a) podstawami teoretycznymi SIP,
b) metodami projektowania, tworzenia oraz korzystania z systemów informacji przestrzennej dla jednostek terytorialnych, organizacji, firm itp.
c) nowościami z zakresu oprogramowania i sprzętu dla SIP, zastosowaniami Internetu oraz z infrastrukturą danych przestrzennych (INSPIRE, Geoportal).

2. nauczenie tworzenia baz danych przestrzennych, korzystania z istniejących baz danych, wizualizacji danych przestrzennych, wykonywania analiz przestrzennych.

3. zaprojektowanie i zrealizowanie bazy danych przestrzennych lub małego projektu SIP (projekt dyplomowy). 

Program zajęć obejmuje treści z zakresu: podstawy teoretyczne i technologie SIP; źródła danych dla SIP; oprogramowanie dla SIP, Internet; bazy danych przestrzennych; analizy przestrzenne i modelowanie; metody wizualizacji danych i informacji; infrastruktura danych przestrzennych, INSPIRE; statystyka publiczna, rejestry urzędowe; aspekty prawne SIP; przykłady zastosowań SIP; projektowanie SIP, projekt dyplomowy (praca końcowa).
Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich PW oraz przez ekspertów spoza PW.

 

Wycena nieruchomości

Studia Podyplomowe z wyceny nieruchomości uprawniają do odbycia praktyki zawodowej i przystąpienia do egzaminu państwowego w celu uzyskania licencji rzeczoznawcy majątkowego. Program nauczania spełnia kryteria określone przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości.
 • Zarządzanie nieruchomościami
Studia podyplomowe z zarządzania nieruchomościami przygotowują do wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości. Uczestnicy studiów poznają zagadnienia teoretyczne z zakresu prawa i ekonomii, a także podstawy wiedzy technicznej. Następnie zapoznają się ze specyfiką zawodu zarządcy nieruchomości i zarządzania nieruchomościami w tym przede wszystkim z zasadami zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi i komercyjnymi. Obok wiedzy teoretycznej zdobywają umiejętności praktyczne ważne w codziennej pracy zarządcy nieruchomości.

 


Studia doktoranckie

Studia III stopnia – doktoranckie na Wydziale Geodezji i Kartografii
Stacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej są prowadzone w zakresie dziedziny nauki techniczne, dyscyplina - Geodezja i Kartografia. Studia będą zatem przygotowywać do uzyskania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie naukowej Geodezja i Kartografia.
Studia doktoranckie na Wydziale Geodezji i Kartografii PW prowadzone są w oparciu o indywidualny program studiów doktoranckich każdego z doktorantów, określający zadania przewidziane do realizacji w kolejnych semestrach. Indywidualny program studiów doktoranckich może być realizowany przez doktoranta na macierzystym wydziale oraz na innych wydziałach PW, a także w innych jednostkach i instytucjach kształcących doktorantów – w kraju i za granicą. O uznawaniu osiągnięć doktoranta uzyskanych poza macierzystym wydziałem decyduje Kierownik studiów doktoranckich.
W wyniku realizacji indywidualnego programu studiów doktoranckich, obejmującego przede wszystkim prowadzenie działalności naukowo-badawczej, uczestniczenie w życiu krajowego i międzynarodowego środowiska naukowego, w szczególności wspólnoty akademickiej, oraz spełnienia wymagań związanych z przeprowadzeniem przewodu doktorskiego, osoba kończąca studia doktoranckie osiąga następujące efekty kształcenia:
 • ma zaawansowaną wiedzę o charakterze podstawowym dla dziedziny nauk technicznych dyscypliny naukowej geodezja i kartografia oraz dyscyplin związanych z obszarem prowadzonych badań,
 • ma dobrze podbudowaną teoretycznie wiedzę o charakterze szczegółowym, związaną z obszarem prowadzonych badań, obejmującą najnowsze osiągnięcia nauki w obszarze prowadzonych badań, której źródłem są w szczególności publikacje o charakterze naukowym,
 • ma wiedzę dotyczącą metodyki prowadzenia badań naukowych, a także ma wiedzę dotyczącą prawnych i etycznych aspektów działalności naukowej, w tym dotyczącą metod przygotowywania publikacji i prezentowania wyników badań,
 • ma podstawową wiedzę dotyczącą pozyskiwania i prowadzenia projektów badawczych, w tym uwarunkowań ekonomicznych i prawnych realizacji tych projektów,
 • ma podstawową wiedzę dotyczącą transferu technologii oraz komercjalizacji wyników badań, w tym zwłaszcza zagadnień związanych z ochroną własności intelektualnej,
 • ma wiedzę w zakresie metodyki i nowoczesnych technik prowadzenia zajęć dydaktycznych.
 • potrafi efektywnie pozyskiwać informacje związane z działalnością naukową z różnych źródeł, także w językach obcych, oraz dokonywać właściwej selekcji i interpretacji tych informacji,
 • potrafi, wykorzystując posiadaną wiedzę, dokonywać krytycznej oceny rezultatów badań i innych prac o charakterze twórczym - własnych i innych twórców – i ich wkładu w rozwój dyscypliny geodezja i kartografia; w szczególności, potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania wyników prac teoretycznych w praktyce,
 • potrafi dostrzegać i formułować złożone zadania i problemy związane z dyscypliną geodezja i kartografia, w tym - koncepcyjnie nowe zadania i problemy badawcze, prowadzące do innowacyjnych rozwiązań technicznych,
 • potrafi rozwiązywać złożone zadania i problemy związane z dyscypliną geodezja i kartografia, w tym zadania i problemy nietypowe, stosując koncepcyjnie nowe metody, wnoszące wkład do rozwoju wiedzy lub stanowiące nowatorskie rozwiązania o praktycznym zastosowaniu, których poziom oryginalności uzasadnia publikację w recenzowanych wydawnictwach,
 • potrafi w sposób metodologicznie poprawny zaplanować i przeprowadzić własny projekt badawczy, powiązany z działalnością naukową prowadzoną w większym zespole,
 • potrafi dokumentować wyniki prac badawczych oraz tworzyć opracowania mające charakter publikacji naukowych, także w języku obcym, zgodnie z zasadami tworzenia tego typu opracowań, w szczególności zachowując zasady związane z poszanowaniem praw autorskich,
 • potrafi skutecznie porozumiewać się przy użyciu różnych technik w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym, także w języku obcym; ma umiejętność prezentowania w sposób zrozumiały swoich osiągnięć i koncepcji oraz przytaczania właściwych argumentów w dyskusjach naukowych oraz debatach publicznych o różnorodnej tematyce; potrafi poprowadzić dyskusję naukową,
 • jest przygotowany do prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelni i innych form kształcenia w sposób poprawny metodologicznie z wykorzystaniem nowoczesnych technik kształcenia.
 • wykazuje samokrytycyzm w pracy twórczej; rozumie i odczuwa potrzebę ciągłego dokształcania się - podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych, a zwłaszcza śledzenia i analizowania najnowszych osiągnięć związanych z geodezją i kartografią,
 • ma świadomość ważności zachowywania się w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i tworzenia etosu środowiska naukowego i zawodowego,
 • potrafi myśleć i działać w sposób niezależny, kreatywny i przedsiębiorczy, przejawia inicjatywę w kreowaniu nowych idei i poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań;
 • wykazuje inicjatywę w określaniu nowych obszarów badań,
 •  rozumie i odczuwa potrzebę zaangażowania się w kształcenie specjalistów w reprezentowanej dyscyplinie inżynierskiej oraz innych działań prowadzących do rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy,
 • ma świadomość społecznej roli absolwenta studiów doktoranckich, a zwłaszcza rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu – m.in. poprzez środki masowego przekazu –informacji i opinii dotyczących osiągnięć nauki i techniki; podejmuje starania, aby przekazywać takie informacje i opinie we właściwy, powszechnie zrozumiały sposób, z uzasadnieniem różnych punktów widzenia.

 

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Warszawska

Opinie (0)