Politechnika Śląska w Gliwicach

Wydział Chemiczny PŚ

ul. Księdza Marcina Strzody 9

44-100 Gliwice

tel. 32 237-19-31, 32 237-18-59, 32 237-15-74

http://www.polsl.pl/Wydzialy/RCh

ul. Księdza Marcina Strzody 9

44-100 Gliwice

tel. 32 237-19-31, 32 237-18-59, 32 237-15-74

http://www.polsl.pl/Wydzialy/RCh

 • BIOTECHNOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier
  Studia w Gliwicach - Politechnika Śląska w Gliwicach - kierunek studiów biotechnologia
  Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu mikrobiologii, genetyki, biologii molekularnej, biochemii, bioinformatyki, informatyki, fizyki z biofizyką i chemii. Zostali zapoznani z aspektami inżynierii reaktorów, transportu masy i ciepła, procesami biokatalizy i biotransformacji, inżynierii genetycznej, a także z nowoczesnymi metodami analizy związków chemicznych i próbek biologicznych. Dzięki znajomości technik inteligentnej analizy danych potrafią przetwarzać duże zbiory danych w zastosowaniach biomedycznych.
  Potrafią stosować techniki, umożliwiające selekcję i modyfikację mikroorganizmów i komórek organizmów wyższych oraz projektować i eksploatować obiekty inżynierskie służące ochronie środowiska, takie jak oczyszczalnie, biogazownie i biorafinerie.
  Absolwenci kierunku biotechnologia znajdują zatrudnienie w specjalistycznych laboratoriach, instytutach badawczych, ośrodkach medycznych, przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, chemicznym, ochronie środowiska i gospodarce obiegu zamkniętego, centrach bioinformatycznych i informatycznych. Mogą pracować w instytucjach zajmujących się badaniami genetycznymi, diagnostyką medyczną i analizą dużych zbiorów danych (big data), prowadzeniem procesów biosyntezy i biotransformacji, otrzymywaniem bioproduktów, a także modelowaniem bioprocesów.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Bioinformatyka
  • Biotechnologia przemysłowa
  • Biogospodarka
  • Biotechnologia w ochronie środowiska

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Bioinformatyka
  • Biotechnologia przemysłowa
  • Biotechnologia w ochronie środowiska

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BIOTECHNOLOGY

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania: 1,5 roku
  tytuł zawodowy: magister inżynier
  Studia w Gliwicach - Politechnika Śląska w Gliwicach - kierunek biotechnology

  SYLWETKA ABSOLWENTA

  • Absolwenci specjalności Biopaliwa są wykwalifikowanymi specjalistami z zakresu technologii przetwarzania różnorodnych surowców do produkcji biopaliw. Posiadają umiejętności związane z produkcją energii elektrycznej i ciepła w oparciu o biopaliwa oraz przetwórstwem biopaliw.
  • Posiadają szeroką wiedzę z zakresu podstaw teoretycznych procesów produkcji i spalania biopaliw.
  • Są dobrze przygotowani w zakresie informatycznej obróbki uzyskanych danych oraz elektronicznego sterowania i programowania procesów technologicznych w tej branży.
  • Absolwenci potrafią planować i projektować prace związane z technologią produkcji i wykorzystania biopaliw. Posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu wykorzystania roślin i mikroorganizmów w procesach technologicznych produkcji i użycia biopaliw.
  • Dodatkowo, opiekunowie specjalności dbają o rozwój tzw. umiejętności miękkich z zakresu komunikacji, pracy w grupie, przedsiębiorczości oraz autoprezentacji pożądanych na rynku pracy. Absolwenci są świadomi ciągłego i szybkiego rozwoju biogospodarki i biobiznesu w zakresie bioenergetyki oraz potrafią zarządzać projektami w tym zakresie.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Biofuels

  STUDIA II STOPNIA

  W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • CHEMIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier
  Studia w Gliwicach - Politechnika Śląska w Gliwicach - kierunek studiów chemia
  SYLWETKA ABSOLWENTA
  • Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu zagadnień chemii i technologii chemicznej, opartą na szerokich podstawach matematyki, nauk przyrodniczych i technicznych.
  • Znają problematykę ochrony środowiska i zapobiegania emisji zanieczyszczeń, zagospodarowania odpadów stałych, a także technologii produkcji, przetwórstwa, identyfikacji i analizy polimerów.
  • Potrafią opracowywać projekty w zakresie biotechnologii przemysłowej, technologii organicznej i bioorganicznej, analizy przemysłowej i bioanalityki oraz inżynierii materiałowej.
  • Absolwenci kierunku chemia są przygotowani do pracy w przemyśle chemicznym oraz w laboratoriach analitycznych, kryminalistycznych i diagnostycznych. Znajdą również zatrudnienie w firmach farmaceutycznych, kosmetycznych, biotechnologicznych, a także w przemyśle farb i lakierów.
  • Są przygotowani do pracy w ośrodkach edukacyjnych i jednostkach naukowo-badawczych w kraju i za granicą.
  • Mogą również prowadzić samodzielną działalność gospodarczą w zakresie produkcji związków chemicznych, farmaceutycznych i substancji specjalnych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Bioanalityka
  • Materiały i substancje specjalne
  • Chemia farmaceutyczna i kosmetyczna

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Bioanalityka
  • Chemia farmaceutyczna i kosmetyczna
  • Chemia materiałów

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku chemia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier

  Studia w Gliwicach - Politechnika Śląska w Gliwicach - kierunek studiów industrial and engineering chemistry

  SYLWETKA ABSOLWENTA

  • Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu dwóch kierunków: inżynierii chemicznej i procesowej oraz technologii chemicznej, poszerzoną o procesy przyjazne środowisku, technologie substancji specjalnych i nanomateriałów, a także dobrą znajomość technicznego języka angielskiego.
  • Zostali zapoznani z podstawami chemii i technologii, budową, działaniem i projektowaniem aparatury chemicznej, analizą i sterowaniem procesami zarządzania produkcją.
  • Posiadając wiedzę z zakresu chemii, technologii i inżynierii procesowej, są przygotowani do prowadzenia badań, tworzenia koncepcji chemicznej i projektowania, a także realizacji oraz wdrażania procesów i produktów do praktyki.
  • Absolwenci kierunku mogą pracować w przemyśle chemicznym i pokrewnych, w zakładach produkujących nowoczesne materiały, firmach inżynierskich i biurach projektowych.
  • Są szczególnie dobrze przygotowani do pracy w anglojęzycznych środowiskach technicznych i biznesowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Process engineering and green chemical technologies
  • Nanomaterials and fine chemicals

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku industrial and engineering chemistry brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TECHNOLOGIA CHEMICZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier magister inżynier
  Studia w Gliwicach - Politechnika Śląska w Gliwicach - kierunek studiów technologia chemiczna
  SYLWETKA ABSOLWENTA
  • Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu nauk chemicznych i technicznych, chemicznych procesów technologicznych oraz wybranych zagadnień współczesnej chemii.
  • Są oni przygotowani do prowadzenia badań, tworzenia koncepcji chemicznej i projektowania, realizacji lub modernizacji procesu oraz wdrażania procesów i produktów do praktyki.
  • Absolwenci kierunku technologia chemiczna mogą pracować w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych oraz w firmach produkujących nowoczesne materiały na stanowiskach związanych z organizacją i prowadzeniem procesów produkcyjnych.
  • Znajdą również zatrudnienie w technologicznych instytutach badawczych, biurach projektowych, sektorach administracji i zarządzania.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Technologia nieorganiczna i elektrochemia
  • Technologia chemiczna organiczna
  • Technologia polimerów i tworzyw sztucznych

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Technologia nieorganiczna i elektrochemia
  • Technologia chemiczna organiczna
  • Technologia polimerów i tworzyw sztucznych
  • Inżynieria i aparatura procesowa

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Technologia chemiczna

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku technologia chemiczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Śląska w Gliwicach

Opinie (3)

Chemik2 Ocena odpowiedz

Panie chemiku, jak pan ma slaby sprzęt to niech pan idzie na prace badawczom. Pozwolom panu pracowac na sprzecie swiatowej klasy bo na normalne zajecia to dawają tylko jakies sprzęty co 50 lat mają a jak sie trafi jakis lepszy to tylko prowadzący obsluguje polecam

Chemiczka Ocena odpowiedz

Świetny wydział. Nie mogę zgodzić się z opinią osoby wcześniej. Wykładowcy to też ludzie, więc mogą mieć gorszy dzień. Chociaż nie zaprzeczam są wykładowcy, którzy nie cieszą się najlepszą opinią. Wysoki poziom, ale przez to docenia się swój trud włożony w naukę.

chemik Ocena odpowiedz

ogólnie słabo, mnóstwo niepotrzebnych zajęć, wykładowcy ciągle na fochu. Mało doświadczeń, sprzęt stary