• ADMINISTRACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia na kierunku administracja posiadają profil ogólnoakademicki, co oznacza m.in.:

  • uzyskanie przez studenta wiedzy w zakresie nauk o administracji, prawie i gospodarce, w tym o ich miejscu i znaczeniu w systemie nauk społecznych, elementarnej terminologii z ich zakresu, o stosowanych w tych naukach metodologii badań, technikach i narzędziach pozyskiwania i opracowywania danych;
  • przekazanie zaawansowanej wiedzy (dla której punktem wyjścia są informacje z zakresu wiedzy o społeczeństwie i historii najnowszej z programu szkół ponadgimnazjalnych) o teoretycznych i praktycznych aspektach współczesnego państwa, prawa, administracji publicznej i innych instytucji;
  • kształcenie świadomej (refleksyjnej i krytycznej) percepcji, umiejętności analizy oraz interpretowania zjawisk i procesów zachodzących wewnątrz administracji jak i relacji administracji z państwem, innymi instytucjami, polityką, prawem oraz gospodarką;
  • uzyskanie umiejętności analizy i kreatywnego rozwiązywania konkretnych problemów w świetle obowiązującego prawa oraz norm i reguł etycznych, wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce, w tym w ramach wielu rodzajów aktywności związanych z zawodem;
  • wykształcenie świadomości samodzielnego uzupełniania oraz doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności, projektowania własnej ścieżki kształcenia, odgrywania rozmaitych ról obywatelskich, w tym samodzielnego i świadomego podejmowania decyzji wyborczych, uczestniczenia w konstruowaniu projektów aktywności obywatelskiej, konieczności zachowania się w sposób profesjonalny i etyczny, respektowania różnic kulturowych, politycznych i światopoglądowych, bycia promotorem postaw opartych na tolerancji i uznaniu możliwych odmienności.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Administracja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski oraz język obcy nowożytny 

  Dowiedz się więcej

   


   
   

  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Administracja jest wynik testu.

   

  Dowiedz się więcej

 • EKONOMIA SPOŁECZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Celem studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia społeczna jest przekazanie studentom nowoczesnej i zarazem praktycznej wiedzy ekonomicznej oraz wykształcenie przedsiębiorczych i innowacyjnych postaw, warunkujących aktywność absolwentów na rynku pracy, w środowisku społecznym i w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Duży nacisk położony jest również na wykształcenie kompetencji obywatelskich, kluczowych w przyszłej pracy zawodowej absolwentów. Praktyczny profil studiów oraz zbilansowany plan studiów, obejmujący kursy teoretyczne i praktyczne pozwolą na zdobycie szerokiej i aktualnej wiedzy ekonomicznej oraz przydatnych praktycznych umiejętności. Wiedza, umiejętności i kompetencje uzyskane przez absolwentów kierunku ekonomia społeczna w efekcie dają szerokie przygotowanie do pracy w jednostkach administracji rządowej i samorządowej , w sektorze pożytku publicznego, w różnorodnych instytucjach społecznych i organizacjach non-profit.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekonomia społeczena brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski i język obcy nowożytny 

  Dowiedz się więcej

   


   
   

  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ekonomia społeczna jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie oraz średnia ocen ze studiów.

   

  Dowiedz się więcej

 • PRAWO Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Studia na kierunku prawo przygotowują nowoczesnych, profesjonalnych, przedsiębiorczych prawników, którzy sprawnie zarządzają i wykonują zadania związane z obsługą prawną w instytucjach sektora publicznego, ale również w pracy na stanowiskach w sektorze prywatnym. Absolwent jest przygotowany do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych, a także do pełnienia funkcji we wszystkich instytucjach lub organizacjach publicznych i niepublicznych, wymagających posiadania wiedzy prawniczej; studia na kierunku prawo pozwalają również na przygotowanie do prowadzenia własnego przedsiębiorstwa na rynku europejskim. W trakcie studiów absolwent poznał uniwersalne standardy wykonywania zawodu, nowoczesnych metod i narzędzi w zakresie wykonywania usług prawniczych, stąd może on wykorzystać zdobytą wiedzę, umiejętności i kompetencje nie tylko w zawodach prawniczych, takich jak adwokat, radca prawny, prokurator, czy sędzia, ale również w nowych pojawiających się na rynku pracy profesjach.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia Jednolite Magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia stacjonarne magisterskie na kierunku Prawo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Historia
  • Wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:

Jednolite:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:

Jednolite: