Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Collegium Polonicum w Słubicach UAM

ul. Kościuszki 1, pok. 150

69-100 Słubice

tel.: 61 829 6892

e-mail: study.cp@europa-uni.de

Informator

Collegium Polonicum w Słubicach UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ul. Kościuszki 1, pok. 150

69-100 Słubice

tel.: 61 829 6892

e-mail: study.cp@europa-uni.de

Informator

 • PRAWO

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Słubicach - Collegium Polonicum UAM w Słubicach - kierunek studiów Polsko-Niemieckie Studia Prawnicze

  Kierunek Polsko-Niemieckie Studia Prawnicze to wspólny kierunek Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) i Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (UEV). Kierunek prowadzą Wydział Prawa i Administracji UAM i Wydział Prawa UEV.

  Język: studia prowadzone są w j. polskim i niemieckim

  Kierunek Polsko-Niemieckie Studia Prawnicze był wielokrotnym laureatem Programu Akredytacji Kierunków "Studia z przyszłością”. Zdobył m.in. Certyfikat „Lider Jakości Kształcenia”, Certyfikat „Laur Europejski”, Certyfikat „Laur Innowacji”. Uzyskanie po raz czwarty z rzędu certyfikatu „Studia z przeszłością” zostało nagrodzone Certyfikatem Premium „Studia z Przyszłością” potwierdzającym, iż rozwiązania wprowadzone na kierunku Polsko-Niemieckie Studia Prawnicze są trwałe i długoterminowe.

  Wydział Prawa i Administracji UAM prowadzący wspólnie z Wydziałem Prawa UE Viadrina Polsko-Niemieckie Studia Prawnicze posiada kategorię A+, najwyższą z kategorii naukowych przyznawanych przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

  Opłaty

  Studia bezpłatne. Na Uniwersytecie Europejskim Viadrina obowiązuje opłata semestralna w wysokości około 300 Euro (zawiera już bilet semestralny na środki komunikacji publicznej w Brandenburgii i Berlinie).

  Program studiów

  Polsko-Niemieckie Studia Prawnicze umożliwiają zdobycie wiedzy niezbędnej do wykonywania zawodów prawniczych w Polsce lub Niemczech oraz dają wyjątkowe umiejętności do działania w zakresie międzynarodowego obrotu prawnego.

  Zajęcia odbywają się w formie dużych modułów, co zapewnia równowagę między możliwością wyboru przez studenta profilu swojego wykształcenia prawniczego a pogłębieniem tej teorii i praktyki.

  Studenci Polsko-Niemieckich Studiów Prawniczych zdobywają wiedzę zarówno z zakresu prawa polskiego, jak i niemieckiego (m.in. cywilnego, karnego oraz publicznego). Wykłady z tych przedmiotów prowadzone są w odpowiednim języku: polskim lub niemieckim. Studenci uczęszczają również na zajęcia z przedmiotów ponadnarodowych (np. historycznych lub międzynarodowych), które są prowadzone przez wykładowców zarówno z Polski jak i z Niemiec.

  Dodatkowo studenci uzyskują kwalifikacje pozaprawnicze w ramach zajęć z umiejętności akademickich oraz praktyk. Oprócz wykładów mają m.in.: interaktywne zajęcia dotyczące wspólnego rozwiązywania kazusów prawniczych, seminaria polegające na prezentacji i propozycji rozwiązania określonego spornego zagadnienia prawnego, symulacje rozpraw sądowych, bądź też symulacje postępowań mediacyjnych.

  Od typowych studiów na polskich wydziałach prawa kierunek Polsko-Niemieckie Studia Prawnicze różni się przede wszystkim większymi wymaganiami w zakresie samodzielnego, pisemnego rozwiązywania problemów prawnych. Z kolei od typowych niemieckich studiów prawa wyróżnia go szersze poznawanie przez studentów społecznego kontekstu tworzenia i stosowania prawa.

  Wykłady odbywają się w budynkach Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz w Collegium Polonicum w Słubicach.

  Polsko-Niemieckie Studia Prawnicze to pełne, pięcioletnie, stacjonarne studia prawnicze, kończące się uzyskaniem dyplomu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu magistra prawa na kierunku prowadzonym wspólnie. Jest to kierunek unikatowy w Polsce. Wyróżnia go nieznany dotąd w Polsce i wyjątkowy w Europie poziom umiędzynarodowienia studiów prawniczych.

  Możliwości pracy

  Rynek pracy absolwentów to po pierwsze zawody prawnicze, a jego potrzeby ciągle rosną, co wynika głównie z otwarcia tzw. wolnych zawodów prawniczych (związanych ze świadczeniem usług prawniczych), jak również z ciągłego wzrostu zapotrzebowania na takie usługi, uwzględniając w tym również funkcjonowanie organów wymiaru sprawiedliwości (sądów i prokuratur).

  Program studiów ukierunkowany jest również na rynek pracy w Niemczech, i to zarówno w zakresie niemieckich zawodów prawniczych, jak i działalności w obszarze prawnej i gospodarczej współpracy polsko-niemieckiej. Oprócz tego kładzie się nacisk na aktywność w zakresie działalności instytucji międzynarodowych (w tym zwłaszcza europejskich) oraz karierę zawodową w dyplomacji.

  Typowe miejsca pracy, odbywania praktyk, staży i kontynuacji kształcenia przez absolwentów kierunku Polsko-Niemieckie Studia Prawnicze:

  • organy wymiaru sprawiedliwości, tj. sądy oraz prokuratury (aplikacje, asystentury i asesury)
  • zawody prawnicze: adwokata, radcy prawnego i notariusza (aplikacje)
  • organy administracji państwowej i samorządowej (szkolenia)
  • Niemieckie zawody prawnicze i organy administracji państwowej i samorządowej (Staatsprüfung, szkolenia)
  • instytucje prawnej i gospodarczej współpracy polsko-niemieckiej (szkolenia)
  • instytucje międzynarodowe, a zwłaszcza europejskie (szkolenia)
  • dyplomacja (Akademia Dyplomatyczna)

  Przykładowe przedmioty

  • Prawo cywilne (polskie i niemieckie)
  • Prawo karne (polskie i niemieckie)
  • Prawo publiczne (polskie i niemieckie)
  • Polskie prawo karne skarbowe
  • Polskie prawo spółek
  • Międzynarodowe prawo prywatne
  • Prawo międzynarodowe publiczne

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MASTER OF DIGITAL ENTREPRENEURSHIP

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Słubicach - Collegium Polonicum UAM w Słubicach - kierunek studiów master of digital entrepreneurship

  Kierunek oferowany przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu filia w Collegium Polonicum w Słubicach oraz Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, European New School of Digital Studies (ENS)

  Studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne, 2 semestry

  Język: studia prowadzone są w j. angielskim

  Program studiów

  Kierunek Master of Digital Entrepreneurship (MoDE) to interdyscyplinarny program studiów który łączy nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne, prawnicze i techniczne. Jest on skierowany do studentów z wykształceniem wyższym (licencjat), którzy chcą zajmować się zagadnieniami transformacji cyfrowej.

  Program MoDE składa się z sześciu modułów i trwa cztery semestry. Na pierwszym roku studiów studenci otrzymują szeroki, transdyscyplinarny przegląd podstawowych zagadnień związanych z cyfryzacją. Ponadto biorą udział w zajęciach, na których zdobywają praktyczną, prawną, techniczną wiedzą i umiejętności oraz poznają zagadnienia z zakresu przedsiębiorczości. W trakcie drugiego roku studiów studenci i studentki koncentrują się na pracy nad projektami indywidualnymi oraz grupowymi. Praca magisterska zawiera końcową refleksję oraz naukowe przedstawienie doświadczeń i spostrzeżeń zdobytych na temat digitalizacji.

  Opłaty

  Opłaty w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza zgodnie z zarządzeniem Nr 70/2020/2021 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2021/2022 w wysokości 0,00 złotych za semestr. Na Uniwersytecie Europejskim Viadrina obowiązuje opłata semestralna w wysokości około 300 Euro (zawiera już bilet semestralny na środki komunikacji publicznej w Brandenburgii i Berlinie).

  Możliwości pracy

  Absolwenci i absolwentki MoDE są w stanie w sposób naukowy i transdyscyplinarny zajmować się złożonymi kwestiami społeczeństwa cyfrowego. Posiadają podstawową wiedzę niezbędną do opracowania i wdrożenia koncepcji przedsiębiorczości oraz pracowania nad projektami. To daje im możliwość objęcia stanowisk kierowniczych i zarządczych w polityce, biznesie i na rzecz społeczeństwa obywatelskiego.

  Przykładowe przedmioty

  • Digital Law and Ethics,
  • Sociology of Technology and Digital Society,
  • Management Theories in the Digital World
  • Computer Science in Management
  • Entrepreneurship in Action

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest projekt oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Od kandydatów wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie C1 ESOKJ.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • STUDIA O POLSCE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Słubicach - Collegium Polonicum UAM w Słubicach - kierunek studiów studia o Polsce

  Język:

  Studia prowadzone są w języku polskim. Od kandydatów wymagana jest znajomość języka polskiego na poziomie A1.

  Informacje podstawowe:

  Studia o Polsce są kierunkiem wspólnym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  i Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Przyjęcia na studia dokonuje się w pierwszej kolejności na UAM, gdzie studenci studiują od pierwszego semestru. Studenci przyjęci na studia o Polsce w UAM mogą również zostać immatrykulowani na UEV po spełnieniu wymagań związanych ze znajomością języka niemieckiego i innych obowiązków wynikających z przepisów UEV, ale najpóźniej przed rozpoczęciem piątego semestru.

  Podwójnie immatrykulowani absolwenci po spełnieniu obowiązków wynikających z programu studiów otrzymają dwa dyplomy – UAM i UEV. Zajęcia przewidziane programem studiów prowadzone są przez profesjonalną i doświadczoną kadrę naukową i dydaktyczną z dwóch uniwersytetów (UAM i UEV).

  Program studiów

  Program studiów zakłada stopniowe zdobywanie kompetencji językowych. Pierwsze dwa semestry uczenia się wypełnione są przede wszystkim intensywną nauką języka polskiego. W kolejnych semestrach studenci doskonalą znajomość języka polskiego oraz pogłębiają wiedzę dotyczącą między innymi literatury polskiej, historii Polski, zagadnień związanych z przekładem różnego rodzaju tekstów. Studenci kierunku mogą wybierać spośród wielu ciekawych zajęć fakultatywnych oraz pogłębiać swoją znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na lektoratach prowadzonych w Collegium Polonicum UAM, dodatkowych przedmiotach związanych z nauką języka oraz lektoratach języka niemieckiego na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

  Możliwości pracy

  Ze względu na kompetencje językowe i kulturowe absolwenci studiów o Polsce mogą starać się o pracę w firmach związanych z rynkiem wydawniczym, tłumaczeniowym, w organizacjach pozarządowych i firmach zajmujących się współpracą międzynarodową. Posiadając umiejętności językowe, tłumaczeniowe i badawcze w zakresie nauk humanistycznych, absolwenci kierunku będą przygotowani do podjęcia dalszej nauki na różnego typu studiach humanistycznych.

  Przykładowe przedmioty

  • Praktyczna nauka języka polskiego
  • Literatura polska
  • Historia Polski z elementami historii sztuki
  • Media w Polsce
  • Język obcy w naukach humanistycznych
  • Poezja na głos
  • Świątynie sztuki. Najważniejsze muzea Polski i ich zbiory
  • Miasta Polski i ich historie
  • „Kultowe” teksty w kulturze polskiej po 1945 roku. Literatura, film, muzyka, multimedia
  • Polsko-niemieckie relacje kulturowe
  • Warsztat tłumacza
  • Krajobraz społeczno-polityczny współczesnej Polski
  • Współczesne życie literackie

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • STUDIA O NIEMCZECH

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Słubicach - Collegium Polonicum UAM w Słubicach - kierunek studiów Studia o Niemczech (UAM), German Studies (UEV)

  Studia o Niemczech/German Studies to studia stacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim. Studia trwają 3 lata (6 semestrów). Studiować na nich mogą kandydaci z Polski i zza granicy. Studia prowadzone są w j. niemieckim (od poziomu A2) i j. angielskim. Studia o Niemczech zostaną uruchomione w roku akademickim 2023/2024 po uzyskaniu pozytywnej oceny MEiN.
  Kierunek ten adresowany jest do osób zainteresowanych doskonaleniem znajomości języka niemieckiego i zdobyciem wiedzy o Niemczech (m.in. historii, kulturze, społeczeństwie, kulturze politycznej, ale również np. o stereotypach). Co ważne, kompetencje te zostaną dodatkowo poszerzone  o umiejętności komunikacji międzykulturowej.
  Studia o Niemczech to innowacyjny kierunek prowadzony we współpracy  Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z Wydziałem Kulturoznawstwa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina (EUV) we Frankfurcie nad Odrą. Studenci tego kierunku korzystają z doświadczenia i bogatej tradycji Instytutu Filologii Germańskiej, a także mają możliwość wyboru  zajęć dodatkowych (fakultatywnych) z oferty dydaktycznej Wydziału Kulturoznawstwa EUV. Część zajęć będzie realizowana w formie zdalnej.
  Program studiów zakłada stopniowe nabywanie i doskonalenie kompetencji językowych. Pierwsze 2 semestry to przede wszystkim intensywna nauka języka niemieckiego, wzbogacone poznawaniem historii i kultury Niemiec. W kolejnych semestrach studenci doskonalą znajomość języka , poszerzają ją np. o umiejętności translatorskie, stosowanie fachowego słownictwa, posługiwanie się różnymi formami tekstów i wypowiedzi.  Studenci również pogłębiają wiedzę dotyczącą kultury i społeczeństwa Niemiec. Na 3 roku studenci koncentrują się na swoich projektach badawczych - czyli realizacji tematów prac licencjackich pod kierunkiem wybranego promotora.
  Przykładowe przedmioty:
  • Język niemiecki w komunikacji globalnej.
  • Historia Niemiec.
  • Analiza tekstów literackich.
  • Komunikacja międzykulturowa.
  • Wiedza o społeczeństwie Niemiec.
  • Gramatyka praktyczna.
  • Elementy kultury politycznej Niemiec.
  • Public Relations, praca w projektach.
  • Kreatywność językowa/zajęcia tłumaczeniowe.
  • Stereotypy – Niemcy o innych, inni o Niemcach.
  Dodatkowe atuty kierunku Studia o Niemczech:
  • studia w nowoczesnym budynku Collegium Polonicum (bardzo dobrze wyposażone sale wykładowe, możliwość pracy w kabinach do tłumaczenia symultanicznego, wi-fi i klimatyzacja);
  • możliwość zakwaterowania w domach studenckich w Słubicach (każdy student otrzyma miejsce); www.dsslubice.amu.edu.pl
  • studia na pograniczu polsko-niemieckim, codzienna możliwość kontaktu z j. niemieckim, bliskość Berlina;
  • bogato wyposażone Biblioteka Collegium Polonicum i Biblioteka Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą zapewniają dostęp do literatury niezbędnej do osiągnięcia efektów uczenia się.
  • możliwość uzyskania dwóch dyplomów: polskiego(UAM) i niemieckiego (EUV).
  Jakie praktyczne umiejętności zdobędą absolwentki i absolwenci Studiów o Niemczech?
  • znajomość języka niemieckiego na poziomie B2+,
  • umiejętność pracy w zespołach międzykulturowych,
  • umiejętność realizacji projektów międzykulturowych,
  • umiejętność tłumaczenia tekstów specjalistycznych,
  • praktyczna orientacja w niemieckiej kulturze, historii, realiach i stosunkach społecznych ,
  • praktyczna umiejętność samodzielnej i krytycznej interpretacji tekstów kulturowych,
  • umiejętności miękkie: kreatywność, elastyczność, komunikatywność.
  Dalszy rozwój:
  Absolwenci  Studiów o Niemczech będą mogli kontynuować edukację na studiach II stopnia oferowanych przez Instytut Filologii Germańskiej UAM i inne instytuty germanistyczne w Polsce oraz studiach II stopnia na uniwersytetach niemieckich. Będzie to możliwe dzięki temu, że zdobyta wiedza i kompetencje językowe umożliwią studentom przystąpienie do egzaminu DSH, którego zdanie umożliwia studiowanie na niemieckich uczelniach. Ponadto, absolwenci tego kierunku zdobędą kompetencje stwarzające szerokie perspektywy zawodowe, m.in. w międzynarodowych korporacjach, polsko-niemieckich instytucjach, fundacjach i organizacjach kulturalnych czy dyplomacji.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Studia w Słubicach - Collegium Polonicum UAM w Słubicach - kierunek studiów gospodarka przestrzenna

  Rekrutacja trwa do 12 września br.

  Kierunek gospodarka przestrzenna to stacjonarne, 3,5-letnie studia inżynierskie, prowadzone przez Collegium Polonicum w Słubicach. Są to studia o charakterze interdyscyplinarnym, realizowane przy wsparciu Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu.

  Forma zajęć: zdalnie (50%), prezencyjnie (50%)

  Zajęcia na kierunku gospodarka przestrzenna w Collegium Polonicum w Słubicach będą odbywać się prezencyjnie (na uczelni) oraz online. Dzięki temu studenci będą mogli uczestniczyć online w części zajęć prowadzonych przez wykładowców UAM w Poznaniu.

  Studenci tego kierunku zdobywają praktyczną wiedzę m.in w zakresie opracowywania projektów planów zagospodarowania przestrzennego, przygotowywania i przeprowadzania projektów inwestycyjnych w skalach: lokalnej, regionalnej i krajowej, opracowywanie analiz przestrzennych zjawisk społecznych, gospodarczych i przyrodniczych oraz zarządzanie jednostkami terytorialnymi. Wiedza ta poszerzana jest o umiejętności i kompetencje zdobywane w ramach dwóch specjalności: rewitalizacja miast i obszarów wiejskich oraz planowanie strategiczne i przestrzenne w logistyce i transporcie, które wychodzą na przeciw aktualnym potrzebom rynku pracy.

  Program studiów

  Program studiów obejmuje kształcenie w czasie 7 semestrów, w trakcie których studenci zdobywają wiedzę z wielu dyscyplin naukowych, w tym m. in. geografii, ekonomii, urbanistyki, planowania przestrzennego czy zarządzania. Program studiów stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie rynku pracy na absolwentów posiadających pogłębioną wiedzę, umiejętności i kompetencje dotyczące planowania i organizacji procesów rewitalizacji miast i obszarów wiejskich oraz planowania przestrzennej organizacji działalności logistycznej i transportowej.

  Obszary tej wiedzy oraz idące za tym kompetencje, mają szczególne znaczenie w regionie przygranicznym, w którym studia będą realizowane. Z tego też względu, w trakcie studiów duży nacisk kładziony będzie na doskonalenie umiejętności językowych, m.in. dzięki kursom oferowanym przez partnerski uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

  Większość zajęć realizowana jest w trybie stacjonarnym, choć w programie przewidziane zostały także zajęcia w formie zdalnej

  Możliwości pracy

  Absolwent specjalności rewitalizacja miast i obszarów wiejskich będzie przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, czy też zajmowania stanowisk pracy w administracji samorządowej, takich jak np. specjalista w zakresie planowania przestrzennego, w tym również tworzenia programów rewitalizacji.

  Zakłada się, że proces dydaktyczny pozwoli na przekazanie wiedzy i wykształcenie umiejętności interpersonalnych ułatwiających podjęcie zatrudnienia przez absolwenta na stanowiskach pracy o różnym stopniu zaszeregowania w strukturze firm związanych z planowaniem przestrzennym. Dobre przygotowanie w zakresie umiejętności obsługi programów komputerowych, np. ArcGIS, AutoCad, wizualizacja 3D, trzytygodniowe praktyki zawodowe oraz dobra znajomość języka angielskiego i niemieckiego pozwolą absolwentom na podjęcie pracy w biurach projektowych nie tylko w Polsce, ale i za granicą.

  Absolwent specjalności planowanie strategiczne i przestrzenne w logistyce i transporcie będzie posiadał wiedzę i umiejętności z wybranych zagadnień z zakresu planowania przestrzennej organizacji działalności logistycznej i transportowej, w tym z zakresu przestrzennej organizacji procesów logistycznych i transportowych oraz planowania infrastruktury logistycznej i transportowej.

  Absolwenci studiów będą mogli podjąć pracę w administracji publicznej, firmach konsultingowych zajmujących się planowaniem systemów logistycznych i transportowych, czy też będą gotowi do pojęcia własnej działalności gospodarczej w zakresie planowania strategicznego i przestrzennego. Dobra znajomość narzędzi informatycznych (np. SIG) oraz języka angielskiego i niemieckiego umożliwi absolwentom kontynuowanie kariery zawodowej w samorządach i firmach w Polsce oraz w innych państwach UE.

  Przykładowe przedmioty

  • Prawo zagospodarowania przestrzeni
  • Kartografia społeczno-ekonomiczna i podstawy GIS
  • Planowanie infrastruktury technicznej
  • Gospodarka nieruchomościami
  • Planowanie infrastruktury technicznej
  • Programy i fundusze europejskie
  • Systemy Informacji Geograficznej w transporcie i logistyce
  • Projekty rewitalizacyjne na obszarach miejskich
  • Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i powojskowych

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Rewitalizacja miast i obszarów wiejskich
  • Planowanie strategiczne i przestrzenne w logistyce i transporcie

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)