ul. Bolesława Prusa 14

08-110 Siedlce

tel. 25 643-12-93

e-mail: wnmz@uph.edu.pl

www.wnmz.uph.edu.pl

ul. Bolesława Prusa 14

08-110 Siedlce

tel. 25 643-12-93

e-mail: wnmz@uph.edu.pl

www.wnmz.uph.edu.pl

 • DIETETYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat

  Studenci tego kierunku będą odbywali praktyki w szpitalu dla dorosłych, w poradni dietetycznej, w poradni chorób układu pokarmowego i chorób metabolicznych, w szpitalu dziecięcym, żłobku, przedszkolu, w domu opieki społecznej, w dziale technologii potraw. Studenci studiów stacjonarnych praktyki odbywać będą w czasie wolnym od zajęć, ewentualnie w wakacje.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku dietetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny uzyskanej przez kandydata na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GASTRONOMIA I HOTELARSTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Absolwent studiów I stopnia na kierunku gastronomia i hotelarstwo jest specjalistą przygotowanym do pracy w branży gastronomicznej i hotelarskiej na różnych stanowiskach pracy oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Dysponuje wiedzą i umiejętnościami  z zakresu technologii żywności i żywienia,  ochrony środowiska i zarządzania dostosowanymi do studiowanego kierunku gastronomia i hotelarstwo.

  Absolwent powinien posiadać ogólną wiedzę dotyczącą środowiska przyrodniczego, charakterystyki surowców roślinnych i zwierzęcych, produkcji żywności, marketingu oraz uwarunkowań tworzenia i rozwoju przedsiębiorczości w zakresie świadczenia usług gastronomicznych i hotelarskich. Powinien znać techniki i technologie wykorzystywane w gastronomii i hotelarstwie oraz wykazywać podstawową wiedzę z prawa żywnościowego, gospodarczego, konsumenckiego i regulacji prawnych z zakresu usług turystycznych, gastronomicznych i hotelarskich.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku gastronomia i hotelarstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PIELĘGNIARSTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Absolwent kierunku pielęgniarstwo posiada szczegółową wiedzę z zakresu pielęgniarstwa, ogólną z zakresu nauk medycznych, społecznych  oraz  regulacji prawnych, norm etycznych, deontologii odnoszących się do wykonywania zawodu pielęgniarki.

   Absolwent posiada kompetencje do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie promowania,  zdrowia i zapobiegania chorobom. Potrafi udzielać świadczeń diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych. Sprawuje całościową i zindywidualizowaną opiekę nad pacjentem chorym, niepełnosprawnym i umierającym. Ma uprawnienia do wystawiania recept w ramach kontynuacji leczenia.

  Samodzielnie wykonuje  zawód, zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta, uwzględniając poszanowanie i respektowanie jego praw. Potrafi  inicjować i wspierać  działania społeczności lokalnych na rzecz zdrowia i profilaktyk. Pomaga jednostce, grupie społecznej w osiągnieciu pełni możliwości fizycznych, społecznych w środowisku zamieszkania, pracy i nauczania.

  Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo otrzymuje dyplom licencjata pielęgniarstwa, uprawniający do ubiegania się w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych o prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pielęgniarstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • RATOWNICTWO MEDYCZNE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Absolwent kierunku ratownictwo medyczne posiada ogólną wiedzę z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu, a także specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie medycznych czynności ratunkowych wykonywanych samodzielnie oraz jako członek zespołu terapeutycznego.

  Absolwent jest przygotowany do pracy w:

  • jednostkach Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (zespołach ratownictwa medycznego, szpitalnych oddziałach ratunkowych, lotniczym pogotowiu ratunkowym);
  • jednostkach współpracujących z Systemem PRM (straży pożarnej, WOPR, TOPR, GOPR itp.),
  • Centrach Powiadamiania Ratunkowego,
  • jednostkach ratownictwa specjalistycznego,
  • podmiotach leczniczych,
  • prywatnych firmach medycznych,
  • firmach i instytucjach szkoleniowych,
  • zespołach zarządzania kryzysowego,
  • jednostkach mundurowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ratownictwo medyczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TURYSTYKA I REKREACJA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Absolwent posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych. Jest przygotowany do organizowania pracy oraz podejmowania działalności w zakresie turystyki i rekreacji, do prowadzenia własnej działalności gospodarczej i do pracy w biurach podróży, ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych, centrach rekreacji i odnowy biologicznej, gospodarstwach agroturystycznych, instytucjach doradczych, administracji rządowej i samorządowej, organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach.

  Absolwent potrafi przygotowywać ofertę turystyczną i rekreacyjną dla różnych grup odbiorców oraz jest przygotowany do nawiązywania kontaktów w zakresie turystyki i rekreacji.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku turystyka i rekreacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny uzyskanej przez kandydata na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Opinie (0)