Uniwersytet w Siedlcach

Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu

ul. Bolesława Prusa 14

08-110 Siedlce

tel. 25 643-12-93

e-mail: wnmz@uws.edu.pl

www.wnmz.uws.edu.pl

Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu

Uniwersytet w Siedlcach

ul. Bolesława Prusa 14

08-110 Siedlce

tel. 25 643-12-93

e-mail: wnmz@uws.edu.pl

www.wnmz.uws.edu.pl

 • DIETETYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Siedlcach - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach- kierunek studiów dietetyka

  Absolwent tego kierunku posiada podstawową wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz technologii przygotowywania potraw.

  Jest przygotowany do: planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności; planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją; oceny stanu odżywiania, sposobu żywienia i rozpoznania niedożywienia; zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym; oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia; kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz produkcji potraw zgodnie z zasadami systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (Hazard Analyzes Critical Control Points – HACCP); organizowania żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego dostosowanego do wieku i stanu zdrowia pacjentów oraz prowadzenia edukacji żywieniowej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku dietetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą rekrutacji jest: ocena z dyplomu - dla absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów albo ocena z rozmowy kwalifikacyjnej obejmującej zakres przedmiotów kierunkowych właściwych dla studiów pierwszego stopnia kierunku dietetyka - w przypadku kandydata posiadającego dyplom ukończenia studiów na innym kierunku.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KIERUNEK LEKARSKI (medycyna)

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 6 lat
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie
  czas trwania: 6 lat
  tytuł zawodowy: lekarz

  Studia w Siedlcach - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach- kierunek lekarski

  Studia na kierunku lekarskim są jednolitymi, stacjonarnymi studiami magisterskimi o profilu ogólnoakademickim, trwającymi 6 lat (12 semestrów).

  Celem kształcenia na kierunku lekarskim jest przekazanie studentom kompleksowej wiedzy z zakresu nauk medycznych, zgodnie z aktualnie obowiązującymi standardami medycznymi. Studenci nabywający umiejętności do wykonywania zawodu lekarza oraz planowania i realizacji postępowania profilaktycznego, diagnostycznego i leczniczego są przygotowani do kontynuacji nauki na studiach trzeciego stopnia oraz kursów uzupełniających i dokształcających w różnych dziedzinach medycznych, a także uczestniczenia w badaniach w dziedzinie nauk medycznych.

  Realizacja studiów na kierunku lekarskim daje możliwość przygotowania kadr medycznych, niezbędnych dla zachowania dobrego stanu zdrowia społeczeństwa, poprawy bezpieczeństwa socjalnego oraz długości i jakości życia społeczeństwa.

  Po uzyskaniu dyplomu i odbyciu stażu podyplomowego oraz zdaniu Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK) absolwent kierunku lekarskiego może podjąć zatrudnienie w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych, instytutach naukowo-badawczych oraz instytucjach zajmujących się pośrednictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku kierunek lekarski (medycyna) brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KOSMETOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Siedlcach - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach- kierunek studiów kosmetologia

  Absolwent kierunku kosmetologia dzięki otrzymanej wiedzy oraz opanowaniu umiejętności praktycznych uzyska niezbędne kwalifikacje do właściwego zaplanowania i świadomego przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych, leczniczych i upiększających z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań.

  Absolwent posiada umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk o zdrowiu, nauk medycznych oraz wiedzą szczegółową z zakresu kosmetologii. Absolwent studiów pierwszego stopnia kosmetologii ma podstawową wiedzę dotyczącą produkcji i marketingu kosmetyków. Mając świadomość współodpowiedzialności za zdrowie i wygląd pacjenta, absolwent powinien wykonywać swój zawód ze szczególną starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej i uregulowaniami prawnymi.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku kosmetologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PIELĘGNIARSTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Siedlcach - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach- kierunek studiów pielęgniarstwo

  Absolwent kierunku pielęgniarstwo posiada szczegółową wiedzę z zakresu pielęgniarstwa, ogólną z zakresu nauk medycznych, społecznych  oraz  regulacji prawnych, norm etycznych, deontologii odnoszących się do wykonywania zawodu pielęgniarki.

  Absolwent posiada kompetencje do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie promowania,  zdrowia i zapobiegania chorobom. Potrafi udzielać świadczeń diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych. Sprawuje całościową i zindywidualizowaną opiekę nad pacjentem chorym, niepełnosprawnym i umierającym. Ma uprawnienia do wystawiania recept w ramach kontynuacji leczenia.

  Samodzielnie wykonuje  zawód, zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta, uwzględniając poszanowanie i respektowanie jego praw. Potrafi  inicjować i wspierać  działania społeczności lokalnych na rzecz zdrowia i profilaktyk. Pomaga jednostce, grupie społecznej w osiągnieciu pełni możliwości fizycznych, społecznych w środowisku zamieszkania, pracy i nauczania.

  Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo otrzymuje dyplom licencjata pielęgniarstwa, uprawniający do ubiegania się w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych o prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pielęgniarstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje ranking ocen z dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • RATOWNICTWO MEDYCZNE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Siedlcach - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach- kierunek studiów ratownictwo medyczne

  Absolwent kierunku ratownictwo medyczne posiada ogólną wiedzę z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu, a także specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie medycznych czynności ratunkowych wykonywanych samodzielnie oraz jako członek zespołu terapeutycznego.

  Absolwent jest przygotowany do pracy w:

  • jednostkach Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (zespołach ratownictwa medycznego, szpitalnych oddziałach ratunkowych, lotniczym pogotowiu ratunkowym);
  • jednostkach współpracujących z Systemem PRM (straży pożarnej, WOPR, TOPR, GOPR itp.),
  • Centrach Powiadamiania Ratunkowego,
  • jednostkach ratownictwa specjalistycznego,
  • podmiotach leczniczych,
  • prywatnych firmach medycznych,
  • firmach i instytucjach szkoleniowych,zespołach zarządzania kryzysowego,
  • jednostkach mundurowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ratownictwo medyczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TURYSTYKA I REKREACJA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Siedlcach - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach- kierunek studiów turystyka i rekreacja

  Absolwent posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych. Jest przygotowany do organizowania pracy oraz podejmowania działalności w zakresie turystyki i rekreacji, do prowadzenia własnej działalności gospodarczej i do pracy w biurach podróży, ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych, centrach rekreacji i odnowy biologicznej, gospodarstwach agroturystycznych, instytucjach doradczych, administracji rządowej i samorządowej, organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach.

  Absolwent potrafi przygotowywać ofertę turystyczną i rekreacyjną dla różnych grup odbiorców oraz jest przygotowany do nawiązywania kontaktów w zakresie turystyki i rekreacji.

  Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługuje się językiem specjalistycznym umożliwiającym porozumienie się w działalności zawodowej. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku turystyka i rekreacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą rekrutacji jest: - ocena z dyplomu - dla absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów, albo - ocena z rozmowy kwalifikacyjnej obejmującej zakres przedmiotów kierunkowych właściwych dla studiów pierwszego stopnia kierunku turystyka i rekreacja - w przypadku kandydata posiadającego dyplom ukończenia studiów na innym kierunku.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet w Siedlcach.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (5)

Pielęgniarstwo Ocena odpowiedz

Od dawna wiedziałam, że chcę studiować Pielęgniarstwo i nic innego. Wiedziałam też, że chcę studiować w dobrej uczelni, która solidnie przygotuje do wykonywania tego zawodu. Dlatego wybrałam Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach.

Natalia Ocena odpowiedz

Warto studiować na UPH. Na tę uczelnię powinni zwrócić uwagę ci, którzy od studiów oczekują intensywności oraz praktycznego charakteru.

Adam Ocena odpowiedz

Studia na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach dają szerokie możliwości, ponieważ kształcą w różnych zakresach. Poznajemy nie tylko zasady działania obiektów gastronomicznych i hotelarskich, ale także podstawy dietetyki, ekonomię, czy technologię żywności. To otwiera więcej drzwi na rynku pracy.

Monika Ocena odpowiedz

Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny to ciekawa oferta studiów, przyjazna atmosfera, świetni wykładowcy. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie.

Oliwia Ocena odpowiedz

Wybrałam Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny i teraz, będąc już na trzecim roku wiem, że dobrze wybrałam i wiem, że mogę polecić tę uczelnię innym.