ul. Miecznikowa 1,

02-096 Warszawa

tel. 22 55 41 104

fax. 22 55 41 106

e-mail: dziekanat(at)biol.uw.edu.pl

http://www.biol.uw.edu.pl

ul. Miecznikowa 1,

02-096 Warszawa

tel. 22 55 41 104

fax. 22 55 41 106

e-mail: dziekanat(at)biol.uw.edu.pl

http://www.biol.uw.edu.pl

 • BIOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Biologia
  Kierunek biologia jest kierunkiem o profilu ogólnoakademickim. Wybór profilu ogólnoakademickiego podyktowany jest charakterem tych studiów, dających szerokie wykształcenie w obszarze studiów przyrodniczych, w zakresie zjawisk i procesów na wszystkich poziomach organizacji przyrody ożywionej. Cele, efekty i treści kształcenia na kierunku zdeterminowane są przez rozwój nauk biologicznych, a w szczególności nauki podstawowej, jaką jest biologia. Mimo ogólnoakademickiego profilu kształcenia, w programie studiów na kierunku biologia znajdują się zagadnienia związane z zastosowaniem tej nauki przede wszystkim w takich dziedzinach jak biotechnologia, medycyna i ochrona przyrody. Celem studiów I stopnia na kierunku biologia o profilu ogólnoakademickim jest:
  • przekazanie wiedzy o najważniejszych zjawiskach i procesach biologicznych, obserwowanych i opisywanych na różnych poziomach hierarchicznej organizacji życia;
  • wyrobienie umiejętności identyfikacji kluczowych zjawisk i procesów oraz ich opisu z użyciem podstawowych teorii biologicznych i kontekstu empirycznego;
  • przekazanie wiedzy o najnowszych i najważniejszych technikach i metodach badawczych stosowanych w naukach biologicznych oraz możliwości ich wykorzystania w praktyce, np. w biotechnologii i ochronie przyrody;
  • przygotowanie absolwenta do samodzielnej lub zespołowej pracy analitycznej i badawczej, dyskusji wyników badań i obserwacji, formułowania opinii oraz pisania raportów z badań;
  Absolwenci kierunku biologia I stopnia, o ile zaliczą oferowany przez Wydział Biologii blok przedmiotów pedagogicznych, uzyskują uprawnienia do nauczania przyrody lub innych przedmiotów o profilu biologicznym w szkołach podstawowych; absolwenci kierunku biologia przygotowani są do podjęcia studiów II stopnia. Głównym celem prowadzenia tych studiów, który realizowany jest wyłącznie na kierunku biologia jest uzyskanie przez studentów wiedzy i umiejętności, a także kompetencji z zakresu nauk podstawowych: botaniki, zoologii, biochemii, biologii komórki, genetyki, mikrobiologii, fizjologii roślin i zwierząt, ekologii, immunologii, ochrony środowiska i ewolucjonizmu, opartych na solidnych podstawach nauk ścisłych (matematyki, fizyki, chemii, statystyki i informatyki). Istotnym celem jest zdobycie teoretycznej i praktycznej umiejętności w posługiwaniu się całym wachlarzem technik laboratoryjnych i analitycznych oraz umiejętności związanych z pracą w terenie. Ważnym celem jest przygotowanie studentów do pracy nauczyciela przyrody i biologii. Cele te są realizowane przez stałe doskonalenie programów nauczania i aktywny udział Wydziału w badaniach naukowych finansowanych przez Uczelnię, organy administracji rządowej i programy międzynarodowe.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Biologia
  • Jeden przedmiot do wyboru z: chemia, fizyka/fizyka i astronomia, matematyka, informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą się ubiegać osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub dyplom równoważny na dowolnym kierunku. Kandydat jest kwalifikowany na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów lub na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydat może wybrać tylko jeden sposób kwalifikacji.

   

  Dowiedz się więcej

 • BIOTECHNOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Biotechnologia
  Profil ogólnoakademicki dla studiów I stopnia na kierunku biotechnologia najlepiej odpowiada całokształtowi edukacji, której celem nadrzędnym jest zdobycie wiedzy i podstawowych umiejętności praktycznych właściwych dla biotechnologa, przy jednoczesnym ukazaniu tej wiedzy w szerokim kontekście procesów biologicznych zachodzących w przyrodzie. Kształcenie takie pozwala:
  • uzyskać wiedzę o molekularnych podstawach życia i umiejętności praktyczne w zakresie podstawowych, nowoczesnych metod biotechnologicznych;
  • poszerzyć wiedzę o najważniejszych zjawiskach i procesach biologicznych na różnych poziomach hierarchicznej organizacji życia;
  • zdobyć umiejętność przekazywania wiedzy o roli i osiągnięciach biotechnologii we współczesnym świecie.
  Ogólnym celem kształcenia jest zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętność zastosowania technik molekularnych i biotechnologicznych. Absolwenci kierunku studiów biotechnologia I stopnia są przygotowani do podjęcia pracy w laboratoriach badawczych, analitycznych i diagnostycznych, firmach farmaceutycznych oraz wykonywania prac badawczych z użyciem materiału biologicznego, w tym GMO. Absolwenci kierunku biotechnologia przygotowani są do podjęcia studiów II stopnia. Głównym celem prowadzenia tych studiów, który realizowany jest wyłącznie na kierunku biotechnologia, jest uzyskanie przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu nauk podstawowych i aplikacyjnych: biochemii, biologii komórki, genetyki i inżynierii genetycznej, inżynierii bioprocesowej, mikrobiologii ogólnej i przemysłowej, enzymologii, biotechnologii i biologii molekularnej opartych na solidnych podstawach nauk biologicznych (botanika, zoologia) oraz ścisłych (matematyka, fizyka, chemia, statystyka i informatyka). Istotnym celem jest zdobycie praktycznej umiejętności w posługiwaniu się całym wachlarzem technik laboratoryjnych i analitycznych. Cele te są realizowane przez stałe doskonalenie programów nauczania i aktywny udział Wydziału w badaniach naukowych finansowanych przez Uczelnię, organy administracji rządowej i programy międzynarodowe.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Biologia
  • Jeden przedmiot do wyboru z: chemia, fizyka/fizyka i astronomia, matematyka, informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biotechnologia jest dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub dyplom równorzędny na dowolnym kierunku. Kandydat jest kwalifikowany na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów lub na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydat może wybrać tylko jeden sposób kwalifikacji.

   

  Dowiedz się więcej

 • OCHRONA ŚRODOWISKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Ochrona środowiska
  Ochrona środowiska związana jest ściśle z naukami biologicznymi. Profil ogólnoakademicki w obszarze kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych ma służyć zdobyciu przez studenta wiedzy i umiejętności teoretycznych dotyczących zarówno treści poszczególnych przedmiotów, jak i sposobu ich prowadzenia. Wymagania egzaminacyjne służą nabyciu przez studentów określonych umiejętności na bazie pogłębionej wiedzy teoretycznej opartej na wynikach badań własnych i literatury naukowej.
  Absolwenci studiów I stopnia na kierunku ochrona środowiska otrzymują dyplom licencjacki. Posiadają interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych (matematyki, fizyki, chemii, statystyki i informatyki oraz biochemii, biologii komórki, genetyki, mikrobiologii) oraz nauk o środowisku (ekologii, ochrony środowiska, ochrony przyrody). Wiedzę zdobytą w czasie studiów potrafią wykorzystać w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem podstawowych zasad prawnych i etycznych. Są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych oraz w instytucjach zajmujących się ochroną środowiska. Są także przygotowani do rozwijania własnych umiejętności zawodowych. Absolwenci studiów I stopnia legitymują się certyfikatem biegłości językowej na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwenci kierunku ochrona środowiska przygotowani są do podjęcia studiów II stopnia.
  Kierunek ochrona środowiska na Wydziale Biologii realizuje program kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych ukierunkowany przede wszystkim na najnowsze metody i akty prawne w zakresie ochrony przyrody znacznie szerzej niż kierunki pokrewne realizowane na UW. Studia licencjackie na kierunku ochrona środowiska są zgodne z nowoczesnym podejściem do całokształtu zagadnień związanych z problemami środowiska przyrodniczego, a możliwość prowadzenia zajęć terenowych gwarantuje z jednej strony podwyższenie poziomu umiejętności bezpośredniej obserwacji i oceny stanu środowiska przyrodniczego.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ochrona środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Biologia
  • Jeden przedmiot do wyboru z: chemia, fizyka i astronomia/fizyka, matematyka, informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą się ubiegać osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub dyplom równoważny na dowolnym kierunku. Kandydat jest kwalifikowany na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów lub na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydat może wybrać tylko jeden sposób kwalifikacji.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (6)

Maja Ocena

Wydział biologii jest jedyny w swoim rodzaju, bardzo pozytywnie oceniam :)

zuza Ocena

Uniwersytet Warszawski to szansa na świetne wykształcenie i dobrą pozycję na wymagającym rynku pracy

karolina Ocena

Studia na Uniwersytecie Warszawskim to coś więcej niż nauka, wykłady i sesje egzaminacyjne. To bardzo aktywny okres w życiu, który stanowi fundament późniejszego życia zawodowego.

Ola Ocena

Biologia to moja największa pasja. Jeśli czymś bardzo mocno się interesujemy, to chcemy poznać tę dziedzinę jak najlepiej. Taką możliwość dają studia na Uniwersytecie Warszawskim.

Julka Ocena

Od dziecka interesowało mnie połączenie świata ludzi i zwierząt, oraz relacje jakie zachodzą między nimi. Chciałam to badać, odkrywać, poznawać, ale w moim rodzinnym mieście nie było takiej możliwości. Dlatego wybrałam Uniwersytet Warszawski i właśnie tutaj rozwijam swoje zainteresowania i spełniam marzenia

biolog Ocena

polecam