• CYBERBEZPIECZEŃSTWO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  tudia podyplomowe Cyberbezpieczeństwo to najnowszy projekt Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji dostosowany do najnowszych standardów w dynamicznie zmieniającej się cyberprzestrzeni. W ramach studiów słuchacze uzyskują wiedzę i praktyczne umiejętności umożliwiające podjęcie pracy związanej z zarządzaniem bezpieczeństwem informacji w tym identyfikacji zagrożeń i przeciwdziałania im, opracowywaniem systemów bezpieczeństwa (polityki, wdrażanie, utrzymanie), audytu informatycznego, informatyki śledczej, zarządzania sytuacją kryzysową w IT.

  Program studiów jest zgodny z nowymi wymaganiami zapisanymi w Ustawie o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Ponadto zagadnienia studiów dopasowano do słuchaczy zarówno posiadających kompetencje zawodowego informatyka jak i osób, które zamierzają swoje życie zawodowe związać z administrowaniem i zarządzaniem bezpieczeństwem informacji. Zakłada się przy tym, że słuchacz posiada podstawowe umiejętności obsługi komputera (system komputerowy, edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, itd.)

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • INFORMATYKA KRYMINALISTYCZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Informatyka kryminalistyczna, często nazywana w Polsce informatyką sądową należy do obszaru nauk sądowych. Specjaliści informatyki kryminalistycznej zajmują się pozyskiwaniem, analizą oraz interpretacją elektronicznych dowodów, które mogą być wykorzystane w procesie sądowym lub wewnętrznym organizacji. Studia trwają dwa semestry i obejmują 168 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych. Zajęcia prowadzą nauczyciele praktycy z wieloletnim doświadczeniem.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • INTEGRACJA SENSORYCZNA Z TERAPIĄ RĘKI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Trzysemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) z Integracji sensorycznej z terapią ręki umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności z obszaru diagnozy i realizacji zajęć terapeutycznych z wykorzystaniem atrakcyjnych dla dziecka/pacjenta metod. Studia realizowane są częściowo w formie on-line. Integracja sensoryczna jak i powiązana z nią terapia ręki ukierunkowana jest na usprawnianie procesów neurobiologicznych i behawioralnych poprzez odpowiednio dobrane aktywności.

  Studia przeznaczone są dla pedagogów, nauczycieli, absolwentów pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, pedagogów specjalnych, fizjoterapeutów, logopedów oraz terapeutów zajęciowych i psychologów posiadających przygotowanie pedagogiczne. Absolwent studiów uzyskuje uprawnienia/kwalifikacje do prowadzenia obserwacji diagnostyczno- klinicznej i terapii metodą integracji sensorycznej i terapii ręki.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • LOGOPEDIA Z ALTERNATYWNĄ I WSPOMAGAJĄCA KOMUNIKACJĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Czterosemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku „Logopedia z alternatywna i wspomagająca komunikacją” przygotowują specjalistów w zakresie terapii logopedycznej i porozumiewania się (komunikacji z zastosowaniem AAC). Studia mają na celu poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu budowy i funkcjonowania organów mowy, rozpoznawania i korygowania wad wymowy, kryteriów diagnostycznych oraz metod i form prowadzenia zajęć/terapii z porozumiewania się, w tym również z wykorzystaniem AAC oraz logopedycznych z dziećmi i młodzieżą z różnymi zaburzeniami mowy.

  W czasie studiów uczestnik zdobywa wiedzę specjalistyczną m.in. z zakresu dyslalii, neurologopedii, surdologopedii, tyflologopedii, onkologopedii, balbutologopedii, oligofrenologopedii, logopedii w zaburzeniach ze spektrum autyzmu, emisji i higieny głosu oraz innych specjalistycznych działów w logopedii.

  Nabywa również umiejętności w obszarze diagnozy i terapii logopedycznej. Znaczne poszerzenie programowe dotyczy diagnozy i terapii pedagogicznej (w tym diagnoza i terapia dysleksji) oraz metod wykorzystywanych w AAC. W ramach bloku tematycznego poruszane są zagadnienia dotyczące roli integracji sensorycznej w procesach rozwoju mowy, logopedyczne aspekty terapii SI, możliwości wspierania rozwoju mowy poprzez terapię ręki, treningi słuchowe.

  W ramach AAC program studiów obejmuje m.in. język MAKATON, język migowy, piktogramy PIC, PCS i inne. Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych II stopnia (magisterskich) z pedagogiki, psychologii, filologii polskiej oraz kierunków medycznych lub innych humanistycznych. Absolwenci mogą wykorzystać zdobyte kwalifikacje do pracy w placówkach szkolnych, wychowawczych i terapeutycznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PORADNICTWO RODZINNE I PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE DLA RODZICÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe – trzysemestralne, niestacjonarne, kwalifikacyjne realizowane w całości w trybie on-line. Studia te przygotowują do wykonywania zadań terapeuty rodzinnego w zakresie profilaktyki i terapii systemów rodzinnych. Studia skierowane są do nauczycieli, wychowawców, pracowników socjalnych, pracowników gminnych ośrodków pomocy społecznej, pracowników PCPR, wychowawców internatów, domów dziecka, pogotowia opiekuńczego, kuratorów sądowych, pracowników resocjalizacji oraz każdej osoby zainteresowanej problematyką rodziny pragnących zdobyć nowe umiejętności i kwalifikacje w zakresie pracy terapeutycznej z rodziną.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PROFESJONALNA PROFILAKTYKA W SZKOLE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dokonujące się dynamiczne przemiany społeczne i technologiczne, towarzyszące im działania reformatorskie w obszarze systemu edukacji oraz bezpośrednie i odległe konsekwencje pandemii koronawirusa skutkują niestety równolegle narastaniem niekorzystnych zjawisk w środowisku dzieci i młodzieży. W tym kontekście zaprezentowana poniżej koncepcja studiów jest odpowiedzią na potrzeby kształcenia specjalistów profilaktyki szkolnej (wielokrotnie podkreślane przez centralne i regionalne władze oświatowe, a także dyrekcje szkół).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PSYCHOLOGIA KLINICZNA DLA NIEPSYCHOLOGÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Słuchacz zostanie zapoznany z klasyfikacją, objawami i leczeniem zaburzeń.  Nabędzie praktyczne umiejętności komunikowania i współpracy z osobą chorą i jej rodziną. Celem studiów jest rozwijanie kompetencji do oceny funkcjonowania badanego i jego rodziny w różnych sferach i środowiskach. Szczególny nacisk położony jest na wykształcanie umiejętności wnioskowania klinicznego i terapeutycznego oraz współpracy w zespołach interdyscyplinarnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PSYCHOLOGIA SĄDOWA Z ELEMENTAMI MEDIACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Psychologia  sądowa to  najdynamiczniej rozwijająca się specjalność z zakresu nauk społecznych. Dzieje się tak dlatego, że  w różnych obszarach społecznych  wzrasta zapotrzebowanie na wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności z zakresu psychologii i pedagogiki sądowej  oraz  mediacji. 

  Znacząco wzrasta zapotrzebowanie na biegłych psychologów w postępowaniu sądowym w sprawach karnych. Zwiększa się także zapotrzebowanie na osoby posiadające kwalifikacje do udziału w czynnościach procesowych związanych z udziałem małoletnich świadków w postępowaniu karnym.

  Profil studiów odpowiada aktualnym tendencjom i zapotrzebowaniu społecznemu na specjalistyczną wiedzę psychologiczną, przydatną na wszystkich etapach postępowania prawnego: od dochodzeniowo- śledczego do wykonawczego.

  Studia są adresowane do psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, pracowników ośrodków interwencji kryzysowych, asystentów rodzinnych, kuratorów rodzinnych społecznych i zawodowych, prawników, socjologów i innych osób z wyższym wykształceniem zainteresowanych praktycznym wykorzystaniem wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki sądowej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • SYSTEMY INFORMACYJNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zdobycie kompetencji opartych o międzynarodowe standardy w zakresie wrażania technologii IT w jednostkach służby zdrowia. Studia kierowane są w szczególności do kierowników działów IT w podmiotach leczniczych, kierowników projektów IT, specjalistów informatyków, dyrektorów administracyjnych podmiotów leczniczych oraz osób przygotowujących się do zajmowania wymienionych stanowisk.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • TERAPIA I WSPIERANIE ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY Z ADHD ORAZ TRUDNOŚCIAMI WYCHOWAWCZYMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do kompleksowego prowadzenia terapii uczniów z ADHD oraz trudnościami wychowawczymi w środowisku przedszkola, szkoły i pracy pozaszkolnej. W programie studiów realizowane będą szczególnie założenia terapii kognitywnej, behawioralnej, terapii integracji sensorycznej, treningi umiejętności społecznych, treningi zastępowania agresji itp.

  Kolejnym celem studiów jest również przygotowanie słuchaczy do  organizowania i prowadzenia działań z zakresu psychoedukacji i wsparcia rozwoju kompetencji wychowawczych rodziców uczniów z ADHD oraz trudnościami wychowawczymi, działalności konsultacyjnej i doradczej w zespołach terapeutyczno-edukacyjnych. Absolwent będzie również przygotowany do udzielania pomocy psychologiczno-pedaggoicznej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • TERAPIA UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIONYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Postęp cywilizacyjny, gospodarczy i społeczny, jaki ma miejsce w XXI wieku  wiąże się z występowaniem nowych problemów w różnych obszarach życia człowieka. Nauka i praktyka psychologiczna  stara się reagować na te problemy. W efekcie wzrasta wspólny zakres tych dwóch  obszarów psychologii. Jednym z nich jest zapobieganie i skuteczne leczenie uzależnień.

  Nasza propozycja to studia doskonalące, skierowane przede wszystkim do psychologów zainteresowanych podnoszeniem swoich umiejętności w zakresie pracy diagnostycznej  i terapeutycznej z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi.

  Studia dają możliwość pogłębienia  wiedzy i umiejętności w zakresie jednej z najdynamiczniej rozwijających się specjalności psychologicznych mianowicie pracy z osobami uzależnionymi i ich  rodzinami.

  Kierują uwagę słuchaczy na możliwości i różnice wynikające ze zróżnicowanych form terapii uzależnień, od terapii behawioralno-poznawczej, przez  psychodynamiczną, systemową oraz integracyjną. Zwracają uwagę na podejście partycypacyjne  i znaczenie   psychoterapii opartej na relacji terapeutycznej. Uczą integrowania różnych podejść teoretycznych oraz elastycznego dostosowywania terapii do możliwości i problemów pacjenta: jego motywacji, roli społecznej, doświadczeń życiowych w tym związanych z korzystaniem z profesjonalnej pomocy psychologicznej i medycznej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • TERAPIA ZAJĘCIOWA Z ARTETERAPIĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe trzysemestralne, niestacjonarne, kwalifikacyjne realizowane w całości w trybie on-line. Studia te adresowane są do szerokiego kręgu odbiorców pragnących nabyć kompetencje z zakresu terapii zajęciowej i arteterapii; osób, które chciałyby nabyć kompetencje do pracy w charakterze terapeuty zajęciowego w warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, placówkach rehabilitacyjnych, domach opieki nad osobami starszymi, szpitalach, pensjonatach, klubach seniora, organizacjach pozarządowych prowadzących zajęcia z terapii zajęciowej, zakładach karnych czy pragnących poszerzyć swój warsztat terapeutyczny w szkole itp.

  Słuchaczami studiów mogą być absolwenci studiów I-go lub II-go stopnia studiów psychologicznych, pedagogicznych, animacji, pracy socjalnej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA Z AUTYZMEM I INNYMI ZABURZENIAMI ROZWOJOWYMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

   

   

  Szybkie rozpoznanie zaburzeń rozwojowych u bardzo małych dzieci, stwarza możliwość zastosowania działań określanych „wczesnym wspomaganiem”.. Ustawodawca stworzył możliwości realizacji powyższych celów przez wiele placówek (m.in. publiczne oraz niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne; poradnie specjalistyczne; przedszkola; szkoły podstawowe – w tym specjalne; młodzieżowe ośrodki wychowawcze; młodzieżowe ośrodki socjoterapii; specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze), wskazując tym samym na potrzebę dynamicznego tworzenia ośrodków wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Polsce.

  Specyfika rehabilitacji małego, niepełnosprawnego dziecka wymaga przygotowania odpowiedniej kadry terapeutycznej, która posiadać będzie zarówno umiejętności w zakresie wczesnej diagnostyki zaburzeń rozwojowych, jak i optymalne kompetencje we wczesnej terapii dzieci. Studia trwają trzy semestry i mają charakter kwalifikacyjny. Obejmują 410 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych (z czego 120 praktyki). Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy oraz doświadczeni praktycy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • WSPÓŁCZESNA DIAGNOZA ZDOLNOŚCI POZNAWCZYCH I OSOBOWOŚCI W PRAKTYCE PSYCHOLOGICZNEJ

  Rekrutacja

  W ostatnich latach wachlarz psychologicznych narzędzi diagnostycznych znacznie się poszerzył. Ukazały się współczesne wersje znanych od dawna i powszechnie uznawanych testów odnoszących się do obszaru poznawczego i osobowościowego rozwoju i funkcjonowania człowieka.

  Pojawiły się też nowe narzędzia umożliwiające wszechstronną ocenę zdolności i kompetencji poczynając od małych dzieci a nieustanie rozszerzając możliwości diagnostyczne na kolejne etapy rozwojowe człowieka.

  Przygotowany program studiów podyplomowych, ich zakres treściowy i forma mają umożliwić słuchaczom poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności diagnostycznych w kontekście wykorzystania najnowszych wersji znanych wcześniej testów oraz zapoznania się z nowymi narzędziami diagnostycznymi, które zyskują coraz większą popularność, ale przede wszystkim uznanie praktyków.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w zakresie skutecznej ochrony informacji w przedsiębiorstwach zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi standardami oraz obowiązującymi przepisami prawa. Absolwenci zostaną przygotowania do:

  • pracy na stanowiskach takich jak: szef działu bezpieczeństwa, pełnomocnik ochrony informacji niejawnych, specjalista do spraw wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w oparciu o krajowe oraz międzynarodowe normy.
  • pełnienia obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
  • kompleksowego przeprowadzenia audytu systemu bezpieczeństwa informacyjnego  w przedsiębiorstwie

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Opinie (1)

Balonowa Ocena odpowiedz

Terapia uzależnień i współuzależnionych czy ktoś może coś poradzić? Gdzie najlepiej się zapisać?