Lubelska Akademia WSEI

Centrum Studiów Podyplomowych

ul. Projektowa 4

20-209 Lublin

tel. 81 749 32 24

fax: 81 749 32 13

podyplomowe@wsei.lublin.pl

Centrum Studiów Podyplomowych

Lubelska Akademia WSEI

ul. Projektowa 4

20-209 Lublin

tel. 81 749 32 24

fax: 81 749 32 13

podyplomowe@wsei.lublin.pl

 • AUDYT ŚLEDCZY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Audyt śledczy, realizowany według metodologii opracowanej przez PIKW polega na kompleksowym spojrzeniu na organizację, poprzez pryzmat zdarzeń gospodarczych oraz powiązanych z nimi przepływów finansowych z wykorzystaniem narzędzia umożliwiającego przetwarzanie informacji z wykorzystaniem metod i technik analizy śledczej. Analiza śledcza jest narzędziem wykorzystywanym od 2001 roku przez polskie organy ścigania pod nazwą analizy kryminalnej.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • BIZNES I ZARZĄDZANIE DLA NAUCZYCIELI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wyświetl więcejZwiń

 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  tudia podyplomowe Cyberbezpieczeństwo to najnowszy projekt Lubelskiej Akademii WSEI dostosowany do najnowszych standardów w dynamicznie zmieniającej się cyberprzestrzeni. W ramach studiów słuchacze uzyskują wiedzę i praktyczne umiejętności umożliwiające podjęcie pracy związanej z zarządzaniem bezpieczeństwem informacji w tym identyfikacji zagrożeń i przeciwdziałania im, opracowywaniem systemów bezpieczeństwa (polityki, wdrażanie, utrzymanie), audytu informatycznego, informatyki śledczej, zarządzania sytuacją kryzysową w IT.

  Program studiów jest zgodny z nowymi wymaganiami zapisanymi w Ustawie o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Ponadto zagadnienia studiów dopasowano do słuchaczy zarówno posiadających kompetencje zawodowego informatyka jak i osób, które zamierzają swoje życie zawodowe związać z administrowaniem i zarządzaniem bezpieczeństwem informacji. Zakłada się przy tym, że słuchacz posiada podstawowe umiejętności obsługi komputera (system komputerowy, edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, itd.)

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • DIALIZOTERAPIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Kurs ma na celu przygotowanie pielęgniarki do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad pacjentem leczonym hemodializą, dializą otrzewnową i technikami pokrewnymi.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podstawowym celem studiów podyplomowych jest wykreowanie kompetentnego nauczyciela, posiadającego odpowiednie kwalifikacje do pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie. Zdobycie wiedzy i umiejętności z psychologii, pedagogiki, dydaktyki, metodyki nauczania poszczególnych przedmiotów oraz komunikacji interpersonalnej pozwoli na skuteczną realizację procesu kształcenia i wychowania. Kształcenie na studiach  obejmuje  przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolach i szkołach podstawowych oraz  do pracy we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • EDUKACJA I TERAPIA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Prowadzenie studiów podyplomowych ma na celu kształcenie nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy w systemie uczenia się przez całe życie.

  Studia podyplomowe mają charakter praktyczny doskonalący, aktualizujący i uzupełniający wiedzę zdobytą w toku studiów wyższych.

  Poszerzają wiedzę specjalistyczną w zakresie:

  1. wiedzy psychologicznej i pedagogicznej pozwalającej na zrozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania, w tym szczególnie osób z ASD (zaburzeniami ze spektrum autyzmu)
  2. dydaktyki i szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej, w tym szczególnie stosowanej wobec osób z ASD
  3. umiejętności i kompetencji niezbędnych do kompleksowej realizacji zadań szkoły (dydaktycznych, diagnostycznych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, rewalidacyjnych) w tym szczególnie w zakresie w.w. działań wobec uczniów z ASD
  4. umiejętności samodoskonalenia się i uczenia z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod w celu podnoszenia jakości własnego warsztatu pedagogicznego
  5. umiejętności komunikowania się przy użyciu różnych technik
  6. wrażliwości etycznej, otwartości, empatii i refleksyjności oraz odpowiedzialności za powierzone zadania i osoby stanowiące podmioty jego działań
  7. praktycznego przygotowania do realizacji zadań zawodowych

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • EDUKACJA I WSPARCIE KOBIETY W OKRESIE LAKTACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Kurs ma na celu przygotowanie pielęgniarki do objęcia specjalistyczną opieką kobietę i jej dziecko w okresie przygotowania, rozpoczęcia i trwania karmienia piersią.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia dedykowane są dla absolwentów studiów wyższych I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku pedagogika, posiadających przygotowanie pedagogiczne, pragnących uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu pedagoga specjalnego w zakresie edukacji włączającej.

  Wraz z rozpowszechnieniem idei edukacji włączającej, powstała potrzeba kształcenia specjalistów w zakresie organizacji edukacji włączającej w placówkach ogólnodostępnych i integracyjnych (przedszkola i szkoły). Nasze studia mają charakter kwalifikacyjny i spełniają wymagania Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25.07.2019 roku w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • EDUKATOR W CUKRZYCY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Kurs ma na celu wyposażenie pielęgniarki, położnej w profesjonalną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne do prowadzenia edukacji terapeutycznej mającej na celu poprawę jakości życia osoby chorej na cukrzycę.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ENDOSKOPIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel kształcenia Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego wykonywania czynności zawodowych w pracowni endoskopowej oraz do sprawowania opieki nad pacjentem przed i po endoskopiach.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • INFORMATYKA KRYMINALISTYCZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Informatyka kryminalistyczna, często nazywana w Polsce informatyką sądową należy do obszaru nauk sądowych. Specjaliści informatyki kryminalistycznej zajmują się pozyskiwaniem, analizą oraz interpretacją elektronicznych dowodów, które mogą być wykorzystane w procesie sądowym lub wewnętrznym organizacji. Studia trwają dwa semestry i obejmują 168 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych. Zajęcia prowadzą nauczyciele praktycy z wieloletnim doświadczeniem.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • INSPEKTOR OCHRONY DANYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom fachowej wiedzy na temat ochrony danych osobowych oraz wyposażenie ich w praktyczne kompetencje potrzebne do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • INTEGRACJA SENSORYCZNA Z TERAPIĄ RĘKI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Trzysemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) z Integracji sensorycznej z terapią ręki umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności z obszaru diagnozy i realizacji zajęć terapeutycznych z wykorzystaniem atrakcyjnych dla dziecka/pacjenta metod. Studia realizowane są częściowo w formie on-line. Integracja sensoryczna jak i powiązana z nią terapia ręki ukierunkowana jest na usprawnianie procesów neurobiologicznych i behawioralnych poprzez odpowiednio dobrane aktywności.

  Studia przeznaczone są dla pedagogów, nauczycieli, absolwentów pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, pedagogów specjalnych, fizjoterapeutów, logopedów oraz terapeutów zajęciowych i psychologów posiadających przygotowanie pedagogiczne. Absolwent studiów uzyskuje uprawnienia/kwalifikacje do prowadzenia obserwacji diagnostyczno- klinicznej i terapii metodą integracji sensorycznej i terapii ręki.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • KADRY I PŁACE W PRAKTYCE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Częste zmiany przepisów prawa pracy, niejasna oraz niejednoznaczna wykładnia przepisów podatkowych
  i ubezpieczeniowych, rozbieżne stanowiska PIP, MRPiPS oraz różne orzeczenia sądowe, dotyczące tych samych zagadnień, wszystko to sprawia, że przed komórką kadrowo-płacową stoją coraz większe wyzwania oraz trudności związane z zapewnieniem prawidłowej, zgodnej z obowiązującymi przepisami prawnymi, realizacji zadań w zakresie kadr i płac. Jednocześnie skomplikowany system prawno-podatkowy, jak również złożoność zagadnień ubezpieczeniowych wymaga stałego i systematycznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • LOGOPEDIA Z ALTERNATYWNĄ I WSPOMAGAJĄCA KOMUNIKACJĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Czterosemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku „Logopedia z alternatywna i wspomagająca komunikacją” przygotowują specjalistów w zakresie terapii logopedycznej i porozumiewania się (komunikacji z zastosowaniem AAC). Studia mają na celu poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu budowy i funkcjonowania organów mowy, rozpoznawania i korygowania wad wymowy, kryteriów diagnostycznych oraz metod i form prowadzenia zajęć/terapii z porozumiewania się, w tym również z wykorzystaniem AAC oraz logopedycznych z dziećmi i młodzieżą z różnymi zaburzeniami mowy.

  W czasie studiów uczestnik zdobywa wiedzę specjalistyczną m.in. z zakresu dyslalii, neurologopedii, surdologopedii, tyflologopedii, onkologopedii, balbutologopedii, oligofrenologopedii, logopedii w zaburzeniach ze spektrum autyzmu, emisji i higieny głosu oraz innych specjalistycznych działów w logopedii.

  Nabywa również umiejętności w obszarze diagnozy i terapii logopedycznej. Znaczne poszerzenie programowe dotyczy diagnozy i terapii pedagogicznej (w tym diagnoza i terapia dysleksji) oraz metod wykorzystywanych w AAC. W ramach bloku tematycznego poruszane są zagadnienia dotyczące roli integracji sensorycznej w procesach rozwoju mowy, logopedyczne aspekty terapii SI, możliwości wspierania rozwoju mowy poprzez terapię ręki, treningi słuchowe.

  W ramach AAC program studiów obejmuje m.in. język MAKATON, język migowy, piktogramy PIC, PCS i inne. Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych II stopnia (magisterskich) z pedagogiki, psychologii, filologii polskiej oraz kierunków medycznych lub innych humanistycznych. Absolwenci mogą wykorzystać zdobyte kwalifikacje do pracy w placówkach szkolnych, wychowawczych i terapeutycznych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • MBA IN HEALTHCARE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem programu jest wykształcenie kompetentnej i odpowiedzialnej kadry zarządzającej podejmującej wyzwania przyszłości, a także przekazanie oraz usystematyzowanie wiedzy niezbędnej w procesie skutecznego zarządzania podmiotem leczniczym oraz innymi podmiotami sektora ochrony zdrowia.

  Celem studiów jest również przekazanie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu prawa, ekonomii, rachunkowości i finansów oraz szeroko rozumianego zarządzania, co jest gwarancją pozyskania oraz rozwoju umiejętności związanych ze skutecznym zarządzaniem organizacją.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • MBA IN INNOVATIVE ENTERPRISE MANAGEMENT - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  MBA in Innovative Enterprise Management to dedykowane dwusemestralne studia Master of Business Administration (MBA) przeznaczone dla kadry menedżerskiej przedsiębiorstw prywatnych i publicznych (z minimum rocznym stażem na stanowisku kierowniczym lub specjalisty).

  Absolwenci studiów nabywają uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa (art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018, poz. 1182).

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • MBA IN PUBLIC AND COMMUNITY MANAGEMENT - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  MBA in Public and Community Management to dedykowane dwusemestralne studia Master of Business Administration (MBA) przeznaczone dla obecnych i przyszłych menedżerów przedsiębiorstw publicznych i samorządowych oraz innych jednostkach i instytucjach sektora publicznego (z minimum rocznym stażem na stanowisku kierowniczym lub specjalisty).

  Absolwenci studiów nabywają uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa (art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018, poz. 1182).

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • MONITOROWANIE DOBROSTANU PŁODU W CZASIE CIĄŻY I PODCZAS PORODU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Kurs ma na celu przygotowanie położnej do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie monitorowania dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu, w wybranych stanach klinicznych matki i płodu.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • NAUCZANIE KULTURY POLSKIEJ ORAZ JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO I DRUGIEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych „Nauczanie kultury polskiej oraz języka polskiego jako obcego i drugiego” jest wyposażenie absolwenta w kompleksową wiedzę, umiejętności oraz kompetencje niezbędne do kształcenia kulturowego i językowego osób w środowisku wielokulturowym.

  Słuchacz uzyskuje umiejętności w obszarze dydaktyki i metodyki nauczania języka polskiego jako obcego na wszystkich etapach edukacji szkolnej (I, II, III i IV) oraz nauczania osób dorosłych w placówkach krajowych i zagranicznych. Efekty kształcenia tych studiów są dostosowane do potrzeb współczesnego rynku pracy oraz zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Studia mają charakter praktyczny doskonalący.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Kurs ma na celu przygotowanie pielęgniarki, położnej do samodzielnego ordynowania wybranych produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w tym wystawiania na nie zlecenia lub recepty.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Pielęgniarka po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego jest przygotowana do objęcia kompleksową opieką pacjenta w każdym wieku dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PIELĘGNIARSTWO EPIDEMIOLOGICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem kształcenia jest uzyskanie przez pielęgniarkę, położną wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do wykonywania określonych programem kursu kwalifikacyjnego zadań w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem kształcenia jest zdobycie przez pielęgniarkę ogólnej wiedzy z zakresu geriatrii i pielęgniarstwa geriatrycznego oraz uzyskanie przez nią umiejętności postępowania i pielęgnowania chorych z typowymi schorzeniami wieku podeszłego.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem kształcenia jest nabycie wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych do opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z chorobą nowotworową i jego rodziną.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE DLA PIELĘGNIAREK - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Kurs ma na celu przygotowanie pielęgniarki do realizacji zadań zawodowych na bloku operacyjnym w zakresie instrumentowania do zabiegów operacyjnych w chirurgii ogólnej, chirurgii jednego dnia, chirurgii noworodka i niemowlęcia, chirurgii ortopedycznej i traumatologicznej z podstawami neurochirurgii oraz w ginekologii operacyjnej i położnictwie.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PIELĘGNIARSTWO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Kurs ma na celu przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej nad chorym w warunkach stacjonarnych i domowych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem kształcenia jest nabycie przez pielęgniarkę wiedzy umiejętności i kompetencji niezbędnych do realizacji zadań zawodowych wynikających z funkcji pielęgniarstwa w systemie ratownictwa medycznego.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PIELĘGNIARSTWO RODZINNE DLA PIELĘGNIAREK - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Kurs ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę kwalifikacji do wykonywania świadczeń w zakresie edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia oraz świadczeń opiekuńczych, wychowawczych, diagnostycznych, pielęgnacyjnych, leczniczych i rehabilitacyjnych w środowisku zamieszkania świadczeniobiorcy, w środowisku jego pobytu, w zdrowiu, chorobie i niepełnosprawności, niezależnie od wieku i płci.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PIELĘGNIARSTWO RODZINNE DLA POŁOŻNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Kurs ma na celu przygotowanie położnej do samodzielnego udzielania profesjonalnych świadczeń zdrowotnych na rzecz kobiety i jej rodziny w zdrowiu i ze współistniejącymi problemami zdrowotnymi oraz do pełnienia roli propagatora zdrowia.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PODSTAWY OPIEKI PALIATYWNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Kurs ma na celu przedstawienie metod terapeutycznych poprawiających jakość życia pacjenta objętego opieką paliatywną oraz jego rodziny/opiekunów.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DLA PSYCHOLOGÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Analiza lokalnego i ogólnopolskiego rynku pracy, monitoring zmian w oświacie oraz analiza trendów w tym zakresie  wskazuje na duże zapotrzebowanie na nauczycieli psychologów wspierających nauczycieli i wychowawców w realizacji zadań zawodowych. Zdobycie do posiadanego wykształcenia merytorycznego dodatkowo kwalifikacji nauczycielskich sprzyjać będzie mobilności zawodowej oraz umożliwi pracę w placówkach oświatowych.

  Studia podyplomowe spełniają wymagania Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 sierpnia 2019 roku w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu rachunkowości niezbędnej do zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, doskonalenia narzędzi finansowych oraz wykonywania zawodu głównego księgowego (dyrektora ekonomicznego), bądź prowadzenia własnego biura rachunkowego.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • RACHUNKOWOŚĆ JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu rachunkowości niezbędnej do pracy w działach finansowo-księgowych w sektorze finansów publicznych, umożliwienie księgowym uzupełnienia uprawnień do zajmowania stanowisk.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Kurs ma na celu przygotowanie pielęgniarki i położnej do samodzielnego rozpoznania stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego i podjęcia działań resuscytacyjnych u osób dorosłych oraz dzieci i niemowląt zgodnie ze współczesną wiedzą z zakresu ratownictwa medycznego.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • SPECJALIZACJA W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA ANESTEZJOLOGICZNEGO I INTENSYWNEJ OPIEKI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Pielęgniarka po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki obejmuje specjalistyczną opieką pacjentów w okresie okołooperacyjnym, na wszystkich etapach znieczulenia i w bezpośrednim okresie poznieczuleniowym oraz prowadzi specjalistyczną opiekę nad ciężko chorymi pacjentami w oddziale intensywnej terapii.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • SPECJALIZACJA W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA CHIRURGICZNEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem kształcenia jest przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego wykonywania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego, pełnienia roli lidera i wdrażania do praktyki pielęgniarskiej zmian potwierdzonych dowodami naukowymi, a także do oceny rozwoju własnego i członków zespołu pielęgniarskiego oraz uczestniczenia w projektowaniu i prowadzeniu kształcenia zawodowego oraz podyplomowego pielęgniarek i przedstawicieli innych zawodów medycznych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • SPECJALIZACJA W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA EPIDEMIOLOGICZNEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem szkolenia specjalizacyjnego jest uzyskanie przez pielęgniarkę, położną specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego i uzyskanie tytułu specjalisty.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • SPECJALIZACJA W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA GERIATRYCZNEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem kształcenia jest zdobycie przez pielęgniarkę specjalistycznej wiedzy z zakresu geriatrii i pielęgniarstwa geriatrycznego oraz uzyskanie przez nią wysokich kwalifikacji w dziedzinie pielęgnowania osób w podeszłym wieku umożliwiających zapewnienie profesjonalnej opieki geriatrycznej i uzyskanie tytułu specjalisty w tej dziedzinie.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • SPECJALIZACJA W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem kształcenia jest przygotowanie położnej do sprawowania kompleksowej, ciągłej specjalistycznej opieki ginekologiczno-położniczej nad kobietą i jej rodziną w różnych okresach życia.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • SPECJALIZACJA W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA INTERNISTYCZNEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem kształcenia jest aktualizowanie wiedzy i umiejętności dotyczących pielęgniarstwa internistycznego. Uzyskanie tytułu specjalisty popartego uzyskaniem przez pielęgniarkę specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego oraz nabyciem umiejętności uprawniających do samodzielnego podejmowania świadczeń przewidzianych dla pielęgniarki po uzyskaniu tytułu specjalisty z pielęgniarstwa internistycznego.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • SPECJALIZACJA W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA NEONATOLOGICZNEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem kształcenia jest przygotowanie pielęgniarki, położnej do podejmowania działań promujących zdrowie, profilaktycznych, opiekuńczych, diagnostycznych, terapeutycznych w zakresie kompleksowej, zindywidualizowanej opieki nad noworodkiem zdrowym, chorym i wymagającym intensywnego nadzoru oraz jego rodziną.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • SPECJALIZACJA W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA OPERACYJNEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem kształcenia jest przygotowanie pielęgniarki do uzyskania specjalistycznych kwalifikacji zawodowych w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, do pełnienia roli lidera i wdrażania do praktyki pielęgniarskiej zmian potwierdzonych badaniami naukowymi oraz do uczestniczenia w projektowaniu i prowadzeniu kształcenia zawodowego w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • SPECJALIZACJA W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA RATUNKOWEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem kształcenia jest nabycie przez pielęgniarkę wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do podejmowania szybkich i specjalistycznych działań leczniczo-pielęgnacyjnych w sytuacji nagłego zagrożenia życia według obowiązujących standardów postępowania oraz przygotowanie pielęgniarki do realizacji zadań zawodowych wynikających z funkcji pielęgniarstwa w systemie ratownictwa medycznego.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • SZCZEPIENIA OCHRONNE DLA PIELĘGNIAREK - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Kurs ma na celu przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie szczepień ochronnych, postępowania w przypadku wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego (NOP) oraz prowadzenia sprawozdawczości w zakresie szczepień ochronnych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • TERAPEUTA ŚRODOWISKOWY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Szkolenie jest realizowane we współpracy z Lubelskim Stowarzyszeniem Ochrony Zdrowia Psychicznego pozwalające uzyskać kwalifikacje Terapeuty Środowiskowego oraz Certyfikat Terapeuty Środowiskowego Polskiego Towarzystwa  Psychiatrycznego.

  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie jest jednym z 4 ośrodków w kraju rekomendowanych przez Sekcję Naukową Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA Z AUTYZMEM I INNYMI ZABURZENIAMI ROZWOJOWYMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

   

   

  Szybkie rozpoznanie zaburzeń rozwojowych u bardzo małych dzieci, stwarza możliwość zastosowania działań określanych „wczesnym wspomaganiem”.. Ustawodawca stworzył możliwości realizacji powyższych celów przez wiele placówek (m.in. publiczne oraz niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne; poradnie specjalistyczne; przedszkola; szkoły podstawowe – w tym specjalne; młodzieżowe ośrodki wychowawcze; młodzieżowe ośrodki socjoterapii; specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze), wskazując tym samym na potrzebę dynamicznego tworzenia ośrodków wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Polsce.

  Specyfika rehabilitacji małego, niepełnosprawnego dziecka wymaga przygotowania odpowiedniej kadry terapeutycznej, która posiadać będzie zarówno umiejętności w zakresie wczesnej diagnostyki zaburzeń rozwojowych, jak i optymalne kompetencje we wczesnej terapii dzieci. Studia trwają trzy semestry i mają charakter kwalifikacyjny. Obejmują 410 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych (z czego 120 praktyki). Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy oraz doświadczeni praktycy.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • WYKONANIE BADANIA SPIROMETRYCZNEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Kurs ma na celu przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego wykonania badania spirometrycznego i wstępnej oceny wyniku badania u pacjentów w różnym wieku i w różnym stanie zdrowia.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • WYKONANIE I INTERPRETACJA ZAPISU ELEKTROKARDIOGRAFICZNEGO U DOROSŁYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Kurs ma na celu przygotowanie pielęgniarki, położnej do wykonania u osoby dorosłej, badania elektrokardiograficznego w spoczynku oraz do udziału w badaniach diagnostycznych oraz monitorowaniu pacjenta z wykorzystaniem zapisu elektrokardiograficznego, a także do interpretacji składowych prawidłowego zapisu czynności bioelektrycznej serca oraz rozpoznania cech elektrokardiograficznych wybranych stanów chorobowych, w tym stanów zagrożenia życia i zdrowia.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • WYWIAD I BADANIE FIZYKALNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Kurs ma na celu ukształtowanie kompetencji do samodzielnego, kompleksowego badania podmiotowego i przedmiotowego pacjenta dorosłego oraz analizy wyników badania w kierunku sformułowania wniosków pozwalających na planowanie i realizowanie opieki pielęgniarskiej.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do kierowania jednostką organizacyjną lub jej komórką w systemie ochrony zdrowia.  Są to stanowiska kierownicze w: podmiotach leczniczych publicznych i niepublicznych; komórkach organizacyjnych jednostek samorządów terytorialnego; komórkach administracji rządowej odpowiedzialnych za zadania z zakresu ochrony zdrowia; innych instytucjach realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia (publicznych i niepublicznych).

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Lubelska Akademia WSEI.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (1)

Balonowa Ocena odpowiedz

Terapia uzależnień i współuzależnionych czy ktoś może coś poradzić? Gdzie najlepiej się zapisać?