• APPLIED ANTHROPOLOGY

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia przygotowują do:

  • posiadania rozległej wiedzy o człowieku (w wymiarze społeczno-kulturowym, językowym, historycznym, biologicznym, a także filozoficznym)
  • uczą, w jaki sposób przyczynić się do „dobrego życia” najbardziej potrzebujących
  • zdobycia kompetencji w obszarach specjalizacji: zarządzanie międzykulturowe lub pośrednictwo międzykulturowe
  • udziału w pracach badawczych oraz projektach o charakterze praktycznym, a także do pełnienia różnych ról społecznych
  • pracy w międzykulturowych obszarach biznesu, zdrowia i edukacji oraz do pracy w międzynarodowych oraz polskich organizacjach humanitarnych

  Tytuł zawodowy licencjata w zakresie antropologii uprawnia do:

  • legitymizacji absolwenta jako osoby posiadającej wiedzę z szerokiego spektrum dyscyplin naukowych dotyczących człowieka (globalna antropologia biologiczna, lingwistyka, elementy archeologii, a zwłaszcza antropologia społeczna i kulturowa, a ponadto – wyjątkowo w ramach studiów antropologicznych – antropologia filozoficzna)
  • uzyskania dyplomu, który potwierdza nabyte przez absolwenta kompetencje, atrakcyjne dla pracodawców
  • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. filozofii, kognitywistyki, wybranych nauk społecznych, retoryki)
  • kontynuowania nauki na różnego typu studiach podyplomowych

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ. Od kandydatów wymagane jest przy rejestracji złożenie jednego z dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie B2: -egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym zdany z wynikiem co najmniej 60%, -albo certyfikat języka angielskiego na poziomie B2 (Lista certyfikatów dostępna jest pod tym linkiem English B2 Certificates) Nabór prowadzony w trybie wolnym

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOZOFIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia przygotowują do:

  • kształcą umiejętności krytycznego i analitycznego myślenia, uczą orientacji w różnych dziedzinach życia społecznego
  • działania w przedsięwzięciach interdyscyplinarnych oraz do pełnienia różnych ról społecznych
  • pracy w instytucjach naukowych, oświatowych, kulturalnych i administracyjnych, w wydawnictwach i redakcjach

  Tytuł zawodowy licencjata w zakresie filozofii uprawnia do:

  • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na filozofię, kognitywistykę lub kulturoznawstwo)
  • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filozofia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  dowolny przedmiot, język obcy, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KOGNITYWISTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia umożliwiają:

  • szereg umiejętności praktycznych, takich jak: techniki szybkiego zapamiętywania, metody uczenia się języków obcych, techniki operowania systemami informatycznymi, posługiwanie się językami logiki oraz analizy danych, techniki komunikacyjno-retoryczne
  • zdobycie wielu kompetencji atrakcyjnych dla pracodawców: trener metod kognitywnych (twórczego myślenia, metod nauczania języków obcych, metod stosowanych w e-learningu), architekt baz danych i analityk informacji (gromadzenie i analiza danych jakościowych i ilościowych), architekt informacji w branży reklamowej

  Tytuł zawodowy licencjata w zakresie kognitywistyki uprawnia do:

  • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kognitywistykę, filozofię lub kulturoznawstwo)
  • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku kognitywistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  dowolny przedmiot, język obcy, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia przygotowują do:

  • pracy w zawodzie zgodnie z realizowanym w ramach Kolegium kierunkiem wiodącym lub kierunkami wiodącymi.

  Studia umożliwiają:

  • poszukiwanie różnorodnych, niekonwencjonalnych ścieżek rozwoju, które naturalnie wykraczają poza obszar jednego kierunku studiów
  • zajmowanie stanowisk specjalistycznych wymagających interdyscyplinarnych umiejętności z obszaru nauk humanistycznych i społecznych oraz poszukiwanie zatrudnienia w zawodach zgodnych z otrzymanymi kwalifikacjami specjalistycznymi na kierunku
  • studiowanie na pięciu wydziałach jednocześnie – Filozofii, Teologii, Nauk Humanistycznych, Nauk Społecznych oraz Prawa, Prawa kanonicznego i Administracji

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Konkurs świadectw dojrzałości – punktowane najlepsze wyniki z dwóch dowolnie wybranych przedmiotów zaliczonych na poziomie rozszerzonym.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja na podstawie: a) oceny na dyplomie licencjata b) oceny przedłożonego projektu indywidualnego programu studiów Kandydaci z dyplomem licencjata studiów I stopnia Kolegium MISHuS, którzy w ramach studiów w Kolegium realizują minimum programowe studiów jednolitych magisterskich (prawo, psychologia, teologia), przyjmowani są w pierwszej kolejności.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PHILOSOPHY

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia przygotowują do:

  • kształcą umiejętności krytycznego i analitycznego myślenia, uczą orientacji w różnych dziedzinach życia społecznego
  • działania w przedsięwzięciach interdyscyplinarnych oraz do pełnienia różnych ról społecznych
  • pracy w instytucjach naukowych, oświatowych, kulturalnych i administracyjnych, w wydawnictwach i redakcjach

  Tytuł zawodowy licencjata w zakresie filozofii uprawnia do:

  • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na filozofię, kognitywistykę lub kulturoznawstwo)
  • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Od kandydatów wymagane jest przy rejestracji złożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2 Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym zdany z wynikiem co najmniej 60% uznaje się za równoważny ze znajomością języka na poziomie B2. W innych przypadkach wymagane jest złożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2. Lista certyfikatów dostępna jest pod tym linkiem English B2 Certificates. Nabór prowadzony w trybie wolnym.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich. Nabór prowadzony w trybie wolnym. Od kandydatów na studia prowadzone w języku angielskim przy rejestracji wymagane jest złożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • RETORYKA STOSOWANA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia przygotowują do:

  • pracy w wielu zawodach: m.in. jako trener komunikacji interpersonalnej, specjalista do spraw kształtowania wizerunku, negocjator, mediator, rzecznik prasowy, copywriter, specjalista do spraw kampanii marketingowych i politycznych, logograf, konferansjer, analityk perswazji słownej i wizualnej komunikacji, m.in.: przemówienia, prezentacje, promocje, prowadzenie konferencji i widowisk publicznych, przemówienia, reklama, public relations

  Tytuł zawodowy licencjata w zakresie retoryki stosowanej uprawnia do:

  • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunku kulturoznawstwo)
  • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku retoryka stosowana brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  dowolny przedmiot, język obcy, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Opinie (0)