• APPLIED ANTHROPOLOGY Stopień: I REKRUTACJA

  Studia przygotowują do:

  • posiadania rozległej wiedzy o człowieku (w wymiarze społeczno-kulturowym, językowym, historycznym, biologicznym, a także filozoficznym)
  • uczą, w jaki sposób przyczynić się do „dobrego życia” najbardziej potrzebujących
  • zdobycia kompetencji w obszarach specjalizacji: zarządzanie międzykulturowe lub pośrednictwo międzykulturowe
  • udziału w pracach badawczych oraz projektach o charakterze praktycznym, a także do pełnienia różnych ról społecznych
  • pracy w międzykulturowych obszarach biznesu, zdrowia i edukacji oraz do pracy w międzynarodowych oraz polskich organizacjach humanitarnych

  Tytuł zawodowy licencjata w zakresie antropologii uprawnia do:

  • legitymizacji absolwenta jako osoby posiadającej wiedzę z szerokiego spektrum dyscyplin naukowych dotyczących człowieka (globalna antropologia biologiczna, lingwistyka, elementy archeologii, a zwłaszcza antropologia społeczna i kulturowa, a ponadto – wyjątkowo w ramach studiów antropologicznych – antropologia filozoficzna)
  • uzyskania dyplomu, który potwierdza nabyte przez absolwenta kompetencje, atrakcyjne dla pracodawców
  • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. filozofii, kognitywistyki, wybranych nauk społecznych, retoryki)
  • kontynuowania nauki na różnego typu studiach podyplomowych

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Applied anthropology brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • najlepszy wynik wybrany spośród przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie
  • wynik rozmowy kwalifikacyjnej

  Dowiedz się więcej

 • FILOZOFIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia przygotowują do:

  • kształcą umiejętności krytycznego i analitycznego myślenia, uczą orientacji w różnych dziedzinach życia społecznego
  • działania w przedsięwzięciach interdyscyplinarnych oraz do pełnienia różnych ról społecznych
  • pracy w instytucjach naukowych, oświatowych, kulturalnych i administracyjnych, w wydawnictwach i redakcjach

  Tytuł zawodowy licencjata w zakresie filozofii uprawnia do:

  • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na filozofię, kognitywistykę lub kulturoznawstwo)
  • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filozofia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny do wyboru
  • Jeden przedmiot do wyboru przez kandydata

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filozofia jest konkurs ocen na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • KOGNITYWISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia umożliwiają:

  • szereg umiejętności praktycznych, takich jak: techniki szybkiego zapamiętywania, metody uczenia się języków obcych, techniki operowania systemami informatycznymi, posługiwanie się językami logiki oraz analizy danych, techniki komunikacyjno-retoryczne
  • zdobycie wielu kompetencji atrakcyjnych dla pracodawców: trener metod kognitywnych (twórczego myślenia, metod nauczania języków obcych, metod stosowanych w e-learningu), architekt baz danych i analityk informacji (gromadzenie i analiza danych jakościowych i ilościowych), architekt informacji w branży reklamowej

  Tytuł zawodowy licencjata w zakresie kognitywistyki uprawnia do:

  • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kognitywistykę, filozofię lub kulturoznawstwo)
  • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kogniwistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny do wyboru
  • Jeden przedmiot do wyboru przez kandydata

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Kogniwistyka jest konkurs ocen na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia przygotowują do:

  • pracy w zawodzie zgodnie z realizowanym w ramach Kolegium kierunkiem wiodącym lub kierunkami wiodącymi.

  Studia umożliwiają:

  • poszukiwanie różnorodnych, niekonwencjonalnych ścieżek rozwoju, które naturalnie wykraczają poza obszar jednego kierunku studiów
  • zajmowanie stanowisk specjalistycznych wymagających interdyscyplinarnych umiejętności z obszaru nauk humanistycznych i społecznych oraz poszukiwanie zatrudnienia w zawodach zgodnych z otrzymanymi kwalifikacjami specjalistycznymi na kierunku
  • studiowanie na pięciu wydziałach jednocześnie – Filozofii, Teologii, Nauk Humanistycznych, Nauk Społecznych oraz Prawa, Prawa kanonicznego i Administracji

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społeczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Dwa dowolnie wybrane przedmioty

  Dowiedz się więcej

   

 • PHILOSOPHY Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia przygotowują do:

  • kształcą umiejętności krytycznego i analitycznego myślenia, uczą orientacji w różnych dziedzinach życia społecznego
  • działania w przedsięwzięciach interdyscyplinarnych oraz do pełnienia różnych ról społecznych
  • pracy w instytucjach naukowych, oświatowych, kulturalnych i administracyjnych, w wydawnictwach i redakcjach

  Tytuł zawodowy licencjata w zakresie filozofii uprawnia do:

  • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na filozofię, kognitywistykę lub kulturoznawstwo)
  • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Philosophy jest złożenie wymaganych dokumentów.

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Philosophy jest złożenie wymaganych dokumentów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • RETORYKA STOSOWANA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia przygotowują do:

  • pracy w wielu zawodach: m.in. jako trener komunikacji interpersonalnej, specjalista do spraw kształtowania wizerunku, negocjator, mediator, rzecznik prasowy, copywriter, specjalista do spraw kampanii marketingowych i politycznych, logograf, konferansjer, analityk perswazji słownej i wizualnej komunikacji, m.in.: przemówienia, prezentacje, promocje, prowadzenie konferencji i widowisk publicznych, przemówienia, reklama, public relations

  Tytuł zawodowy licencjata w zakresie retoryki stosowanej uprawnia do:

  • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunku kulturoznawstwo)
  • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Retoryka stosowana brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny do wyboru
  • Jeden przedmiot do wyboru przez kandydata

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Retoryka stosowana jest konkurs ocen na dyplomie.

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (0)