Uniwersytet Warszawski

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW

ul. Krakowskie Przedmieście 30,

00-927 Warszawa

tel. 22 55 20 660

fax. 22 55 21 521

e-mail: dyd.wgsr(at)uw.edu.pl

http://www.wgsr.uw.edu.pl

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW

Uniwersytet Warszawski

ul. Krakowskie Przedmieście 30,

00-927 Warszawa

tel. 22 55 20 660

fax. 22 55 21 521

e-mail: dyd.wgsr(at)uw.edu.pl

http://www.wgsr.uw.edu.pl

 • GEOGRAFIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Geografia
  Geografia jest dyscypliną naukową o charakterze syntetyzującym, badającą organizację przestrzenną i relacje między komponentami przyrody, systemu społeczno-ekonomicznego oraz między tymi dwoma systemami w skali lokalnej, regionalnej i globalnej.
  Studia geograficzne, jako studia interdyscyplinarne, wymuszają stosowanie różnorodnych metod i środków dydaktycznych. Podstawowymi formami zajęć są wykłady, ćwiczenia, zajęcia w laboratoriach i pracowniach, zajęcia o charakterze proseminariów, seminariów i konwersatoriów. Dodatkowo o specyfice tych studiów decydują zajęcia terenowe, zarówno wyjazdowej, jak i odbywane w Warszawie.
  STUDIA I STOPNIA
  Zajęcia na studiach stacjonarnych (dziennych) przez pierwsze 3. semestry są wspólne dla wszystkich studentów kierunku. Od 4. semestru każdy student studiuje już na jednej z trzech specjalności: Geografii fizycznej stosowanej, Geografii społeczno-ekonomicznej stosowanej lub Geoinformatyce. Zajęcia w ramach specjalności stanowią główny element programu studiów w semestrach 4-6. W tej części studiów duży jest udział przedmiotów samodzielnie wybieranych przez studenta. Składają się na nie, zarówno przedmioty z zakresu realizowanej specjalności, jak i z zakresu pozostałych specjalności kierunku Geografia, oraz z puli zajęć opcjonalnych, tych realizowanych na WGSR,  jak i zajęć ogólnouczelnianych. Na początku trzeciego roku studiów pierwszego stopnia student musi wybrać temat i opiekuna pracy licencjackiej, pod kierunkiem którego praca ta będzie wykonywana. Po zaliczeniu wszystkich zajęć programowych, napisaniu pracy licencjackiej i zdaniu egzaminu zawodowego (licencjackiego), absolwenci kierunku geografia uzyskują tytuł zawodowy licencjata w zakresie wybranej specjalności.
  Absolwent specjalności Geografia fizyczna stosowana
  • posiada podstawową wiedzę o komponentach środowiska z zakresu geomorfologii, klimatologii, hydrologii, gleboznawstwa, biogeografii i geoekologii;
  • zna podstawowe procesy zachodzące w geosystemie w warunkach naturalnych i przeobrażonych w wyniku działalności człowieka;
  • dysponuje znajomością narzędzi i technik służących do badania zjawisk i procesów zachodzących w środowisku, w tym  podstawowych technik GIS;
  • umie poprawnie prowadzić pomiary i obserwacje środowiska oraz wykorzystywać aparaturę pomiarową  i badawczą;
  • umie dokonać oceny oddziaływań na środowisko, w tym wykonać podstawowe opracowania o charakterze eksperckim.
  Absolwent specjalności Geografia społeczno-ekonomiczna stosowana
  • dysponuje elementarną wiedzą o składowych środowiska geograficznego oraz rozumie współzależności między środowiskiem przyrodniczym a społeczno-gospodarczym;
  • zna i wyjaśnia zjawiska i procesy społeczne, ekonomiczne, kulturowe i polityczne zachodzące w społecznościach terytorialnych w różnych skalach przestrzennych: lokalnej, regionalnej i globalnej;
  • posiada umiejętność diagnozowania, analizowania i prognozowania problemów związanych z rozwojem terytorialnym i kształtowaniem przestrzeni w skali regionalnej i lokalnej zgodnie z kanonami ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego;
  • dysponuje znajomością metod analizy przestrzennej (w tym podstawowych technik GIS) oraz jakościowych metod badań, pozwalających analizować i wyjaśniać najważniejsze problemy rozwoju terytorialnego i kształtowania przestrzeni.
  Absolwent specjalności Geoinformatyka
  • posiada wiedzę o fundamentach nauk ścisłych, przyrodniczych, społecznych i humanistycznych oraz dysponuje elementarną wiedzą o składowych środowiska geograficznego;
  • dysponuje znajomością matematyki i statystyki na poziomie, który pozwala opisywać ilościowo i jakościowo zjawiska zachodzące w środowisku geograficznym;
  • posiada umiejętności posługiwania się zarówno kameralnymi jak i terenowymi narzędziami geoinformatycznymi  wykorzystywanymi do rozwiązywania  różnych problemów przestrzennych związanych z oceną i monitoringiem środowiska przyrodniczego i społeczno-ekonomicznego oraz posiada umiejętność kartograficznej prezentacji badanych zjawisk;
  • orientuje się w lokalizacji, strukturze i umie skorzystać z elektronicznych źródeł informacji, a w szczególności potrafi skonstruować nieskomplikowany zbiór danych lub prostą bazę danych przestrzennych w formie cyfrowej w oparciu o dostępne rozproszone źródła informacji w sieci lub  komercyjne oraz dysponuje umiejętnością akwizycji danych przestrzennych ze źródeł analogowych i archiwalnych i potrafi je przekształcić do postaci cyfrowej.
  Na studiach licencjackich na kierunku geografia, w ramach dodatkowych bezpłatnych zajęć (tzw. „Blok pedagogiczny”), można realizować przygotowanie do zawodu nauczyciela geografii w szkole podstawowej.
   
  Studia niestacjonarne prowadzone są w trybie zaocznym (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele). Studia te są płatne. Na studiach zaocznych nie ma podziału na specjalności, zajęcia są wspólne dla wszystkich studentów. 
  Absolwent studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunku geografia
  • dysponuje wiedzą na temat funkcjonowania systemów środowiska przyrodniczego i społeczno-ekonomicznego; 
  • dzięki poznaniu technik geoinformatycznych potrafi gromadzić i przetwarzać informacje dotyczące środowiska przyrodniczego i społecznego w skali lokalnej, regionalnej i globalnej; 
  • potrafi analizować, wizualizować i prognozować zmiany procesów przyrodniczych i społecznych, dostrzega dalekosiężne (w czasie, przestrzeni i dotyczące innych elementów) konsekwencje zmian przyrodniczych i społecznych;
  • ma kompetencje społeczne umożliwiające mu pracę w zespołach wykonujących ekspertyzy, potrafi holistycznie postrzegać otaczający świat, szanuje środowisko geograficzne oraz dorobek innych kultur;
  • przygotowany jest do pracy w instytucjach państwowych, samorządowych i przedsiębiorstwach sektora prywatnego zajmujących się analizą stanu środowiska przyrodniczego, jego zmianami i zagrożeniami, podstawami planowania przestrzennego i lokalizacji inwestycji. 
   
  STUDIA II STOPNIA

  Geografia jest dyscypliną naukową o charakterze syntetyzującym, badającą organizację przestrzenną i interakcje między komponentami przyrody, systemu społeczno-ekonomicznego oraz relacje między tymi dwoma systemami w skali lokalnej, regionalnej i globalnej. Wypełnia więc współczesne zapotrzebowanie na kompleksową i spójną wiedzę na temat zrównoważonego rozwoju. Zakres badań jest wieloobszarowy, obejmujący obszar nauk przyrodniczych i społecznych, ale w pewnym stopniu także humanistycznych i technicznych. Interdyscyplinarny charakter wiedzy i różnorodność oferty dydaktycznej pozwala zdobyć wszechstronne akademickie wykształcenie przydatne do wykonywania różnych zawodów. Studia geograficzne są kierunkiem ogólnoakademickim, ale współcześnie absolwenci kierunku zdobywają wiele praktycznych umiejętności ułatwiających start na ciągle zmieniającym się rynku pracy. Syntetyczny charakter studiów geograficznych stanowi doskonały punkt wyjścia w dalszym rozwoju intelektualnym, czy to w ramach geograficznych specjalności, czy też na innych, bardziej wyspecjalizowanych studiach podyplomowych. Studia te przygotowują również do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich).

  Studia drugiego stopnia prowadzone są zarówno trybie studiów stacjonarnych (dziennych), jak i niestacjonarnych (zaocznych) i przeznaczone są dla osób, które uzyskały dyplom magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny na dowolnym kierunku.

  Studia te służą zdobyciu szczegółowej wiedzy i umiejętności z zakresu poszczególnych dyscyplin geograficznych, a także przydatnej geografom wiedzy z zakresu nauk ścisłych, przyrodniczych, społecznych oraz humanistycznych.

  Studiując na WGSR UW można również dodatkowo uzyska kwalifikacje pedagogiczne, niezbędne do pracy w szkołach, w roli nauczyciela przedmiotu Geografia.

  Absolwent kierunku Geografia:

  • posiada umiejętność analizy interakcji zachodzących między działalnością człowieka a komponentami środowiska,
  • zna uwarunkowania, potrafi przewidywać skutki a także prognozować zmiany zachodzące w środowisku,
  • posiada kompetencje pozwalające na pracę w zespołach i kierowanie zespołami dokonującymi ekspertyz stanu i zmian środowiska oraz zagospodarowania przestrzennego,
  • posiada wiedzę z zakresu nauk geograficznych niezbędnej do całościowego postrzegania przyrody i społeczeństwa – zachodzących miedzy nimi relacji oraz zmian dokonujących się w różnych regionach świata,
  • jest przygotowany do podejmowania pracy w zespołach naukowo-badawczych, instytucjach szczebla centralnego, regionalnego i lokalnego gromadzących i przetwarzających dane o zróżnicowaniu przestrzennym (systemy GIS), zajmującymi się monitoringiem środowiska i zagospodarowaniem przestrzennym, a także w instytucjach naukowych i oświatowych, biurach turystycznych oraz w redakcjach,
  • dzięki opanowaniu różnych technik i metod badawczych posiada umiejętność gromadzenia i przetwarzania danych w układach przestrzennych w skali lokalnej, regionalnej i globalnej oraz analizy interakcji między komponentami środowiska geograficznego i prognozowania zmian i ich wizualizacji.

  Studenci studiów stacjonarnych (dziennych) od początku kształcenia (od pierwszego semestru) wybierają jedną z pięciu specjalności:

  • Geoinformatyka, kartografia, teledetekcja,
  • Geoekologia i geomorfologia,
  • Geografia świata,
  • Hydrologia i klimatologia,
  • Geografia społeczno-ekonomiczna – specjalność realizowana jest w ramach dwóch specjalizacji (moduły do wyboru):
  • Studia miejskie oraz
  • Geografia turystyki

  Program specjalności Geoinformatyka, kartografia, teledetekcja pozwala na zdobycie poszerzonej wiedzy z zakresu szeroko pojętych technik geoinformatycznych (GIS).

  Możliwości zatrudnienia absolwentów:

  • instytucje zajmujące się gromadzeniem i przetwarzaniem danych o środowisku przyrodniczym, jego globalnymi, regionalnymi i lokalnymi zmianami i zagrożeniami, zwalczaniem klęsk żywiołowych,
  • urzędy administracji państwowej i samorządowej posiadające jednostki zajmujące się planowaniem przestrzennym,
  • firmy działające w obszarach zaawansowanych technologii numerycznych,
  • wydawnictwa kartograficzne oraz firmy działające w obszarach zaawansowanych technologii numerycznych, np. na polu kartografii mobilnej.

   

  Program specjalności Geoekologia i geomorfologia pozwala na zdobycie wiedzy oraz zrozumienie funkcjonowania procesów naturalnych i antropogenicznych kształtujących rzeźbę i krajobraz.

  Możliwości zatrudnienia absolwentów:

  • jednostki wykonujące opracowania eksperckie i planistyczne na szczeblach od lokalnego do międzynarodowego, w instytucjach prowadzących monitoring środowiska,
  • jednostki administracji samorządowej i rządowej,
  • firmy konsultingowe i doradcze,
  • agencje promocji.

   

  Program specjalności Geografia świata pozwala zdobyć pogłębioną wiedzę z zakresu nauk geograficznych, niezbędnej do całościowego postrzegania relacji przyroda-społeczeństwo oraz zachodzących miedzy nimi zmian zachodzących w różnych regionach świata.

  Absolwent studiów magisterskich na może znaleźć zatrudnienie w:

  • organizacjach i instytucjach zajmujących się pomocą rozwojową,
  • zagranicznych przedstawicielstwach dyplomatycznych i handlowych Polski,
  • szeroko pojętej edukacji (włączając w to pracę w środkach masowego przekazu),
  • biurach turystycznych.

  Program specjalności Hydrologia i Klimatologia pozwala na zdobycie pogłębionej wiedzy oraz zrozumienie funkcjonowania procesów naturalnych i antropogenicznych kształtujących wody i klimat na kuli ziemskiej.

  Możliwości zatrudnienia absolwentów:

  • służba hydro-meteorologicznej (IMGW),
  • administracja wodna (RZGW),
  • służby ochrony środowiska (GDOŚ, RDOŚ),
  • administracja wojewódzka i powiatowa (np. Wydziały Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego),
  • firmy zajmujące się oceną oddziaływania inwestycji na środowisko,
  • placówki zajmujące się badaniem skutków zmian klimatu,
  • służby geodezyjne,
  • biznes związany z ochroną środowiska i przetwarzaniem danych przestrzennych.

  Program specjalności Geografia społeczno-ekonomiczna pozwala na zdobycie wiedzy o współczesnych przemianach struktur przestrzennych i ich kształtowaniu na terenach zurbanizowanych oraz na temat kreowania, zagospodarowania i przemian przestrzeni turystycznej.

  Możliwości zatrudnienia absolwentów:

  • instytucje i przedsiębiorstwa, których profil działalności jest związany z kształtowaniem przestrzeni zurbanizowanej i turystycznej oraz z zarządzaniem przestrzenią i organizacją turystyki,
  • jednostki administracji samorządowej i rządowej na poziomie lokalnym i regionalnym,
  • agencje rozwoju,
  • firmy doradcze,
  • agencje promocji,
  • biura turystyczne,
  • organizacje pomocowe.

  Studenci studiów niestacjonarnych (zaocznych) od początku kształcenia (od pierwszego semestru) wybierają jedną z dwóch specjalności:

  • Geografia fizyczna lub
  • Geografia społeczno-ekonomiczna.

   

  Kształcenie w ramach specjalności Geografia fizyczna służy pogłębieniu wiedzy w zakresie: rzeźby i procesów rzeźbotwórczych, gleb i procesów glebotwórczych, zjawisk i procesów atmosferycznych, procesów hydrologicznych oraz krajobrazu w skali lokalnej, regionalnej i globalnej.

  Możliwości zatrudnienia absolwentów:

  • jednostki wykonujące opracowania eksperckie i planistyczne na szczeblach od lokalnego do międzynarodowego,
  • instytucje prowadzące monitoring środowiska,
  • służba hydro-meteorologiczna (IMGW),
  • administracja wodna (RZGW),
  • służba ochrony środowiska (GDOŚ, RDOŚ),
  • administracja wojewódzka i powiatowa (Wydziały Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Planowanie Przestrzenne),
  • firmy zajmujące się oceną oddziaływania inwestycji na środowisko,
  • firmy konsultingowe i doradcze,
  • agencje promocji.

  Program specjalności Geografia społeczno-ekonomiczna pozwala na zdobycie wiedzy o współczesnych przemianach struktur przestrzennych i ich kształtowaniu na terenach zurbanizowanych oraz na temat kreowania, zagospodarowania i przemian przestrzeni turystycznej.

  Możliwości zatrudnienia absolwentów:

  • instytucje i przedsiębiorstwa, których profil działalności jest związany z kształtowaniem przestrzeni zurbanizowanej i turystycznej oraz z zarządzaniem przestrzenią i organizacją turystyki,
  • jednostki administracji samorządowej i rządowej na poziomie lokalnym i regionalnym,
  • agencje rozwoju,
  • firmy doradcze,
  • agencje promocji,
  • biura turystyczne,
  • organizacje pomocowe.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   
  W procesie rekrutacji na studia STACJONARNE I stopnia na kierunku Geografia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Geografia
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronmia, informatyka, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski, j. portugalski, j. szwedzki, j. słowacki
   
  Przyjęcia na studia NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) odbywają się na podstawie złożenia w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej kompletu wymaganych dokumentów (warunkiem koniecznym kandydowania na studia jest zdany egzamin maturalny).
   
   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   
  Podstawą kwalifikacji na studia STACJONARNE II stopnia na kierunku Geografia są wyniki osiągnięte w czasie dotychczasowych studiów lub wynik egzaminu wstępnego. Przyjęcia na studia NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) odbywają się na podstawie złożenia w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej kompletu wymaganych dokumentów (warunkiem koniecznym kandydowania na studia jest zdany egzamin licencjacki lub równoważny).

   

  Dowiedz się więcej

   
   

 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Gospodarka przestrzenna
  Kierunek zawiera kompendium bogatej wiedzy z zakresu kształtowania rozwoju regionalnego, jego uwarunkowań przyrodniczych, gospodarczych, społecznych, kulturowych, administracyjnych, politycznych i międzynarodowych. Program studiów obejmuje wykłady i ćwiczenia z różnych dyscyplin naukowych: administracja publiczna, ekonomia, geografia, ochrona środowiska, organizacja i zarządzanie, politologia, prawo administracyjne, turyzm, urbanistyka. Szeroki zakres przedmiotów sprawia, że studia te mają typowo interdyscyplinarny charakter. 
  Zajęcia na kierunku Gospodarka przestrzenna prowadzone są w przeważającej części przez pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy z bogatym doświadczeniem i tradycjami: geografowie, ekonomiści, politolodzy, historycy, etnografowie, socjologowie. Wykładowcy posiadają dużą wiedzę i doświadczenie w opracowywaniu i realizowaniu projektów rozwoju regionalnego, zagospodarowania przestrzennego, planowania regionalnego i miejskiego w Polsce oraz w wielu krajach świata. 
   
  STUDIA I STOPNIA
  Studia prowadzone są zarówno w trybie stacjonarnym (dziennym), jak i niestacjonarnym, zaocznym (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele). Studia zaoczne są płatne.
  Zajęcia są wspólne dla wszystkich studentów kierunku (nie ma podziału na specjalności). Od 3. semestru studiów część zajęć stanowią przedmioty samodzielnie wybieranych przez studenta. Są to, zarówno przedmioty „do wyboru” kierunku, jak i przedmioty z kierunku Geografia, oraz zajęcia ogólnouczelniane. Na początku trzeciego roku studiów, student wybiera temat i opiekuna pracy licencjackiej. Po zaliczeniu wszystkich zajęć programowych, napisaniu pracy licencjackiej i zdaniu egzaminu zawodowego (licencjackiego), absolwenci uzyskują tytuł zawodowy licencjata w zakresie gospodarki przestrzennej.
  Absolwent studiów I stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna posiada aktualną wiedzę z różnych dziedzin nauki (m.in. geografia, ekonomia, socjologia, urbanistyka), z których czerpie gospodarka przestrzenna. W trakcie studiów zdobywa umiejętność diagnozy i krytycznej oceny zjawisk przestrzennych.
  Absolwent studiów licencjackich
  • ma ogólną wiedzę o charakterze gospodarki przestrzennej oraz jej relacjach z geografią, urbanistyką, socjologią, ekonomią i nauką o administracji, rozumie społeczne, ekonomiczne, prawne i przyrodnicze uwarunkowania działalności planistycznej, w tym planowania strategicznego;
  • posiada wiedzę o administracji terytorialnej oraz podejmowanych przez nią działaniach w zakresie zagospodarowania przestrzeni i zarządzania strategicznego w skali lokalnej, regionalnej i ponadregionalnej, z uwzględnieniem czynników funkcjonalnych, administracyjnych, społecznych, przyrodniczych, politycznych, prawnych oraz ekonomicznych;
  • wykorzystuje podstawową wiedzę teoretyczną do opisu, interpretacji, a także prognozowania i planowania zjawisk przestrzennych wywołanych działalnością człowieka, używając przy tym różnorodnych metod i narzędzi;
  • potrafi tworzyć koncepcje rozwoju wybranych obszarów w postaci projektów urbanistycznych zagospodarowania terenu, przygotowywać wstępną dokumentację urbanistyczną w formie pisemnej i graficznej;
  • potrafi wskazać optymalną z punktu widzenia interesu ogólnospołecznego lokalizację różnorodnych zamierzeń inwestycyjnych, w tym infrastrukturalnych, a także obszary, których środowisko przyrodnicze i kulturowe powinno podlegać ochronie;
  • potrafi redagować plany, programy i strategie zgodnie z wszelkimi obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi oraz zasadami formalnymi;
  • jest przygotowany do pracy w instytucjach publicznych, organizacjach gospodarczych, prywatnych, non profit realizujących cele publiczne.
   
  STUDIA II STOPNIA

  Studia drugiego stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW prowadzone są zarówno trybie studiów stacjonarnych (dziennych), jak i niestacjonarnych (zaocznych). Studia te mają charakter ogólnoakademicki. Ponieważ oprócz wąskich specjalistów z gospodarki przestrzennej (przy profilu praktycznym kształci się w istocie specjalistów z kilku odmiennych wąskich dyscyplin, zależnie od uczelni), potrzebni są też ludzie ogarniający całość problematyki, wszechstronnie wykształceni, dostrzegający tak ograniczenia przyrodnicze, jak też społeczne i ekonomiczne, wyczuleni na potrzebę zachowania ładu przestrzennego, ponieważ tylko tacy potrafią przeciwstawić się panoszącemu się w polskiej przestrzeni chaosowi. Ścisłe związki z geografią i kadrą z innych dyscyplin obecną na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych zapewniają odpowiednio wysoki poziom kształcenia. Rynek pracy wykazuje obecnie zapotrzebowanie nie tylko na osoby z pogłębioną wąską specjalizacją, ale i na osoby postrzegające świat holistycznie, mogące kierować zespołami.

  Studia na kierunku Gospodarka przestrzenna przeznaczone są dla osób, które uzyskały dyplom magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny na dowolnym kierunku.

  Służą one zdobyciu szczegółowej wiedzy i umiejętności z zakresu:

  • funkcjonowania różnych rodzajów struktur przestrzennych (społecznych, ekonomicznych, przyrodniczych i politycznych);
  • procesów konstytuujących różne rodzaje obszarów funkcjonalnych (miejskich, wiejskich, turystycznych, przemysłowych) oraz relacji między nimi;
  • konstruowania i rozwijania więzi społecznych i ich przestrzennej manifestacji (w tym wiedza o kapitale społecznym);
  • norm i reguł rządzących polityką rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzenną na wszystkich szczeblach zarządzania; tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości.

   

  Wydział Geografii i Studiów Regionalnych oferuje kandydatom studia uwzględniające znaczne pogłębienie wiedzy w stosunku do studiów licencjackich na kierunku Gospodarka przestrzenna na WGSR, jak również tematykę niepodejmowaną w innych jednostkach uniwersyteckich.

  Absolwent kierunku zna, rozumie i potrafi stosować:

  • metody badań społecznych oraz technik planistycznych, w tym z wykorzystaniem narzędzi informatycznych,
  • potrafi analizować i planować rozwój różnych struktur funkcjonalnych, między innymi związanych z usługami, zabudową mieszkaniową, kulturą, transportem miejskim i regionalnym oraz zielenią miejską,
  • rozumie znaczenie biologicznego przywracania terenów zdegradowanych, wykorzystując w tym celu procesy o charakterze rekultywacji, renaturyzacji i fitoremediacji,
  • potrafi tworzyć i poddawać krytycznej analizie wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego na poziomie lokalnym i regionalnym.
  • rozumie kluczowe dla gospodarowania przestrzenią koncepcje naukowe i potrafi wykorzystywać ich przesłanki w procesach podejmowania decyzji w ramach instytucji społecznych, politycznych i ekonomicznych oraz tych związanych z relacjami człowiek-środowisko przyrodnicze,
  • umie dokonywać krytycznej oceny zjawisk zachodzących w związku z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego i ukierunkowanej terytorialnie polityki państwa,
  • potrafi dokonywać krytycznej oceny zjawisk zachodzących w ramach kształtowania krajobrazu,
  • umie dokonywać wielowymiarowej oceny dokumentów, narzędzi finansowych i procedur,
  • posiada umiejętności, które pozwalają łączyć wiedzę pochodzącą z wielu źródeł oraz wykorzystywać wielość źródeł do zdobywania wiarygodnych i przydatnych informacji,
  • zna międzynarodowy kontekst posiadanej wiedzy i potrafi opisywać, analizować i planować procesy rozwojowe i procedury administracyjne z wykorzystaniem prawnego oraz społeczno-ekonomicznego kontekstu ogólnoeuropejskiego.

   

  Możliwości zatrudnienia absolwentów:

  • urzędy centralne zajmujące się planowaniem przestrzennym i rozwojem regionalnym i lokalnym,
  • urzędy samorządowe wszystkich szczebli,
  • instytucje publiczne i prywatne zajmujące się planowaniem strategicznym układów terytorialnych, a także wykorzystaniem środków finansowych Unii Europejskiej,
  • przedsiębiorstwa zajmujące się planowaniem przestrzennym i projektowaniem urbanistycznym,
  • jednostki naukowo-badawcze,
  • przedsiębiorstwa funkcjonujące w sferze badań i rozwoju,
  • organizacje kreujące relacje biznes-administracja i biznes-nauka,
  • jednostki publiczne i prywatne zajmujące się analizami przestrzennymi i społeczno-gospodarczymi.

   

  Studenci studiów stacjonarnych (dziennych) od początku kształcenia (od pierwszego semestru) wybierają jedną z dwóch specjalności:

  • Zarządzanie strategiczne w samorządzie terytorialnym,
  • Urbanistyka i rewitalizacja.

   

  Studenci studiów niestacjonarnych (zaocznych) od początku kształcenia (od pierwszego semestru) wybierają jedną z dwóch specjalności:

  • Planowanie przestrzenne i regionalistyka,
  • Urbanistyka i rewitalizacja.

   

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Geografia
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronmia, informatyka, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. syjski, j. portugalski, j. szwedzki, j. słowacki

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna są wyniki osiągnięte w czasie dotychczasowych studiów lub wynik egzaminu wstępnego.

   

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (2)

adam Ocena

Uniwersytet Warszawski to taka uczelnia, na której chce się nie tylko studiować, ale po prostu być, przebywać wśród ciekawych ludzi, pełnych pasji i różnych zainteresowań. To fajne miejsce. Miejsce różnorodności

Krzysiek Ocena

Geografia to kierunek dla każdego, kto jest ciekawy świata. Studia na Uniwersytecie Warszawskim sprawią, że stanie się jeszcze bardziej ciekawy ? chociażby ze względu na ilość interesujących specjalności