• EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kielce - kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
  Absolwent kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej posiada wiedzę, umiejętności, kompetencje społeczne artysty-muzyka, aktywnego twórcy i odtwórcy w zakresie sztuk muzycznych oraz uczestnika i organizatora kultury muzycznej. Potrafi realizować i upowszechniać kreacje artystyczne.
  Przygotowany jest do pełnienia społecznej funkcji artysty-muzyka, prowadzenia samodzielnej działalności twórczej, podjęcia pracy zawodowej w instytucjach kultury i sztuki, ośrodkach upowszechniania kultury muzycznej.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej brany jest pod uwagę wynik egzaminu praktycznego. Składa się on z ocena zdolności muzycznych:
  • głosowych - przygotowanie pieśni, piosenki bez akompaniamentu;
  • rytmicznych - sprawdzenie poczucia rytmu;
  • słuchowych - śpiewanie usłyszanych dźwięków i melodii, rozpoznawanie akordów.
  Dodatkowo ocenie podlegają umiejętności gry na wybranym przez kandydata instrumencie (solo, bez podkładu muzycznego) - przygotowanie jednego-trzech utworów o zróżnicowanym charakterze i stylu.
   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej jest ocena na dyplomie oraz średnia uzyskanych ocen w toku studiów.

  Dowiedz się więcej

   

 • SZTUKI PLASTYCZNE Stopień: I II REKRUTACJA

  Kierunek sztuki plastyczne opiera się na wszechstronnym kształceniu artystycznym w obszarze sztuk plastycznych i prowadzi do uzyskania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie stosowania różnorodnych mediów artystycznych, w tym tradycyjnych form wypowiedzi jak: malarstwo, rysunek, grafika warsztatowa, rzeźba, ale i opartych o współczesne techniki i technologie, jak: fotografia, multimedia, intermedia czy grafika projektowa.

  Uzupełnienie programu stanowią przedmioty z zakresu teorii, historii sztuki, sztuki współczesnej oraz zajęcia dotyczące animacji kultury wizualnej, których celem jest nabycie szerszej perspektywy poznawczej, rozwój postawy kreatywnej, otwartej na nowe wyzwania stawiane przed twórcami sztuki i podejmowania różnorakich ról związanych z funkcjonowaniem w społeczeństwie jako twórca. Program daje szansę na poszerzenie kompetencji w obszarach ułatwiających funkcjonowanie artyście na rynku pracy, w zawodach m.in. o istotnym znaczeniu dla rozwoju przemysłów kreatywnych regionu świętokrzyskiego, jak grafika projektowa, media cyfrowe.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Sztuki plastyczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Historia
  • Historia sztuki

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Sztuki plastyczne jest ocena z dyplomu ukończenia studiów I stopnia. 

  Dowiedz się więcej

   

 • VISUAL ARTS Stopień: I II REKRUTACJA

  Visual Arts course is based on comprehensive artistic education in the field of Visual Arts which results in gaining knowledge, abilities and social skills in the field of using varying art media, including artistic expressions such as: painting, drawing, printmaking, sculpture, and based on modern techniques and technologies: photography, multimedia, intermedia, graphic design.

  The programme is complemented by the subjects from the field of theory, art. history, contemporary art. and animation of visual culture, which serve the purpose of gaining a broader cognitive perspective, development of creative attitude, artists being open to new challenges and taking various roles related to functioning in a society as a creator. Programme provides an opportunity to expand competencies in a field of the functioning as an artist on the labour market, in a profession for example: of a great significance for development of creative industries in Świętokrzyskie region, such as graphic design, digital media.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Visual arts brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Historia
  • Język ojczysty
  • historia sztuki

  Dodatkowo zostanie przeprowadzony sprawdzian uzdolnień.

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Visual artst jest sprawdziań predyspozycji oraz ocena na dyplomie.

  Dowiedz się więcej

   

 • WZORNICTWO Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Kielce - kierunek Wzornictwo

  Kierunek wzornictwo opiera się na wszechstronnym kształceniu projektowym w obszarze wzornictwa i prowadzi do uzyskania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie stosowania różnorodnych technik i technologii projektowych, w tym wspomaganych narzędziami cyfrowymi.

  Uzupełnienie programu stanowią przedmioty z zakresu teorii, historii sztuki, historii wzornictwa, których celem jest nabycie szerszej perspektywy poznawczej, rozwój postawy kreatywnej, otwartej na nowe wyzwania stawiane projektantom i podejmowania różnorakich ról związanych z funkcjonowaniem w społeczeństwie jako twórca. Program daje szansę na poszerzenie kompetencji w obszarach ułatwiających funkcjonowanie artyście na rynku pracy, w zawodach m.in. o istotnym znaczeniu dla rozwoju przemysłów kreatywnych regionu świętokrzyskiego, jak komunikacja wizualna, projektowanie produktu, projektowanie tekstyliów użytkowych, projektowanie aplikacji i gier.

  Szeroki wachlarz możliwości oferowanych w ramach poszczególnych pracowni Instytutu Sztuk Pięknych, indywidualne podejście do studenta wynikające z charakteru studiów pozwala na obranie przez niego własnej drogi w oparciu o naturalne predyspozycje twórcze, zainteresowania już po trzecim semestrze.

  Kształcenie w ramach obieralnych bloków: komunikacja wizualna, projektowanie produktu, projektowanie tekstyliów użytkowych, projektowanie aplikacji i gier daje możliwość uzyskania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w konkretnych obszarach sztuk wzornictwa, służących przyszłej pracy projektowej. Dyplom licencjacki stanowiący dzieło plastyczne zrealizowane w ramach Licencjackiej pracowni dyplomowej oraz praca teoretyczna opisująca koncepcję dyplomową prowadzi do zamknięcia kształcenia na pierwszym poziomie studiów, potwierdzenia uzyskanych efektów uczenia się i dowodzi wszechstronnego wykształcenia projektowego.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Wzornictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Historia
  • Język polski
  • Historia sztuki

  Dodatkowo przeprowadzony zostanie sprawdzian teczek.

  Dowiedz się więcej

   

   

Opinie (5)

Ala Ocena

Polecam każdemu kto stoi przed wyborem uczelni

Marlena Ocena

Jestem studentką drugiego roku wzornictwa i największy plus to możliwość rozwoju indywidualnej działalności twórczej bez żadnych barier często stawianych przez wykładowców

Kamila Ocena

Wybór pedagogiki to był czysty przypadek, ale jeżeli miałabym wybierać jeszcze raz, teraz już ze świadomością ponownie wybór padłby na ten kierunek, który jest bardzo ciekawy

Michał Ocena

jak lubisz robić ciekawe rzeczy w życiu to wybór jest prosty: kryminologia stosowana

Kinga Ocena

Kadra jak i poziom całej uczelni jest wysoki, więc jak się zastanawiasz to zacznij tutaj studiować ;>