Politechnika Wrocławska

Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Wybrzeże Wyspiańskiego 27

50-370 Wrocław

tel. 71 320 42 43; 71 320 42 89

fax. 71 320 34 09

e-mail: dziekan.wppt @ ­pwr.edu.pl

http://www.wppt.pwr.edu.pl/

Wybrzeże Wyspiańskiego 27

50-370 Wrocław

tel. 71 320 42 43; 71 320 42 89

fax. 71 320 34 09

e-mail: dziekan.wppt @ ­pwr.edu.pl

http://www.wppt.pwr.edu.pl/

 • FIZYKA TECHNICZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Fizyka techniczna
  Celem studiów I stopnia jest wszechstronne wykształcenie, w zakresie nauk podstawowych i technicznych, inżyniera fizyka XXI wieku, posiadającego umiejętności biegłego posługiwania się oprogramowaniem użytkowym i sprzętem komputerowym. Studia I stopnia od czwartego semestru dzielą się na cztery specjalności: Fotonika, Inżynieria przetwarzania informacji, Nanoinżynieria oraz Optyka okularowa. Absolwent studiów I stopnia ma wiedzę z zakresu fizyki i wybranych technicznych zastosowań fizyki, opartą na gruntownych podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych, a ponadto ma umiejętności rozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych, korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych, aparatury pomiarowej oraz technicznych systemów diagnostycznych, gromadzenia, przetwarzania oraz przekazywania informacji. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy (ponad średnio zaawansowany). Absolwent jest przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych, badawczo-rozwojowych, przemysłowych i diagnostycznych w zakresie podstawowych prac badawczo-pomiarowych i analizy danych oraz w szkolnictwie (zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli). Ma kompetencje niezbędne do obsługi i nadzoru urządzeń, których działanie wymaga podstawowej wiedzy z zakresu fizyki i informatyki.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fizyka techniczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Matematyka
  • Fizyka

   

  Dowiedz się więcej

   


   

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fizyka techniczna jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie oraz średnia ważona z przebiegu studiów.

   

  Dowiedz się więcej

 • INFORMATYKA ALGORYTMICZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Informatyka algorytmiczna
  Cechą charakterystyczną studiów na kierunku Informatyka jest duża liczba zajęć o charakterze matematycznym, które służą do opanowania precyzyjnych technik projektowania, dowodzenia poprawności oraz optymalizacji algorytmów i protokołów, będących podstawą zaawansowanych gałęzi informatyki. Główny nacisk w trakcie studiów położony jest na algorytmikę (naukę o algorytmach) niezbędną do projektowania systemów informatycznych. W trakcie studiów I stopnia student poznaje siedem języków programowania oraz szereg nowoczesnych technologii programistycznych. Program kierunku Informatyka zawiera też zajęcia z fizyki, fizyki technologii informacyjnych i elektroniki, niezbędnych do współpracy ze specjalistami z tych dziedzin. W ramach zajęć humanistyczno-menedżerskich omawiane są zagadnienia prawne i administracyjne, na jakie napotyka informatyk w swej pracy. Studia I stopnia kończą się realizacją projektu dyplomowego o charakterze inżynierskim.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka algorytmiczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Matematyka
  • Fizyka lub informatyka

   

  Dowiedz się więcej

   


   

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie oraz średnia ważona z przebiegu studiów.

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA KWANTOWA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Inżynieria kwantowa
  Mechanika kwantowa staje się w XXI wieku najbardziej perspektywiczną nowoczesną technologią. Energetyka i fotowoltaika – inżynieria światła i energii, informatyka kwantowa i nanotechnologia, kropki kwantowe i kwantowa kryptografia – to przykłady i hasła z tego obszaru. Inżynieria Kwantowa to ultranowoczesny jedyny w Polsce kierunek studiów w tym zakresie o wielkich perspektywach na rynku high-tech i nowoczesnej informatyki o międzynarodowych uwarunkowaniach i konkurencyjności. Kierunek oferuje kształcenie laboratoryjne i teoretyczne między innymi w zakresie kwantowej inżynierii światła i energii i kwantowych technologii informatycznych. Studia związane są z Narodowym Laboratorium Technologii Kwantowych wyposażonym w najwyższej klasy aparaturę badawczą, oraz z unikatowym w skali międzynarodowej Laboratorium Kryptografii Kwantowej. Studia zapewniają solidny fundament wykształcenia teoretycznego i zdobycie unikalnych umiejętności eksperymentalnych, oraz dają możliwość rozwoju karier zarówno zawodowych, jak i naukowych, w Polsce i za granicą. Jest to nowatorska oferta studiów o zróżnicowanym poziomie wiedzy, umiejętności i kompetencji, od poziomu standardowego do elitarnego, zindywidualizowanego w zakresie współczesnych zagadnień fizyki teoretycznej, eksperymentalnej i jej kwantowych zaawansowanych i nowoczesnych zastosowań. Zatrudnienie po studiach I-go stopnia w high-tech firmach, w tym w sektorze informatycznym, zwłaszcza w obszarze bezpieczeństwa informatycznego, a po ukończeniu studiów II-go stopnia także w uczelniach naukowo-technologicznych i instytutach naukowych PAN.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria kwantowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Matematyka
  • Fizyka

  Dowiedz się więcej

   


   

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria kwantowa jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie oraz średnia ważona z przebiegu studiów.

   

  Dowiedz się więcej

 • OPTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Optyka
  Studia I stopnia na kierunku Optyka prowadzone są na dwóch specjalnościach. Inżynieria optyczna to unikatowa w skali kraju specjalność ukierunkowana na optykę rozumianą jako gałąź fizyki oraz na inżynierię optyczną. Studenci zapoznają się z optyką klasyczną oraz jej zastosowaniami w pomiarach i budowie różnorodnej aparatury oraz nowoczesnymi działami optyki. Szczególny nacisk położony jest na wiedzę praktyczną z zakresu optycznych metod i urządzeń pomiarowych. Optyka okularowa to specjalność przygotowująca do wykonywania zawodu optyka okularowego. Jest to zawód związany z pracą w usługowym zakładzie optycznym przy dobieraniu i wykonywaniu okularów, a także soczewek kontaktowych i pomocy wzrokowych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Optyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Matematyka
  • Fizyka

   

  Dowiedz się więcej

   


   

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Optyka jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie oraz średania ważona z przebiegu studiów.

  Dowiedz się więcej

 • BIGA DATA ANALYTICS Stopień: II REKRUTACJA

  Studia na kierunku Big Data Analytics pozwalają na zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie analizy dużych zbiorów danych i modelowania układów złożonych. Jest to kierunek wysoce interdyscyplinarny, na pograniczu fizyki układów złożonych, informatyki i matematyki, wpisujący się w najnowsze trendy światowe i jednocześnie unikatowy w skali kraju. Chcemy kształcić kreatywnych specjalistów, znających nowoczesne algorytmy i metody informatyczne, potrafiących stosować w badaniach modele i metody fizyczne, którzy będą przygotowani do pracy w zespołach zajmujących się analizą dużych zasobów danych. Nasi studenci będą mieli możliwość udziału w badaniach naukowych w dziedzinie układów złożonych oraz w informatyce w dziedzinie analizy dużych zbiorów danych.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Big data analytics jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie oraz średnia ważona z przebiegu studiów.

   

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Inżynieria biomedyczna
  Stanowi interdyscyplinarną dziedzinę wiedzy, łączącą zagadnienia nauk technicznych, medycznych i przyrodniczych. Według Światowej Organizacji Zdrowia WHO (World Health Organization) jest to jedna z głównych dziedzin (obok np. inżynierii genetycznej), decydujących o postępie współczesnej medycyny. Pojęcia takie, jak: biokataliza, biosensory, biomateriały, biomechanika, bioakustyka, biooptyka medyczna, inżynieria biomolekularna, bioseparacja, biotransport, komputerowe obrazowanie struktur biologicznych, nośniki leków, sieci neuronowe, telemedycyna czy inżynieria tkankowa i nanobiotechnologia wchodzą w zakres szeroko rozumianej inżynierii biomedycznej. Zapotrzebowanie na świecie na specjalistów z zakresu inżynierii biomedycznej jest duże i wykazuje tendencję wzrostową. W ubiegłej dekadzie Departament Pracy USA prognozował ponad 30-procentowy wzrost zatrudnienia w tej dziedzinie. Dynamiczny rozwój tej dyscypliny nauki daje realne szanse utrzymania tego trendu przez kolejną, najbliższą dekadę. W ramach programu kształcenia absolwent kierunku Inżynieria Biomedyczna uzyska pogłębioną wiedzę obejmującą m.in. następujące zagadnienia: obsługa, konstrukcja i projektowanie sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego, biomechanika, projektowanie implantów i rozwiązań protetycznych, projektowanie nośników leków, zastosowanie metod akustycznych i optycznych w medycynie, lasery, światłowody, diagnostyka medyczna, w tym najnowocześniejsze metody spektroskopowe, endoskopowe oraz konstrukcja aparatury biomedycznej, systemy przetwarzania danych, informatyka medyczna i telemedycyna, biosensory i biopomiary, komputerowe wspomaganie praktyki klinicznej oraz projektowanie eksperymentów. Wszechstronność i interdyscyplinarność oferowanego wykształcenia, wzbogaconego wiedzą o najnowszych osiągnięciach w dziedzinie inżynierii biomedycznej, pozwoli absolwentom tych studiów na swobodne przystosowanie się do potrzeb rynku wytwórców i użytkowników sprzętu medycznego w każdym kraju, do pracy w charakterze inżyniera medycznego (klinicznego), a także w jednostkach naukowo-badawczych oraz w sektorze tzw. zaawansowanych technologii. Absolwenci posiadają przygotowanie informatyczne (języki programowania, systemy operacyjne, bazy danych, sieci komputerowe) i specjalistyczne elektroniczne (akwizycja i przetwarzanie sygnałów biologicznych, telemedycyna, elektronika medyczna, sztuczne narządy), niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie inżyniera medycznego. Wykształcenie w tym zakresie pozwoli na pracę w zespołach tworzących aparaturę medyczną, ale też w jednostkach służby zdrowia eksploatujących nowoczesne urządzenia. Wiedza w zakresie akwizycji i przetwarzania sygnałów biologicznych pozwoli na zatrudnienie w charakterze osoby kierującej interdyscyplinarnymi projektami. Przydatna będzie też zdobyta wiedza z propedeutyki medycyny. Uzyskane wykształcenie pozwoli też absolwentom na dokonywanie bardzo ważnej obecnie integracji złożonej aparatury medycznej z systemami przetwarzania i transmisji danych (telemedycyna, zintegrowane systemy medyczne). Zestaw przedmiotów kierunkowych został tak dobrany, aby dawał również konieczne i wszechstronne wykształcenie z informatyki. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie także w firmach rozwijających oprogramowanie dla potrzeb medycznych, zarówno jako programiści, jak również kierownicy zespołów (projektów). Poszerzona wiedza w zakresie sieci komputerowych zapewni szersze kompetencje w dziedzinie projektowania, konfigurowania i administrowania systemami sieciowymi. Przygotowanie w dziedzinie technologii internetowych umożliwi zatrudnienie absolwentów przy wytwarzaniu aplikacji internetowych, zarówno tworzących interfejs do wspomnianych systemów, jak również mających charakter bardziej samodzielnych i związanych z szeroko rozumianą telemedycyną. Charakter wykształcenia umożliwia zatrudnienie zarówno w firmach informatycznych, specjalizujących się w produkcji lub sprzedaży aparatury medycznej, jak również w jednostkach służby zdrowia i jednostkach wdrażających lub wykorzystujących systemy informatyki medycznej oraz w jednostkach badawczych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria biomedyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Matematyka
  • Fizyka, chemia lub biologia

   

  Dowiedz się więcej

   


   

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria biomedyczna jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie oraz średnia ważona z przebiegu studiów.

  Dowiedz się więcej

Opinie (2)

Zauroczona Fizyką Ocena

Uwielbiam moje studia (Fizyka Techniczna), uważam że są dużo lepiej prowadzone niż studia olbrzymiej większości moich znajomych. Po pierwszym roku (z dużą ilością przyjemnej matematyki i fizyki) odpadło 2/3 studentów i teraz jest nas 30 - dzięki temu kontakt z prowadzącymi (zazwyczaj profesorami, którzy dzielą się swoją pasją z dużym zaangażowaniem - bo tym żyją na co dzień!) jest bardziej osobisty, studenci nie są numerami z indeksów, lecz indywidualnymi partnerami. Zajęcia są w miarę dobrze ułożone. Na trzecim roku siedzimy już w profesjonalnych laboratoriach, mamy dużo możliwości rozwoju i zaglądania tam po zajęciach. Drugi rok to piękna teoria - fizyka ciała stałego, mechanika kwantowa i inne, a trzeci - stosowanie tego w praktyce (np. w modelowaniu komputerowym). Dodatkowo, mamy wiele przedmiotów typowo technicznych, które dają nam wiedzę na temat używanych przez nas przyrządów, możliwość rozwoju także w kierunku bardziej sprzętowym. Mam znajomych zafascynowanych teorią, którzy będą robić inżynierkę z mechaniki kwantowej, a także takich, którzy bawią się eksperymentem (w tym ja). Polecam każdemu, kto tak jak ja zachwyca się otaczającym nas światem i chce się dowiedzieć jak on działa.

Może-kiedyś-inżynier Ocena

Jestem studentką WPPT kierunek Inżynieria Biomedyczna, specjalizacja optyka medyczna. Nie polecam. Super, że jest to kierunek interdyscyplinarny, ale wiedza z 60% przedmiotów nigdy w życiu mi się nie przyda. Specjalizacja jest nastawiona, że zostaniemy po niej optometrystami- równie dobrze mogłam iść na kierunek optyka i robiłabym to samo. Zajęcia w laboratorium- marzenie. Większość laboratoriów to symulacje na komputerach lub projektowanie w różnych programach. Oczywiście uczelnia nie zapewnia studentom żadnych programów dlatego trzeba je sobie kupić za miliony monet (lub ściągnąć na nielegalu z internetu). Plusem jest dziekanat- da się tutaj załatwić większość rzeczy, ale trzeba czekać. Ogólnie nie polecam PWR i jak tylko zrobię inżyniera to stąd uciekam.