Politechnika Świętokrzyska

Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego

al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7

25-314 Kielce

tel. 41 34 24 440

fax: 41 34 24 306

e-mail: wzimk@tu.kielce.pl

http://www.tu.kielce.pl/wydzial-zarzadzania-i-modelowania-komputerowego/

Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego

Politechnika Świętokrzyska

al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7

25-314 Kielce

tel. 41 34 24 440

fax: 41 34 24 306

e-mail: wzimk@tu.kielce.pl

http://www.tu.kielce.pl/wydzial-zarzadzania-i-modelowania-komputerowego/

 • EKONOMIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kielce - kierunek Ekonomia
  Kierunek kształcenia ekonomia związany jest z wykonywaniem zawodu ekonomisty. Jest to tradycyjny kierunek studiów prowadzony na wielu uczelniach. Cieszy się on dużą popularnością. Wynika to z potrzeb rynku, który wchłania kolejne rzesze dobrze wykształconych ekonomistów. Specyfiką studiów na Wydziale Zarządzania i Modelowania Komputerowego jest zwiększony zakres umiejętności z obszaru zastosowań informatyki i metod ilościowych. Pozwala to absolwentom w sposób bardzo efektywny wykorzystywać podstawową i specjalistyczną wiedzę ekonomiczną w analizie i modelowaniu procesów gospodarczych. Absolwenci z tytułem licencjata są przygotowani do wykonywania zawodu ekonomisty – specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi oraz materialnymi. Mogą prowadzić analizy dostępnych lub tworzonych informacji wspierających podejmowanie racjonalnych decyzji, osadzonych na kanonach nauk ekonomicznych i społecznych. Absolwenci są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach, głównie na stanowiskach operacyjnych bądź pomocniczych – w kraju i za granicą. Posiadają niezbędną wiedzę i umiejętności do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Potrafią swobodnie poruszać się w europejskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej. Są przygotowani do podjęcia kształcenia na studiach drugiego stopnia.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią, fizyka, chemia, informatyka, historia, geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ekonomia jest bycie absolwentem studiów pierwszego stopnia kierunku ekonomia lub pokrewnego albo absolwenci studiów drugiego stopnia i jednolitych magisterskich kierunków pokrewnych.

  Dowiedz się więcej

   

 • INŻYNIERIA DANYCH Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Kielce - kierunek Inżynieria danych
  Inżynieria danych jest szybko rozwijającą się dziedziną zastosowań informatyki w zakresie metod i technik inżynierskich projektowania, budowy i wykorzystania systemów komputerowych w analizach typu Business Intelligence lub Big Data. Inżynieria danych polega na wykorzystaniu możliwości współczesnych technologii informatycznych w analizowaniu dużych zbiorów danych agregowanych w procesach badawczych, produkcyjnych, transakcyjnych itp. Inżynieria danych łączy wiedzę i umiejętności praktycznego zastosowania zaawansowanych technik analitycznych (metody obliczeniowe, wnioskowanie statystyczne i in.) w wydobywaniu informacji i wiedzy z zasobów danych gromadzonych przez przedsiębiorstwa. Kierunek inżynieria danych jest kierunkiem o profilu praktycznym. W procesie kształcenia kładzie się szczególny nacisk na kształtowanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, które umożliwią absolwentom efektywne stosowanie poznanych technologii informatycznych we współdziałaniu z zespołami pracowniczymi i menadżerami we współczesnych organizacjach. Orientację praktyczną kształcenia zapewniają nauczyciele akademiccy mający zarówno dorobek naukowy, jak i doświadczenia wynikające z praktyki zawodowej lub współpracy z przedsiębiorstwami. Ponadto część zajęć o charakterze warsztatowym prowadzą praktycy – specjaliści w swoich dziedzinach. Wydział dysponuje dostępem do środowiska obliczeniowego w postaci Naukowo-Badawczego Klastra Komputerowego Politechniki Świętokrzyskiej obejmującego m.in. klaster komputerowy z 32 serwerami umożliwiający wysokowydajne przetwarzanie danych, system SAS wraz z modułami dodatkowymi, programy matematyczne do obliczeń symbolicznych itp. Praktyczny profil kierunku jest ugruntowany co najmniej trzymiesięcznymi praktykami studenckimi organizowanymi we współpracy z partnerami z otoczenia gospodarczego. Absolwent – inżynier danych – posługuje się współczesnymi narzędziami informatyki w zakresie programowania, projektowania i zarządzania bazami danych, analiz danych, integracji rozproszonych zasobów informacyjnych. Ma umiejętność projektowania i budowy baz danych, projektowania i budowy rozwiązań analitycznych, wdrażania systemów analityczno-informacyjnych we współdziałaniu ze specjalistami i menadżerami spoza domeny IT w organizacji. Posługuje się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym komunikowanie się ze współpracownikami oraz samodzielne studiowanie i tworzenie treści w dziedzinie inżynierii danych, w szczególności dokumentacji technicznej.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria danych brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią, fizyka, chemia, informatyka, historia, geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   

   

 • LOGISTYKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Kielce - kierunek Logistyka
  Interdyscyplinarny kierunek logistyka umożliwia kształcenie specjalistów nowego typu, posiadających wiedzę i umiejętności w zakresie operacyjnego i strategicznego zarządzania procesami logistycznymi w gospodarce. Procesy te obejmują przepływy dóbr materialnych i niematerialnych, a także informacji między podmiotami gospodarczymi a otoczeniem oraz wewnątrz podmiotów gospodarczych. Koncepcje logistyczne są stymulatorem zmian w zarządzaniu organizacjami i wskazują na nowe możliwości tworzenia wartości dodanej oraz poprawy efektywności działalności przedsiębiorstw. Kształcenie studentów na kierunku logistyka wychodzi naprzeciw obserwowanemu, od kilku lat na rynku pracy, wzmożonemu zainteresowaniu przedsiębiorców takimi specjalistami, którzy posiadają odpowiedni zasób wiedzy z zakresu nauk technicznych, ekonomicznych oraz nauk o zarządzaniu, pozwalający zrozumieć istotę i strukturę różnorodnych procesów logistycznych oraz posiadających jednocześnie umiejętności w zakresie zarządzania operacyjnego tymi procesami w celu optymalizacji działalności przedsiębiorstwa. Absolwenci z tytułem inżyniera posiadają wiedzę merytoryczną z zakresu przedmiotów podstawowych i technicznych oraz wiedzę dotyczącą podstaw nauk ekonomicznych, zarządzania i informatyki, a także umiejętności menedżerskie. W szczególności są wyposażeni we wszechstronną i zaawansowaną wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych, procesów zachodzących w logistycznym łańcuchu dostaw, logistyki zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji oraz recyklingu, infrastruktury logistycznej oraz procesów transportowych. Posiadają także umiejętności wykorzystania systemów informatycznych oraz technik inżynierskich przy rozwiązywaniu różnych problemów logistycznych. Są przygotowani do świadczenia usług doradczych, wspomagania i samodzielnego podejmowania racjonalnych decyzji, dotyczących projektowania procesów logistycznych oraz zarządzania tymi procesami. Posiadają także wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania produkcją i usługami, kosztami logistycznymi oraz personelem. Program specjalności zarządzanie logistyczne na kierunku logistyka został tak ukształtowany, aby umożliwił studentowi zdobycie wiedzy, zarówno teoretycznej, jak i praktycznej, w zakresie podejmowania decyzji operacyjnych dotyczących logistyki w przedsiębiorstwie, z zastosowaniem właściwych technik komputerowych oraz budowy sieci logistycznych. Procesy te winny być ukierunkowane na efektywną obsługę klienta, dlatego studenci w procesie kształcenia uzyskają także wiedzę z zakresu badań rynkowych i marketingowych oraz zarządzania relacjami z klientami.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Logistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią, fizyka, chemia, informatyka, historia, geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie

   

  Dowiedz się więcej

   

 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kielce - kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
  Interdyscyplinarny kierunek studiów zarządzanie i inżynieria produkcji umożliwia kształcenie specjalistów nowego typu, którzy potrafią łączyć nowoczesną wiedzę i umiejętności inżynierskie z wiedzą i umiejętnościami menedżerskimi. Gospodarka funkcjonująca według zasad rynkowych wymaga nowej kategorii pracowników zdolnych podejmować zadania, jakie wynikają z przeobrażeń związanych z racjonalizacją kosztów i technik produkcji. Powstawanie małych i średnich firm, restrukturyzacja przemysłu, prywatyzacja przedsiębiorstw, zmusza inżynierów do pełnienia podwójnej roli – inżyniera i menedżera. Oczekuje się od nich (oprócz wiedzy specjalistycznej w określonej dziedzinie techniki) również umiejętności w zakresie ekonomii, zarządzania, rachunkowości, finansów, prawa, ekologii, logistyki itp. Tak interdyscyplinarnie przygotowana kadra inżyniersko-menedżerska jest aktywna w kreowaniu działalności gospodarczej, z uwzględnieniem rynkowych praw ekonomii w powiązaniu z nowoczesną techniką w warunkach stale zmieniającego się rynku. Studenci w czasie kształcenia mają możliwość wyboru wielu przedmiotów, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i przewidywanymi potrzebami zawodowymi. Absolwenci z tytułem inżyniera posiadają wiedzę merytoryczną z zakresu mechaniki i budowy maszyn, podstawy wiedzy ekonomicznej i menedżerskiej oraz umiejętności zarządzania funkcjami technicznymi i organizacyjnymi, takimi jak: doskonalenie systemów produkcyjnych, eksploatacyjnych, systemów zarządzania, dobór i szkolenie personelu, zarządzanie kosztami, zarządzanie projektami, marketing, logistyka, zarządzanie finansami i inwestycjami rzeczowymi. Posiadają wiedzę i umiejętności pozwalające na uruchamianie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej w obszarze produkcji oraz usług.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią, fizyka, chemia, informatyka, historia, geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji jest bycie absolwentem studiów pierwszego stopnia tego kierunku i kierunków pokrewnych z tytułem zawodowym inżyniera lub absolwenci kierunków pokrewnych z tytułem zawodowym magistra inżyniera.

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (2)

Robert Ocena

Politechnika Świętokrzyska to prestiżowa uczelnia, dzięki której można zdobyć świetne wykształcenie i zrobić poważny krok w dorosłość, w zawodową karierę. Bardzo polecam to miejsce. Jest naprawdę wyjątkowe.

Mateusz Ocena

Studiuję Zarządzanie i inżynierię produkcji bo chciałem połączyć swoje zdolności techniczne z pewną smykałką do biznesu. Studia na Politechnice Świętokrzyskiej dają mi możliwość rozwijania tych umiejętności, które być może dla innych są niepasujące do siebie.