Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

REKRUTACJA

http://www.rekrutacja.upwr.edu.pl/

tel. 71 320 10 75

e-mail: rekrutacja@upwr.edu.pl 

facebook.com/UPrekrutacja

STRONA WYDZIAŁU

http://www.aqua.up.wroc.pl/

REKRUTACJA

http://www.rekrutacja.upwr.edu.pl/

tel. 71 320 10 75

e-mail: rekrutacja@upwr.edu.pl 

facebook.com/UPrekrutacja

STRONA WYDZIAŁU

http://www.aqua.up.wroc.pl/

 • ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Architektura krajobrazu
  Student podczas studiów na kierunku ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU uzyskuje wiedzę z zakresu nauk technicznych (architektura i urbanistyka, budownictwo, grafika inżynierska, planowanie przestrzenne), przyrodniczych (biologia, ekologia, ochrona przyrody i środowiska) oraz sztuk plastycznych (rysunek odręczny, grafika, rysunek i rzeźba). Kształci manualne umiejętności projektowania oraz przy wykorzystaniu narzędzi i oprogramowania informatycznego. Ma możliwość sprawdzenia się poprzez uczestnictwo w konkursach, np. Wrocławska Magnolia, albo uczestnicząc w projektach wykonywanych dla gmin lub instytucji współpracujących z Wydziałem Inżynierii Kształtowania Środowiska i geodezji oraz Instytutem Architektury Krajobrazu.
  Student podczas studiów na kierunku ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU uzyskuje wiedzę z zakresu nauk technicznych i przyrodniczych. Kształci umiejętności projektowania przy wykorzystaniu narzędzi i oprogramowania informatycznego oraz poczucie kompozycji i przestrzeni.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Architektura zieleni we wnętrzach
  • Kształtowanie i ochrona krajobrazu

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Kształtowanie i ochrona krajobrazu

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Architektura krajobrazu brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, geografia, matematyka

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Architektura krajobrazu jest posiadanie dyplomu ze studiów I stopnia. Kwalifikacja odbywa się na podstawie listy rankingowej kandydatów sporządzonej na podstawie średniej arytmetycznej wszystkich ocen ze studiów I stopnia, a w dalszej kolejności z oceny końcowej ze studiów I stopnia oraz oceny z języka obcego. Rada Wydziału może ustalić dodatkowe kryteria przyjęć.

  Dowiedz się więcej

 • BUDOWNICTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Budownictwo
  Studia I stopnia
  Student otrzymuje wiedzę oraz umiejętności z zakresu: wykonawstwa obiektów budowlanych; projektowania podstawowych obiektów i elementów budowlanych, technologii i organizacji robót; doboru i stosowania materiałów budowlanych, wykorzystania technik komputerowych oraz nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej.
  Studia II stopnia
  Student otrzymuje wiedzę oraz umiejętności z zakresu: projektowania i wykonawstwa złożonych obiektów budowlanych, rozwiązywania problemów projektowych, organizacyjnych i technologicznych, stosowania technik komputerowych i nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej, kierowania zespołami i firmą budowlaną.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Konstrukcje budowlane

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Budownictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka i astronomia, matematyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Budownictwo jest posiadanie tytułu inżyniera. Kwalifikacja odbywa się na podstawie listy rankingowej kandydatów sporządzonej na podstawie średniej arytmetycznej wszystkich ocen ze studiów I stopnia, a w dalszej kolejności z oceny końcowej ze studiów I stopnia oraz oceny z języka obcego. Rada Wydziału może ustalić dodatkowe kryteria przyjęć.

  Dowiedz się więcej

 • GEODEZJA I KARTOGRAFIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Geodezja i kartografia
  Absolwent studiów na kierunku geodezja i kartografia ma podstawową wiedzę z zakresu matematyki, nauk przyrodniczych i nauk technicznych oraz wiedzę specjalistyczną z obszaru geodezji i kartografii. Zna współczesne metody obserwacji i modelowania kształtu i własności fizycznych Ziemi, badania ich zmian w czasie oraz numerycznego opracowywania i prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych, teledetekcyjnych i fotogrametrycznych.
  Studia drugiego stopnia są rozszerzeniem i uzupełnieniem studiów geodezyjnych stopnia pierwszego, dlatego studia te stanowią ofertę dla inżynierów geodetów. Studia stopnia drugiego prowadzone są dla czterech ścieżek kształcenia: geodezja inżynieryjna (GI), geoinformatyka (GF), wycena nieruchomości (WN) oraz geodezja satelitarna (GS).

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalnościŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Geodezja i gospodarka nieruchomościami
  • Geodezja i geoinformatyka

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Geodezja gospodarcza
  • Gospodarka nieruchomościami

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Geodezja inżynieryjna
  • Geoinformatyka
  • Wycena nieruchomości
  • Geodezja satelitarna

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geodezja i kartografia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka i astronomia, matematyka

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Geodezja i kartografia jest posiadanie tytułu zawodowego inżyniera. Kwalifikacja odbywa się na podstawie listy rankingowej kandydatów sporządzonej na podstawie średniej arytmetycznej wszystkich ocen ze studiów I stopnia, a w dalszej kolejności z oceny końcowej ze studiów I stopnia oraz oceny z języka obcego. Rada Wydziału może ustalić dodatkowe kryteria przyjęć.

  Dowiedz się więcej

 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Gospodarka przestrzenna
  Student podczas studiów na kierunku gospodarka przestrzenna uzyskuje wiedzę z zakresu nauk technicznych, ekonomicznych i przyrodniczych. Zakres programu studiów obejmuje m.in. techniki informacyjne, GIS, planowanie przestrzenne, zasady projektowania, społeczno-kulturowe, prawne oraz przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej, programy narzędziowe ułatwiające projektowanie przestrzenne. Blok przedmiotów ekonomicznych to m.in. ekonomia, fundusze unijne, samorząd terytorialny i strategia rozwoju gminy. 
  Po studiach możesz pracować w pracowniach projektowych i planistycznych, w działach urzędów gmin, starostw oraz urzędów marszałkowskich zajmujących się gospodarką przestrzenną, planowaniem przestrzennym, gospodarowaniem nieruchomościami.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie przestrzenią
  • Rynek nieruchomości

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, matematyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna jest posiadanie tytułu zawodowego inżyniera. Kwalifikacja odbywa się na podstawie listy rankingowej kandydatów sporządzonej na podstawie średniej arytmetycznej wszystkich ocen ze studiów I stopnia, a w dalszej kolejności z oceny końcowej ze studiów I stopnia oraz oceny z języka obcego. Rada Wydziału może ustalić dodatkowe kryteria przyjęć.

   

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Inżynieria bezpieczeństwa
  Studia I stopnia
  Studenci nabywają wiedzę i umiejętności, które pozwalają monitorować stan i warunki bezpieczeństwa osób, obiektów technicznych oraz środowiska przyrodniczego; kontrolować przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa z uwzględnieniem obowiązujących przepisów oraz norm; organizować i prowadzić akcje ratownicze, podejmować działania ograniczające wypadki, awarie i katastrofy, prowadzić dokumentację związaną z szeroko rozumianym bezpieczeństwem.
  Studia II stopnia
  Studia drugiego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa zapewniają przygotowanie do prowadzenia oraz realizacji zadań z zakresu zarządzania bezpieczeństwem na różnych szczeblach zarządzania przedsiębiorstwem oraz organami administracji publicznej. Absolwenci są przygotowani do zarządzania kryzysowego oraz stosowania zasad i procedur bezpieczeństwa. Absolwent specjalności Bezpieczeństwo i Higiena Pracy posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje do:
  • wykonywania analiz bezpieczeństwa i ryzyka,
  • projektowania oraz monitorowania stanu i warunków bezpieczeństwa,
  • podejmowania działań mających na celu zapobieganie i ograniczanie wypadków, awarii oraz chorób zawodowych, 
  • prowadzenia badań okoliczności awarii i wypadków.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Bezpieczeństwo ekologiczne
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka i astronomia, matematyka

   

  Dowiedz się więcej

   


   

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia jest posiadanie tytułu zawodowego inżyniera. Kwalifikacja odbywa się na podstawie listy rankingowej kandydatów sporządzonej na podstawie średniej arytmetycznej wszystkich ocen ze studiów I stopnia, a w dalszej kolejności z oceny końcowej ze studiów I stopnia oraz oceny z języka obcego. Rada Wydziału może ustalić dodatkowe kryteria przyjęć.

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Inżynieria i gospodarka wodna
  Studia I stopnia
  Studia na kierunku inżynieria i gospodarka wodna kształcą specjalistów posiadających wiedzę przyrodniczą i techniczną umożliwiającą rozwiązywanie typowych zadań projektowych, wykonawczych i eksploatacyjnych z zakresu inżynierii i gospodarki wodnej w różnych warunkach hydrologicznych, hydraulicznych, geotechnicznych i ekologicznych. Studia przygotowują kadry zawodowe do prowadzenia działalności inżynierskiej w zakresie ochrony przed powodzią i suszą, projektowania, budowy i eksploatacji obiektów hydrotechnicznych, wodociągowych i kanalizacyjnych, eksploatacji obiektów inżynierii wodnej i ochrony zasobów wodnych z zastosowaniem nowoczesnych technik komputerowych
  Studia II stopnia
  Studia drugiego stopnia na kierunku inżynieria i gospodarka wodna kształcą specjalistów posiadających poszerzoną wiedzę przyrodniczą i techniczną umożliwiającą rozwiązywanie złożonych zadań projektowych, wykonawczych i eksploatacyjnych z zakresu inżynierii i gospodarki wodnej w różnych warunkach hydrologicznych, hydraulicznych, geotechnicznych i ekologicznych. Studia przygotowują do samodzielnej pracy twórczej i naukowej w biurach projektowych oraz instytutach badawczych zajmujących się projektowaniem, budową i eksploatacją obiektów hydrotechnicznych, wodociągowych i kanalizacyjnych, zagospodarowaniem wód opadowych, zastosowaniem współczesnych technik komputerowych i nowoczesnych narzędzi inżynierskich w gospodarce wodnej.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne SpecjalnościŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Inżynieria i gospodarka wodna
  • śródlądowe drogi wodne

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Gospodarka wodna
  • Zagospodarowanie wód opadowych
  • Inżynieria melioracyjna

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria i gospodarka wodna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka i astronomia, matematyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria i gospodarka wodna jest posiadanie tytułu zawodowego inżyniera. Kwalifikacja odbywa się na podstawie listy rankingowej kandydatów sporządzonej na podstawie średniej arytmetycznej wszystkich ocen ze studiów I stopnia, a w dalszej kolejności z oceny końcowej ze studiów I stopnia oraz oceny z języka obcego. Rada Wydziału może ustalić dodatkowe kryteria przyjęć.

   

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Inżynieria środowiska
  Studia I stopnia
  Studia na kierunku inżynieria środowiska kształcą specjalistów posiadających wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i technicznych, przygotowanych do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji typowych obiektów inżynierskich służących kształtowaniu i ochronie środowiska wewnętrznego i zewnętrznego. Studia przygotowują kadry zawodowe do prowadzenia działalności inżynierskiej w zakresie infrastruktury sanitarnej (wodociągi, kanalizacje, stacje uzdatniania wody i oczyszczalnie ścieków), obiektów inżynierii wodnej i melioracyjnej oraz wewnętrznych instalacji sanitarnych.
  Studia II stopnia
  Studia drugiego stopnia na kierunku inżynieria środowiska kształcą specjalistów posiadających poszerzoną wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i technicznych, przygotowanych do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji złożonych obiektów inżynierskich służących kształtowaniu i ochronie środowiska wewnętrznego i zewnętrznego. Studia przygotowują do samodzielnej pracy twórczej i naukowej w biurach projektowych oraz instytutach badawczych zajmujących się zaopatrzeniem w wodę, usuwaniem i oczyszczaniem ścieków, wewnętrznymi instalacjami sanitarnymi, gospodarką odpadami, odnawialnymi źródłami energii, kształtowaniem stosunków wodnych na terenach zurbanizowanych oraz użytkowanych rolniczo.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Technika sanitarna
  • Gospodarka odpadami i odnawialne źródła energii
  • Inżynieria wodna i melioracyjna

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka i astronomia, matematyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria środowiska jest posiadanie tytułu zawodowego inżyniera. Kwalifikacja odbywa się na podstawie listy rankingowej kandydatów sporządzonej na podstawie średniej arytmetycznej wszystkich ocen ze studiów I stopnia, a w dalszej kolejności z oceny końcowej ze studiów I stopnia oraz oceny z języka obcego. Rada Wydziału może ustalić dodatkowe kryteria przyjęć.

  Dowiedz się więcej

Opinie (14)

Kamil Ocena

Polecam w szczególności inżynierie środowiska

adef Ocena

Jestem na gospodarce przestrzennej na 2 roku. Pierwszy rok to co prawda dużo przedmiotów wprowadzających i tzw zapychaczy, ale wszędzie tak jest... na drugim roku już sie rozkręciło i zajęcia stały się ciekawsze.

Ada Ocena

Od zawsze interesowała mnie architektura... Gdy zobaczyłam, że można tutaj studiować architekturę krajobrazu to od razu się zdecydowałam i w ogóle nie żałuję. Wiele się tutaj nauczyłam.

Basia Ocena

Studiuję budownictwo i mimo teorii, że nie jest to kierunek dla kobiet nigdy tego nie odczułam i zawsze byłam równo traktowana, a wykładowcy mają profesjonalne podejście

Maja Ocena

Na geodezji jest masa zajęć praktycznych co jest wielkim plusem

wojtek Ocena

kierunek gospodarka wodna - zajęcia praktyczne, dobrze przygotowują do późniejszej pracy, duży nacisk na wiedzę studentów co się ceni

adrian Ocena

polecam wszystkim tą uczelnię. Jestem na 2. roku inżynierii środowiska i jestem bardzo zadowolony z trzymanego tu poziomu

Michał Ocena

Czasem występują pewne niedomówienia i zgrzyty, ale reasumując moje studiowanie tutaj to jestem bardzo zadowolony

Emil Ocena

Mimo poniższych mało przychylnych opinii, wykładowcy chcą współpracować ze studentami i darzą nas szacunkiem

xyz Ocena

niestety, ale na wszystkich kierunkach znajdują sie zapychacze... Ale ogólny poziom nauczania jest wysoki, wykładowcy widać że się przykładają

ania Ocena

Nie zawsze jest kolorowo, ale podsuumowując cały przebieg mojej nauki na tym Wydziale bez wątpienia zachęcam do studiowania właśnie tutaj :)

WARTO Ocena

Bardzo wysoki poziom nauczania, brak problemów ze znalezieniem pracy, kadra bardzo dobrze wyszokolona, JA POLECAM GORACO

Polska.. Ocena

Marne podejście do ludzi. My sobie, was mam głęboko. Zdarzają się wyjątki, dzięki czemu czasem jest coś ciekawego. Cały e-lerning to śmiech na sali. A przedmioty dodatkowe to strata czasu.

Studentka Ocena

Z mojego punktu widzenia uczelnia podchodzi bardzo obojetnie do studenta. Jest bardzo dużo zajęć które zajmują niepotrzebnie czas ze względu na to że nic nie wnoszą do programu nauczania i są zwykłymi zapychaczami. Mało przedmiotów praktycznych, dużo teoretycznych. Większość ćwiczeń to praca w domu na komputerze, na zajęciach robi się niewiele. Brak nowatorskiego podejścia do tematu.