Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

REKRUTACJA

http://www.rekrutacja.upwr.edu.pl/

tel. 71 320 10 75

e-mail: rekrutacja@upwr.edu.pl 

facebook.com/UPrekrutacja

STRONA WYDZIAŁU

http://www.aqua.up.wroc.pl/

REKRUTACJA

http://www.rekrutacja.upwr.edu.pl/

tel. 71 320 10 75

e-mail: rekrutacja@upwr.edu.pl 

facebook.com/UPrekrutacja

STRONA WYDZIAŁU

http://www.aqua.up.wroc.pl/

 • ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Architektura krajobrazu
  Absolwent kierunku architektura krajobrazu ma wiedzę w zakresie przyrodniczych, ekonomicznych, technicznych i prawnych uwarunkowań gospodarowania krajobrazem. Studia na kierunku architektura krajobrazu przygotowują do pracy w jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu oraz w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, a także – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej – w szkolnictwie. Absolwent architektury krajobrazu potrafi wykonywać opracowania badawcze, projektowe i ich realizacje w zakresie kształtowania krajobrazu w skali planów regionalnych, w tym parków narodowych, parków krajobrazowych i innych obszarów prawnie chronionych, a także kształtowania krajobrazu w skali planów miejscowych, z uwzględnieniem historycznych układów urbanistycznych i ruralistycznych oraz kształtowania parków i ogrodów z uwzględnieniem założeń zabytkowych, komponowania krajobrazu miejskiego i otwartego, w tym również w otoczeniu budowli inżynierskich. Absolwenci architektury krajobrazu znajdują zatrudnienie w pracowniach projektowych, pracowniach konserwacji zabytków i ochrony środowiska, firmach konsultingowych, firmach developerskich i wykonawczych, firmach realizujących i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu, urzędach administracji publicznej, administracji parków narodowych i krajobrazowych, wojewódzkich biurach geodezji i terenów rolnych, oraz ich oddziałach jak również w szkolnictwie zawodowym.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Architektura krajobrazu brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, geografia, matematyka

  Zostanie przeprowadzony egzamin wstępny z rysunku odręcznego.

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Architektura krajobrazu jest posiadanie dyplomu ze studiów I stopnia.

   

   

   

  Dowiedz się więcej

 • BUDOWNICTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Budownictwo
  Absolwent kierunku budownictwo jest przygotowany do programowania, organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem budowlanym oraz do projektowania obiektów żelbetowych i stalowych. Ma umiejętności teoretyczne i praktyczne w planowaniu i eksploatacji budowli, a także w zakresie remontów, modernizacji i przebudowy obiektów budowlanych. Jest przygotowany do pracy naukowo-badawczej dla potrzeb budownictwa. Studia na kierunku budownictwo zapewniają wykształcenie, które – w oparciu o nabytą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne – stanowi podstawę do pracy w zakresie projektowania obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich, nadzorowania procesów budowlanych i zarządzania nimi z zastosowaniem nowoczesnej techniki komputerowej. Absolwenci kierunku budownictwo mogą ubiegać się o uprawnienia do projektowania i kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i instalacyjnej, umożliwiające im wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Są ponadto dobrze zorientowani w specyfice środowiska wiejskiego i w problematyce ochrony przyrody.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Budownictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka i astronomia, matematyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Budownictwo jest posiadanie tytułu inżyniera.

   

   

   

  Dowiedz się więcej

 • GEODEZJA I KARTOGRAFIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Geodezja i kartografia
  Absolwent studiów na kierunku geodezja i kartografia ma podstawową wiedzę z zakresu matematyki, nauk przyrodniczych i nauk technicznych oraz wiedzę specjalistyczną z obszaru geodezji i kartografii. Zna współczesne metody badania i modelowania kształtu i własności fizycznych ziemi, obserwacji ich zmian w czasie oraz numerycznego opracowywania i prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych, teledetekcyjnych i fotogrametrycznych. Potrafi określać i ewidencjonować własności Ziemi oraz pozyskiwać dane dla systemów informacji przestrzennej, gospodarki gruntami, projektowania rozwoju obszarów wiejskich, wykonywania map zasadniczych, ewidencyjnych, gospodarczych, topograficznych i tematycznych oraz geodezyjnej realizacji i obsługi inwestycji. Absolwent geodezji i kartografii jest przygotowany do prowadzenia działalności inżynierskiej w zakresie geodezji, kartografii oraz systemów informacji o terenie, a także posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, fotogrametrycznych i teledetekcyjnych. Studia na kierunku geodezja i kartografia przygotowują absolwentów do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach i biurach geodezyjno-kartograficznych, w biurach urządzeń terenów wiejskich, a także w komórkach zajmujących się geodezją i gospodarką terenami w administracji samorządowej i rządowej.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geodezja i kartografia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka i astronomia, matematyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Geodezja i kartografia jest posiadanie tytułu zawodowego inżyniera.

   

   

   

  Dowiedz się więcej

 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Gospodarka przestrzenna
  Absolwent studiów na kierunku gospodarka przestrzenna jest przygotowany do opracowywania dokumentów planistycznych jednostek osiedleńczych, konstruowania wizji rozwoju i strategii transformacji jednostek przestrzennych, a także sporządzania programów mających na celu podwyższanie konkurencyjności miast, gmin i regionów oraz ochronę i kształtowanie środowiska przyrodniczego. Kończąc studia na kierunku gospodarka przestrzenna absolwent potrafi planować rozwój infrastruktury komunalnej, może pełnić rolę doradcy i negocjatora posiadającego kompetencje kreowania współpracy publiczno-prywatnej, zarządzania przestrzenią i rozwojem przestrzennym. Absolwent będzie potrafił opracowywać analizy i podejmie działania z zakresu marketingu terytorialnego; planowania ochrony europejskiego dziedzictwa kultury miejskiej i regionalnej oraz prognozowania i symulowania różnych wariantów rozwoju przestrzennego w oparciu o wyspecjalizowane modele. Absolwent kierunku gospodarka przestrzenna jest przygotowany do pracy w jednostkach administracji samorządowej i rządowej, pracowniach projektowych; przedsiębiorstwach związanych z gospodarką przestrzenną, w tym działających w dziedzinie inwestycji i nieruchomości, agencjach rozwoju; firmach konsultingowych i doradczych, firmach otoczenia biznesu, instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych; instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu gospodarki przestrzennej oraz instytucjach i agencjach Unii Europejskiej. Kończąc studia na kierunku gospodarka przestrzenna absolwent posiada również kompetencje do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, matematyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna jest posiadanie tytułu zawodowego inżyniera.

   

   

   

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Inżynieria bezpieczeństwa
  Absolwent studiów na kierunku inżynieria bezpieczeństwa ma interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk technicznych oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu inżynierii bezpieczeństwa, w tym z obszaru bezpieczeństwa maszyn, konstrukcji urządzeń i instalacji technicznych, żywności oraz bezpieczeństwa pracy. Jest przygotowany do wykonywania zadań w zakresie analizy ryzyka i monitorowania zagrożeń, a także oceny prawdopodobnych skutków katastrof naturalnych i awarii obiektów technicznych oraz ich zapobiegania. Studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa przygotowują też do usuwania i ograniczania strat powodowanych katastrofami ekologicznymi i przemysłowymi, zmniejszania negatywnych skutków środowiskowych będących następstwem katastrof, a także zapewniania bezpieczeństwa produkcji żywności oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Ma umiejętności komunikowania się z otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania podległymi pracownikami oraz radzenia sobie z problematyką prawną i ekonomiczną. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy związanej z funkcjonowaniem systemu bezpieczeństwa i ochrony ludności, którego głównym celem jest ratowanie życia oraz ochrona życia, zdrowia i mienia przed zagrożeniami. Może znaleźć zatrudnienie w administracji publicznej i jednostkach sektora gospodarczego zajmujących się monitorowaniem, analizą i oceną skali ryzyka związanego z występowaniem ekstremalnych zjawisk atmosferycznych, katastrof obiektów technicznych, zapewnieniem bezpiecznych warunków pracy i produkcji żywności oraz minimalizacją strat w wyniku katastrof naturalnych, technicznych i destrukcyjnych działań człowieka.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka i astronomia, matematyka

   

  Dowiedz się więcej

   


   

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Inżynieria i gospodarka wodna
  Studia na kierunku inżynieria i gospodarka wodna kształcą specjalistów posiadających wiedzę przyrodniczą i techniczną umożliwiającą rozwiązywanie typowych zadań projektowych, wykonawczych i kierowniczych z zakresu inżynierii i gospodarki wodnej w różnych warunkach hydrologicznych, hydraulicznych, geotechnicznych i ekologicznych. Kształcenie na tym kierunku realizowane jest na studiach dwustopniowych. Studia pierwszego stopnia mają za zadanie przygotowanie kadr zawodowych do prowadzenia działalności w zakresie wykonawstwa obiektów hydrotechnicznych, wodociągowych i kanalizacyjnych; eksploatacji obiektów ochrony przed powodzią z zastosowaniem współczesnych technik komputerowych i narzędzi inżynierskich oraz kierowania zespołami pracowniczymi, a także ustawicznego samokształcenia. Zadaniem studiów drugiego stopnia jest przygotowanie absolwentów do realizacji projektów studialnych i prac programowych dla podejmowania przedsięwzięć w większej skali przestrzennej, a także do samokształcenia i kontynuacji edukacji na studiach doktoranckich w dyscyplinach powiązanych z gospodarką wodną. Absolwent kierunku inżynieria i gospodarka wodna otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera stanowiący podstawę do ubiegania się o nadanie uprawnień zawodowych w specjalności hydrotechnicznej bez ograniczeń oraz w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie. Absolwenci tego kierunku znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach realizujących roboty wykonawcze, w biurach projektowych, w jednostkach administracji państwowej związanych z gospodarką wodną oraz samorządowe, zajmującą się infrastrukturą i gospodarką komunalną.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria i gospodarka wodna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka i astronomia, matematyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria i gospodarka wodna jest posiadanie tytułu zawodowego inżyniera.

   

   

   

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Inżynieria środowiska
  Studia na kierunku inżynieria środowiska kształcą specjalistów posiadających wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i technicznych, przygotowanych do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji obiektów inżynierskich służących kształtowaniu i ochronie środowiska wewnętrznego i zewnętrznego. Kształcenie na tym kierunku realizowane jest na studiach dwustopniowych. Studia pierwszego stopnia mają za zadanie przygotowanie kadr zawodowych do prowadzenia działalności inżynierskiej w zakresie infrastruktury sanitarnej (wodociągi, kanalizacje, stacje uzdatniania wody i oczyszczalnie ścieków), obiektów inżynierii wodnej i melioracyjnej oraz wewnętrznych instalacji sanitarnych. Zadaniem studiów drugiego stopnia jest przygotowanie absolwentów do pracy w biurach projektowych i instytutach badawczych zajmujących się zaopatrzeniem w wodę, usuwaniem i oczyszczaniem ścieków, gospodarką odpadami, kształtowaniem stosunków wodnych na terenach zurbanizowanych oraz użytkowanych rolniczo. Absolwent kierunku inżynieria środowiska otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera stanowiący podstawę do ubiegania się o nadanie uprawnień zawodowych w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń oraz w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie. Absolwenci tego kierunku znajdują zatrudnienie we wszystkich działach gospodarki związanych z szeroko pojętą inżynierią, ochroną i kształtowaniem środowiska, również w administracji rządowej i samorządowej, szkołach wyższych oraz instytutach naukowych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka i astronomia, matematyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria środowiska jest posiadanie tytułu zawodowego inżyniera.

   

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (14)

Kamil Ocena

Polecam w szczególności inżynierie środowiska

adef Ocena

Jestem na gospodarce przestrzennej na 2 roku. Pierwszy rok to co prawda dużo przedmiotów wprowadzających i tzw zapychaczy, ale wszędzie tak jest... na drugim roku już sie rozkręciło i zajęcia stały się ciekawsze.

Ada Ocena

Od zawsze interesowała mnie architektura... Gdy zobaczyłam, że można tutaj studiować architekturę krajobrazu to od razu się zdecydowałam i w ogóle nie żałuję. Wiele się tutaj nauczyłam.

Basia Ocena

Studiuję budownictwo i mimo teorii, że nie jest to kierunek dla kobiet nigdy tego nie odczułam i zawsze byłam równo traktowana, a wykładowcy mają profesjonalne podejście

Maja Ocena

Na geodezji jest masa zajęć praktycznych co jest wielkim plusem

wojtek Ocena

kierunek gospodarka wodna - zajęcia praktyczne, dobrze przygotowują do późniejszej pracy, duży nacisk na wiedzę studentów co się ceni

adrian Ocena

polecam wszystkim tą uczelnię. Jestem na 2. roku inżynierii środowiska i jestem bardzo zadowolony z trzymanego tu poziomu

Michał Ocena

Czasem występują pewne niedomówienia i zgrzyty, ale reasumując moje studiowanie tutaj to jestem bardzo zadowolony

Emil Ocena

Mimo poniższych mało przychylnych opinii, wykładowcy chcą współpracować ze studentami i darzą nas szacunkiem

xyz Ocena

niestety, ale na wszystkich kierunkach znajdują sie zapychacze... Ale ogólny poziom nauczania jest wysoki, wykładowcy widać że się przykładają

ania Ocena

Nie zawsze jest kolorowo, ale podsuumowując cały przebieg mojej nauki na tym Wydziale bez wątpienia zachęcam do studiowania właśnie tutaj :)

WARTO Ocena

Bardzo wysoki poziom nauczania, brak problemów ze znalezieniem pracy, kadra bardzo dobrze wyszokolona, JA POLECAM GORACO

Polska.. Ocena

Marne podejście do ludzi. My sobie, was mam głęboko. Zdarzają się wyjątki, dzięki czemu czasem jest coś ciekawego. Cały e-lerning to śmiech na sali. A przedmioty dodatkowe to strata czasu.

Studentka Ocena

Z mojego punktu widzenia uczelnia podchodzi bardzo obojetnie do studenta. Jest bardzo dużo zajęć które zajmują niepotrzebnie czas ze względu na to że nic nie wnoszą do programu nauczania i są zwykłymi zapychaczami. Mało przedmiotów praktycznych, dużo teoretycznych. Większość ćwiczeń to praca w domu na komputerze, na zajęciach robi się niewiele. Brak nowatorskiego podejścia do tematu.