REKRUTACJA

http://www.rekrutacja.upwr.edu.pl/

tel. 71 320 10 75

e-mail: rekrutacja@upwr.edu.pl 

facebook.com/UPrekrutacja

STRONA WYDZIAŁU

http://www.wpt.up.wroc.pl/

REKRUTACJA

http://www.rekrutacja.upwr.edu.pl/

tel. 71 320 10 75

e-mail: rekrutacja@upwr.edu.pl 

facebook.com/UPrekrutacja

STRONA WYDZIAŁU

http://www.wpt.up.wroc.pl/

 • AGROBIZNES

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - kierunek studiów agrobiznes

  Kierunek Agrobiznes poprzez odpowiednie zróżnicowanie programu kształcenia harmonijnie łączy w sobie elementy wiedzy przyrodniczej z nowoczesnym modelem biznesowym, dając w przyszłości jego Absolwentowi możliwość realizacji ścieżki kariery zawodowej zarówno w sektorze państwowym jak i prywatnym. 

  Absolwent studiów I stopnia kierunku agrobiznes jest przygotowany do prowadzenia i zarządzania gospodarstwem rolnym, zarządzania przedsiębiorstwami sfery przetwórstwa i obrotu rolnego. Posiada kompetencje do świadczenia usług doradczych oraz do pracy w administracji rolnej. Jest przygotowany do pracy w charakterze menadżera w szeroko pojętej gospodarce żywnościowej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku agrobiznes brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja odbywa się na podstawie listy rankingowej kandydatów sporządzonej na podstawie średniej arytmetycznej wszystkich ocen ze studiów I stopnia, a w dalszej kolejności z oceny końcowej ze studiów I stopnia oraz ostatniej oceny z języka obcego. Lista rankingowa (w ramach limitu miejsc) jest równoznaczna z listą zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów UPWr.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BIOTECHNOLOGIA STOSOWANA ROŚLIN

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - kierunek studiów biotechnologia stosowana roślin

  Biotechnologia stosowana roślin przygotowuje specjalistów do samodzielnej pracy w laboratoriach biotechnologicznych, a także Biotechnologia stosowana roślin przygotowuje specjalistów do samodzielnej pracy w laboratoriach biotechnologicznych, a także prowadzenia własnych firm w zakresie mikro rozmnażania roślin. Absolwenci będą mogli podjąć pracę w firmach hodowlanych w kraju i zagranicą, czy też placówkach użyteczności publicznej, administracji samorządowej i państwowej, usługach i doradztwie.

  Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie biotechnologicznych metod doskonalenia roślin uprawnych oraz produkcji roślinnej. Jest przygotowany do organizacji pracy w laboratoriach, przedsiębiorstwach oraz kierowania zespołami ludzkimi. Jest zaznajomiony z przepisami prawnymi dotyczącymi biotechnologii, ochrony własności intelektualnej, monitoringu produktów GMO oraz w odniesieniu do działalności gospodarczej. Absolwent zna metody analizy ekonomicznej, organizacji i zarządzania oraz zasady funkcjonowania rynku produktów roślinnych. Posiada umiejętności przetwarzania danych korzystając z technik komputerowych.

  Zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu biotechnologii. Ważne szczegółowe cele kształcenia to: zapoznanie studenta z zasadami doskonalenia roślin rolniczych i ogrodniczych z zastosowaniem technik biotechnologicznych oraz wdrożeniem ich do produkcji, z podstawami funkcjonowania organizmu roślinnego na poziomie komórkowym i molekularnym, z budową i funkcjonowaniem genomów roślinnych, z aktualnymi osiągnięciami i perspektywami rozwoju biotechnologii, genetycznymi możliwościami doskonalenia roślin, z wymaganiami środowiskowymi roślin w kontekście nowoczesnych technologii uprawy, zapoznanie studentów ze stresami roślin.

  Do podstawowych zadań kształcenia studenta należy równie wykształcenie umiejętności w zakresie analiz mechanizmów funkcjonowania organizmów roślinnych, posługiwaniem się specjalistyczną terminologią, umiejętności wykorzystania podstawowych metod statystycznych i bioinformatycznych do analizy zjawisk biologicznych i umiejętności stosowania podstawowych technik i narzędzi badawczych w biologii i biotechnologii roślin, umiejętności wdrażania postępu biologicznego do produkcji roślinnej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biotechnologia stosowana roślin brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • EKONOMIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - kierunek studiów ekonomia

  Student podczas studiów na kierunku EKONOMIA uzyskuje wiedzę z zakresu makroekonomii i mikroekonomii. Podczas kolejnych semestrów studiów student nabywa wiedzę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, organizacji i prowadzenia działalności gospodarczej, analizy finansowej przedsiębiorstwa oraz oceny projektów inwestycyjnych.

  Wiedzę ekonomiczną uzupełnia podstawowymi informacjami z zakresu szeroko rozumianej gospodarki żywnościowej co w aspekcie tzw. bezpieczeństwa żywnościowego kraju sprawia, iż absolwent kierunku EKONOMIA staję się specjalistą potrafiącym zrozumieć procesy zachodzące w globalnej gospodarce żywnościowej.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MEDYCYNA ROŚLIN

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - kierunek studiów medycyna roślin

  Absolwent kierunku posiada wiedzę z zakresu biologii oraz ekologicznych aspektów występowania i rozwoju wszystkich grup agrofagów zagrażających roślinom, a także wpływu czynników abiotycznych na zdrowie roślin. Potrafi podjąć bezpieczne dla środowiska i ekonomicznie uzasadnione działania, których celem jest ograniczanie liczebności organizmów chorobotwórczych, szkodników i chwastów.

  Posiada wiedzę z zakresu techniki ochrony roślin, chemii środków ochrony roślin oraz fizjologicznych podstaw ich oddziaływania na roślinę. Umie rozpoznać choroby, szkodniki i chwasty, potrafi ocenić stopień zagrożenia roślin uprawnych oraz podejmować optymalne działania w celu ich ochrony.

  Stosując chemiczne środki ochrony roślin rozumie mechanizmy ich oddziaływania na środowisko i potrafi je ograniczać. Ponadto studiujący na kierunku medycyna roślin otrzymują podstawową wiedzę z zakresu agronomii, ogrodnictwa, ekonomiki oraz organizacji i zarządzania w rolnictwie. Liczni studenci tego kierunku odbywają praktyki w renomowanych polskich i zagranicznych firmach związanych z szeroko pojętą ochroną roślin.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku medycyna roślin brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • OCHRONA ŚRODOWISKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - kierunek studiów ochrona środowiska

  Studia I stopnia

  Student podczas studiów I stopnia na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA uzyskuje kompleksową wiedzę związaną z zagrożeniami środowiska związanymi z działalnością człowieka oraz zasadami waloryzacji środowiska i sporządzania oceny oddziaływania na środowisko. Podczas studiów student ocenia możliwości stosowania w praktyce technologii ochrony środowiska, w tym metod rekultywacji terenów zdegradowanych oraz renaturyzacji środowiska.
  Studia II stopnia
  Student podczas studiów na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA uzyskuje kompleksową wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych oraz technicznych. Jest przygotowany do: wykonywania badań z zakresu analizy instrumentalnej, przetwarzania danych w oparciu o techniki informatyczne, opracowywania i analizy wyników, prezentowania wiedzy w określonej specjalności, a także zarządzania i kierowania zespołami ludzkimi.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie ryzykiem środowiskowym
  • Ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ochrona środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja odbywa się na podstawie listy rankingowej kandydatów sporządzonej na podstawie średniej arytmetycznej wszystkich ocen ze studiów I stopnia, a w dalszej kolejności z oceny końcowej ze studiów I stopnia oraz ostatniej oceny z języka obcego. Lista rankingowa (w ramach limitu miejsc) jest równoznaczna z listą zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów UPWr.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA ODPADAMI

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - kierunek studiów odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

  Absolwent jest przygotowany do wykonywania zadań inżynierskich o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym dotyczących urządzeń, instalacji oraz obiektów służących do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych oraz z zakresu gospodarki odpadami.

  Absolwent potrafi ocenić wartość zapotrzebowania na energię, oraz możliwości jej pozyskiwania, a także zaprojektować instalację służącą do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Potrafi również oszacować ilość odpadów powstających w regionie oraz opracować koncepcję ich składowania i zagospodarowania.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Gospodarka odpadami
  • Odnawialne źródła energii

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja odbywa się na podstawie listy rankingowej kandydatów sporządzonej na podstawie średniej arytmetycznej wszystkich ocen ze studiów I stopnia, a w dalszej kolejności z oceny końcowej ze studiów I stopnia oraz ostatniej oceny z języka obcego. Lista rankingowa (w ramach limitu miejsc) jest równoznaczna z listą zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów UPWr.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • OGRODNICTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - kierunek studiów ogrodnictwo

  Absolwent po kierunku Ogrodnictwo ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii i nauk pokrewnych, niezbędną do rozumienia procesów zachodzących w roślinach ogrodniczych oraz wiedzę ekonomiczną z zakresu ogrodnictwa i ekonomiczno-prawnych podstaw biznesu.

  Ponadto ma ogólną wiedzę na temat zjawisk i procesów zachodzących w atmosferze i środowisku glebowym oraz na temat funkcjonowania organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, pozwalającą na wykorzystanie tych organizmów w ogrodnictwie.

  Ma ogólną wiedzę na temat wpływu produktów ogrodniczych i zawartych w nich substancji na jakość życia. Absolwent studiów I stopnia kierunku Ogrodnictwo ma wiedzę i umiejętności z zakresu nowoczesnych technologii produkcji ogrodniczej, utrzymania terenów zieleni, organizacji pracy w przedsiębiorstwie ogrodniczym oraz kierowania zespołami ludzkimi. Absolwent zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady dotyczące ochrony własności intelektualnej oraz posiada wiedzę na temat współczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

  Jest zaznajomiony z podstawami prawa w odniesieniu do prowadzonej działalności w warunkach gospodarki rynkowej. Zna metody analizy ekonomicznej, potrafi efektywnie zarządzać majątkiem i finansami w gospodarstwie oraz racjonalnie oceniać inwestycje.

  Posiada umiejętność przetwarzania danych korzystając z technik komputerowych. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu ogrodnictwa.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Produkcja ogrodnicza
  • Kształtowanie terenów zieleni

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ogrodnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja odbywa się na podstawie listy rankingowej kandydatów sporządzonej na podstawie średniej arytmetycznej wszystkich ocen ze studiów I stopnia, a w dalszej kolejności z oceny końcowej ze studiów I stopnia oraz ostatniej oceny z języka obcego. Lista rankingowa (w ramach limitu miejsc) jest równoznaczna z listą zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów UPWr.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ROLNICTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 4 lata 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier magister

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - kierunek studiów rolnictwo

  Absolwent kierunku rolnictwo posiada wiedzą w zakresie technologii produkcji rolniczej, zwłaszcza roślinnej, prowadzonej zgodnie z zasadami rolnictwa integrowanego. Ma podstawową wiedzę biologiczno-chemiczną i ekologiczną, a także opanowane podstawy ekonomiki, organizacji i zarządzania produkcją oraz funkcjonowania infrastruktury rolniczej.

  Potrafi wykonywać i opracowywać projekty nowych rozwiązań technologicznych oraz przetwarzać dane przy użyciu nowoczesnych technik informatycznych. Studia na kierunku rolnictwo przekazują bogatą wiedzę z zakresu agronomii, ogrodnictwa, zootechniki, technologii żywności, ekonomiki oraz organizacji i zarządzania w rolnictwie. Wielu studentów tego kierunku odbywa praktyki w renomowanych polskich i zagranicznych firmach związanych z szeroko pojętym rolnictwem.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Agronomia
  • Agroturystyka

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Agronomia

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku rolnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja odbywa się na podstawie listy rankingowej kandydatów sporządzonej na podstawie średniej arytmetycznej wszystkich ocen ze studiów I stopnia, a w dalszej kolejności z oceny końcowej ze studiów I stopnia oraz ostatniej oceny z języka obcego. Lista rankingowa (w ramach limitu miejsc) jest równoznaczna z listą zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów UPWr.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • AGROINŻYNIERIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - kierunek studiów agroinżynieria

  Czym jest Agroinżynieria? Skąd się wywodzi?

  • to nowy kierunek, który zapozna Cię z najnowszymi osiągnięciami techniki rolniczej i nie tylko
  • nie zapominamy o naszych korzeniach – korzystamy z 50-letniej tradycji Techniki Rolniczej i Leśnej.
  Co oferuje kierunek Agroinżynieria?
  • wykwalifikowaną kadrę – ekspertów i praktyków,
  • zaawansowane zaplecze techniczne i badawcze, dzięki któremu nabędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu najnowszych technologii,
  • atrakcyjny program studiów, dzięki któremu student stopniowo jest wprowadzany w świat najnowszych osiągnięć służących nie tylko rolnictwu.
  Agroinżynieria jest nowym kierunkiem, który stanowi połączenie nowoczesnych technik i technologii w obszarze rolnictwa z ponad 50-letnią tradycją kierunku Technika Rolnicza i Leśna. Kadra dydaktyczna cechuje się zaawansowanymi wiadomościami teoretycznymi wynikającymi również z prowadzonych badań naukowych oraz bogatymi umiejętnościami praktycznymi z zakresu szeroko pojętej techniki rolniczej.
  Dysponujemy zaawansowanym zapleczem technicznym i badawczym, dzięki któremu studenci nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu najnowszych technologii w rolnictwie oraz innych branżach o charakterze technicznym. Program studiów jest tak dopasowany, aby stopniowo wprowadzać studentów w świat najnowszych osiągnięć służących nie tylko rolnictwu. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku agroinżynieria brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - kierunek studiów zarządzanie i inżynieria produkcji

  Student podczas studiów na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI uzyskuje kompleksową wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych (mikroekonomia, makroekonomia, zarządzanie, marketing itp.) oraz technicznych. Jest przygotowany do realizacji projektów z zakresu organizacji produkcji oraz pracy, a także określaniem wpływu produkcji na środowisko przyrodnicze.

  Student podczas studiów na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI uzyskuje kompleksową wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych oraz technicznych. Jest przygotowany do realizacji projektów z zakresu organizacji produkcji oraz pracy, a także określaniem wpływu produkcji na środowisko przyrodnicze. Kształcenie na poszczególnych specjalnościach skierowane jest także na problemy zarządzania wielkoobszarowym gospodarstwem, szeroko pojętym zarządzaniem oraz audytem.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja odbywa się na podstawie listy rankingowej kandydatów sporządzonej na podstawie średniej arytmetycznej wszystkich ocen ze studiów I stopnia, a w dalszej kolejności z oceny końcowej ze studiów I stopnia oraz ostatniej oceny z języka obcego. Lista rankingowa (w ramach limitu miejsc) jest równoznaczna z listą zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów UPWr.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Opinie (13)

student Ocena odpowiedz

studiuję rolnictwo i jestem zadowolony rodzajem zajęć, ich tematyką i sposobem prowadzenia

karol Ocena odpowiedz

Ekonomia na dobrym poziomie. Przed studiowaniem czytałem różne opinie, ale teraz mam już swoją i wiem, że warto tutaj studiować. Poziom bardzo dobry, wykwalifikowani prowadzący - wszystko super. Polecam!

Eryk Ocena odpowiedz

Najlepszy Wydział na tej uczelni, który cechuje profesjonalna kadra wykładowców i super ludzie

karolina Ocena odpowiedz

ochronę środowiska wybrałam, bo w sumie sama nie wiedziałam co chce studiować. Ale teraz mogę stwierdzić z całą odpowiedzialnością, że nie żałuje decyzji! Zajęcia mnie zaciekawiły, prowadzący pomocni - naprawdę polecam.

Adam Ocena odpowiedz

po skończeniu biotechnologii stosowanej roślin bez problemu znalazłem pracę, studia pozwoliły mi zdobyć dużo wiedzy w tym zakresie

Ada Ocena odpowiedz

uczelnia daje dużo możliwości rozwoju zainteresowań poza obligatoryjnymi zajęciami - polecam !

Kasia Ocena odpowiedz

Od dzieciństwa interesuje się roślinami, dlatego wybrałam medycynę roślin, gdzie nie tylko zdobywam wiedzę, ale również cenne doświadczenie w czasie praktyk

ola Ocena odpowiedz

Studiuje agrobiznes, mimo braku pewności w wyborze tego kierunku jestem zadowolona

patryk Ocena odpowiedz

ciekawe zajęcia, prowadzący super, pozytywnie nastawieni do studentów

Olek Ocena odpowiedz

agrobiznes jest nowym kierunkiem i widać, że uczelnia chce aby spodobał się on studentom - jak dla mnie na tak

natalia Ocena odpowiedz

Studiowałam tutaj ogrodnictwo i co mogę powiedzieć o tym kierunku to tyle, że prowadzący się przykładają do prowadzenia zajęć, atmosfera jest przyjazna a zajęcia ciekawe.

basia Ocena odpowiedz

podsumowując całe moje lata studiowania tutaj - serio polecam tą uczelnie :)

Aśka Ocena odpowiedz

Studiuję medycynę roślin i jestem zadowolona z wyboru - zajęcia są ciekawe, atmosfera przyjazna, naprawdę polecam!