Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku

ul. Wóycickiego1/3,

01-938 Warszawa, bud.23

tel. 022 5696837 

e-mail: wbns@uksw.edu.pl

www.wbns.uksw.edu.pl

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

ul. Wóycickiego1/3,

01-938 Warszawa, bud.23

tel. 022 5696837 

e-mail: wbns@uksw.edu.pl

www.wbns.uksw.edu.pl

 • BIOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia I stopnia

  Absolwent studiów I stopnia na kierunku biologia posiada szeroką wiedzę ogólną z zakresu podstawowych dyscyplin biologicznych, opartą na solidnych podstawach z zakresu matematyki, fizyki, chemii i statystyki matematycznej. Ponadto, absolwent posiada pogłębioną wiedzę z zakresu biologii człowieka (w tym w szczególności genetyki, fizjologii, anatomii i ekologii człowieka) oraz biologii środowiskowej (ze szczególnym naciskiem na zagadnienia związane ze znaczeniem różnorodności biotycznej i jej zagrożeniami).

  Dzięki temu absolwent rozumie procesy i zjawiska mające miejsce w świecie ożywionym (na wszystkich szczeblach jego organizacji – od molekularnego, przez komórkowy i osobniczy, po biosferę) oraz czynniki kształtujące funkcjonowanie i rozwój kulturowy populacji ludzkich. Zdobyta podczas studiów praktyczna wiedza przygotowuje absolwenta do pracy w: specjalistycznych laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych, terenowych stacjach badawczych (instytucji naukowych, parków narodowych i krajobrazowych, itp.), instytucjach zajmujących się ochroną przyrody i edukacją przyrodniczą, placówkach naukowych, administracji państwowej i samorządowej różnego szczebla. Absolwent może kontynuować kształcenie w ramach studiów II stopnia.

  Studia II stopnia

  Ukończenie studiów wiąże się z uzyskaniem tytułu magistra biologii.

  Program jest realizowany w ramach modułów: 

  • Biologia człowieka
  • Biologia środowiskowa i molekularna

  Wiedza

  Po ukończeniu studiów absolwent zna i rozumie:

  • w pogłębionym stopniu zaawansowane zjawiska i procesy biologiczne oraz kluczowe zagadnienia z zakresu zaawansowanej szczegółowej wiedzy biologicznej
  • w pogłębiony sposób opiera się na podstawach empirycznych w interpretacji zjawisk i procesów biologicznych, rozumie w pełni znaczenie metod matematycznych i statystycznych i narzędzi informatycznych
  • najważniejsze problemy z zakresu różnych działów biologii oraz zna wzajemne powiązania nauk biologicznych z innymi dyscyplinami przyrodniczymi oraz z naukami ścisłymi
  • zakres aktualnych problemów biologii oraz kierunku głównych tendencji rozwojowych w dyscyplinie nauk biologicznych
  • fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji ekonomiczne, prawne i etyczne związane z naukami biologicznymi, zna formy pozyskiwania funduszy na badania i zasady tworzenia projektów badawczych
  • zasady planowania badań z wykorzystaniem technik i narzędzi badawczych stosowanych w biologii oraz podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
  • podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego i ochrony własności przemysłowej
  • zna zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystującej wiedzę z zakresu biologii

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Biologia człowieka
  • Biologia środowiskowa i molekularna

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biologia oraz kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na co najmniej jednym kierunku z listy kierunków, określonych jako kierunki pokrewne, kwalifikowani są na podstawie średniej z toku studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier

  Studia I stopnia

  Studenci studiów I stopnia realizują program w wymiarze 7 semestrów, co odpowiada 210 punktom ECTS, warunkującym formalnie osiągnięcie założonych efektów. W programie studiów przewidziane są także 6-miesięczne praktyki (w 3 roku na 6 semestrze), które realizowane są w instytucjach, których profil działalności związany jest z inżynierią lub ochroną środowiska. Plan studiów obejmuje przedmioty obowiązkowe z obszaru inżynierii środowiska oraz bloki modułów do wyboru z zakresu:

  • biotechnologii środowiska i gospodarki odpadami
  • chemii i monitoringu środowiska
  • odnawialnych źródeł energii.

  Studia II stopnia

  Moduł: Technologie Gospodarki Cyrkulacyjnej
  Przyjęta na WBNS koncepcja kształcenia zakłada, że studia stacjonarne II stopnia o profilu praktycznym trwają 1,5 roku. Skierowane są do absolwentów studiów I stopnia. Ukończenie studiów wiąże się z uzyskaniem tytułu magistra inżyniera w zakresie Inżynierii środowiska. Istnieje także możliwość podjęcia studiów przez absolwentów nie posiadających tytułu inżyniera po uzupełnieniu efektów kształcenia z I stopnia studiów.

  Kształcenie jest realizowane w zakresie Technologii Gospodarki Cyrkulacyjnej - co wyróżnia koncepcję kształcenia na tym kierunku od innych planów i programów kształcenia (dla tego kierunku). Kształcenie na tym kierunku stanowi odpowiedź na politykę UE w zakresie środowiska, dotyczącą ukierunkowania funkcjonowania przemysłu i społeczeństwa na zrównoważony rozwój z nastawieniem na gospodarkę cykliczną.

  Istotnym elementem wzbogacającym koncepcję kształcenia na kierunku są doświadczenia praktyczne pracowników naukowo-dydaktycznych WBNS.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Biotechnologia środowiska i gospodarka odpadami
  • Chemia i monitoring środowiska
  • Odnawialne źródła energii
  • Biotechnologia środowiska i gospodarka odpadami

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Technologie gospodarki cyrkulacyjnej

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku inżynieria środowiska oraz kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na co najmniej jednym kierunku z listy kierunków, określonych jako kierunki pokrewne, kwalifikowani są na podstawie średniej z toku studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)