Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku

ul. Wóycickiego1/3,

01-938 Warszawa, bud.23

tel. 022 5696837 

e-mail: wbns@uksw.edu.pl

www.wbns.uksw.edu.pl

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

ul. Wóycickiego1/3,

01-938 Warszawa, bud.23

tel. 022 5696837 

e-mail: wbns@uksw.edu.pl

www.wbns.uksw.edu.pl

 • BIOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Kierunek biologia na UKSW to  szansa na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu szeroko pojętej dziedziny nauk biologicznych, uzupełnionej o zagadnienia związane z fizyką i chemią. Zajęcia odbywają się w licznych laboratoriach, które są wyposażone w specjalistyczną aparaturę badawczą m.in. genetycznym, biologii i ekologii behawioralnej i ewolucji, mikroskopii, zoologii, botaniki, anatomii i morfofizjologii, antropologii,

  W kształcenie zaangażowani są naukowcy o znaczących, w skali międzynarodowej, osiągnięciach, publikowanych w renomowanych czasopismach („Nature”, „PLoS One”, „Nature Reports”).

  Kierunek biologia wyróżnia moduł „Biologia człowieka”. Studenci mają możliwość poznania nowoczesnych metod badawczych człowieka żywego i materiałów kostnych, analizy  kryminalistycznej, genetyki populacyjnej i biodemografii. 

  Dzięki współpracy ze szkołami podstawowymi i ponadpodstawowymi z terenu Warszawy i okolic studenci mogą odbyć praktyki z przygotowania psychologiczno-pedagogizacyjnego oraz  współorganizować warsztaty dla uczniów. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Biologia człowieka
  • Biologia środowiskowa i molekularna

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy nowożytny, biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kandydaci, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biologia lub kierunku pokrewnym (lista kierunków dostępna w kryteriach przyjęć), kwalifikowani są na podstawie średniej ocen z toku studiów. Kandydaci, którzy nie posiadają dyplomu ukończenia studiów I stopnia na kierunku biologia, bądź co najmniej jednego z kierunków pokrewnych, kwalifikowani są na podstawie egzaminu wstępnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier

  Studia I stopnia

  Studenci studiów I stopnia realizują program w wymiarze 7 semestrów, co odpowiada 210 punktom ECTS, warunkującym formalnie osiągnięcie założonych efektów. W programie studiów przewidziane są także 6-miesięczne praktyki (w 3 roku na 6 semestrze), które realizowane są w instytucjach, których profil działalności związany jest z inżynierią lub ochroną środowiska. Plan studiów obejmuje przedmioty obowiązkowe z obszaru inżynierii środowiska oraz bloki modułów do wyboru z zakresu:

  • biotechnologii środowiska i gospodarki odpadami
  • chemii i monitoringu środowiska
  • odnawialnych źródeł energii.

  Studia II stopnia

  Moduł: Technologie Gospodarki Cyrkulacyjnej
  Przyjęta na WBNS koncepcja kształcenia zakłada, że studia stacjonarne II stopnia o profilu praktycznym trwają 1,5 roku. Skierowane są do absolwentów studiów I stopnia. Ukończenie studiów wiąże się z uzyskaniem tytułu magistra inżyniera w zakresie Inżynierii środowiska. Istnieje także możliwość podjęcia studiów przez absolwentów nie posiadających tytułu inżyniera po uzupełnieniu efektów kształcenia z I stopnia studiów.

  Kształcenie jest realizowane w zakresie Technologii Gospodarki Cyrkulacyjnej - co wyróżnia koncepcję kształcenia na tym kierunku od innych planów i programów kształcenia (dla tego kierunku). Kształcenie na tym kierunku stanowi odpowiedź na politykę UE w zakresie środowiska, dotyczącą ukierunkowania funkcjonowania przemysłu i społeczeństwa na zrównoważony rozwój z nastawieniem na gospodarkę cykliczną.

  Istotnym elementem wzbogacającym koncepcję kształcenia na kierunku są doświadczenia praktyczne pracowników naukowo-dydaktycznych WBNS.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy nowożytny, biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja odbywa się na podstawie średniej ocen z toku studiów. Kandydaci, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku inżynieria środowiska lub kierunku pokrewnym (biotechnologia, biogospodarka, budownictwo, energetyka, gleboznawstwo, gospodarka przestrzenna, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria (gospodarka) wodna, inżynieria materiałowa, melioracje, ochrona środowiska, technologia chemiczna), kwalifikowani są na podstawie średniej ocen z toku studiów. Kandydaci, którzy nie posiadają dyplomu ukończenia studiów I stopnia na kierunku inżynieria środowiska, bądź co najmniej jednego z kierunków pokrewnych, kwalifikowani są na podstawie egzaminu wstępnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)