• BIOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia I stopnia

  Absolwent studiów I stopnia na kierunku biologia posiada szeroką wiedzę ogólną z zakresu podstawowych dyscyplin biologicznych, opartą na solidnych podstawach z zakresu matematyki, fizyki, chemii i statystyki matematycznej. Ponadto, absolwent posiada pogłębioną wiedzę z zakresu biologii człowieka (w tym w szczególności genetyki, fizjologii, anatomii i ekologii człowieka) oraz biologii środowiskowej (ze szczególnym naciskiem na zagadnienia związane ze znaczeniem różnorodności biotycznej i jej zagrożeniami).

  Dzięki temu absolwent rozumie procesy i zjawiska mające miejsce w świecie ożywionym (na wszystkich szczeblach jego organizacji – od molekularnego, przez komórkowy i osobniczy, po biosferę) oraz czynniki kształtujące funkcjonowanie i rozwój kulturowy populacji ludzkich. Zdobyta podczas studiów praktyczna wiedza przygotowuje absolwenta do pracy w: specjalistycznych laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych, terenowych stacjach badawczych (instytucji naukowych, parków narodowych i krajobrazowych, itp.), instytucjach zajmujących się ochroną przyrody i edukacją przyrodniczą, placówkach naukowych, administracji państwowej i samorządowej różnego szczebla. Absolwent może kontynuować kształcenie w ramach studiów II stopnia.

  Studia II stopnia

  Ukończenie studiów wiąże się z uzyskaniem tytułu magistra biologii.

  Program jest realizowany w ramach modułów: 

  • Biologia człowieka
  • Biologia środowiskowa i molekularna

  Wiedza

  Po ukończeniu studiów absolwent zna i rozumie:

  • w pogłębionym stopniu zaawansowane zjawiska i procesy biologiczne oraz kluczowe zagadnienia z zakresu zaawansowanej szczegółowej wiedzy biologicznej
  • w pogłębiony sposób opiera się na podstawach empirycznych w interpretacji zjawisk i procesów biologicznych, rozumie w pełni znaczenie metod matematycznych i statystycznych i narzędzi informatycznych
  • najważniejsze problemy z zakresu różnych działów biologii oraz zna wzajemne powiązania nauk biologicznych z innymi dyscyplinami przyrodniczymi oraz z naukami ścisłymi
  • zakres aktualnych problemów biologii oraz kierunku głównych tendencji rozwojowych w dyscyplinie nauk biologicznych
  • fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji ekonomiczne, prawne i etyczne związane z naukami biologicznymi, zna formy pozyskiwania funduszy na badania i zasady tworzenia projektów badawczych
  • zasady planowania badań z wykorzystaniem technik i narzędzi badawczych stosowanych w biologii oraz podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
  • podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego i ochrony własności przemysłowej
  • zna zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystującej wiedzę z zakresu biologii

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Biologia człowieka
  • Biologia środowiskowa i molekularna

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia, matematyka, geografia.
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biologia jest średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia I stopnia

  Studenci studiów I stopnia realizują program w wymiarze 7 semestrów, co odpowiada 210 punktom ECTS, warunkującym formalnie osiągnięcie założonych efektów. W programie studiów przewidziane są także 6-miesięczne praktyki (w 3 roku na 6 semestrze), które realizowane są w instytucjach, których profil działalności związany jest z inżynierią lub ochroną środowiska. Plan studiów obejmuje przedmioty obowiązkowe z obszaru inżynierii środowiska oraz bloki modułów do wyboru z zakresu:

  • biotechnologii środowiska i gospodarki odpadami
  • chemii i monitoringu środowiska
  • odnawialnych źródeł energii.

  Studia II stopnia

  Moduł: Technologie Gospodarki Cyrkulacyjnej
  Przyjęta na WBNS koncepcja kształcenia zakłada, że studia stacjonarne II stopnia o profilu praktycznym trwają 1,5 roku. Skierowane są do absolwentów studiów I stopnia. Ukończenie studiów wiąże się z uzyskaniem tytułu magistra inżyniera w zakresie Inżynierii środowiska. Istnieje także możliwość podjęcia studiów przez absolwentów nie posiadających tytułu inżyniera po uzupełnieniu efektów kształcenia z I stopnia studiów. Kształcenie jest realizowane w zakresie Technologii Gospodarki Cyrkulacyjnej - co wyróżnia koncepcję kształcenia na tym kierunku od innych planów i programów kształcenia (dla tego kierunku). Kształcenie na tym kierunku stanowi odpowiedź na politykę UE w zakresie środowiska, dotyczącą ukierunkowania funkcjonowania przemysłu i społeczeństwa na zrównoważony rozwój z nastawieniem na gospodarkę cykliczną.

  Istotnym elementem wzbogacającym koncepcję kształcenia na kierunku są doświadczenia praktyczne pracowników naukowo-dydaktycznych WBNS.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Biotechnologia środowiska i gospodarka odpadami
  • Chemia i monitoring środowiska
  • Odnawialne źródła energii

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Technologie gospodarki cyrkulacyjnej

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka/fizyka i astronomia, biologia.
  • Matematyka
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria środowiska jest średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)