ul. Wiśniowa 10 

65-517 Zielona Góra

tel. (68) 328-29-75

e - mail: Dziekan@wa.uz.zgora.pl

http://www.wa.uz.zgora.pl/

ul. Wiśniowa 10 

65-517 Zielona Góra

tel. (68) 328-29-75

e - mail: Dziekan@wa.uz.zgora.pl

http://www.wa.uz.zgora.pl/

 • ARCHITEKTURA WNĘTRZ Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Zielona Góra - kierunek Architektura wnętrz
  Absolwent kierunku architektury wnętrz dzięki posiadanym kwalifikacjom projektowo-artystycznym, pracując indywidualnie lub w zespole, odpowiedzialnie kształtuje otoczenie współczesnego człowieka. Dzięki zdobytej wiedzy, nabytym umiejętnościom artystycznym oraz znajomości sztuki potrafi, w połączeniu z dbałością o środowisko naturalne, ukształtować przestrzeń zgodnie z estetycznymi i użytkowymi standardami współczesnego życia. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 ESOKJ.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Architektura wnętrz brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Historia sztuki na poziomie podstawowym i rozszerzonym
  Przeprowadzony zostanie także egzamin praktyczny. Część praktyczna (0 – 90 punktów), składa się z egzaminu obej­mującego:
  • rysunek (0 – 45 punktów),
  • malarstwo (0 – 45 punktów).
   

  Dowiedz się więcej

   

   

 • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Zielona Góra - kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
  Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata (6 semestrów) i prowadzą do tytułu licencjata. Absolwent posiada wiedzę teoretyczną oraz umiejętności wykwalifikowanego muzyka i nauczyciela w zakresie edukacji muzycznej. Absolwent jest zatem przygotowany do: prowadzenia zajęć dydaktycznych w zakresie edukacji muzycznej na poziomie przedszkolnym i szkolnym (podstawowym, gimnazjalnym); prowadzenia zajęć umuzykalniających w placówkach pozaszkolnych; prowadzenia amatorskich zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych; animacji i upowszechniania kultury muzycznej w społeczeństwie. Absolwent posiada kwalifikacje pedagogiczne zgodne z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot wybrany spośród: historia, historia muzyki, historia sztuki, język polski, wiedza o społeczeństwie na poziomie podstawowym
  • Jeden przedmiot wybrany spośród: historia, historia muzyki, historia sztuki, język polski, wiedza o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym

  Zostanie przeprowadzony także egzamin praktyczny, gdzie oceniane będą:

  • umiejętność gry na dowolnym instrumencie (wykonanie jednego utworu, 0 – 30 punktów),
  • umiejętność śpiewu (wykonanie jednego utworu w dowolnej stylistyce, 0 – 30 punktów),
  • predyspozycje muzyczne (0 – 20 punktów).

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej jest wynik ukończenia studiów wpisany na dyplomie ukończenia studiów oraz zgodność albo pokrewieństwo kierunku ukończonych studiów z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia. Zostanie przeprowadzony egzamin praktyczny, który obejmuje praktyczne zadania muzyczne na poziomie licencjata sztuki, i jest to:
  • gra na fortepianie,
  • czytanie nut a’vista głosem i na fortepianie,
  • analiza dzieła muzycznego,
  • dyrygowanie.

   

 • GRAFIKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Zielona Góra - kierunek Grafika
  Absolwent dzięki zdobytym umiejętnościom warsztatowym w zakresie tradycyjnych oraz współczesnych technik graficznych potrafi realizować się twórczo w obszarze sztuki – przede wszystkim grafiki warsztatowej i cyfrowej oraz w dyscyplinach grafiki użytkowej: projektowej i wydawniczej. Osiągnięte wykształcenie humanistyczne i artystyczne umożliwia mu świadomie i odpowiedzialnie kształtować język współczesnej kultury wizualnej. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 ESOKJ.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Grafika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Historia sztuki na poziomie podstawowym i rozszerzonym

  Zostanie przeprowadzony także egzamin praktyczny obejmujący:

  • rysunek (0 – 45 punktów)
  • malarstwo (0 – 45 punktów)

  Dowiedz się więcej

   

   

 • JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Zielona Góra - kierunek Jazz i muzyka estradowa
  Absolwent jest przygotowany do prowadzenia samodzielnej pracy artystycznej jako solista, członek zespołów instrumentalnych i instrumentalno-wokalnych, jako kompozytor i aranżer muzyki jazzowej/rozrywkowej oraz jako instruktor zespołów estradowych. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia działalności w zakresie upowszechniania muzyki jazzowej i rozrywkowej. Absolwent nie posiada uprawnień do pracy w szkolnictwie. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Jazz i muzyka estradowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot wybrany spośród: historia, historia muzyki, historia sztuki, język polski, wiedza o społeczeństwie na poziomie podstawowym
  • Jeden przedmiot wybrany spośród: historia, historia muzyki, historia sztuki, język polski, wiedza o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym

  Zostanie przeprowadzony także egzamin praktyczny, gdzie oceniane będą:

  • gra na instrumencie, w tym: predyspozycje muzyczne (0-20 punktów) oraz wykonanie dwóch standardów jazzowych (0 – 60 punktów);
  • śpiew (do wyboru: jazzowy, pop, gospel), w tym: predyspozycje muzyczne (0 – 20 punktów) oraz wykonanie dwóch utworów, w tym przynajmniej jednego standardu (0 – 60 punktów);
  • kompozycja i aranżacja, w tym,: predyspozycje muzyczne (0 – 20 punktów) oraz przedstawienie dwóch własnych prac kompozytorskich lub aranżacyjnych (0 – 60 punktów).

  Dowiedz się więcej

   

   

 • MALARSTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Zielona Góra - kierunek Malarstwo
  Absolwent kierunku malarstwa to świadomy swej roli twórca sztuki, który dzięki posiadanej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu tradycyjnych i nowoczesnych form przekazu artystycznego, w sposób aktywny uczestniczy procesie kształtowania współczesnego oblicza kultury. Zdobyte umiejętności są środkiem do podejmowania wyzwań artystycznych wynikających z kreatywnej postawy wobec rzeczywistości i sztuki, wyrażanej językiem malarstwa. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 ESOKJ. Absolwent studiów I stopnia jest przygotowany do kontynuacji nauki na studiach drugiego stopnia.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Malarstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Historia sztuki na poziomie podstawowym i rozszerzonym

  Zostanie przeprowadzony także egzamin praktyczny obejmujący:

  • rysunek (0 – 45 punktów),
  • malarstwo (0 – 45 punktów).

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Malarstwo jest wynik ukończenia studiów wpisany na dyplomie ukończenia studiów oraz zgodność albo pokrewieństwo kierunku ukończonych studiów z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia. Przeprowadzony zostanie przegląd prac własnych (prace z malarstwa i rysunku bądź prezentacja dyplomu artystycznego) wraz z rozmową kwalifikacyjną na temat przedstawionych prac oraz współczesnego życia artystycznego.

   

 • SZTUKI WIZUALNE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Zielona Góra - kierunek Sztuki wizualne
  Studia pierwszego stopnia stanowią połączenie ogólnohumanistycznej wiedzy o współczesnej kulturze z praktyką własnej twórczości plastycznej (malarstwo, grafika warsztatowa, rysunek, projektowanie graficzne, fotografia, rzeźba). Absolwent posiada wiedzę oraz umiejętności wykwalifikowanego plastyka-twórcy oraz uczestnika i animatora kultury współczesnej, Potrafi realizować i upowszechniać różnorodne postaci przekazów wizualnych i medialnych dla celów artystycznych, edukacyjnych i użytkowych, prowadzi zajęcia warsztatowe w zakresie sztuk plastycznych. Absolwent posiada poznawcze oraz praktyczne umiejętności funkcjonowania na rynku sztuki. Jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w: ośrodkach i instytucjach kultury, sztuki i edukacji pozaszkolnej (muzeach, galeriach, domach kultury, ogniskach plastycznych itp.) oraz w ośrodkach promocyjnych i reklamowych. Absolwent studiów pierwszego stopnia jest przygotowany do kontynuacji nauki na dwuletnich studiach drugiego stopnia.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Sztuki wizualne zostanie przeprowadzony egzamin praktyczny obejmujący:

  • przegląd prac własnych (rysunek, malarstwo, grafika, fotografia, film, rzeźba do wyboru (0-90)
  • rozmowę kwalifikacyjną na temat przedstawionych prac oraz współczesnego życia artystycznego (1-10)

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Sztuki wizualne jest wynik ukończenia studiów wpisany na dyplomie ukończenia studiów oraz zgodność albo pokrewieństwo kierunku ukończonych studiów z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia. Przeprowadzony zostanie przegląd prac własnych (prace z malarstwa i rysunku bądź prezentacja dyplomu artystycznego) wraz z rozmową kwalifikacyjną na temat przedstawionych prac oraz współczesnego życia artystycznego.

   

Opinie (3)

Filip Ocena

Choć jeszcze tego nie doświadczyłem to jestem pewien, że projektowanie ulic, domów, miast to nieprawdopodobne uczucie, którego nie można porównać do innych. Marzy mi się zaprojektowanie jakiegoś znaczącego budynku, a potem mijanie go podczas zwykłego spaceru. Czyż to nie cudowne? Właśnie dla takich marzeń studiuję Architekturę na Uniwersytecie w Zielonej Górze.

ARCHITEKTURA WNĘTRZ Ocena

Świetna szkoła ! Świetni wykładowcy na architekturze wnętrz! Oby w przyszłości ludzie idący na studia wybierali właśnie takie miejsca jak Zielona Góra a nie patrzyli tylko na duże miasta, w których często studia na bardzo znanych uczelniach są tylko kpiną, stratą czasu i pieniędzy na drukowanie prac, w których jest cała moc błędów.

ARCHITEKTURA WNĘTRZ Ocena

Cudowna szkoła i wspaniali wykładowcy!!! Szkoły w dużych miastach mogą się tylko uczyć jak opowiadać studentom, żeby obudzić ich zainteresowanie do studiowania danego kierunku. Bardzo praktyczne podejście - myślenie wykładowców jak przekazać nam praktyczną wiedzę, jak sprawić aby po zakończeniu studiów studenci wiedzieli o czym mówią i mieli rzeczywiste pojęcie na temat studiowanego kierunku. Żałuję, że nie mogę studiować tam jeszcze raz !