• ANALITYKA W OCHRONIE ŚRODOWISKA I ZDROWIU CZŁOWIEKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Charakterystyka studiów:

  program studium przewiduje kształcenie w zakresie podstaw teoretycznych i praktycznych: chromatografii gazowej (GC), cieczowej (TLC, HPLC, GPC, IC), izotachoforezy (ITP), strefowej elektroforezy kapilarnej (CZE) i elektrochromatografii (CEC), spektrometrii mas, atomowej absorpcyjnej spektrometrii (AAS), całkowitego oznaczania węgla (TOC) i siarki (TOS), pobierania i przygotowania próbek: destylacja, mineralizacja, ekstrakcja.

  W programie uwzględniono również zagadnienia związane z walidacją w oparciu o teoretyczne i praktyczne  podstawy analizy statystycznej, wyznaczanie błędów pomiarowych i posługiwania się programami komputerowymi przy opracowywaniu wyników. Zajęcia organizowane są przez: Centrum Edukacyjno-Badawcze Metod Separacyjnych i Bioanalitycznych (BioSep) i Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Nowelizacja przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy związana z włączeniem Polski w struktury Unii Europejskiej wymaga od pracowników służb BHP posiadania odpowiednich kwalifikacji w tej dziedzinie (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 109, poz. 704) ze zm. - Dz. U. 2004 nr 246 poz. 2468 (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy)).
  Absolwenci studiów z zakresu BHP mają prawo wykonywania zadań służb BHP oraz zajmowania kierowniczych stanowisk w komórkach organizacyjnych tych służb.

  Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji osób zatrudnionych lub przewidujących zatrudnienie w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy, kierowników zakładów (wydziałów) produkcyjnych o dużym zagrożeniu, działaczy związkowych i społecznych inspektorów pracy. Ważnym jest również przygotowanie absolwentów studiów do działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej, a przez to, do podniesienia ogólnego stanu świadomości społecznej w problematyce dotyczącej BHP w środowisku pracy.
   

  Specyfiką Studium jest duża liczba zajęć prowadzonych w formie aktywnego uczestnictwa i podział studentów nawet na ośmioosobowe grupy ćwiczeniowe. Ćwiczenia praktyczne prowadzone są m.in. z wykorzystaniem programów komputerowych w Pracowni Informatyki WCh, w laboratoriach chromatograficznych (pomiary stężeń substancji szkodliwych) i warsztatach mechanicznych (pomiary światła i hałasu) WCh i pracowniach Działu Szkoleń BHP UMK (zajęcia z pierwszej pomocy i inne).
  Zajęcia prowadzone są przez specjalistów z różnych dziedzin. Największy jest udział pracowników Wydziału Chemii i Działu Szkoleń BHP (m. in. absolwenci studiów podyplomowych prowadzonych przez CIOP w Warszawie). Wykłady i zajęcia praktyczne prowadzą również wysokiej klasy specjaliści spoza UMK, jak również innych jednostek uczelni.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Opinie (1)

Anna Ocena odpowiedz

Super miasto, świetna atmosfera, mili prowadzący :)