• CHEMIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Toruniu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - kierunek studiów chemia 

  Chemia to ciekawe, innowacyjne studia z przyszłością, które odpowiadają aktualnym i przyszłym potrzebom społeczeństwa. Kierunek ten oferuje studentom studia licencjackie oparte na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych łączące wiedzę z zakresu podstaw chemii, chemii analitycznej, fizycznej, organicznej, nieorganicznej, kwantowej, chemii stosowanej i materiałów, środowiska i ekologii oraz technologii i inżynierii chemicznej.

  Studenci zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie otrzymywania, analizowania, charakteryzowania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych oraz postępowania z odpadami. Poznają podstawy bezpieczeństwa i skuteczności pracy z odczynnikami chemicznymi, zjawiska i procesy chemiczne, fizyczne i biologiczne zachodzące w przyrodzie oraz zasady i schematy technologiczne.

  Kierunek ten daje więc solidne podstawy wiedzy chemicznej i konkretne umiejętności zdobyte w trakcie zajęć laboratoryjnych i praktyk i staży w renomowanych firmach m.in. w ramach projektów unijnych realizowanych na Wydziale Chemii UMK.

  Kończąc chemię posiadasz atrakcyjny zawód!!!

  Podstawową zaletą chemii jest jej nowoczesność i uniwersalność oraz to, że chemia i studia chemiczne to przede wszystkim praktyka i konkretne umiejętności. Studia magisterskie na kierunku chemia zapewniają możliwość zdobycia wszechstronnego wykształcenia poprzez ugruntowanie i rozszerzenie wiedzy z zakresu chemii analitycznej, fizycznej, nieorganicznej, organicznej, koordynacyjnej, polimerów, biomedycznej, środowiska i bioanalityki, chemii żywności, kosmetyków, chemii teoretycznej, krystalochemii czy technologii chemicznej.

  Studenci nabywają umiejętności planowania i realizowania eksperymentów oraz analizowania wyników i danych literaturowych. Dzięki zdobytej wiedzy praktycznej mogą rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać informacje w formie pisemnej bądź ustnej. Walory te sprawiają, że wykształcenie chemiczne może okazać się zaletą i przewagą nad absolwentami innych kierunków poszukujących miejsca swojej pierwszej pracy.

  Studenci mają także możliwość podnoszenia kompetencji oraz odbywania staży w renomowanych firmach w ramach projektów unijnych realizowanych na Wydziale Chemii UMK.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku chemia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • CHEMIA I TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier
  Studia w Toruniu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - kierunek studiów chemia i technologia żywności

  Kierunek Chemia i Technologia Żywności oferuje studentom nabycie wiedzy z zakresu podstaw chemii, chemii żywności oraz procesów technologicznych ze szczególnym uwzględnieniem technologii cukrów, skrobi i tłuszczów. W trakcie studiów student kierunku Chemia i Technologia Żywności nabywa umiejętności wykonania podstawowych analiz chemicznych, analiz żywności, umie organizować i modyfikować (jeżeli jest taka potrzeba) produkcję cukrów oraz tłuszczy, włącznie z doborem maszyn i urządzeń, a także przeprowadzać kalkulację ekonomiczną. Ponadto zna zasady funkcjonowania rynku żywności i rozumie jego zasady. Potrafi posługiwać się techniką komputerową w sterowaniu procesami technologicznymi.

  W trakcie studiów studenci mają możliwość podnoszenia kompetencji oraz odbywania staży w renomowanych firmach w ramach projektów unijnych realizowanych na Wydziale Chemii UMK.

  Absolwenci kierunku Chemia i Technologia Żywności są specjalistami w zakresie przetwarzania, utrwalania, przechowywania i kontroli jakości żywności, w tym głównie tłuszczy, cukrów oraz skrobi. Duża ilość praktyk w zakładach przemysłu spożywczego oraz szeroki program nauczania gwarantuje odpowiednie przygotowanie teoretyczne i praktyczne do wykonywania zawodu inżyniera w zakresie technologii tłuszczów i cukrów.

  Dlatego też, absolwent kierunku Chemia i technologia żywności może podjąć pracę na stanowiskach inżynierskich i kierowniczych w przedsiębiorstwach, zakładach i instytucjach zajmujących się przetwórstwem oraz kontrolą i obrotem żywności. Ponadto, dzięki posiadaniu podstawowej wiedzy z zakresu chemii, informatyki oraz maszynoznawstwa może podjąć pracę w przedsiębiorstwach powiązanych z tymi dziedzinami wiedzy oraz pokrewnych obszarach gospodarki i biznesu chemicznego, maszynowego, bądź biotechnologicznego w kraju i w Unii Europejskiej.

  Dodatkowo absolwent kierunku Chemia i Technologia Żywności jest przygotowany do podjęcia studiów magisterskich (II stopnia) zarówno w zakresie chemii, technologii oraz przetwórstwa żywności.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku chemia i technologia żywności brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • CHEMIA KOSMETYCZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Toruniu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - kierunek studiów chemia kosmetyczna

  Wybierając Chemię Kosmetyczną zdobędziesz wiedzę z zakresu zastosowania wybranych surowców chemicznych do wyrobu kosmetyków. Tutaj dowiesz się o korzystnym wpływie wielu związków chemicznych na skórę, włosy i paznokcie. Jeśli zatem interesuje Cię, jak poprawić kondycję skóry lub chciałbyś nabyć umiejętność wytwarzania kosmetyków – to z pewnością jest to kierunek dla Ciebie! Studia na kierunku Chemia Kosmetyczna zapewniają studentom zdobycie wiedzy o składzie, zastosowaniach, produkcji, badaniach i ocenie jakości oraz sprzedaży specyficznej grupy produktów, jakimi są kosmetyki i wyroby chemii gospodarczej.

  Oprócz tego studia na tym kierunku uczą wykorzystania metod analitycznych do oceny jakości tych produktów i ich oddziaływania na środowisko, zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, opakowaniami i przechowywaniem wyrobów kosmetycznych. A poza tym, program studiów obejmuje wizyty w firmach kosmetycznych, a także zajęcia z lekarzem dermatologiem oraz specjalistą z zakresu technologii i produkcji kosmetyków.

  Studenci mają możliwość podnoszenia kompetencji oraz odbywania staży w renomowanych firmach w ramach projektów unijnych realizowanych na Wydziale Chemii.

  Podbij z nami rynek kosmetyczny!

  CO  PO  STUDIACH  NA  KIERUNKU CHEMIA  KOSMETYCZNA?

  Absolwent kierunku Chemia Kosmetyczna jest przygotowany do pracy w wytwórniach kosmetyków, laboratoriach zajmujących się projektowaniem nowych produktów, oceną skuteczności, działania i bezpieczeństwa kosmetyków, a także może realizować się w dziale sprzedaży i marketingu. Ponadto absolwent kierunku chemia kosmetyczna ma możliwość szerokiego wyboru ścieżek kariery, w tym szansę prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

  Dodatkowo jest przygotowany do podjęcia studiów magisterskich (drugiego stopnia) zarówno w zakresie chemii kosmetycznej, jak i chemii lub pokrewnych.

  Więcej informacji dotyczących miejsc pracy, opisu stanowisk, poziomu zatrudnienia i zadowolenia z zajmowanego stanowiska pracy można znaleźć pod następującymi adresami:

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku chemia kosmetyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • CHEMIA KRYMINALISTYCZNA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister
  Studia w Toruniu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - kierunek studiów chemia kryminalistyczna
  Kierunek studiów Chemia Kryminalistyczna oferuje studentom studia łączące wiedzę z zakresu kryminalistyki i chemii wraz z nabyciem umiejętności wykorzystania nowoczesnej aparatury pomiarowo-badawczej w diagnostyce prób dowodowych. Jeżeli więc lubisz chemię i biologię a dodatkowo chcesz poznać wiedzę prawniczą, to koniecznie studiuj u nas CHEMIĘ KRYMINALISTYCZNĄ!
  Plan studiów kierunku Chemia Kryminalistyczna powstał przy współpracy z interesariuszami zewnętrznymi (Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, Wojewódzka Komenda Państwowej Straży Pożarnej, Urząd Celny) oraz interesariuszami wewnętrznymi (studenci i absolwenci Wydziału Chemii UMK).
  Zaangażowanie ekspertów reprezentujących interesariuszy zewnętrznych i pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Prawa i Administracji UMK do prowadzenia części wykładów i laboratoriów daje gwarancję wysokiej jakości kształcenia i zdobycia praktycznej wiedzy.
  Studia dają ugruntowaną wiedzę oraz umiejętności wykorzystania nowoczesnych technik instrumentalnych w analizie chemicznej głównie dotyczącej charakterystyki materiałów dowodowych. W toku studiów studenci nabywają wiedzę i umiejętności w następujących obszarach:
  • zaawansowanych technik instrumentalnych oraz ich wykorzystaniu w różnych laboratoriach ze szczególnym umiejętności samodzielnego wykonywania poszczególnych analiz;
  • wiedzy naukowej koniecznej do przekazywania kompleksowej analizy prób kryminalistycznych (materiałów dowodowych);
  • znajomości krajowych i popularnonaukowych regulacji prawnych dotyczących pobierania i analizowania prób dowodowych;
  • podstawowej wiedzy z zakresu prawa karnego, kryminalistyki oraz technik kryminalistycznych;
  • umiejętności planowania i prowadzenia badań w kluczowych działach programu nauczania potwierdzonych wykonaniem doświadczonej pracy magisterskiej.

  W trakcie studiów studenci mają możliwość podnoszenia kompetencji oraz odbywania staży w renomowanych firmach w ramach projektów unijnych realizowanych na Wydziale Chemii UMK.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • CHEMIA MEDYCZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Toruniu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - kierunek studiów chemia medyczna

  Kierunek studiów Chemia Medyczna oferuje studentom interdyscyplinarne studia łączące wiedzę i umiejętności z zakresu chemii oraz nauk biologicznych, farmaceutycznych i medycznych, prowadzącym do zrozumienia budowy, metod syntezy oraz identyfikacji związków posiadających aktywność biologiczną oraz ich przemian metabolicznych, działania na poziomie molekularnym. Student posiada wiedzę z technologii chemikaliów i leków oraz z zakresu prawnych aspektów obrotu lekami.

  Ponadto ten interdyscyplinarny kierunek studiów pozwala na uzyskanie wiedzy w obszarach:

  • pogłębione chemiczne, farmaceutyczne, biochemiczne i farmakologiczne przygotowanie do projektowania i rozwoju nowych biologicznie aktywnych cząsteczek;
  • wiedzę naukową i technologiczną konieczną do projektowania, wytwarzania i testowania form dozowania leków i produktów zdrowotnych.
  • znajomość krajowych i ponadnarodowych regulacji prawnych dotyczących leków i produktów zdrowotnych;
  • umiejętności planowania i prowadzenia badań w kluczowych działach programu nauczania potwierdzonych wykonaniem doświadczalnej pracy licencjackiej;
  • wiedzę zawodową do wykonywania zawodu w obrocie farmaceutykami.

  Studenci w trakcie studiów mają możliwość podnoszenia kompetencji oraz odbywania staży w renomowanych firmach związanych z produkcją leków, suplementów diety, obrotu farmaceutykami i posiada umiejętności przydatne do pracy w firmach pracujących na rzecz ochrony zdrowia w ramach projektów unijnych realizowanych na Wydziale Chemii UMK.

  Jeżeli interesuje Cię jak otrzymywać i analizować substancji o znaczeniu farmakologicznym, to na pewno będzie to kierunek idealny dla Ciebie!

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku chemia medyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • CHEMISTRY

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Toruniu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - kierunek studiów chemistry
  Kierunek ten oferuje studentom studia licencjackie oparte na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych łączące wiedzę z zakresu podstaw chemii, chemii analitycznej, fizycznej, organicznej, nieorganicznej, kwantowej, chemii stosowanej i materiałów, środowiska i ekologii oraz technologii i inżynierii chemicznej.
  Studenci zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie otrzymywania, analizowania, charakteryzowania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych oraz postępowania z odpadami. Poznają podstawy bezpieczeństwa i skuteczności pracy z odczynnikami chemicznymi, zjawiska i procesy chemiczne, fizyczne i biologiczne zachodzące w przyrodzie oraz zasady i schematy technologiczne.
  Kierunek ten daje więc solidne podstawy wiedzy chemicznej i konkretne umiejętności zdobyte w trakcie zajęć laboratoryjnych oraz praktyk i staży w renomowanych firmach m.in. w ramach projektów unijnych realizowanych na Wydziale Chemii UMK.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MODERN MATERIALS FOR CHEMISTRY AND MEDICINAL APPLICATIONS

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Toruniu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - kierunek studiów Modern Materials for Chemistry and Medicinal Applications

  MSc Modern Materials for Chemistry and Medicinal Applications is a unique double-diploma course which combines chemistry of materials and medicinal chemistry.

  Studies are conducted by Nicolaus Copernicus University in Torun (Faculty of Chemistry) and the National University of Kyiv-Mohyla Academy in Kyiv (Ukraine). Both universities are leading universities in their countries.
  During two academic years, students participate in lectures, tutorials and laboratories. At the final stage of the study, students perform an individual research project (diploma work) in an academic research group.

  The master study programme Modern Materials for Chemistry and Medicinal Applications is based on high-level research and the long-time experience of both partner universities’ staff. It provides modern education for chemists and includes both theoretical issues, such as drug design, and practical issues, such as the synthesis of new materials and their analysis using modern spectroscopic methods and membrane separation methods. The course is a response to the growing demand for specialists in the application of chemical knowledge to the broader fields of medicine and advanced materials.

  Compulsory modules include, among others:

  • nanomaterials,
  • polymers and composite materials,
  • pharmaceutical chemistry,
  • organic synthesis in drug discovery,
  • modern separation techniques,
  • purification and separation in membranes,
  • physicochemical methods of modern material characterization.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Kandydaci, muszą mieć udokumentowaną znajomość języka angielskiego w stopniu odpowiadającym poziomowi co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Rady Europy. Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (1)

Anna Ocena odpowiedz

Super miasto, świetna atmosfera, mili prowadzący :)