• FILOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gorzów Wielkopolski - kierunek Filologia
  Specjalność - język angielski, język angielski od podstaw. Absolwent specjalności uzyskuje tytuł licencjata. Posiada wiedzę o języku, literaturze i kulturze krajów angielskiego obszaru językowego oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych. Legitymuje się znajomością języka angielskiego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu O Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Posiada interdyscyplinarne kompetencje, umie rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje, a także uczestniczyć w pracy zespołowej. Absolwent posiada kompetencje do pracy w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury, jak również do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i szkole podstawowej – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli). Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
  Specjalność - język niemiecki, język niemiecki od podstaw. Absolwent specjalności uzyskuje tytuł licencjata. Po I roku studiów studenci mają możliwość wyboru specjalizacji nauczycielskiej ze specjalnością dodatkową pedagogika wczesnoszkolna lub specjalizacji nienauczycielskiej – translatorskiej. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności językowe, metodyczne i dydaktyczne pozwalające na prowadzenie zajęć lekcyjnych zgodnie z nowoczesnymi zasadami. Uzyskuje teoretyczną wiedzę w zakresie teorii i psychologii uczenia się i nauczania języka niemieckiego, literatury, językoznawstwa, wiedzy o kulturze i religioznawstwa krajów niemieckiego obszaru językowego. Absolwent posiada kompetencje do pracy w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury, jak również do nauczania języka niemieckiego w szkole – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli). Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • W zależności od specjalności: język angielski lub język niemiecki

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia.
   
   
   

   

 • FILOLOGIA POLSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gorzów Wielkopolski - kierunek Filologia polska
  Absolwent licencjackich studiów zawodowych ze specjalizacją nauczycielską jest przygotowany do zajmowania stanowiska nauczyciela języka polskiego w szkole podstawowej i w gimnazjum, a także do pracy w bibliotece. Przedmioty specjalizacyjne w ramach obu specjalności oraz praktyki zawodowe stanowią dobrą podstawę do właściwego, rzetelnego wywiązywania się z obowiązków nauczyciela przedmiotu, pedagoga, wychowawcy czy bibliotekarza. Absolwent może kontynuować proces kształcenia na uzupełniających studiach magisterskich w zakresie filologii polskiej. Absolwent licencjackich studiów zawodowych - specjalizacja z komunikacją medialną jest przygotowany do pracy w mediach: w redakcjach czasopism, wydawnictw, w rozgłośniach radiowych i stacjach telewizyjnych. Wiedza z zakresu przedmiotów specjalnościowych i specjalizacyjnych oraz praktyki studenckie umożliwiają mu wykonywanie obowiązków związanych z komunikacją społeczną, np. rzecznika prasowego, w dziedzinie reklamy, promocji, w instytucjach zajmujących się edukacją medialną. Absolwent może kontynuować proces kształcenia na uzupełniających studiach magisterskich w zakresie filologii polskiej, a po uzyskaniu dodatkowo przygotowania pedagogicznego (drogą studiów podyplomowych lub poprzez ukończenie kursu kwalififikacyjnego w placówce doskonalenia nauczycieli) zdobędzie kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela języka polskiego.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Język polski

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia polska jest dyplom ukończenia studiów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • KOMUNIKACJA MEDIALNA I SPOŁECZNA Stopień: I REKRUTACJA

  Absolwent studiów na kierunku komunikacja medialna i społeczna jest przygotowany do pracy w charakterze dziennikarza lub specjalisty w dziedzinie komunikacji medialnej oraz społecznej. Posluguje się najnowocześniejszymi technologiami w zakresie dziennikarstwa i mediów. Posiada wiedzę o współczesnym świecie i praktyczne umiejętności komunikacyjne. Kompetencje absolwenta zostaną poszerzone o wiedzę i umiejętności uzyskane w ramach dwóch modułów obieralnych: dziennikarstwo i nowe media. Absolwent osiągnie kompetencje pozwalające na podjęcie pracy w: redakcjach radiowych, prasowych, telewizyjnych i internetowych, agencjach public relations, agencjach reklamowych, komórkach PR jednostek administarcyjnych, instytucjach samorządów lokalnych, jednostkach samorządowych i urzędach (np. w działach komunikacji z otoczeniem, promocji), działach promocji i marketingu podmiotów gospodarczych, biurach rzecznika prasowego, biurach poselskich i sztabach wyborczych, organizacjach non-profit, instytucjach kultury, show-biznesie. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia oraz działania w sposób autonomiczny na rzecz ciągłego dokształcania się i doskonalenia zawodowego.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Komunikacja medialna i społeczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

 • LINGWISTYKA STOSOWANA Stopień: I REKRUTACJA

  Kierunek lingwistyka stosowana ma na celu biegłe opanowanie dwóch języków i przygotowanie absolwentów do pracy w charakterze tłumacza, jak też osoby odpowiedzialnej za prowadzenie korespondencji zawodowej w dwóch językach obcych.  Tak przygotowani absolwenci znajdują zatrudnienie w szeroko pojętym sektorze kultury i mediów (doradca ds. Public Relations, doradca ds. rynku mediów, pracownik agencji reklamowych, marketingowych, portali internetowych, turystyki oraz instytucji państwowych i społeczno-kulturowych zajmujących się upowszechnianiem kultury krajów anglo- i rosyjskojęzycznych, rzecznik prasowy). Są oni specjalistami do spraw komunikacji zawodowej w zakresie języka biznesu oraz managementu językowego, asystentami językowymi, referentami zajmujący się prowadzeniem dokumentacji firmy lub instytucji w dwóch językach obcych, analizą tekstów, organizacją przedsięwzięć (spotkania, sympozja, konferencje prasowe), prowadzeniem stron internetowych.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Lingwistyka stosowana brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język angielski lub niemiecki w zalezności od specjalizacji

   

  Dowiedz się więcej

 • PEDAGOGIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gorzów Wielkopolski - kierunek Pedagogika
  Przedmioty kształcenia ogólnego: język obcy, wychowanie fizyczne, ochrona własności intelektualnej, technologie informacyjne, emisja głosu i ergonomia, kultura języka polskiego, biomedyczne podstawy rozwoju, wybrane zagadnienia z filozofii z elementami etyki, socjologia ogólna, socjologia edukacji, wprowadzenie do psychologii, psychologia rozwojowa i osobowości, pedagogika ogólna, bezpieczeństwo i higiena pracy.
  Przedmioty kierunkowe: media w edukacji, historia myśli pedagogicznej, teoretyczne podstawy wychowania, dydaktyka ogólna, pedagogika społeczna, elementy pedagogiki specjalnej, diagnoza i terapia pedagogiczna, edukacja regionalna i międzykulturowa.
  Absolwent jest przygotowany do pracy w: szkolnictwie (przedszkolach i szkołach), w placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach specjalistycznych, ośrodkach pomocy społecznej, palcówkach służby zdrowia, a także w instytucjach profilaktyki społecznej i w wymiarze sprawiedliwości.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Język polski

   

  Dowiedz się więcej

   


   

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pedagogika jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia.
   
   

   

 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Kandydaci przyjmowani są na kierunek studiów na podstawie konkursu świadectw dojrzałości pod warunkiem uzyskania zgody MNiSW na jego prowadzenie.

   

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Język polski

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)