• FILOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gorzów Wielkopolski - kierunek Filologia
  Specjalność - język angielski, język angielski od podstaw. Absolwent specjalności uzyskuje tytuł licencjata. Posiada wiedzę o języku, literaturze i kulturze krajów angielskiego obszaru językowego oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych. Legitymuje się znajomością języka angielskiego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu O Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Posiada interdyscyplinarne kompetencje, umie rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje, a także uczestniczyć w pracy zespołowej. Absolwent posiada kompetencje do pracy w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury, jak również do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i szkole podstawowej – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli). Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
  Specjalność - język niemiecki, język niemiecki od podstaw. Absolwent specjalności uzyskuje tytuł licencjata. Po I roku studiów studenci mają możliwość wyboru specjalizacji nauczycielskiej ze specjalnością dodatkową pedagogika wczesnoszkolna lub specjalizacji nienauczycielskiej – translatorskiej. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności językowe, metodyczne i dydaktyczne pozwalające na prowadzenie zajęć lekcyjnych zgodnie z nowoczesnymi zasadami. Uzyskuje teoretyczną wiedzę w zakresie teorii i psychologii uczenia się i nauczania języka niemieckiego, literatury, językoznawstwa, wiedzy o kulturze i religioznawstwa krajów niemieckiego obszaru językowego. Absolwent posiada kompetencje do pracy w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury, jak również do nauczania języka niemieckiego w szkole – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli). Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • W zależności od specjalności: język angielski lub język niemiecki

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia.
   
   
   

   

 • FILOLOGIA POLSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gorzów Wielkopolski - kierunek Filologia polska
  Absolwent licencjackich studiów zawodowych ze specjalizacją nauczycielską jest przygotowany do zajmowania stanowiska nauczyciela języka polskiego w szkole podstawowej i w gimnazjum, a także do pracy w bibliotece. Przedmioty specjalizacyjne w ramach obu specjalności oraz praktyki zawodowe stanowią dobrą podstawę do właściwego, rzetelnego wywiązywania się z obowiązków nauczyciela przedmiotu, pedagoga, wychowawcy czy bibliotekarza. Absolwent może kontynuować proces kształcenia na uzupełniających studiach magisterskich w zakresie filologii polskiej. Absolwent licencjackich studiów zawodowych - specjalizacja z komunikacją medialną jest przygotowany do pracy w mediach: w redakcjach czasopism, wydawnictw, w rozgłośniach radiowych i stacjach telewizyjnych. Wiedza z zakresu przedmiotów specjalnościowych i specjalizacyjnych oraz praktyki studenckie umożliwiają mu wykonywanie obowiązków związanych z komunikacją społeczną, np. rzecznika prasowego, w dziedzinie reklamy, promocji, w instytucjach zajmujących się edukacją medialną. Absolwent może kontynuować proces kształcenia na uzupełniających studiach magisterskich w zakresie filologii polskiej, a po uzyskaniu dodatkowo przygotowania pedagogicznego (drogą studiów podyplomowych lub poprzez ukończenie kursu kwalififikacyjnego w placówce doskonalenia nauczycieli) zdobędzie kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela języka polskiego.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Język polski

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia polska jest dyplom ukończenia studiów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • KOMUNIKACJA MEDIALNA I SPOŁECZNA Stopień: I REKRUTACJA

  Absolwent studiów na kierunku komunikacja medialna i społeczna jest przygotowany do pracy w charakterze dziennikarza lub specjalisty w dziedzinie komunikacji medialnej oraz społecznej. Posluguje się najnowocześniejszymi technologiami w zakresie dziennikarstwa i mediów. Posiada wiedzę o współczesnym świecie i praktyczne umiejętności komunikacyjne. Kompetencje absolwenta zostaną poszerzone o wiedzę i umiejętności uzyskane w ramach dwóch modułów obieralnych: dziennikarstwo i nowe media. Absolwent osiągnie kompetencje pozwalające na podjęcie pracy w: redakcjach radiowych, prasowych, telewizyjnych i internetowych, agencjach public relations, agencjach reklamowych, komórkach PR jednostek administarcyjnych, instytucjach samorządów lokalnych, jednostkach samorządowych i urzędach (np. w działach komunikacji z otoczeniem, promocji), działach promocji i marketingu podmiotów gospodarczych, biurach rzecznika prasowego, biurach poselskich i sztabach wyborczych, organizacjach non-profit, instytucjach kultury, show-biznesie. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia oraz działania w sposób autonomiczny na rzecz ciągłego dokształcania się i doskonalenia zawodowego.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Komunikacja medialna i społeczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

 • KULTUROZNAWSTWO Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Gorzów Wielkopolski - kierunek Kulturoznawstwo
  Studia kulturoznawcze kształcą absolwenta potrafiącego dostrzegać kulturowy i społeczny kontekst różnorodnych sytuacji społecznych, zarówno współcześnie, jak i w przeszłości. Absolwent tego typu studiów uzyskuje metodologiczne i antropologiczne podstawy do refleksji o człowieku i interpretacji zjawisk kulturowych. Absolwent otrzymuje szerokie wykształcenie humanistyczne, na które składają się: wiedza z przedmiotów teoretycznych (np. antropologia kultury, teoria kultury, estetyka, filozofia), historycznych (historia kultury, kultura tradycyjna, historia sztuki, filmu), a także praktyczne umiejętności związane z organizacją kultury (aspekty prawne, animacja kultury). Wykształcenie kulturoznawcze daje możliwość pełnienia wielu funkcji zawodowych i społecznych: animator kultury, menadżer, lider życia kulturalnego, pośrednik między grupami etnicznymi i społecznymi – mniejszości i subkultury). Absolwent nabywa umiejętności do pracy w różnych placówkach kultury, redakcjach, centrach badań opinii publicznej oraz agencjach reklamowych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kulturoznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Język polski

   

  Dowiedz się więcej

   

 • LINGWISTYKA STOSOWANA Stopień: I REKRUTACJA

  Kierunek lingwistyka stosowana ma na celu biegłe opanowanie dwóch języków i przygotowanie absolwentów do pracy w charakterze tłumacza, jak też osoby odpowiedzialnej za prowadzenie korespondencji zawodowej w dwóch językach obcych.  Tak przygotowani absolwenci znajdują zatrudnienie w szeroko pojętym sektorze kultury i mediów (doradca ds. Public Relations, doradca ds. rynku mediów, pracownik agencji reklamowych, marketingowych, portali internetowych, turystyki oraz instytucji państwowych i społeczno-kulturowych zajmujących się upowszechnianiem kultury krajów anglo- i rosyjskojęzycznych, rzecznik prasowy). Są oni specjalistami do spraw komunikacji zawodowej w zakresie języka biznesu oraz managementu językowego, asystentami językowymi, referentami zajmujący się prowadzeniem dokumentacji firmy lub instytucji w dwóch językach obcych, analizą tekstów, organizacją przedsięwzięć (spotkania, sympozja, konferencje prasowe), prowadzeniem stron internetowych.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Lingwistyka stosowana brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język angielski
  • Język niemiecki

   

  Dowiedz się więcej

 • PEDAGOGIKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Gorzów Wielkopolski - kierunek Pedagogika
  Przedmioty kształcenia ogólnego: język obcy, wychowanie fizyczne, ochrona własności intelektualnej, technologie informacyjne, emisja głosu i ergonomia, kultura języka polskiego, biomedyczne podstawy rozwoju, wybrane zagadnienia z filozofii z elementami etyki, socjologia ogólna, socjologia edukacji, wprowadzenie do psychologii, psychologia rozwojowa i osobowości, pedagogika ogólna, bezpieczeństwo i higiena pracy.
  Przedmioty kierunkowe: media w edukacji, historia myśli pedagogicznej, teoretyczne podstawy wychowania, dydaktyka ogólna, pedagogika społeczna, elementy pedagogiki specjalnej, diagnoza i terapia pedagogiczna, edukacja regionalna i międzykulturowa.
  Absolwent jest przygotowany do pracy w: szkolnictwie (przedszkolach i szkołach), w placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach specjalistycznych, ośrodkach pomocy społecznej, palcówkach służby zdrowia, a także w instytucjach profilaktyki społecznej i w wymiarze sprawiedliwości.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Język polski

   

  Dowiedz się więcej

   

 • TURYSTYKA I REKREACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gorzów Wielkopolski - kierunek Turystyka i rekreacja
  Przedmioty kształcenia ogólnego: języki obce, wychowanie fizyczne, technologia informacyjna, socjologia, etyka i kultura zawodowa, ergonomia, bezpieczeń­stwo i higiena pracy, ochrona własności intelektualnej.
  Przedmioty kształcenia podstawowego: historia architektury i sztuki, fizjolo­gia człowieka, psychologia, ekologia z ochroną środowiska, prawo, ekonomia, zarządzanie, marketing, metody badań statystycznych.
  Przedmioty do wyboru: pilotaż i przewodnictwo, organizacja i obsługa rekrea­cji, organizacja i obsługa turystyki kwalifikowanej, specjalizacja instruktorska, seminarium dyplomowe, wykład fakultatywny, praktyka.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Język polski

   

  Dowiedz się więcej

   


   

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia.
   
   
   

   

 • ZDROWIE PUBLICZNE Stopień: I REKRUTACJA

  Absolwent kierunku zdrowie publiczne posiada umiejętności umożliwiające mu podjęcie pracy na stanowiskach wykonawczych w programach ochrony zdrowia, promocji zdrowia, profilaktyki, w jednostkach administracyjnych opieki zdrowotnej, inspekcji sanitarnej i jednostkach świadczących usługi zdrowotne. Absolwent posiada umiejętności przydatne w procesie definiowania i rozwiązywania problemów zdrowotnych na poziomie populacji. Zna zagadnienia dotyczące genezy, przedmiotu i zakresu zdrowia publicznego jako dyscypliny naukowej i działalności praktycznej. Umie analizować uwarunkowania sytuacji epidemiologicznej w aspekcie procesów społecznych i demograficznych. Zna rolę czynników warunkujących zdrowie, zwłaszcza związanych ze stylem życia i zachowaniami zdrowotnymi. Wykazuje znajomość podstaw teoretycznych i metodologicznych budowy strategii programów zdrowotnych i społecznych. Posiada wiedzę na temat aspektów organizacyjnych, ekonomicznych i prawnych funkcjonowania polskiego systemu opieki zdrowotnej. Posiada umiejętności inicjowania oraz udziału w tworzeniu i wdrażaniu lokalnych projektów i działań w obszarze ochrony zdrowia publicznego.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zdrowie publiczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, wiedza o społeczeństwie, chemia lub inny przedmiot

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)