Uniwersytet Zielonogórski

Wydział Nauk Społecznych UZ

al. Wojska Polskiego 69

65-762 Zielona Góra

tel./fax: (068) 328 31 76

e-mail: dziekanat@wnps.uz.zgora.pl

www.wpps.uz.zgora.pl

Wydział Nauk Społecznych UZ

Uniwersytet Zielonogórski

al. Wojska Polskiego 69

65-762 Zielona Góra

tel./fax: (068) 328 31 76

e-mail: dziekanat@wnps.uz.zgora.pl

www.wpps.uz.zgora.pl

 • ANIMACJA KULTURY I TWÓRCZEJ AKTYWNOŚCI W SIECI

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Studia w Zielonej Górze - Uniwersytet Zielonogórski - kierunek studiów animacja kultury i twórczej aktywnosci w sieci

  Są to innowacyjne i nowatorskie studia I stopnia kształcące profesjonalnych animatorów kultury, organizujących i prowadzących działalność kulturalną i edukacyjną w różnych obszarach życia społecznego, w tym również z wykorzystaniem nowych mediów i technologii cyfrowych w animowaniu twórczej aktywności w Sieci.

  Program studiów obejmuje między innymi zajęcia z podstaw i wybranych zagadnień filozofii i etyki, socjologii, psychologii, historii kultury i sztuki, teorii kultury i animacji, edukacji kulturalnej, komunikowania społecznego, jak też szereg zajęć z zakresu problematyki nowych mediów i technologii informacyjnych, zarządzania komputerami i siecią internetową, projektowania stron internetowych, grafiki komputerowej, wykorzystania narzędzi cyfrowych w pracy animatora kultury, metodyki pracy animacyjnej i działań twórczych, arteterapii w animacji kultury, organizowania zajęć wolnoczasowych, przygotowywania projektów animacyjnych, pozyskiwania dotacji w kulturze i edukacji, promocji i reklamy w kulturze itp.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku animacja kultury i twórczej aktywności w sieci brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  dowolny przedmiot, język obcy, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI POLITYCZNE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Zielonej Górze - Uniwersytet Zielonogórski - kierunek studiów międzynarodowe stosunki polityczne

  Studia przygotowują do funkcjonowania we współczesnym świecie. Po ukończeniu studiów zdobędziesz wiedzę z ekonomii, polityczno-prawnych mechanizmów funkcjonowania państwa oraz zasad prowadzenia jego polityk sektorowych, będziesz uczył się dwóch języków obcych, poznasz uwarunkowania polityczne, gospodarcze i kulturalno-religijne innych państw, dzięki czemu będziesz mieć kompetencje do wchodzenia w relacje z przedsiębiorstwami, instytucjami i organizacjami, które powstały na ich terenie.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku międzynarodowe stosunki polityczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  filozofia, geografia, historia, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PEDAGOGIKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Studia w Zielonej Górze - Uniwersytet Zielonogórski - kierunek studiów pedagogika

  Celem kształcenia na studiach pierwszego stopnia na kierunku pedagogika jest przygotowanie absolwentów do wykonywania zawodu pedagoga poprzez wyposażenie go w wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do pracy z ludźmi w różnych środowiskach społecznych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.

  W zależności od wybranej specjalności absolwent kierunku pedagogika posiada poszerzoną wiedzę, umiejętności praktyczne i kompetencje w zakresie: logopedii, pracy opiekuńczo-wychowawczej, profilaktyki niedostosowania społecznego, poradnictwa oraz resocjalizacji.

  Absolwenci, zależne od wybranej specjalności, są przygotowani do pracy w: szkolnictwie i innych placówkach oświatowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w systemie pomocy społecznej, poradniach specjalistycznych, służbie zdrowia, a także w instytucjach pomocy i profilaktyki społecznej, służbach mundurowych oraz wymiarze sprawiedliwości.

  Absolwenci mogą kontynuować naukę na dwuletnich studiach drugiego stopnia. Po ich ukończeniu uzyskują pełne kwalifikacje wymagane do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie z obowiązującym standardem kształcenia

  Opisy poszczególnych specjalności umieszczone poniżej nie są równoważne z uprawnieniami do wykonywania zawodu, które określają ustawy branżowe.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Logopedia i terapia pedagogiczna
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka
  • Poradnictwo i socjoterapia

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Animacja kultury z profilem artystycznym – teatr
  • Logopedia
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka
  • Pomoc społeczna i socjoterapia
  • Resocjalizacja z terapią specjalistyczną

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Logopedia i terapia pedagogiczna
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka
  • Poradnictwo i socjoterapia

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Animacja kultury z profilem artystycznym – teatr
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka
  • Pomoc społeczna i socjoterapia
  • Resocjalizacja z terapią specjalistyczną

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy, język polski, przedmiot dodatkowy

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kandydaci przyjmowani są według kolejności na liście rankingowej, sporządzonej na podstawie punktacji za: przeliczony wynik ukończenia studiów wpisany do dyplomu, zgodność albo pokrewieństwo kierunku ukończonych studiów z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat 5 lat
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia w Zielonej Górze - Uniwersytet Zielonogórski - kierunek studiów pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

  Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest kierunkiem o profilu ogólnoakademickim, a oferta skierowana jest do osób, które są zainteresowane przygotowaniem do wykonywania zawodu nauczyciela w placówkach edukacyjnych takich jak przedszkole i szkoła podstawowa (klasy I-III).

  Studia dają możliwość uzyskania wysokich kwalifikacji zawodowych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 2 sierpnia 2019 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz przygotowują do prowadzenia badań pedagogicznych i pracy naukowej w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Trwają 5 lat (10 semestrów).

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  dowolny przedmiot, język obcy, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PEDAGOGIKA SPECJALNA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat 5 lat
  tytuł zawodowy: magister magister
  Studia w Zielonej Górze - Uniwersytet Zielonogórski - kierunek studiów pedagogika specjalna

  Absolwent kierunku pedagogika specjalna, w zależności od wybranej specjalności, zdobędzie kwalifikacje do wykonywania zawodu pedagoga specjalnego. Absolwent pedagogiki specjalnej będzie mógł ubiegać się o pracę pedagoga specjalnego w:

  • poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
  • przedszkolach, szkołach ogólnodostępnych oraz z oddziałami integracyjnymi
  • szkołach specjalnych,
  • specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych,
  • specjalnych ośrodkach wychowawczych,
  • ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych,
  • fundacjach i stowarzyszeniach dla osób z chorobami przewlekłymi oraz z niepełnosprawnością, realizujących działania edukacyjno-opiekuńczo-terapeutyczne,
  • jednostkach opiekuńczo-wychowawczych zorganizowanych w podmiotach leczniczych (sanatoria, szpitale, ośrodki lecznicze),
  • warsztatach terapii zajęciowej,
  • domach dziennego pobytu dla osób chorych i niepełnosprawnych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
  • Pedagogika leczniczo-terapeutyczna
  • Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

  Studia jednolite magisterskie niestacjonarne

  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
  • Pedagogika leczniczo-terapeutyczna
  • Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku pedagogika specjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  dowolny przedmiot, język obcy, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • POLITOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Student uzyskuje wiedzę dotyczącą funkcjonowania sfery polityki, umożliwiającą rozumienie dynamiki zmian politycznych i strategii decyzyjnych. Dzięki studiom analizuje postawy i zachowania uczestników procesów politycznych oraz ich wzajemne relacje i interakcje z innymi podmiotami życia społecznego. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na dokonywanie samodzielnych oraz pogłębionych analiz i syntez procesów zachodzących w życiu społecznym.

  Potrafi kompetentnie i zgodnie z zasadami etyki kierować zespołami ludzkimi. Potrafi podejmować decyzje polityczne. Jest przygotowany do samodzielnej pracy w administracji rządowej i samorządowej, organach partii politycznych, organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych, a także w mediach.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Polityka bezpieczeństwa i wojskowości
  • Służby specjalne w świecie współczesnym
  • Zarządzanie i administracja samorządową

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Polityka bezpieczeństwa
  • Management w sektorze publicznym
  • Marketing i pr polityczny

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku politologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  filozofia, geografia, historia, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kandydaci przyjmowani są według kolejności na liście rankingowej, sporządzonej na podstawie punktacji za: przeliczony wynik ukończenia studiów wpisany do dyplomu; zgodność albo pokrewieństwo kierunku ukończonych studiów z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PRACA SOCJALNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Studia w Zielonej Górze - Uniwersytet Zielonogórski - kierunek studiów praca socjalna

  Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku praca socjalna uzyskuje kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego. Posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do rozwiązywania problemów jednostek i grup znajdujących się w trudnych warunkach życiowych m.in.: ubóstwa, sieroctwa, przemocy w rodzinie, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, starości, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizmu, narkomanii, przestępczości, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, migracji oraz uchodźstwa.

  Podejmując studia na kierunku praca socjalna nauczysz się:

  • Współpracy w grupie i tworzenia zespołów złożonych z różnych specjalistów
  • Słuchania i rozmawiania z ludźmi o ich codziennych troskach i problemach
  • Budowania wsparcia środowiskowego w otoczeniu ludzi potrzebujących pomocy w zaspakajaniu ich potrzeb materialnych, zdrowotnych, bytowych, psychologicznych i społeczno-kulturowych
  • Inicjowania zmian w środowisku lokalnym
  • Rozpoznawania i trafnego interpretowania sytuacji trudnych
  • Rozpoznawania mocnych stron osób i zasobów środowiska
  • Projektowania i prowadzenia pomocy osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku praca socjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy, język polski, przedmiot dodatkowy

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kandydaci przyjmowani są według kolejności na liście rankingowej, sporządzonej na podstawie punktacji za: przeliczony wynik ukończenia studiów wpisany do dyplomu; zgodność albo pokrewieństwo kierunku ukończonych studiów z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PROJEKTOWANIE SPOŁECZNE

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Zielonej Górze - Uniwersytet Zielonogórski - kierunek studiów projektowanie społeczne

  Kierunek projektowanie społeczne jest efektem wieloletniego doświadczenia i współpracy pracowników Instytutu Socjologii UZ z przedstawicielami instytucji społecznych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw prywatnych. Założenia kierunku powstały w odpowiedzi na potrzeby dotyczące przygotowania specjalistów, którzy:

  • posiadają kompetencje w zakresie programowania strategicznego, zarządzania strategicznego i zarządzania publicznego,
  • projektują krótkoterminowe i długoterminowe strategie,
  • potrafią budować dokumenty strategiczne, znają techniki analiz strategicznych, instrumenty wspierające działania programowe i funkcjonowanie partnerstw w realizacji działań strategicznych,
  • zarządzają projektami strategicznymi,
  • potrafią organizować proces diagnozy i zarządzać nim,
  • potrafią identyfikować, planować, uruchamiać, prowadzić i zamykać prace projektowe,
  • potrafią dostarczać oczekiwaną wartość interesariuszom projektu.
  • utrzymują relacje z otoczeniem poprzez pozyskiwanie interesariuszy oraz współpracę z nimi,
  • projektują i wdrażają interwencje społeczne służące wzmocnieniu spójności w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej
  • posiadają kompleksową wiedzę nt. sektora usług społecznych oraz instytucjonalnych, programowych i indywidualnych form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,
  • posiadają specjalistyczną wiedzę na temat instytucji i programów wspierających społeczności lokalne i regionalne w Polsce w kontekście aktualnych wyzwań i barier rozwoju lokalnego i regionalnego,
  • potrafią pełnić różnorodne role w zespołach projektowych: jako uczestnicy, organizatorzy, menedżerowie i ewaluatorzy,
  • koordynują, planują i realizują działania angażujące społeczności,
  • potrafią planować i prowadzić konsultacje społeczne,
  • potrafią inicjować, utrzymywać i rozwijać sieci społeczne,
  • potrafią funkcjonować w zespołach wirtualnych, rozumieją procesy decydujące o efektywności ich pracy i skutecznej komunikacji.

  Absolwenci projektowania społecznego będą więc ważnymi uczestnikami i twórcami procesów realizowanych zarówno przez instytucje publiczne i organizacje społeczne, jak i przedsiębiorstwa prywatne oraz społeczne. W działaniach swoich organizacji będą mogli uczestniczyć zarówno jako członkowie zespołów projektowych, jak i ich liderzy.

  Studenci projektowania społecznego mogą dostosować ścieżkę kształcenia do swoich zainteresowań dzięki oferowanym modułom: projektowanie społecznościowe i projektowanie biznesowe. Ważną zaletą kierunku jest jego praktyczny charakter. Dotyczy to zarówno proponowanych przedmiotów, jak i kontaktu z nauczycielami-praktykami oraz przedstawicielami instytucji i organizacji współpracujących z Instytutem Socjologii.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Kandydaci przyjmowani są według kolejności na liście rankingowej, sporządzonej na podstawie punktacji za: przeliczony wynik ukończenia studiów wpisany do dyplomu, zgodność albo pokrewieństwo kierunku ukończonych studiów z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PSYCHOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat
  tytuł zawodowy: magister
  Studia w Zielonej Górze - Uniwersytet Zielonogórski - kierunek studiów psychologia

  Absolwent psychologii dysponuje rzetelnym przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym zorientowanym na konkretną specjalność psychologiczną. Posiada umiejętności prowadzenia badań, dostrzegania oraz samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu wybranej specjalności. Jest przygotowany do działalności prospołecznej, samodoskonalenia oraz podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

  Absolwent jest przygotowany do aktywności w różnych obszarach działań psychologicznych oraz do pracy w różnych placówkach zgodnie z wybraną specjalnością.

  Absolwenci psychologii uzyskują gruntowną wiedzę obejmującą podstawowe działy psychologii i szczegółową wiedzy specjalistyczną w zakresie co najmniej jednej, wybranej przez studenta specjalności, kształcenie gotowości studiujących do ciągłego samokształcenia, kształcenie umiejętności diagnozowania problemów psychologicznych u jednostek i grup w środowiskach ich życia przy zastosowaniu odpowiednich metod, narzędzi i technik diagnostycznych, kształcenie w zakresie formułowania prostych narzędzi diagnostycznych na potrzeby praktyki psychologicznej oraz umiejętności analizowania ich wyników, kształcenie podstawowych umiejętności stawiania hipotez, planowania i prowadzenia badań naukowych, wprowadzenie do wymagań wynikających ze standardów etycznych zawartych w Kodeksie Etycznym Psychologa i innych stosowanych dokumentach.

  W efekcie absolwent jest przygotowany teoretycznie i praktycznie do samodzielnego i zespołowego prowadzenia działań badawczych, diagnostycznych i do udzielania pomocy psychologicznej w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w różnych obszarach życia jednostki i grup społecznych. W zależności od ukończonej specjalności student zna podstawy teoretyczne wybranej dziedziny psychologii stosowanej, potrafi krytycznie odnieść się do badań klasycznych i współczesnych oraz ma podstawowe umiejętności diagnostyczne, a także umiejętności pomagania w wybranym przez siebie obszarze wiedzy stosowanej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Psychologia edukacyjna i wychowawcza
  • Psychologia kliniczna
  • Psychologia pracy, organizacji i zarządzania
  • Psychoseksuologia

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku psychologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, fizyka, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • RESOCJALIZACJA Z KRYMINOLOGIĄ

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Studia w Zielonej Górze - Uniwersytet Zielonogórski - kierunek studiów resocjalizacja z kryminologią

  Absolwent jest przygotowany do pracy z osobami wymagającymi specjalnego oddziaływania resocjalizacyjnego zarówno w środowisku otwartym, jak i w izolacji. Kompetencje uzyskane podczas studiów predysponują go do pracy w charakterze kuratora sądowego, jako wychowawcy w zakładach poprawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych czy w zakładach karnych i aresztach śledczych.

  Absolwent kierunku resocjalizacja z kryminologią to przyszły specjalista w działalności związanej z profilaktyką i terapią uzależnień. Kompleksowa wiedza z zakresu kryminologii wsparta wiadomościami z kryminalistyki powodują, że absolwent kierunku znajdzie zatrudnienie w Policji, a także w służbach zajmujących się sprawami bezpieczeństwa i porządku publicznego wymagających specjalnej wiedzy i kompetencji.

  Ponadto w toku studiów absolwent uzyska kwalifikacje pedagogiczne, co wzmocni jego pozycję na rynku pracy poprzez możliwość zatrudnienia w placówkach oświatowych, szczególnie w zakresie diagnozowania i pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym.

  To studia dla tych, którzy:

  – interesują się motywami, którymi kieruje się przestępca lub też tym, dlaczego niektórzy ludzie nie potrafiąc poradzić sobie z codziennymi trudnościami stosują przemoc, sięgają po narkotyki i alkohol;

  – chcą nauczyć się identyfikować osoby naruszające normy prawa karnego, ich motywacje i przestępczy styl życia oraz poznać sposoby pracy z nimi, gdy trafią do placówek resocjalizacyjnych.

  U nas zdobędziesz kompleksową wiedzę na temat przejawów niedostosowania społecznego oraz różnych form uzależnień. Nauczymy Cię jak zapobiegać takim problemom.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku resocjalizacja z kryminologią brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  dowolny przedmiot, język obcy, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • SOCJOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Zielonej Górze - Uniwersytet Zielonogórski - kierunek studiów socjologia
  Student uzyskuje wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie prowadzenia badań socjologicznych, posługiwania się metodologią badań oraz znajomości teorii socjologicznych. Umiejętności te pozwalają mu podjąć zatrudnienie w instytucjach i firmach zajmujących się doradztwem i consultingiem oraz działach HR; ośrodkach badań marketingowych oraz jako specjalista w zakresie social relation, profilaktyki i resocjalizacji i pracy z rodziną, w ośrodkach badania opinii społecznej oraz w instytucjach administracji państwowej różnych szczebli.
  Student zdobywa również kompetencje społeczne ułatwiające samodzielne i odpowiedzialne działanie na rynku pracy, organizowanie pracy zespołowej i wykonywanie zadań zawodowych zgodnie z zasadami etyki. Absolwenci mogą kontynuować edukację na innych kierunkach z dziedzin nauk humanistycznych i społecznych oraz, zgodnie ideą procesu bolońskiego, w każdej innej dziedzinie, którą wybiorą jeśli tylko wymagania wstępne odnośnie nabytych efektów kształcenia zostaną spełnione.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Społeczne wymiary esportu
  • Badania społeczne w praktyce
  • Organizacja społeczności lokalnych

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Komunikacja społeczna
  • Badania i analityka społeczna w it

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku socjologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy, język polski, przedmiot dodatkowy

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kandydaci przyjmowani są według kolejności na liście rankingowej, sporządzonej na podstawie punktacji za: przeliczony wynik ukończenia studiów wpisany do dyplomu, zgodność albo pokrewieństwo kierunku ukończonych studiów z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Zielonogórski.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (4)

Alan Ocena odpowiedz

Psychologia tutaj jest na super poziomie. Wykładowcy zawsze służą pomocą oraz chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami, co jest bardzo cenne.

Adam Ocena odpowiedz

Przemoc w rodzinie, bezrobocie, ubóstwo... W liceum postanowiłem, że będę studiował pracę socjalną, ponieważ chcę pomagać ludziom przezwyciężać ich trudności życiowe, a przecież jest ich tak wiele, czasem za dużo.

Kinga Ocena odpowiedz

Nie zamieniłabym tych studiów na żadne inne. Odkąd pamiętam chciałam być psychologiem, bo chciałam pomagać ludziom, w każdym wieku. Tutaj, na wydziale poznaję tę dziedzinę od środka i w najmniejszych szczegółach. Czy polecam? Oczywiście, że tak.

Martyna Ocena odpowiedz

To są studia nie tylko dla tych, którzy chcą się uczyć i jak najwięcej dowiedzieć o człowieku. To studia dla ludzi wrażliwych, chcących zrozumieć różne zachowania, a także wiedzieć skąd one się biorą. To także studia dla tych, którzy patrzą na drugiego człowieka jak na jednostkę. Czy są łatwe? Nie. Ale nic co łatwe nie przynosi satysfakcji.