Uniwersytet Zielonogórski

Wydział Humanistyczny UZ

al. Wojska Polskiego 69

65-762 Zielona Góra

tel.  (068) 328 32 79

e-mail: Sekretariat@wh.uz.zgora.pl

http://www.wh.uz.zgora.pl/

Wydział Humanistyczny UZ

Uniwersytet Zielonogórski

al. Wojska Polskiego 69

65-762 Zielona Góra

tel.  (068) 328 32 79

e-mail: Sekretariat@wh.uz.zgora.pl

http://www.wh.uz.zgora.pl/

 • COACHING I DORADZTWO FILOZOFICZNE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat
  Studia w Zielonej Górze - Uniwersytet Zielonogórski - kierunek studiów coaching i doradztwo filozoficzne

  Absolwent studiów I stopnia na kierunku coaching i doradztwo filozoficzne jest wyposażony w wiedzę ogólnohumanistyczną, psychologiczną i filozoficzną, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu filozofii praktycznej oraz w umiejętności pozwalające na zastosowanie wiedzy w sytuacjach problemowych.

  Studia przygotowują absolwenta do realizacji zadań związanych z działalnością coachingową, doradczą i szkoleniową, z wykorzystaniem narzędzi analizy filozoficznej i metod mających swe źródła w tradycji filozoficznej. Program przewiduje w toku studiów zapoznanie studentów z tradycyjnymi i współczesnymi nurtami filozofii praktycznej, szczególnie z nowoczesnymi filozoficznymi podejściami do wspierania rozwoju człowieka i organizacji, takimi jak np. philosophical consulting, philosophical counseling, logic-based therapy czy existential counseling.

  Absolwenci kierunku będą mogli podjąć pracę między innymi jako: doradcy filozoficzni; coachowie kariery; coachowie rozwoju osobistego; coachowie biznesu; pracownicy działu HR; audytorzy etyczni; specjalista do spraw kultury firmy.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku coaching i doradztwo filozoficzne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Zielonej Górze - Uniwersytet Zielonogórski - kierunek studiów dziennikarstwo i komunikacja społeczna

  Absolwenci kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna wyposażeni są w wiedzę i umiejętności umożliwiające wykonywanie pracy zawodowej dziennikarza w lokalnych, środowiskowych i ogólnopolskich mediach masowych: prasie, radiu, telewizji, Internecie. Ponadto są przygotowani do wykonywania zawodów związanych z szeroko rozumianą komunikacją społeczną (np. w charakterze rzecznika prasowego czy specjalisty ds. kontaktów z mediami).

  Zakres wykształcenia absolwenta poszerza się w istotny sposób dzięki uczestnictwu w zajęciach specjalnościowych (w ramach specjalności broker informacji bądź pisanie kreatywne), umożliwiających wykonywanie zawodów związanych z organizacją i zarządzaniem informacją (np. specjalisty ds. klasyfikowania i indeksowania informacji), pracą w ośrodkach i centrach informacji, pracowniach bibliograficznych, wydawnictwach, archiwach, firmach reklamowych i w infobrokerskiej obsłudze biznesu.

  Absolwent otrzymuje kwalifikacje w zakresie: pracy w zespole i kreowania zespołem, respektowania różnych punktów widzenia w debacie publicznej i naukowej, argumentowania z wykorzystaniem własnej wiedzy i poglądów, rozumienia relacji między aktualnymi wydarzeniami a przeszłością, posługiwania się metodami analizy i interpretacji różnych wytworów kultury.

  Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu. Absolwenci przygotowani są do podjęcia studiów II stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna bądź na innych kierunkach pokrewnych (w tym filologii polskiej).

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Broker informacji
  • Dziennikarstwo internetowe

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  filozofia, historia, język obcy nowożytny, język polski, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kandydaci przyjmowani są według kolejności na liście rankingowej, sporządzonej na podstawie punktacji za: przeliczony wynik ukończenia studiów wpisany do dyplomu, zgodność albo pokrewieństwo kierunku ukończonych studiów z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA ANGIELSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Studia w Zielonej Górze - Uniwersytet Zielonogórski - kierunek studiów filologia angielska
  Absolwent jest przygotowany do dalszego samodzielnego (samo)kształcenia oraz potrafi w razie potrzeby szybko uzyskać dodatkowe uprawnienia zawodowe lub przekwalifikować się. Ma on wykształcony nawyk ciągłej aktualizacji i nieustannego pogłębiania zdobytej wiedzy oraz integrowania jej z innymi dziedzinami.
  Jego postępowanie i zachowanie cechuje poszanowanie zasad etycznych, prawnych i ekonomicznych. Dotyczy to również otwartości i szacunku dla innych języków i kultur. Potrafi rozwiązywać problemy nie tylko zawodowe oraz gromadzić i przetwarzać potrzebne mu informacje, a także aktywnie uczestniczyć w życiu społeczno-kulturalnym. Na szczególne podkreślenie zasługują dobrze rozwinięte kompetencje społeczne, co jest warunkiem efektywnej pracy z ludźmi.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Nauczycielska

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Nauczycielska
  • Glottodydaktyczna
  • Translatoryka

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Nauczycielska

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Nauczycielska
  • Glottodydaktyczna
  • Translatoryka

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia angielska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język angielski, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kandydaci przyjmowani są według kolejności na liście rankingowej, sporządzonej na podstawie punktacji za: przeliczony wynik ukończenia studiów wpisany do dyplomu, zgodność albo pokrewieństwo kierunku ukończonych studiów z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA FRANCUSKA Z DRUGIM JĘZYKIEM ROMAŃSKIM

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat
  Studia w Zielonej Górze - Uniwersytet Zielonogórski - kierunek studiów filologia francuska z drugim językiem romańskim
  Absolwent studiów filologii francuskiej z drugim językiem romańskim ma bardzo dobrą znajomość języka francuskiego wspartą wiedzą z zakresu lingwistyki, literaturoznawstwa, historii i literatury Francji oraz kultury krajów frankofońskich. Potrafi zastosować nabyte sprawności językowe w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Jest przygotowany do samodzielnego uczenia się oraz systematycznego pogłębiania wiedzy i umiejętności językowych za pomocą nowoczesnych technologii informacyjnych.
  Dzięki prowadzonej na kierunku specjalizacji translatorskiej opanował niezbędną podstawową wiedzę oraz umiejętności z zakresu teorii i praktyki przekładu. Potrafi wykonywać różnego typu tłumaczenia pisemne oraz ustne, zarówno specjalistyczne jak i literackie, z języka ojczystego na język francuski i odwrotnie. Zajęcia specjalizacyjne wyposażyły go również w umiejętności praktyczne, takie jak sporządzanie dokumentów urzędowych oraz prowadzenie korespondencji formalnej i biznesowej w języku francuskim, zwiększając jego szanse zatrudnienia na rynku pracy.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia francuska z drugim językiem romańskim brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy nowożytny, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA GERMAŃSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Studia w Zielonej Górze - Uniwersytet Zielonogórski - kierunek studiów filologia germańska
  Absolwent/‑ka studiów pierwszego stopnia filologii germańskiej dysponuje znajomością języka niemieckiego zarówno w mowie, jak i w piśmie, zbliżoną do rodzimej. Odpowiada ona kompetencji komunikacyjnej na poziomie C1 biegłości Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment).
  Posiada on/ona nie tylko umiejętności, ale również wiedzę o języku niemieckim, literaturze, kulturze, realiach społeczno-politycznych, aktualnych dylematach, tradycjach i historii krajów niemieckiego obszaru językowego. Absolwent/‑ka przygotowany/‑a jest do dalszego (samo)kształcenia oraz potrafi w razie potrzeby szybko uzyskać dodatkowe uprawnienia zawodowe lub przekwalifikować się.
  Jego postępowanie i zachowanie cechuje poszanowanie zasad etycznych, prawnych i ekonomicznych. Dotyczy to również otwartości i szacunku dla innych języków i kultur. Potrafi on/ona nie tylko rozwiązywać problemy zawodowe oraz gromadzić i przetwarzać potrzebne mu informacje, ale także aktywnie uczestniczyć w życiu kulturalnym i społeczno-politycznym. Na szczególne podkreślenie zasługują dobrze rozwinięte kompetencje społeczne, warunkujące efektywną pracę z ludźmi.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Nauczycielska
  • Translatoryka
  • Język niemiecki w komunikacji zawodowej

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Nauczycielska
  • Kultura i media
  • Glottodydaktyczna

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Nauczycielska
  • Translatoryka
  • Język niemiecki w komunikacji zawodowej

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Nauczycielska
  • Kultura i media
  • Glottodydaktyczna

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia germańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język niemiecki, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kandydaci przyjmowani są według kolejności na liście rankingowej, sporządzonej na podstawie punktacji za: przeliczony wynik ukończenia studiów wpisany do dyplomu, zgodność albo pokrewieństwo kierunku ukończonych studiów z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA POLSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Zielonej Górze - Uniwersytet Zielonogórski - kierunek studiów filologia polska
  Studia na kierunku filologia polska, stanowiącym składową zintegrowanych studiów polonistycznych, wyposażają w podstawy erudycji polonistycznej w połączeniu z wiedzą na temat zjawisk zachodzących we współczesnej kulturze.
  W programie studiów uwzględniono przedmioty, dzięki którym absolwent oprócz ogólnego wykształcenia humanistycznego otrzymuje rzetelną, rozbudowaną wiedzę polonistyczną z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa. Rozumie i potrafi analizować zjawiska i procesy literackie, językowe, kulturowe (współczesne i dawne). Umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauki o literaturze i nauki o języku.
  W zależności od wybranej w trakcie studiów specjalności otrzymuje uprawnienia zawodowe do nauczania języka polskiego w szkole podstawowej, zgodne z wymaganiami Ministerstwa Edukacji i Nauki (spec. nauczycielska), kształtuje i  rozwija umiejętności w zakresie literaturoznawstwa erudycyjnego i użytkowego, ułatwiające podejmowanie samodzielnej twórczości pisarskiej (spec. pisanie kreatywne) lub może podjąć zawód związany z wyszukiwaniem i przetwarzaniem informacji, np. specjalisty ds. klasyfikowania i indeksowania informacji, audytora wiarygodności informacji (spec. broker informacji).
  Absolwent kierunku filologia polska uzyskuje dyplom licencjata. Jest przygotowany do podjęcia m.in. polonistycznych studiów drugiego stopnia. Ponadto zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Pisanie kreatywne
  • Nauczycielska
  • Edytorstwo tradycyjne i sieciowe

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Nauczycielska
  • Edytorstwo
  • Literatura i kultura popularna
  • Glottodydaktyczna

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy nowożytny, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kandydaci przyjmowani są według kolejności na liście rankingowej, sporządzonej na podstawie punktacji za: przeliczony wynik ukończenia studiów wpisany do dyplomu, zgodność albo pokrewieństwo kierunku ukończonych studiów z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA ROSYJSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Zielonej Górze - Uniwersytet Zielonogórski - kierunek studiów filologia rosyjska
  Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia i tytuł zawodowy licencjata filologii rosyjskiej. Absolwent filologii rosyjskiej będzie posiadał wiedzę humanistyczną zdobytą na zajęciach z przedmiotów kształcenia ogólnego oraz wiedzę o języku rosyjskim, literaturze i kulturze krajów rosyjskiego obszaru językowego, a przede wszystkim praktyczną znajomość języka rosyjskiego, która umożliwi mu swobodne porozumiewanie się w codziennych kontaktach z rodzimymi użytkownikami języka. 
  W zależności od wybranego bloku przedmiotów absolwent nabędzie zaawansowaną wiedzę w zakresie języka rosyjskiego w komunikacji zawodowej lub z zakresu translatoryki.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Język rosyjski w komunikacji zawodowej
  • Translatoryka

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Translatoryka
  • Biznes i turystyka

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia rosyjska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy nowożytny, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kandydaci przyjmowani są według kolejności na liście rankingowej, sporządzonej na podstawie punktacji za: przeliczony wynik ukończenia studiów wpisany do dyplomu, zgodność albo pokrewieństwo kierunku ukończonych studiów z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOZOFIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Zielonej Górze - Uniwersytet Zielonogórski - kierunek studiów filozofia
  Specyfika studiów filozoficznych pozwala na dobre przygotowanie absolwentów filozofii do podejmowania wielu wyzwań płynących z dynamicznej sytuacji na rynku pracy. Współczesny student musi być przygotowany na to, że po zakończeniu edukacji na poziomie akademickim będzie się od niego oczekiwało elastyczności, gotowości do przekwalifikowania, nauki i rozwoju. Studia filozoficzne są bardzo dobrym punktem wyjścia do budowania dalszej kariery zawodowej.
  Absolwenci filozofii otrzymują wiedzę i umiejętności w wielu dziedzinach, interdyscyplinarny charakter studiów pozwala na osiągnięcie niezbędnej w dzisiejszym świecie otwartości i elastyczności w myśleniu, filozofa pozwala na kształtowanie kreatywności i twórczego podejścia do wielu problemów.
  Dlatego obserwując karierę naszych absolwentów z satysfakcją stwierdzamy, że znajdują oni zatrudnienie w wielu instytucjach i przedsiębiorstwach reprezentujących rozmaite branże. Zajmują się oni m.in. dziennikarstwem, krytyką teatralną i filmową, zostają pracownikami organizacji i fundacji pozarządowych, pracują w reklamie, w biznesie na rozmaitych stanowiskach menedżerskich, kierowniczych, audytorskich, w instytucjach oświatowych i kulturalnych.
  Duża grupa absolwentów filozofii podejmuje studia doktoranckie, które otwierają drogę budowania kariery naukowej. Studenci wybierający specjalizację nauczycielską uzyskują uprawnienia do pracy w szkole.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Filozofia a nauka
  • Filozofia praktyczna

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Etyka w życiu publicznym
  • Kultura internetu

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filozofia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kandydaci przyjmowani są według kolejności na liście rankingowej, sporządzonej na podstawie punktacji za: przeliczony wynik ukończenia studiów wpisany do dyplomu, zgodność albo pokrewieństwo kierunku ukończonych studiów z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • HISTORIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Zielonej Górze - Uniwersytet Zielonogórski - kierunek studiów historia
  Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku historia zyskuje wiedzę historyczną z zakresu dziejów regionu, Polski i powszechnych oraz umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji, selekcji pozyskanych informacji, oceny ich rzetelności i przydatności dla rozwiązania zadań, umiejętność dyskutowania na tematy naukowe i uzasadnienia własnego stanowiska.
  Studia historyczne przygotowują również gruntownie do prowadzenia własnych badań pod kierunkiem samodzielnych pracowników naukowych. Absolwent historii posiada umiejętności w zakresie: wyszukiwania informacji, przygotowywania raportów i komunikatów, posługiwania się językiem pisanym i mówionym oraz otwartości na inne kultury.
  Absolwent historii nabywa umiejętności językowe w zakresie historii zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
  Absolwent studiów dzięki realizowanym specjalnościom zawodowym przygotowany jest do podjęcia pracy zawodowej, w szczególności w placówkach edukacyjnych, muzealnych, archiwalnych, w administracji państwowej, samorządowej i w przedsiębiorstwach, m. in. w zakresie zarządzania dokumentacją oraz informacją, ze szczególnym naciskiem na proces kancelaryjny. Studia historyczne przygotowują także do podejmowania współpracy międzynarodowej, zwłaszcza w obszarze transgranicznym oraz podejmowania ról animatorów środowisk lokalnych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Nauczycielska
  • Zarządzanie dokumentacją w urzędzie i firmie

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Nauczycielska
  • Historia w praktyce społecznej
  • Analityk informacji

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku historia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  filozofia, geografia, historia, historia sztuki, język polski, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kandydaci przyjmowani są według kolejności na liście rankingowej, sporządzonej na podstawie punktacji za: przeliczony wynik ukończenia studiów wpisany do dyplomu, zgodność albo pokrewieństwo kierunku ukończonych studiów z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KULTUROZNAWSTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat
  Studia w Zielonej Górze - Uniwersytet Zielonogórski - kierunek studiów kulturoznawstwo
  Absolwenci studiów na kierunku Kulturoznawstwo są przygotowani do pełnienia różnych ról społecznych, do pracy wymagającej rozumienia różnych dziedzin kultury i różnych jej typów. W szczególności są przygotowani do pracy w jednostkach kulturalno – oświatowych, np. w domach kultury.
  Mogą być moderatorami czy animatorami kultury i sztuki, mogą zajmować się promocją sztuki regionu w zakresie wieloetnicznym i wieloreligijnym. Są przygotowani do promocji sztuki, organizowania wystaw, spotkań autorskich z twórcami różnych dziedzin kultury.
  Posiadają kwalifikacje potrzebne do pracy w wydziałach kultury urzędów administracji państwowej, w biurach informacji kulturalnej i turystycznej. Mogą być przewodnikami wycieczek i pracować w dziedzinie ” public relations”. Są przygotowani do pracy w mediach, w branży reklamowej, a po uzyskaniu przygotowania pedagogicznego do nauczania w szkole przedmiotu „wiedza o kulturze”, prowadzenia kółek zainteresowań dotyczących różnych dziedzin kultury, do pedagogizacji sztuki.
  Studia pierwszego stopnia kończą się napisaniem pracy licencjackiej i egzaminem licencjackim. Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata kulturoznawstwa (w wybranej specjalizacji).

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku kulturoznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • LITERATURA POPULARNA I KREACJE ŚWIATÓW GIER

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat
  Studia w Zielonej Górze - Uniwersytet Zielonogórski - kierunek studiów literatura popularna i kreacje światów gry

  Studia na kierunku literatura popularna i kreacje światów gier, stanowiącym składową zintegrowanych studiów polonistycznych, wyposażają w podstawy erudycji polonistycznej w połączeniu z wiedzą na temat zjawisk zachodzących we współczesnej kulturze popularnej.

  W programie studiów uwzględniono przedmioty, dzięki którym absolwent uzyskuje ogólne wykształcenie humanistyczne, a także nabywa kompetencje filologicznej analizy tekstów literatury i kultury popularnej oraz przekształcania zawartych w nich treści w scenariusze różnych typów gier (planszowych, RPG itp.).

  Proponowane zajęcia mają kształtować umiejętność kreowania światów gier oraz kształcić w zakresie pisania kreatywnego. Student tego kierunku ma szansę nauczyć się rozpoznawania rozmaitych struktur gier oraz ich uwarunkowań technicznych, powinien zarazem wyrobić w sobie umiejętność pracy zespołowej oraz kolektywnego rozwiązywania problemów w trakcie wspólnego kreowania scenariusza gry.

  Dzięki temu może poszukiwać pracy w coraz dynamiczniej rozwijającym się przemyśle związanym z tworzeniem wszelkiego typu gier. Dodatkowo jego kompetencje zawodowe wzbogaca ukończenie jednej z dwóch specjalności, tj. brokera informacji bądź pisania kreatywnego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Pisanie kreatywne
  • Kreowanie gier w środowisku cyfrowym

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku literatura popularna i kreacje światów gier brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy nowożytny, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Zielonogórski.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (3)

Kamila Ocena odpowiedz

Od zawsze marzyłam o pracy w redakcji. Dziennikarstwo to szereg przedmiotów związanych z pisaniem, marketingiem czy PR... Mogłoby być więcej praktyk pozauczelnianych, chociaż realizujemy wiele projektów. Kadra jest w porządku.

Ola Ocena odpowiedz

Bardzo lubię języki obce, a w przyszłości chciałabym zostać tłumaczem przysięgłym. Wiele lektoratów, ćwiczenia i wykłady wpływają na poprawę moich kompetencji językowych. W wakacje zaczynam praktyki w biurze tłumaczeń. Nie mogę się doczekać!

V. Ocena odpowiedz

Kpina, a nie studia. Co pół roku problemy z indeksami (pogubione) czy kartami (błędne) w dziekanacie. Mnóstwo bezużytecznych przedmiotów niezwiązanych z kierunkiem-byle tylko ECTSy się zgadzały. Wykładowcy? Niektórzy z pasją, zaangażowani i z otwartym umysłem (tylko dzięki nim druga gwiazdka). Niestety, znajdą się też pojedyncze osoby, które (wnosząc w studencką edukację wielkie nic) nie powinny uczyć. Żałuję wyboru tej uczelni i cieszę się, że już ukończyłam ten kabaret.