al. Wojska Polskiego 69

65-762 Zielona Góra

tel.  (068) 328 32 79

e-mail: Sekretariat@wh.uz.zgora.pl

http://www.wh.uz.zgora.pl/

al. Wojska Polskiego 69

65-762 Zielona Góra

tel.  (068) 328 32 79

e-mail: Sekretariat@wh.uz.zgora.pl

http://www.wh.uz.zgora.pl/

 • COACHING I DORADZTWO FILOZOFICZNE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie  Zielona Góra - kierunek Coaching i doradztwo filozoficzne
  Absolwent studiów I stopnia na kierunku coaching i doradztwo filozoficzne jest wyposażony w wiedzę ogólnohumanistyczną, psychologiczną i filozoficzną, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu filozofii praktycznej oraz w umiejętności pozwalające na zastosowanie wiedzy w sytuacjach problemowych. Studia przygotowują absolwenta do realizacji zadań związanych z działalnością coachingową, doradczą i szkoleniową, z wykorzystaniem narzędzi analizy filozoficznej i metod mających swe źródła w tradycji filozoficznej. Program przewiduje w toku studiów zapoznanie studentów z tradycyjnymi i współczesnymi nurtami filozofii praktycznej, szczególnie z nowoczesnymi filozoficznymi podejściami do wspierania rozwoju człowieka i organizacji, takimi jak np. philosophical consulting, philosophical counseling, logic-based therapy czy existential counseling. Absolwenci kierunku będą mogli podjąć pracę między innymi jako: doradcy filozoficzni; coachowie kariery; coachowie rozwoju osobistego; coachowie biznesu; pracownicy działu HR; audytorzy etyczni; specjalista do spraw kultury firmy.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Coaching i doradztwo filozoficzne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie na poziomie podstawowym i rozszerzonym

  Dowiedz się więcej

   

   

 • DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Zielona Góra - kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
  Absolwenci kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna wyposażeni są w wiedzę teoretyczną i umiejętności umożliwiające wykonywanie pracy zawodowej dziennikarza w lokalnych, środowiskowych, ogólnopolskich periodycznych mediach masowych: prasie, radiu, telewizji, Internecie; wykonywanie zawodów związanych z dziedziną szeroko rozumianej komunikacji społecznej: zawodu rzecznika prasowego, specjalisty ds. kontaktów z mediami, menedżera PR, redaktora i korektora, copywritera, researchera itd.Zakres wykształcenia absolwenta poszerza się w istotny sposób dzięki uczestnictwu w zajęciach specjalizacyjnych o profilu broker informacji, umożliwiających wykonywanie zawodu w zakresie organizacji i zarządzania informacją (np.: specjalista ds. klasyfikowania i indeksowania informacji, audytor wiarygodności informacji), pracy w ośrodkach i centrach informacji, pracowniach bibliograficznych, wydawnictwach, archiwach, firmach reklamowych i w infobrokerskiej obsłudze biznesu. Absolwent otrzymuje kwalifikacje w zakresie: pracy w zespole i kreowania zespołem, respektowania różnych punktów widzenia w debacie publicznej i naukowej, argumentowania z wykorzystaniem własnej wiedzy i poglądów, rozumienia relacji między aktualnymi wydarzeniami a przeszłością, posługiwania się metodami analizy i interpretacji różnych wytworów kultury. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu. Absolwenci przygotowani są do podjęcia studiów II stopnia na kierunkach: dziennikarstwo II stopnia, komunikacja masowa, komunikacja medialna, komunikacja społeczna, marketing medialny itp.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: filozofia, historia, język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie na poziomie podstawowym i rozszerzonym

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna jest przeliczony wynik ukończenia studiów wpisany do dyplomu.

  Dowiedz się więcej

 • EUROPEISTYKA I STOSUNKI TRANSGRANICZNE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Zielona Góra - kierunek Europeistyka i stosunki transgraniczne
  Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Europeistyka i stosunki transgraniczne ma podstawową wiedzę o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jej instytucji i relacji z otoczeniem zewnętrznym, ma podstawową wiedzę na temat finansowych zasad funkcjonowania UE, potrafi przygotować aplikację o przyznanie środków unijnych w ramach wybranego programu.Absolwent potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł, a także potrafi przygotować krótką wypowiedź oraz prostą rozprawkę w języku polskim na temat wybranego problemu i zaprezentować ją na forum publicznym Absolwent posiada umiejętności językowe w zakresie problemów współczesnej Europy i ich uwarunkowań w przeszłości zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.  Absolwent został przygotowany do podjęcia pracy zawodowej, w szczególności w placówkach szkoleniowych, biurach euroregionów, w administracji publicznej i w przedsiębiorstwach, m. in. w zakresie prac kancelaryjnych oraz zarządzania dokumentacją. Studia europeistyczne przygotowały także do podejmowania współpracy międzynarodowej, zwłaszcza w obszarze transgranicznym oraz podejmowania ról animatorów w działaniach na rzecz integracji europejskiej.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Europeistyka i stosunki transgraniczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: filozofia, geografia, historia, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język polski, wiedza o społeczeństwie na poziomie podstawowymi rozszerzonym

  Dowiedz się więcej

   

   

 • FILOLOGIA ANGIELSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Zielona Góra - kierunek Filologia angielska
  Absolwent jest przygotowany do dalszego samodzielnego (samo)kształcenia oraz potrafi w razie potrzeby szybko uzyskać dodatkowe uprawnienia zawodowe lub przekwalifikować się. Ma on wykształcony nawyk ciągłej aktualizacji i nieustannego pogłębiania zdobytej wiedzy oraz integrowania jej z innymi dziedzinami. Jego postępowanie i zachowanie cechuje poszanowanie zasad etycznych, prawnych i ekonomicznych. Dotyczy to również otwartości i szacunku dla innych języków i kultur. Potrafi rozwiązywać problemy nie tylko zawodowe oraz gromadzić i przetwarzać potrzebne mu informacje, a także aktywnie uczestniczyć w życiu społeczno-kulturalnym. Na szczególne podkreślenie zasługują dobrze rozwinięte kompetencje społeczne, co jest warunkiem efektywnej pracy z ludźmi. Absolwent legitymuje się bardzo dobrym poziomem (C1) kompetencji językowych tak w mowie, jak i w piśmie, oraz dobrym (B2) w zakresie innego języka nowożytnego. Jego głębokie i różnorodne przygotowanie językowe pozwala mu na podjęcie pracy w szkolnictwie, wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, branży turystyczno-hotelarskiej, urzędach i instytucjach o podobnym charakterze, współpracujących z partnerami zagranicznymi, firmach i u innych podmiotów gospodarczych posiadających kontrahentów zagranicznych, biurach tłumaczeń, instytucjach kulturalnych i wszędzie tam, gdzie wymagany jest zaawansowany poziom znajomości języka obcego oraz realiów i kultury krajów odpowiednich obszarów językowych. Posiada on wszechstronną wiedzę filologiczną z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa oraz historii literatury i kultury krajów będących przedmiotem zainteresowania studiowanej specjalności. Dotyczy to m.in. metajęzyków tych dziedzin oraz specjalistycznych umiejętności takich jak analiza i interpretacja tekstów literackich i pozaliterackich na zaawansowanym poziomie, analiza wypowiedzi językowej itp. Umożliwia mu to tworzenie oraz artykułowanie własnego stanowiska w kwestiach związanych z tymi dziedzinami.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia angielska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język angielski

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia angielska jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

  Dowiedz się więcej

   

 • FILOLOGIA FRANCUSKA Z DRUGIM JĘZYKIEM ROMAŃSKIM Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Zielona Góra - kierunek Filologia francuska z drugim językiem romańskim
  Absolwent studiów I stopnia posiada bardzo dobrą znajomość języka francuskiego wspartą wiedzą z zakresu lingwistyki, literaturoznawstwa, historii i literatury Francji oraz kultury krajów frankofońskich. Potrafi zastosować zdobyte umiejętności językowe w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Jest przygotowany do systematycznego ich pogłębiania za pomocą nowoczesnych technologii informacyjnych, do samodzielnego uczenia się przez całe życie. Dodatkowym atutem w przyszłej karierze społecznej i zawodowej absolwenta jest dobra znajomość wybranego drugiego języka romańskiego: włoskiego lub hiszpańskiego. Uzyskany przez niego tytuł licencjata pozwala mu kontynuować studia na poziomie magisterskim na wybranym uniwersytecie w Polsce, we Francji lub w innym kraju europejskim.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia francuska z drugim językiem romańskim brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   

   

 • FILOLOGIA GERMAŃSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Zielona Góra - kierunek Filologia germańska
  Absolwent studiów I stopnia filologii germańskiej posiada bardzo dobrą znajomość języka niemieckiego wspartą wiedzą z zakresu lingwistyki, literaturoznawstwa, historii i literatury oraz kultury krajów niemieckojęzycznych. Potrafi zastosować zdobyte umiejętności językowe w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Jest przygotowany do systematycznego ich pogłębiania za pomocą nowoczesnych technologii informacyjnych, do samodzielnego uczenia się przez całe życie.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia germańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język niemiecki

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia germańska jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

  Dowiedz się więcej

   

 • FILOLOGIA POLSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Zielona Góra - kierunek Filologia polska
  Studia na kierunku filologia polska, stanowiącym składową zintegrowanych studiów polonistycznych, wyposażają w podstawy erudycji polonistycznej w połączeniu z wiedzą na temat zjawisk zachodzących we współczesnej kulturze. W programie studiów uwzględniono przedmioty, dzięki którym absolwent, oprócz ogólnego wykształcenia humanistycznego, otrzymuje rzetelną, rozbudowaną wiedzę polonistyczną z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa. Rozumie i potrafi analizować zjawiska i procesy literackie, językowe, kulturowe (współczesne i dawne). Umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauki o literaturze i nauki o języku. W zależności od wybranej w trakcie studiów specjalizacji absolwent otrzymuje uprawnienia zawodowe do nauczania języka polskiego w szkole podstawowej, zgodne z wymaganiami Ministerstwa Edukacji Narodowej (spec. nauczycielska), kształtuje i  rozwija umiejętności w zakresie literaturoznawstwa erudycyjnego i użytkowego, ułatwiające podejmowanie samodzielnej twórczości pisarskiej (poetyckiej, prozatorskiej, translatorskiej czy krytycznoliterackiej) także w charakterze pisarza-widmo (spec. pisanie kreatywne) lub może podjąć zawód związany z wyszukiwaniem i przetwarzaniem informacji, np. specjalisty ds. klasyfikowania i indeksowania informacji, audytora wiarygodności informacji (spec. broker informacji). Absolwent kierunku filologia polska uzyskuje dyplom licencjata. Jest przygotowany do podjęcia m.in. polonistycznych studiów drugiego stopnia. Ponadto zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia polska jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

  Dowiedz się więcej

   

 • FILOLOGIA ROSYJSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Zielona Góra - kierunek Filologia rosyjska
  Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia i tytuł zawodowy licencjata filologii rosyjskiej. Absolwent filologii rosyjskiej będzie posiadał wiedzę humanistyczną zdobytą na zajęciach z przedmiotów kształcenia ogólnego oraz wiedzę o języku rosyjskim, literaturze i kulturze krajów rosyjskiego obszaru językowego, a przede wszystkim praktyczną znajomość języka rosyjskiego, która umożliwi mu swobodne porozumiewanie się w codziennych kontaktach z rodzimymi użytkownikami języka, formułowanie i tłumaczenie wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz czytanie tekstów literackich, naukowych i użytkowych w języku rosyjskim.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia rosyjska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia rosyjska jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

  Dowiedz się więcej

   

 • FILOLOGIA ROSYJSKA Z DODATKOWYM JĘZYKIEM ANGIELSKIM Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Zielona Góra - kierunek Filologia rosyjska z dodatkowym językiem angielskim
  Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia i tytuł zawodowy licencjata filologii rosyjskiej.
  Absolwent kierunku studiów filologicznych o specjalności filologia rosyjska z dodatkowym językiem angielskim będzie posiadał wiedzę humanistyczną zdobytą na zajęciach z przedmiotów kształcenia ogólnego oraz wiedzę o języku rosyjskim, literaturze i kulturze krajów rosyjskiego obszaru językowego, a przede wszystkim praktyczną znajomość języka rosyjskiego, która umożliwi mu swobodne porozumiewanie się w codziennych kontaktach z rodzimymi użytkownikami języka, formułowanie i tłumaczenie wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz czytanie tekstów literackich, naukowych i użytkowych w języku rosyjskim. Przedmioty realizowane w ramach modułu „język angielski” (300 godzin) umożliwią studentom poszerzenie umiejętności językowo-komunikacyjnych w zakresie języka angielskiego. W ramach specjalności filologia rosyjska z językiem angielskim możliwy jest wybór specjalizacji prowadzonych w języku rosyjskim: biznes i turystyka oraz translatoryka (osoby rozpoczynające naukę rosyjskiego od podstaw). Osoby rozpoczynające studia ze znajomością języka rosyjskiego mają ponadto możliwość wyboru specjalizacji spośród oferty wydziałowej.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia rosyjska z dodatkowym językiem angielskim brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język angielski

  Dowiedz się więcej

   

   

 • FILOLOGICZNA OBSŁUGA INTERNETU I E-EDYTORSTWO Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Zielona Góra - kierunek Filologiczna obsługa internetu i e-edytorstwo
  Studia na kierunku filologiczna obsługa internetu i e-edytorstwo, stanowiącym składową zintegrowanych studiów polonistycznych, umożliwiają połączenie podstaw erudycji polonistycznej z kompetencjami technicznymi, co pozwala sprawnie funkcjonować w społeczeństwie informacyjnym. W programie uwzględniono przedmioty, które kształtują i rozwijają umiejętności w zakresie edytorstwa naukowego i użytkowego (informacyjnego, reklamowego itp.), zapewniając możliwość uzyskania narzędzi potrzebnych do samodzielnej lub zespołowej pracy w zakresie składu komputerowego, projektowania stron internetowych, ich administrowania, digitalizacji bądź organizacji udostępnianych w cyberprzestrzeni danych archiwalnych (np. w obszarze bibliotek cyfrowych). Absolwent filologicznej obsługi internetu i e-edytorstwa ma zatem opanowaną sztukę wykorzystywania rozmaitych instrumentów oferowanych przez dostępne aplikacje komputerowe. Zasadnicza część studiów daje ponadto wgląd w elementarne zasady wydawnicze oraz pozwala poznać najważniejsze prawidła rządzące stosowaniem poprawnej, komunikatywnej polszczyzny. Kurs odpowiednio profilowanej historii literatury polskiej i dziejów języka (w perspektywie edytorskiej) poszerza zarówno wiedzę o przeszłości rodzimej twórczości pisanej, jak i jej najnowszych fenomenach. Ukazuje także fundamentalne reguły rekonstrukcji tekstów (drukowanych i rękopiśmiennych), zasady ich objaśniania, komentowania oraz korekty. Absolwent filologicznej obsługi internetu i e-edytorstwa jest przygotowany zarówno do pracy w redakcji tradycyjnej (ogłaszającej materiały w formie papierowej), jak i w zespole tworzącym i obsługującym portale internetowe i serwisy WWW. Absolwent kierunku filologiczna obsługa internetu i e-edytorstwo uzyskuje dyplom licencjata. Jest przygotowany do podjęcia m.in. polonistycznych studiów drugiego stopnia. Ponadto zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologiczna obsługa internetu i e-edytorstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   

   

 • FILOZOFIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Zielona Góra - kierunek Filozofia
  Specyfika studiów filozoficznych pozwala na dobre przygotowanie absolwentów filozofii do podejmowania wielu wyzwań płynących z dynamicznej sytuacji na rynku pracy. Współczesny student musi być przygotowany na to, że po zakończeniu edukacji na poziomie akademickim będzie się od niego oczekiwało elastyczności, gotowości do przekwalifikowania, nauki i rozwoju. Studia filozoficzne są bardzo dobrym punktem wyjścia do budowania dalszej kariery zawodowej. Absolwenci filozofii otrzymują wiedzę i umiejętności w wielu dziedzinach, interdyscyplinarny charakter studiów pozwala na osiągnięcie niezbędnej w dzisiejszym świecie otwartości i elastyczności w myśleniu, filozofa pozwala na kształtowanie kreatywności i twórczego podejścia do wielu problemów. Dlatego obserwując karierę naszych absolwentów z satysfakcją stwierdzamy, że znajdują oni zatrudnienie w wielu instytucjach i przedsiębiorstwach reprezentujących rozmaite branże. Zajmują się oni m.in. dziennikarstwem, krytyką teatralną i filmową, zostają pracownikami organizacji i fundacji pozarządowych, pracują w reklamie, w biznesie na rozmaitych stanowiskach menedżerskich, kierowniczych, audytorskich, w instytucjach oświatowych i kulturalnych. Duża grupa absolwentów filozofii podejmuje studia doktoranckie, które otwierają drogę budowania kariery naukowej. Studenci wybierający specjalizację nauczycielską uzyskują uprawnienia do pracy w szkole.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filozofia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Filozofia
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród:  biologia, chemia, fizyka i astronomia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie 

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filozofia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

  Dowiedz się więcej

   

 • HISTORIA Stopień: I II III REKRUTACJA

  Uczelnie Zielona Góra - kierunek Historia
  Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Historia posiada wiedzę historyczną z zakresu dziejów regionu, Polski i powszechnych oraz umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji, selekcji pozyskanych informacji, oceny ich rzetelności i przydatności dla rozwiązania postawionego zadania, umiejętność dyskutowania na tematy naukowe i uzasadnienia własnego stanowiska. Studia historyczne przygotowały również gruntownie do prowadzenia własnych badań pod kierunkiem samodzielnych pracowników naukowych. Absolwent historii posiada umiejętności w zakresie: wyszukiwania informacji, przygotowywania raportów i komunikatów, posługiwania się językiem pisanym i mówionym oraz otwartości na inne kultury. Absolwent Historii posiada umiejętności językowe w zakresie historii zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Absolwent studiów przygotowany został do podjęcia pracy zawodowej, a w szczególności w placówkach edukacyjnych, muzealnych, archiwalnych, w administracji państwowej, samorządowej i w przedsiębiorstwach, m. in. w zakresie prac kancelaryjnych oraz zarządzania dokumentacją. Studia historyczne przygotowują także do podejmowania współpracy międzynarodowej, zwłaszcza w obszarze transgranicznym oraz podejmowania ról animatorów środowisk lokalnych.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Historia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: filozofia, geografia, historia, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język polski, wiedza o społeczeństwie na poziomie podstawowym  i rozszerzonym

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Historia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

  Dowiedz się więcej

   

 • JĘZYK FRANCUSKI W KOMUNIKACJI ZAWODOWEJ, Z DRUGIM JĘZYKIEM ROMAŃSKIM Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Zielona Góra - kierunek Język francuski w komunikacji zawodowej, z drugim językiem romańskim
  Absolwent studiów I stopnia, na kierunku: filologia, specjalność: Język francuski w komunikacji zawodowej, z drugim językiem romańskim, posiada bardzo dobrą znajomość języka francuskiego ogólnego wspartą wiedzą z zakresu literaturoznawstwa, historii i literatury Francji oraz kultury krajów frankofońskich. Posiada podstawową wiedzę oraz dobre umiejętności językowo-komunikacyjne w zakresie języka francuskiego specjalistycznego kilku dziedzin: ekonomii, turystyki i hotelarstwa, prawa i administracji, działalności przedsiębiorstwa. Poznał realia i zasady komunikacji zawodowej i jest dobrze przygotowany do funkcjonowania na francuskim, polskim i europejskim rynku pracy. Umie zastosować zdobyte kompetencje w różnorodnych dziedzinach nauki oraz życia społecznego i zawodowego. Jest przygotowany do systematycznego ich pogłębiania za pomocą nowoczesnych technologii informacyjnych, do samodzielnego uczenia się przez całe życie. Opanował podstawową wiedzę oraz umiejętności z zakresu teorii i praktyki przekładu. Potrafi wykonywać różnego typu tłumaczenia pisemne oraz ustne z języka ojczystego na język francuski i odwrotnie, zarówno specjalistyczne jak i literackie. Nauczył się sporządzać dokumenty urzędowe oraz prowadzić korespondencję formalną i biznesową. Poznał podstawowe zasady negocjacji i mediacji i jest bardzo dobrze przygotowany do współpracy oraz realizacji różnorodnych projektów zawodowych. Jego dodatkowym atutem w przyszłej karierze społecznej i zawodowej jest dobra znajomość drugiego języka romańskiego: włoskiego lub hiszpańskiego oraz opanowanie podstaw słownictwa specjalistycznego w tym wybranym przez siebie języku. Uzyskany przez niego tytuł licencjata pozwala mu kontynuować studia na poziomie magisterskim na wybranym uniwersytecie w Polsce, we Francji lub w innym kraju europejskim.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Język francuski w komunikacji zawodowej, z drugim językiem romańskim brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   

   

 • JĘZYKOZNAWSTWO Stopień: III REKRUTACJA

  Głównym celem studiów doktoranckich w dyscyplinie językoznawstwo na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry naukowo-dydaktycznej i naukowo-badawczej dla potrzeb szkolnictwa wyższego, instytutów badawczych oraz jednostek kulturalnych i oświatowych.

  Program kształcenia obejmuje samodzielną pracę badawczą pod kierunkiem wybranego opiekuna naukowego oraz realizację zorganizowanego procesu studiów, na który się składają przedmioty obowiązkowe i fakultatywne oraz praktyka zawodowa.

  Absolwent studiów doktoranckich w dyscyplinie językoznawstwo posiada:

  – wiedzę z zakresu językoznawstwa polskiego i obcego (o charakterze podstawowym i szczegółowym dla dziedziny i dyscypliny/subdyscypliny),

  – umiejętności związane z metodologią prowadzenia badań naukowych i metodyką nauczania akademickich przedmiotów językoznawczych,

  – kompetencje społeczne niezbędne w działalności naukowo-badawczej i w pracy nauczyciela akademickiego.

   

  Dowiedz się więcej

 • KOMUNIKACJA BIZNESOWA W JĘZYKU ROSYJSKIM Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Zielona Góra - kierunek Komunikacja biznesowa w języku rosyjskim
  Absolwent jest przygotowany do dalszego samodzielnego (samo)kształcenia oraz potrafi w razie potrzeby szybko uzyskać dodatkowe uprawnienia zawodowe lub przekwalifikować się. Ma on wykształcony nawyk ciągłej aktualizacji i nieustannego pogłębiania zdobytej wiedzy oraz integrowania jej z innymi dziedzinami. Jego postępowanie i zachowanie cechuje poszanowanie zasad etycznych, prawnych i ekonomicznych. Dotyczy to również otwartości i szacunku dla innych języków i kultur. Potrafi rozwiązywać problemy nie tylko zawodowe oraz gromadzić i przetwarzać potrzebne mu informacje, a także aktywnie uczestniczyć w życiu społeczno-kulturalnym. Na szczególne podkreślenie zasługują dobrze rozwinięte kompetencje społeczne, co jest warunkiem efektywnej pracy z ludźmi. Absolwent legitymuje się bardzo dobrym poziomem (C1) kompetencji językowych tak w mowie, jak i w piśmie w zakresie języka rosyjskiego oraz dobrym (B2) w zakresie innego języka nowożytnego. Jego solidne i różnorodne przygotowanie językowe pozwala mu na podjęcie pracy w branży turystyczno-hotelarskiej, urzędach i instytucjach współpracujących z partnerami zagranicznymi, firmach i u innych podmiotów gospodarczych posiadających kontrahentów zagranicznych, biurach tłumaczeń, instytucjach kulturalnych i wszędzie tam, gdzie wymagany jest zaawansowany poziom znajomości języków obcych oraz realiów i kultury krajów rosyjskiego obszaru językowego. Posiada on także podstawową wiedzę z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa oraz historii, geografii, literatury i kultury Rosji i rosyjskiego obszaru językowego. Dotyczy to m. in. umiejętności analizy i interpretacji tekstów literackich i pozaliterackich, analizy wypowiedzi językowej itp. Umożliwia mu to tworzenie oraz artykułowanie własnego stanowiska w kwestiach związanych z tymi dziedzinami.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Komunikacja biznesowa w języku rosyjskim brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   

   

 • KULTUROZNAWSTWO Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Zielona Góra - kierunek Kulturoznawstwo
  Absolwenci studiów na kierunku Kulturoznawstwo są przygotowani do pełnienia różnych ról społecznych, do pracy wymagającej rozumienia różnych dziedzin kultury i różnych jej typów. W szczególności są przygotowani do pracy w jednostkach kulturalno – oświatowych, np. w domach kultury. Mogą być moderatorami czy animatorami kultury i sztuki, mogą zajmować się promocją sztuki regionu w zakresie wieloetnicznym i wieloreligijnym. Są przygotowani do promocji sztuki, organizowania wystaw, spotkań autorskich z twórcami różnych dziedzin kultury. Posiadają kwalifikacje potrzebne do pracy w wydziałach kultury urzędów administracji państwowej, w biurach informacji kulturalnej i turystycznej. Mogą być przewodnikami wycieczek i pracować w dziedzinie ” public relations”. Są przygotowani do pracy w mediach, w branży reklamowej, a po uzyskaniu przygotowania pedagogicznego do nauczania w szkole przedmiotu „wiedza o kulturze”, prowadzenia kółek zainteresowań dotyczących różnych dziedzin kultury, do pedagogizacji sztuki. Studia pierwszego stopnia kończą się napisaniem pracy licencjackiej i egzaminem licencjackim. Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata kulturoznawstwa (w wybranej specjalizacji).
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kulturoznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie na poziomie podstawowym i rozszerzonym

  Dowiedz się więcej

   

   

 • LITERATURA POPULARNA I KREACJE ŚWIATÓW GIER Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Zielona Góra - kierunek Literatura popularna i kreacje światów gier
  Studia na kierunku literatura popularna i kreacje światów gier, stanowiącym składową zintegrowanych studiów polonistycznych, wyposażają w podstawy erudycji polonistycznej w połączeniu z wiedzą na temat zjawisk zachodzących we współczesnej kulturze popularnej. W programie studiów uwzględniono przedmioty, dzięki którym absolwent, oprócz ogólnego wykształcenia humanistycznego, nabywa kompetencje filologicznej analizy tekstów literatury i kultury popularnej oraz przekształcania zawartych w nich treści w scenariusze różnych typów gier (planszowych, RPG itp.). Proponowane zajęcia mają kształtować umiejętność kreowania światów gier (w tym kreacji bohaterów i intrygi) oraz kształcić w zakresie pisania kreatywnego. Student tego kierunku ma szansę nauczyć się rozpoznawania rozmaitych struktur gier oraz ich uwarunkowań technicznych, powinien zarazem wyrobić w sobie umiejętność pracy zespołowej oraz kolektywnego rozwiązywania problemów w trakcie wspólnego kreowania scenariusza gry. Dzięki temu absolwent może poszukiwać pracy w coraz dynamiczniej rozwijającym się przemyśle związanym z tworzeniem wszelkiego typu gier. Absolwent kierunku literatura popularna i kreacje światów gier uzyskuje dyplom licencjata. Jest przygotowany do podjęcia m.in. polonistycznych studiów drugiego stopnia. Ponadto zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Literatura popularna i kreacje światów gier brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   

   

 • LITERATUROZNAWSTWO Stopień: III REKRUTACJA

  Uczelnie Zielona Góra - kierunek Literaturoznawstwo
  Głównym celem studiów doktoranckich z literaturoznawstwa na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry naukowo – dydaktycznej i naukowo – badawczej dla potrzeb szkolnictwa wyższego, instytutów badawczo – rozwojowych, jednostek kulturalnych i oświatowych. Absolwent studiów III stopnia (doktoranckich) w zakresie literaturoznawstwa dysponuje wysokim poziomem wiedzy na temat literaturoznawstwa polskiego lub obcego, ma umiejętność prowadzenia własnych badań naukowych oraz zdobywa kompetencje niezbędne w działalności badawczej i w pracy nauczyciela akademickiego.
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia III stopnia
   
  W procesie rekrutacji na studia III stopnia na kierunku Literaturoznawstwo brane są pod uwagę osoby, które spełniają wszystkie wymienione warunki:
  • Na studia może być przyjęta osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
  • posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny,
  • złożyła komplet wymaganych dokumentów,
  • przystąpiła do rozmowy kwalifikacyjnej.
  O przyjęciu będą decydowały predyspozycje kandydata ocenione w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej na temat zainteresowań naukowych i koncepcji przyszłej pracy doktorskiej (ocenie podlega oryginalność projektu badawczego, jego walory konstrukcyjne, przejrzystość tez, możliwość realizacji tematu oraz orientacja kandydata w problematyce dotyczącej planowanej pracy). W trakcie rozmowy kandydat może zaprezentować swoje dotychczasowe osiągnięcia (np. dyplom z wyróżnieniem, nagroda za pracę magisterską, liczba i rodzaj publikacji, wystąpienia konferencyjne, udział w projektach badawczych, działalność w studenckich kołach naukowych).
  Pod uwagę zostaje także wzięty certyfikat potwierdzający kompetencje językowe w zakresie języka obcego:
  • Państwowy (dowolny język obcy),
  • First Certificate in English,
  • porównywalny (dowolny inny niż angielski język obcy).


  Dowiedz się więcej

   

 • POLITOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Zielona Góra -  kierunek Politologia
  Student uzyskuje wiedzę dotyczącą funkcjonowania sfery polityki, umożliwiającą rozumienie dynamiki zmian politycznych i strategii decyzyjnych. Dzięki studiom analizuje postawy i zachowania uczestników procesów politycznych oraz ich wzajemne relacje i interakcje z innymi podmiotami życia społecznego. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na dokonywanie samodzielnych oraz pogłębionych analiz i syntez procesów zachodzących w życiu społecznym. Potrafi kompetentnie i zgodnie z zasadami etyki kierować zespołami ludzkimi. Potrafi podejmować decyzje polityczne. Jest przygotowany do samodzielnej pracy w administracji rządowej i samorządowej, organach partii politycznych, organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych, a także w mediach.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Politologia  brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: filozofia,geografia, historia, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie na poziomie podstawowym i rozszerzonym

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Politologia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

  Dowiedz się więcej

   

 • STOSUNKI MIĘDZYKULTUROWE Stopień: I REKRUTACJA

  Absolwent studiów stosunki międzykulturowe uzyskuje wiedzę na temat podstawowych determinantów współczesnych relacji społecznych w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem polityki wobec imigrantów oraz uchodźców, których liczba stale wzrasta. Student prawidłowo rozpoznaje źródła napięć oraz problemów pomiędzy przedstawicielami różnych cywilizacji, w tym religii oraz kultur, które organizują współczesne myślenie o świecie oraz otaczającej nas rzeczywistości. Student zostaje wyposażony w umiejętności decydowania oraz rozstrzygania pomiędzy racjami stronnictw: multikulturalizmu oraz podejścia międzykulturowego z zachowaniem pierwotnej tożsamości politycznej. Rozumie reguły akulturacji, a także schematyczność myślenia o cechach kulturowych różnorodnych społeczeństw i grup interesu. Potrafi rozróżniać dyskursy na temat relacji międzykulturowych w debatach publicznych, jak również rozumie istotę norm społecznych oraz ich selektywność w narracji obozów politycznych. Zdobywa umiejętność analizy potocznych dyskursów na temat różnic międzykulturowych, jakie stają się przedmiotem rywalizacji politycznej. Rozumie zaszłości historyczne oraz potrzebę koegzystencji oraz szacunku wzajemnego wobec własnych osiągnięć materialnych, a także idei. Potrafi określić własne stanowisko w odniesieniu do celów poszczególnych wspólnot europejskich, bez przyznawania im pierwszeństwa na mocy postulatywnej uniwersalności. Grupuje argumenty międzykulturowe, dzieląc je na konfrontacyjne oraz implikujące budowę społeczeństwa globalnego. Rozumie istotę integracji europejskiej, zarówno na poziomie standardowych działań instytucjonalnych, jak również oddolnych inicjatyw społecznych, jednoczących ludzi w oparciu o reprezentatywną dlań tożsamość. Student otrzymuje wiedzę na temat dynamiki współczesnych przekształceń kulturowych, które wpływają na zmiany charakteru rywalizacji politycznej: sporu, konfrontacji, ataków werbalnych, aktów terroru oraz wojny asymetrycznej.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Stosunki międzykulturowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: filozofia, geografia, historia, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

Opinie (1)

V. Ocena

Kpina, a nie studia. Co pół roku problemy z indeksami (pogubione) czy kartami (błędne) w dziekanacie. Mnóstwo bezużytecznych przedmiotów niezwiązanych z kierunkiem-byle tylko ECTSy się zgadzały. Wykładowcy? Niektórzy z pasją, zaangażowani i z otwartym umysłem (tylko dzięki nim druga gwiazdka). Niestety, znajdą się też pojedyncze osoby, które (wnosząc w studencką edukację wielkie nic) nie powinny uczyć. Żałuję wyboru tej uczelni i cieszę się, że już ukończyłam ten kabaret.