• AUTOMATYKA I ROBOTYKA Stopień: I REKRUTACJA

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Automatyka i robotyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Matematyka
  • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: fizyka, informatyka

   

  Dowiedz się więcej

   

 • ENERGETYKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Gorzów Wielkopolski - kierunek Energetyka
  Studia na kierunku Energetyka o profilu praktycznym umożliwiają poznanie najnowocześniejszych technologii w dziedzinie wytwarzania, przesyłu, rozdziału i użytkowania energii elektrycznej. Studia na kierunku energetyka zapewniają zdobycie specjalistycznego wykształceia, będacego odpowiedzią na rosnącą rolę problemów związanych z ekologicznym i efektywnym wytwarzaniem, przesyłem, dystrybucją i wykorzystaniem energii elektrycznej. Wykształcenie zdobyte podczas studiów jest oparte na wiedzy technicznej z obszaru techniki cieplnej, elektroenergetyki, informatyki i ekonomii. Studenci kierunku energetyka po ukończeniu dodatkowego szkolenia i zdaniu egzaminu mają możliwość uzyskania wymaganych ,,Prawem energetycznym'' zawodowych świadectw kwalifikacyjnych w zkresie ekslopatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Energetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Matematyka
  • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: chemia, fizyka, informatyka

   

  Dowiedz się więcej

 • INFORMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gorzów Wielkopolski - kierunek Informatyka
  Studia I stopnia na kierunku Informatyka stwarzają możliwość zdobycia wiedzy interdyscyplinarnej, ogólnotechnicznej oraz specjalistycznej. W trakcie studiów studenci poznają metody tworzenia narzędzi informatycznych związanych z nowoczesnymi technologiami. W ramach odbywanych praktyk studenci zdobywają doświadczenie w rzeczywistym środowisku zawodowym. Działające studenckie koła naukowe umożliwiają pogłębianie wiedzy i umiejętności praktycznych zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami. Studenci kierunku INFORMATYKA zdobywają wiedzę w obszarze metod, technik i narzędzi stosowanych przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich związanych z obsługą sprzętu informatycznego, programowaniem i praktycznym posługiwaniem się szerokim spektrum narzędzi informatycznych. Studiowanie kierunku INFORMATYKA jest najlepszą drogą do samorealizacji oraz zdobycia ciekawej pracy w firmach informatycznych wytwarzających i utrzymujących systemy informatyczne, firmach zajmujących się wdrażaniem sprzętu i oprogramowania oraz we wszelkich innych przedsiębiorstwach i instytucjach wykorzystujących nowoczesne rozwiązania informatyczne.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Matematyka
  • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: fizyka, informatyka

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia.
   
   
   

   

 • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Gorzów Wielkopolski - kierunek Inżynieria bezpieczeństwa
  Studia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa o profilu praktycznym dotyczą bezpieczeństwa ludzi, maszyn, konstrukcji i systemów informatycznych. Zatem studiowanie inżynierii bezpieczeństwa oznacza naukę diagnozowania i oceny zagrożeń na etapie projektowania i konstrukcji maszyn, urządzeń i systemów, które podniosą poziom bezpieczeństwa. Studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa są również związane z diagnozowaniem i oceną bezpieczeństwa w warynkach eksploatacyjnych oraz działaniem ograniczającym poziom ewentualnych zagrożeń. Inżynier po ukończeniu tego kierunku posiada także i potrafi wykorzystać wiedzę w zakresie zarządzania bezpieczeństwem, psychologii, rozwiązań prawnych oraz obciążeń organizmu człowieka w warunkach stresu i innych nadmiernych obciążeń.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Matematyka
  • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: chemia, fizyka, informatyka

   

  Dowiedz się więcej

 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gorzów Wielkopolski - kierunek Mechanika i budowa maszyn
  tudia na kierunku Mechanika i budowa maszyn o profilu praktycznym dają możliwość kształcenia zgodnie z zapotrzebowaniem przemysłu metalowego Regionu Lubuskiego. Program studiów obejmuje nowoczesne metody, techniki i narzędzia z zakresu m.in. inżynierii materiałowej, materiałów konstrukcyjnych, mechaniki technicznej, wytrzymałości materiałów, grafiki inżynierskiej i CAD, podstaw automatyki i robotyki, metrologii, obrabiarek numerycznych CNC, inżynierii jakości, technologii łączenia metali. Proces kształcenia pozwala na nabycie umiejętności w zakresie projektowania oraz konstruowania maszyn i urządzeń, projektowania procesów technologicznych, inżynierii wytwarzania maszyn i urządzeń oraz zasad ich eksploatacji. Podczas studiów przyszły inżynier poznaje również metody komputerowego wspomagania prac inżynierskich w oprogramowaniu CAD/CAM/CIM/CNC oraz wielu innych ściśle dedykowanych do poszczególnych stanowisk laboratoryjnych. Nowoczesne Laboratorium Środowiskowe zrealizowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego przy wsparciu Ministertswa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pozwala zapoznać studentów z najnowocześniejszymi rozwiązaniami pracy inżyniera mechanika i przejść z teorii do praktyki.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Matematyka
  • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: fizyka, informatyka

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia.
   
   
   

   

Opinie (1)

justin bieber Ocena

informatyka bardzo niski poziom, odradzam