• ENERGETYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Energetyka
  Studia na kierunku Energetyka pozwalają uzyskać wiedzę z zakresu energetyki cieplnej, energii odnawialnej, biopaliw, ciepłownictwa i ogrzewnictwa, ochrony środowiska oraz zarządzania rynkami energii. Wykładom towarzyszą zajęcia praktyczne w formie laboratoriów, pozwalające w sposób naturalny na przyswojenie wiedzy z zakresu wykładów. Prowadzone są również ćwiczenia, w trakcie których studenci przygotowywani są do rozwiązywania zagadnień teoretycznych z wykorzystaniem oprogramowania typu CAD/CAM, FLUENT, ANSYS. Studenci mogą odbywać staże w renomowanych ośrodkach naukowych zagranicznych.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Energetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Energetyka jest:

  • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
  • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

  Dowiedz się więcej

   

 • ENERGETYKA ODNAWIALNA I ZARZĄDZANIE ENERGIĄ Stopień: I II REKRUTACJA

  Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu: podstaw energetyki w szczególności energetyki odnawialnej, podstaw projektowania, grafiki inżynierskiej, metod numerycznych, obliczeń komputerowych i programowania, podstaw mechaniki i konstrukcji maszyn, zasad doboru materiałów konstrukcyjnych i eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych, fizyki, chemii i matematyki, podstawowych zasad i zastosowania praw termodynamiki w połączeniu z odpowiednimi metodami pomiarowymi i opisu statystycznego złożonych zależności, rozwiązywania problemów związanych z energetyką, a w szczególności energetyką odnawialną, zasad i metod pozyskiwania, przesyłania, konwersji, magazynowania i użytkowania nośników energii, w tym odnawialnych źródeł energii wraz z systemami poligeneracji i generacji rozproszonej, technologii energetycznych i kierunków rozwoju energetyki. Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę z zakresu: bezpieczeństwa energetycznego, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju energetycznego oraz racjonalnego korzystania z energii i wykorzystania surowców energetycznych, zaawansowanych procesów zachodzących w trakcie eksploatacji i funkcjonowania maszyn, sieci i systemów energetycznych i elektroenergetycznych wykorzystujących odnawialne źródła energii, automatyki i sterowania systemów energetycznych, prawidłowego projektowania i doboru oraz oddziaływania technologii energetycznych na środowisko naturalne.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Energetyka odnawialna i zarządzanie energią brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Energetyka odnawialna i zarządzanie energią jest wynik egzaminu wstępnego oraz średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • PALIWA I ŚRODOWISKO Stopień: I II REKRUTACJA

  Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu:
  • nauk ścisłych: matematyki, fizyki, chemii i informatyki,
  • materiałoznawstwa i nowych materiałów, automatyki i elektroniki, metod komputerowych i technologii informacyjnych, analizy ekonomicznej, zarządzania środowiskowego i zarządzania projektami przemysłowymi.
  • nowoczesnych technologii paliwowych (w zakresie paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz ogniw paliwowych), analityki środowiskowej i przemysłowej, technologii oczyszczania ścieków i gazów po procesowych, technologii minimalizujących oddziaływanie gospodarki na środowisko.
  • zdobyta wiedza pozwoli absolwentowi na efektywne realizowanie projektów i przedsięwzięć inżynieryjno-technicznych w sektorze paliwowo-energetycznym, jak również w szeroko rozumianej inżynierii środowiska.

  Studia II stopnia:
  Absolwent II stopnia studiów będzie miał możliwość zaprojektowania swojej „ścieżki dydaktycznej”, która pozwoli mu na osiągnięcie oczekiwanych przez niego i potencjalnego pracodawcę efektów nauczania. W optymalnym wyborze pomagał będzie indywidualny tutor (opiekun). Oferowane moduły obieralne pozwolą na zdobycie pogłębionej wiedzy z zakresu m.in.:
  • ekonomiki i organizacji sektora paliwowo – energetycznego (I),
  • technologii paliw stałych, ciekłych i gazowych (II),
  • oddziaływania technologii paliwowych na środowisko (III),
  • otrzymywania, badania i zastosowania sorbentów i katalizatorów (IV),
  • innowacyjnych technik ograniczania emisji do środowiska (V),
  • badania i kontroli jakości środowiska (VI),
  • analizy śladów środowiskowych (VII).

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Paliwa i środowisko brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, chemia, informatyka, biologia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Paliwa i środowisko jest:

  • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
  • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

  Dowiedz się więcej

 • TECHNOLOGIA CHEMICZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Technologia chemiczna
  Studia  na kierunku Technologia chemiczna przygotowują do samodzielnego prowadzenia badań z zakresu nauk chemicznych i technicznych oraz chemicznych procesów technologicznych. Zakres nabytych umiejętności obejmuje zdolość swobodnego poruszania się po podstawowych problemach ochrony środowiska oraz kierowania się w działaniach zawodowych zasadą zrównoważonego rozwoju. Absolwent studiów jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych oraz firmach produkujących nowoczesne materiały.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Technologia chemiczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, chemia, informatyka, biologia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Technologia chemiczna jest:

  • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
  • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (0)