• ENERGETYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Perspektywy zawodowe

  Elektrownie i elektrociepłownie (konwencjonalne i niekonwencjonalne), przedsiębiorstwa związane z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, dystrybucją i magazynowaniem energii, biura projektowe i firmy wykonawcze zajmujące się urządzeniami i systemami energetycznymi (kotły, wymienniki ciepła, turbiny: parowe, gazowe, wodne i wiatrowe), firmy wykonujące audyty energetyczne i świadectwa charakterystyk energetycznych, firmy związane z ogrzewnictwem i wentylacją, jednostki samorządowe (jako specjaliści w zakresie problemów energetyki). Własna działalność gospodarcza.

  Kompetencje absolwenta

  Wiedza z zakresu szeroko rozumianej energetyki i najnowszych technologii energetycznych. Umiejętności prowadzenia specjalistycznych obliczeń, projektowania, badań oraz diagnostyki maszyn i urządzeń cieplnych. Studia te przygotowują również do projektowania instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w obiektach mieszkalnych i przemysłowych oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Energetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka i astronomia, fizyka, chemia, informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Energetyka jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na tym samym kierunku lub pokrewnym.

   

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA Stopień: I REKRUTACJA

  Perspektywy zawodowe

  Biura projektowe i firmy konsultingowe, przedsiębiorstwa wykonawcze realizujące inwestycje infrastruktury wodnej i miejskiej, budownictwo hydrotechniczne, komunalne, planowanie przestrzenne. Instytucje i urzędy administracji samorządowej i rządowej. Projektowanie i eksploatacja nowoczesnych urządzeń nawadniających i odwodnień, sporządzanie ocen oddziaływania na środowisko i ekspertyz związanych z gospodarowaniem wodą. Własna działalność gospodarcza.

  Kompetencje absolwenta

  Rozwiązywanie problemów i odpowiadanie na wyzwania współczesnych miast: jak zniwelować odczuwalne skutki zmian klimatu (fale upałów i zimna, powodzie, susze, nawalne deszcze)? Jak kształtować miejską infrastrukturę wodną, aby łagodziła obecne i prognozowane skrajne zjawiska pogodowe? Jak magazynować wody opadowe, aby je można było dodatkowo wykorzystać? Jak zapewnić bezpieczeństwo i dobrą jakość środowiska wodnego i przyrodniczego?

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria i gospodarka wodna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka i astronomia, fizyka, biologia, chemia, geografia, informatyka

  Dowiedz się więcej

   

 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Inżynieria środowiska
  Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku inżynieria środowiska absolwent ma wiedzę z zakresu wybranych działów matematyki, chemi i, fizyki oraz biologii, a także geologi i, hydrogeologi i, geotechniki i mechaniki gruntów. Zna podstawowe zjawiska i procesy zachodzące w atmosferze od skal i globalnej do lokalnej. Zna zasady prowadzenia pomiarów hydrometrycznych, sporządzania opracowań hydrologicznych i hydrogeologicznych oraz wyznaczania parametrów fizykomechanicznych gruntów, jak również zasady projektowania i wykonawstwa konstrukcji geotechnicznych. Ma wiedzę o procesach związanych z uzdatnianiem wody, oczyszczaniem ścieków komunalnych oraz przeróbką osadów ściekowych i gospodarką odpadami, a także o budowie i zastosowaniu pomp, wentylatorów i sprężarek oraz rurociągach do przetłaczania cieczy i gazów. Zna zasady konstrukcji i projektowania obiektów ujmowania wody, oczyszczania ścieków, przeróbki osadów ściekowych oraz urządzeń i obiektów sieci i instalacj i kanal izacyjnych. Zna procesy technologiczne i rozwiązania techniczne unieszkodl iwiania odpadów komunalnych i przemysłowych. Potrafi sporządzać i odczytywać dokumentację geodezyjną oraz kartograficzną dla celów inżynierskich, interpretować dane meteorologiczne i analizować parametry jakości powietrza, ocenić warunki geotechniczne posadowienia budowli i zaprojektować proste konstrukcje geotechniczne. Potrafi opracować bi lans wodno-gospodarczy. Umie zbadać jakość wody i ścieków. Potrafi określ ić właściwą technologię uzdatniania wody i oczyszczania ścieków i wykonać projekt wybranych elementów zakładu uzdatniania wody, prostej oczyszczalni ścieków oraz systemów instalacj i wewnętrznych w budynkach. Potrafi zaplanować rekultywację składowisk.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka i astronomia, fizyka, chemia, biologia, geografia, informatyka.

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria środowiska jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na tym samym kierunku lub pokrewnym.

   

  Dowiedz się więcej

   

 • ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA Stopień: I REKRUTACJA

  Czego się nauczysz?

  • identyfikacji zasobów i możliwości pozyskiwania, przetwarzania i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych

  • porównywać i oceniać różne źródła energii oraz konsekwencje ich stosowania

  • projektować instalacje i systemy wykorzystujące OZE oraz przekształcać systemy tradycyjne na proekologiczne

  • zastosowań nowoczesnych technologii prośrodowiskowych w systemach komunalnych

  • rozwiązywać praktyczne problemy związane z planowaniem, projektowaniem, realizacją, eksploatacją oraz finansowaniem systemów odnawialnych źródeł energii i infrastruktury komunalnej

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka i astronomia, fizyka, biologia, chemia, geografia, informatyka

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (2)

milena Ocena

Zawsze chciałam działać na rzecz swojego miasta, a dzięki wykształceniu, które zdobędę na Politechnice Krakowskiej będzie to na pewno możliwe

hej Ocena

Inżynieria środowiska nie jest łatwym kierunkiem, ale w ogóle na Politechnice Krakowskiej nie ma łatwych kierunków. Za to wszystkie są satysfakcjonujące i ciekawe, a co równie istotne, absolwenci nie mają problemów ze znalezieniem pracy