• ENERGETYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia na tym kierunku pozwalają zdobyć gruntowną wiedzę z zakresu szeroko rozumianej energetyki i najnowszych technologii energetycznych. Absolwenci dysponują specjalistycznymi umiejętnościami prowadzenia obliczeń, projektowania, badań oraz diagnostyki maszyn i urządzeń cieplnych. Studia te przygotowują również do projektowania instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w obiektach mieszkalnych i przemysłowych oraz wykorzystania szeroko rozumianych odnawialnych źródeł energii.

  Sprawne funkcjonowanie gospodarki jest i będzie uzależnione od energetyki, dlatego tak ważne jest zapewnienie zaplecza energetycznego kraju. Ponadto, przed współczesnym światem w obszarze energetyki stoją duże wyzwania w związku z redukcją emisji szkodliwych substancji do atmosfery i ograniczoną ilością paliw kopalnych. Dzięki temu ukończenie kierunku energetyka stwarza szerokie perspektywy na rynku pracy.

  Absolwenci kierunku mają możliwość starania się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń w ramach specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, a także o uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Po uzyskaniu stopnia inżyniera absolwenci kierunku mogą samodzielnie wykonywać audyty energetyczne, a po zdobyciu uprawnień budowlanych starać się o uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyk energetycznych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Systemy i urządzenia energetyczne
  • Energetyka niekonwencjonalna

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Systemy i urządzenia energetyczne
  • Energetyka niekonwencjonalna
  • Modelowanie komputerowe w energetyce
  • Energy systems and machinery

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Systemy i urządzenia energetyczne
  • Energetyka niekonwencjonalna

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Systemy i urządzenia energetyczne
  • Energetyka niekonwencjonalna
  • Modelowanie komputerowe w energetyce

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Energetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka i astronomia, fizyka, chemia, informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Energetyka jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na tym samym kierunku lub pokrewnym.

   

  Dowiedz się więcej

 • GEOINFORMATYKA Stopień: I REKRUTACJA

  Kierunek łączy trzy obszary wiedzy inżynierskiej: kompleksowego i nieinwazyjnego gromadzenia informacji, analizy procesów zachodzących we wszystkich trzech geosferach oraz wykorzystania technik Data Science w analizie geodanych i hydrodanych.

  Studia te pozwolą wykształcić elitarne grono specjalistów dysponujących praktyczną znajomością technik gromadzenia informacji z wykorzystaniem pomiarów satelitarnych, lotniczych/dronowych, naziemnych oraz nawodnych dla wszystkich trzech geosfer, tzn. litosfery, hydrosfery i atmosfery. W zakresie technik gromadzenia danych poznają oni i opanują nowoczesne techniki geodezyjne (m.in. teledetekcję i fotogrametrię) oraz nieinwazyjne techniki geofizyczne. Przetwarzanie, wizualizację i analizę geodanych i hydrodanych umożliwi im stosowanie technik informatycznych należących do Data Science (tj. do inżynierii i analizy danych).

  System nauczania oparty na wybieralnych modułach specjalizujących (blisko 40% wszystkich zajęć) pozwala poszerzyć kompetencje informatyczne o uniwersalne zagadnienia z najważniejszych obszarów informatyki, tzn.: programowanie, bazy danych, grafika komputerowa i techniki wizualizacji danych, technologie internetowe, komputerowe techniki analizy danych (m.in. systemy CAS i statystyki komputerowej, modelowanie numeryczne, rozpoznawanie obrazów cyfrowych i inne).

  Takie interdyscyplinarne wykształcenie znacząco zwiększa możliwości poszukiwania pracy, ponieważ uniwersalny charakter zajęć informatycznych zapewni zdobycie wiedzy i umiejętności typowych dla studiów informatycznych, co pozwoli na zatrudnienie w firmach z branży IT. Natomiast dodatkowa wiedza i umiejętności zdobyte podczas pracy z geodanymi i hydrodanymi pozwolą na poszukiwanie pracy w wielu firmach geoinżynieryjnych i hydroinżynieryjnych, w których nie znajdą zatrudnienia typowi informatycy.

  Wiedza teoretyczna oraz umiejętności praktyczne przygotowują absolwenta kierunku geoinformatyka do podjęcia pracy m.in. w firmach z branży IT, geoinżynieryjnych, hydroinżynieryjnych, w administracji publicznej, w instytutach badawczych oraz pozwalają na prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geoinformatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka i astronomia, fizyka, informatyka, geografia

  Dowiedz się więcej

 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Kierunek powstał w związku z wyraźnym i trwałym zapotrzebowaniem rynku pracy na inżynierów – specjalistów w zakresie przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego, planowania oraz kształtowania rozwiązań i realizacji infrastruktury technicznej i transportowej. Praca nad strukturą miast nigdy się nie skończy – jest to proces ciągły, gwarantujący pojawianie się coraz to nowych wyzwań zawodowych dla absolwentów GP.

  Właściwe zagospodarowanie obszarów miast i aglomeracji w powiązaniu z infrastrukturą komunalną oraz systemami transportowymi jest możliwe wyłącznie dzięki podejściu interdyscyplinarnemu, wykorzystującemu nowoczesną, aktualną i użyteczną wiedzę z różnych dziedzin nauki. Potrzebni są dobrze wykształceni specjaliści – wyposażeni w wiedzę inżynierską i rozumiejący różne aspekty funkcjonowania obszarów miast. Dyplom ukończenia studiów na kierunku GP, realizowanym wspólnie przez 3 wydziały PK, stanowi bardzo poważny atut na rynku pracy, ponieważ poświadcza zdobycie właśnie takiej wiedzy.

  Po odbyciu kilkuletniej praktyki absolwenci GP mogą ubiegać się o przyjęcie do izby urbanistów i pełnić samodzielne funkcje w planowaniu przestrzennym, np. w ramach własnej działalności gospodarczej.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka i astronomia, fizyka, biologia, chemia, geografia, informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na tym samym kierunku lub pokrewnym.

   

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA - KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY Stopień: I REKRUTACJA

  INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA - kierunek międzywydziałowy WIL-WM-WIŚIE (ICzP)

  Zła jakość powietrza i jej wpływ na zdrowie człowieka jest jednym z głównych problemów środowiskowych, dotykających obecnie tereny zurbanizowane. Wraz z rosnącą presją społeczną rośnie zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów przygotowanych w sposób kompleksowy do działania na rzecz ochrony powietrza i poprawy jego jakości. Podjęcie ciekawych, interdyscyplinarnych studiów na kierunku ICzP pozwala stać się jednym z nich.

  Studia te zapewniają specjalistyczne wykształcenie przygotowujące do podejmowania kompleksowych działań na rzecz poprawy jakości powietrza, począwszy od identyfikacji rodzajów i źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza, poprzez rozpoznanie mechanizmów ich rozprzestrzeniania się i transportu po zaproponowanie rozwiązań technicznych, technologicznych i systemowych zmierzających do poprawy jakości powietrza.

  W programie ujęto szeroki zakres elementów infrastruktury miast, co zapewnia całościowe podejście do problemu, począwszy od kompetencji planistycznych, aż do wykorzystania szybkiego rozwoju technologii sprzyjających poprawie jakości powietrza przy zmiennym wpływie sektora energetycznego, przemysłowego, bytowo-komunalnego i transportowego, jako źródeł odpowiedzialnych za jakość powietrza.

  Aby zajęcia miały jak najbardziej praktyczny wymiar wykorzystane zostaną: Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego Politechniki Krakowskiej, Laboratorium Inżynierii Wiatrowej oraz powstające Laboratorium Aerodynamiki Środowiska, czyli jeden z najnowocześniejszych w Europie obiektów badawczych m.in. do oceny wpływów środowiskowych na ludzi i budowle oraz badań aspektów przewietrzania.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria czystego powietrza brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka i astronomia, fizyka, biologia, chemia, geografia, informatyka

 • INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA Stopień: I REKRUTACJA

  Susze, powodzie i zmiany klimatyczne stanowią największe wyzwania współczesnych miast. Inżynieria i gospodarka wodna (IiGW) to studia, dzięki którym zrozumiesz istotę i przyczyny tych zagrożeń. Dowiesz się jak projektować infrastrukturę miejską, wodną i zieleń, tak aby adaptować miasta do zmian klimatycznych. Największe polskie miasta opracowały plany adaptacji do zmian klimatu i rozpoczyna się proces ich przebudowy w kierunku nowoczesnych i bezpiecznych smart cities – przyłącz się, zostań nowoczesnym inżynierem.

  Absolwenci tego kierunku są przygotowani są by w zintegrowanym zarządzaniu nowoczesnym miastem zarządzać wodą. Posiadają praktyczne kompetencje inżynierskie poszukiwane w warunkach postępującej urbanizacji i zmian klimatycznych, wiedzą jak zniwelować odczuwalne skutki zmian klimatu (fale upałów i zimna, powodzie, susze, nawalne deszcze). Jak kształtować miejską infrastrukturę wodną, aby łagodziła obecne i prognozowane skrajne zjawiska pogodowe. Jak retencjonować wody opadowe, aby je można było dodatkowo wykorzystać. Jak zapewnić bezpieczeństwo i dobrą jakość środowiska wodnego i przyrodniczego.

  Uczymy doboru i wykorzystania nowoczesnych komputerowych narzędzi inżynierskich do symulacji procesów klimatycznych i hydrologicznych, do projektowania obiektów i systemów wodnych w inżynierii miejskiej. Przygotowujemy do projektowania i wykonawstwa w zakresie obiektów wodnych, rewitalizacji rzek, a także eksploatacji, monitoringu i renowacji istniejącej infrastruktury hydrotechnicznej.

  Możliwość uzyskania po tym kierunku uprawnień budowlanych jest dodatkowym atutem na rynku pracy.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria i gospodarka wodna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka i astronomia, fizyka, biologia, chemia, geografia, informatyka

  Dowiedz się więcej

   

 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Kierunek inżynieria środowiska ma interdyscyplinarny charakter, już po I stopniu umożliwia zdobycie praktycznych umiejętności projektanta oraz uprawnień budowlanych. Absolwenci inżynierii środowiska PK są specjalistami w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji instalacji grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, wodno-kanalizacyjnych w budynkach, a także projektowania i eksploatacji obiektów infrastruktury związanych z zaopatrzeniem w wodę, oczyszczaniem ścieków, unieszkodliwianiem odpadów. Ich kompetencje zawodowe uzależnione są od specjalności, którą wybiorą. Stworzyliśmy nowoczesny, praktycznie zorientowany program – skupiamy się na przedmiotach kierunkowych, tym, co naprawdę potrzebne przyszłemu inżynierowi.

  Szacuje się, że 80-90% swojego życia człowiek przebywa w pomieszczeniach zamkniętych – nasz absolwent potrafi zaprojektować systemy zapewniające komfort przebywania wewnątrz budynków: właściwą jakość powietrza, komfort cieplny, akustykę, a także zaopatrzenie w wodę i kanalizację.

  Absolwenci IŚ są także specjalistami od zagadnień inżynierskich dotyczących środowiska zewnętrznego i jego wykorzystania dla potrzeb człowieka: hydroinżynierii, gospodarki odpadami, konstrukcji hydrotechnicznych oraz innowacyjnych i prośrodowiskowych technologii. To stwarza duży rynek pracy zarówno dla kobiet jak i mężczyzn – od placów budowy, przez biura projektowe, po działy handlowe firm.

  To studia dla osób chcących kształtować środowisko, w którym żyją, a nie tylko z niego korzystać. Kandydatów powinna cechować otwartość na tematykę łączącą aspekty techniczne z przyrodniczymi oraz chęć związania przyszłości z nowymi technologiami i rozbudową infrastruktury technicznej.

  Kierunek przygotowuje do uzyskania uprawnień budowlanych (projektowych i wykonawczych) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Absolwenci mogą ubiegać się o uzyskanie pełnych uprawnień instalacyjnych i w ograniczonym zakresie budowlanych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Hydroinżynieria
  • Zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów
  • Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Hydroinżynieria
  • Zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów
  • Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja
  • Technologie proekologiczne i instalacje w przemyśle
  • Inżynieria dróg wodnych
  • Environmental and land engineering (inżynieria i kształtowanie środowiska)

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Technologie i instalacje w inżynierii środowiska

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Hydroinżynieria
  • Zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów
  • Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka i astronomia, fizyka, chemia, biologia, geografia, informatyka.

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria środowiska jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na tym samym kierunku lub pokrewnym.

   

  Dowiedz się więcej

   

 • ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA Stopień: I REKRUTACJA

  Na tym kierunku kształceni są specjaliści odpowiedzialni za wprowadzanie w praktyce idei miast inteligentnych, ukierunkowanych na efektywne technicznie i ekonomicznie wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w miastach, ale i na poziomie rozwiązań lokalnych.

  Unikatowy, nowoczesny i praktycznie zorientowany program kształcenia powstał we współpracy z innymi jednostkami naukowymi (PAN) oraz partnerami gospodarczymi (MPWiK, MPO, MPEC, KHK), którzy są świadomi stawianych przed nimi zadań i chcą wyszkolić sobie przyszłe kadry.

  Absolwenci potrafią dokonać identyfikacji zasobów i możliwości pozyskiwania, przetwarzania i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, a także porównywać i oceniać różne źródła energii oraz konsekwencje ich stosowania. Są przygotowani by projektować instalacje i systemy wykorzystujące OZE oraz przekształcać systemy tradycyjne na proekologiczne. To specjaliści od zastosowań nowoczesnych technologii prośrodowiskowych w miejskich systemach komunalnych.

  Możliwość uzyskania uprawnień instalacyjnych w pełnym zakresie i w ograniczonym zakresie uprawnień budowlanych jest dodatkowym atutem absolwentów OZEiIK na rynku pracy.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka i astronomia, fizyka, biologia, chemia, geografia, informatyka

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (2)

milena Ocena

Zawsze chciałam działać na rzecz swojego miasta, a dzięki wykształceniu, które zdobędę na Politechnice Krakowskiej będzie to na pewno możliwe

hej Ocena

Inżynieria środowiska nie jest łatwym kierunkiem, ale w ogóle na Politechnice Krakowskiej nie ma łatwych kierunków. Za to wszystkie są satysfakcjonujące i ciekawe, a co równie istotne, absolwenci nie mają problemów ze znalezieniem pracy