• ENERGETYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata • 1,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 4 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier

  Studia w Krakowie - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki - kierunek studiów energetyka

  Studia na tym kierunku pozwalają zdobyć gruntowną wiedzę z zakresu szeroko rozumianej energetyki i najnowszych technologii energetycznych. Absolwenci dysponują specjalistycznymi umiejętnościami prowadzenia obliczeń, projektowania, badań oraz diagnostyki maszyn i urządzeń cieplnych. Studia te przygotowują również do projektowania instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w obiektach mieszkalnych i przemysłowych oraz wykorzystania szeroko rozumianych odnawialnych źródeł energii.

  Sprawne funkcjonowanie gospodarki jest i będzie uzależnione od energetyki, dlatego tak ważne jest zapewnienie zaplecza energetycznego kraju. Ponadto, przed współczesnym światem w obszarze energetyki stoją duże wyzwania w związku z redukcją emisji szkodliwych substancji do atmosfery i ograniczoną ilością paliw kopalnych. Dzięki temu ukończenie kierunku energetyka stwarza szerokie perspektywy na rynku pracy.

  Absolwenci kierunku mają możliwość starania się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń w ramach specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, a także o uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Po uzyskaniu stopnia inżyniera absolwenci kierunku mogą samodzielnie wykonywać audyty energetyczne, a po zdobyciu uprawnień budowlanych starać się o uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyk energetycznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Energetyka niekonwencjonalna
  • Instalacje, urządzenia i systemy ogrzewcze

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Systemy i urządzenia energetyczne
  • Modelowanie komputerowe w energetyce
  • Energy systems and machinery (systemy i urządzenia energetyczne)

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Systemy i urządzenia energetyczne
  • Energetyka niekonwencjonalna
  • Instalacje, urządzenia i systemy ogrzewcze

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Systemy i urządzenia energetyczne
  • Energetyka niekonwencjonalna
  • Modelowanie komputerowe w energetyce

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku energetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Komisja Rekrutacyjna Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki (WKR WIŚiE) sporządza listę rankingową kandydatów w oparciu o wartość wskaźnika rekrutacyjnego, wyliczoną na podstawie średniej ocen semestralnych z toku studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GEOINFORMATYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Studia w Krakowie - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki - kierunek studiów geoinformatyka

  Najprościej można zdefiniować geoinformatyka jako osobę, która potrafi łączyć wybrane zagadnienia inżynierskie (w zakresie geoinżynierii i hydroinżynierii) z informatyką w jej obszarze nazywanym Data Science (tj. analiza i inżynieria danych). Te zagadnienia inżynierskie to wiedza i praktyczne umiejętności z zakresu pozyskiwania geodanych i hydrodanych dla wszystkich trzech geosfer, czyli atmosfery, litosfery i hydrosfery.

  Kierunek łączy trzy obszary wiedzy inżynierskiej: kompleksowego i nieinwazyjnego gromadzenia informacji, analizy procesów zachodzących we wszystkich trzech geosferach oraz wykorzystania technik Data Science w analizie geodanych i hydrodanych.

  Studia te pozwolą wykształcić elitarne grono specjalistów dysponujących praktyczną znajomością technik gromadzenia informacji z wykorzystaniem pomiarów satelitarnych, lotniczych/dronowych, naziemnych oraz nawodnych dla wszystkich trzech geosfer, tzn. litosfery, hydrosfery i atmosfery. W zakresie technik gromadzenia danych poznają oni i opanują nowoczesne techniki geodezyjne (m.in. teledetekcję i fotogrametrię) oraz nieinwazyjne techniki geofizyczne. Przetwarzanie, wizualizację i analizę geodanych i hydrodanych umożliwi im stosowanie technik informatycznych należących do Data Science (tj. do inżynierii i analizy danych).

  System nauczania oparty na wybieralnych modułach specjalizujących (blisko 40% wszystkich zajęć) pozwala poszerzyć kompetencje informatyczne o uniwersalne zagadnienia z najważniejszych obszarów informatyki, tzn.: programowanie, bazy danych, grafika komputerowa i techniki wizualizacji danych, technologie internetowe, komputerowe techniki analizy danych (m.in. systemy CAS i statystyki komputerowej, modelowanie numeryczne, rozpoznawanie obrazów cyfrowych i inne).

  Takie interdyscyplinarne wykształcenie znacząco zwiększa możliwości poszukiwania pracy, ponieważ uniwersalny charakter zajęć informatycznych zapewni zdobycie wiedzy i umiejętności typowych dla studiów informatycznych, co pozwoli na zatrudnienie w firmach z branży IT. Natomiast dodatkowa wiedza i umiejętności zdobyte podczas pracy z geodanymi i hydrodanymi pozwolą na poszukiwanie pracy w wielu firmach geoinżynieryjnych i hydroinżynieryjnych, w których nie znajdą zatrudnienia typowi informatycy.

  Wiedza teoretyczna oraz umiejętności praktyczne przygotowują absolwenta kierunku geoinformatyka do podjęcia pracy m.in. w firmach z branży IT, geoinżynieryjnych, hydroinżynieryjnych, w administracji publicznej, w instytutach badawczych oraz pozwalają na prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

  Geoinformatyk- zawód możliwości

  Taka interdyscyplinarna wiedza ̶ łącząca nowoczesne techniki informatyczne (Data Science) z szeroko rozumianymi zagadnieniami z zakresu nauk o Ziemi i inżynierii środowiska ̶ sprawia, że geoinformatyk będzie zawsze o krok przed geo- i hydro- inżynierami (tj. geodetami, geologiami, geofizykami, geotechnikami, hydrologami, hydrotechnikami i in.) oraz przed „klasycznymi” informatykami, programistami i grafikami.

  To świetny wybór dla tych, którzy chcą połączyć kilka ze swoich zainteresowań ̶ z jednej strony interesują się zagadnieniami informatycznymi i chcą nadal rozwijać się zawodowo w tym obszarze, a dodatkowo chcą wyspecjalizować się w pozyskiwaniu, przechowywaniu, zabezpieczeniu, przetwarzaniu, wizualizacji i analizie geodanych i hydrodanych. W branżach, w których tworzy się rozwiązania geoinformatyczne, korzysta się ze środowisk CAD (Computer Aided Design), SIT (System Informacji o Terenie), GIS (System Informacji Geograficznej), GeoHydroBIM (Geo-Hydro Building Information Modeling) przygotowuje się aplikacje do analizy i przetwarzania danych przestrzennych czy, gdzie się je interpretuje i wizualizuje, geoinformatyk nie ma sobie równych. 

  Geoinformatyk- zawód przyszłości

  Niezależnie od wyboru branży geoinformatyka cechuje ścisły umysł i świadomość ekologiczna. To zawód dla tych, którzy swoją kreatywność chcą wykorzystać w sposób, który pozwoli realnie zmieniać świat. Jak? Mały krok to np. aplikacja wskazująca lokalizację najbliższego sklepu zero waste.

  Nieco większy — analiza jakości powietrza i jego wpływ na zdrowie czy długość życia społeczności. Aż po przewidywanie powodzi, suszy, trzęsienia ziemi, wizualizację strefy podpowierzchniowej i monitoring zjawisk tam zachodzących, teledetekcyjną obserwację powierzchni Ziemi z poziomu satelitów i dronów, laserowe skanowanie obiektów naziemnych i wiele innych działań nieinwazyjnych, a co za tym idzie proekologicznych. To także gromadzenie danych na temat katastrof, co pozwala się na nie lepiej przygotować. 

  Dowiedz się więcej

  Znajdź nas na Youtube

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku geoinformatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA - KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier

  Studia w Krakowie - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki - kierunek studiów gospodarka przestrzenna

  Kierunek powstał w związku z wyraźnym i trwałym zapotrzebowaniem rynku pracy na inżynierów – specjalistów w zakresie przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego, planowania oraz kształtowania rozwiązań i realizacji infrastruktury technicznej i transportowej. Praca nad strukturą miast nigdy się nie skończy – jest to proces ciągły, gwarantujący pojawianie się coraz to nowych wyzwań zawodowych dla absolwentów GP.

  Właściwe zagospodarowanie obszarów miast i aglomeracji w powiązaniu z infrastrukturą komunalną oraz systemami transportowymi jest możliwe wyłącznie dzięki podejściu interdyscyplinarnemu, wykorzystującemu nowoczesną, aktualną i użyteczną wiedzę z różnych dziedzin nauki. Potrzebni są dobrze wykształceni specjaliści – wyposażeni w wiedzę inżynierską i rozumiejący różne aspekty funkcjonowania obszarów miast. Dyplom ukończenia studiów na kierunku GP, realizowanym wspólnie przez 3 wydziały PK, stanowi bardzo poważny atut na rynku pracy, ponieważ poświadcza zdobycie właśnie takiej wiedzy.

  Po odbyciu kilkuletniej praktyki absolwenci GP mogą ubiegać się o przyjęcie do izby urbanistów i pełnić samodzielne funkcje w planowaniu przestrzennym, np. w ramach własnej działalności gospodarczej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Planowanie przestrzenne i gospodarka komunalna
  • Urbanistyka i transport

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna - kierunek międzywydziałowy brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Komisja rekrutacyjna sporządza listę rankingową kandydatów w oparciu o wartość wskaźnika rekrutacyjnego, wyliczoną na podstawie średniej ocen semestralnych z toku studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA - KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA - kierunek międzywydziałowy WIL-WM-WIŚIE (ICzP)

  Zła jakość powietrza i jej wpływ na zdrowie człowieka jest jednym z głównych problemów środowiskowych, dotykających obecnie tereny zurbanizowane. Wraz z rosnącą presją społeczną rośnie zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów przygotowanych w sposób kompleksowy do działania na rzecz ochrony powietrza i poprawy jego jakości. Podjęcie ciekawych, interdyscyplinarnych studiów na kierunku ICzP pozwala stać się jednym z nich.

  Studia te zapewniają specjalistyczne wykształcenie przygotowujące do podejmowania kompleksowych działań na rzecz poprawy jakości powietrza, począwszy od identyfikacji rodzajów i źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza, poprzez rozpoznanie mechanizmów ich rozprzestrzeniania się i transportu po zaproponowanie rozwiązań technicznych, technologicznych i systemowych zmierzających do poprawy jakości powietrza.

  W programie ujęto szeroki zakres elementów infrastruktury miast, co zapewnia całościowe podejście do problemu, począwszy od kompetencji planistycznych, aż do wykorzystania szybkiego rozwoju technologii sprzyjających poprawie jakości powietrza przy zmiennym wpływie sektora energetycznego, przemysłowego, bytowo-komunalnego i transportowego, jako źródeł odpowiedzialnych za jakość powietrza.

  Aby zajęcia miały jak najbardziej praktyczny wymiar wykorzystane zostaną: Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego Politechniki Krakowskiej, Laboratorium Inżynierii Wiatrowej oraz powstające Laboratorium Aerodynamiki Środowiska, czyli jeden z najnowocześniejszych w Europie obiektów badawczych m.in. do oceny wpływów środowiskowych na ludzi i budowle oraz badań aspektów przewietrzania.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria czystego powietrza - kierunek międzywydziałowy brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Studia w Krakowie - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki - kierunek studiów inżynieria i gospodarka wodna

  Susze, powodzie i zmiany klimatyczne stanowią największe wyzwania współczesnych miast. Inżynieria i gospodarka wodna (IiGW) to studia, dzięki którym zrozumiesz istotę i przyczyny tych zagrożeń. Dowiesz się jak projektować infrastrukturę miejską, wodną i zieleń, tak aby adaptować miasta do zmian klimatycznych. Największe polskie miasta opracowały plany adaptacji do zmian klimatu i rozpoczyna się proces ich przebudowy w kierunku nowoczesnych i bezpiecznych smart cities – przyłącz się, zostań nowoczesnym inżynierem.

  Absolwenci tego kierunku są przygotowani są by w zintegrowanym zarządzaniu nowoczesnym miastem zarządzać wodą. Posiadają praktyczne kompetencje inżynierskie poszukiwane w warunkach postępującej urbanizacji i zmian klimatycznych, wiedzą jak zniwelować odczuwalne skutki zmian klimatu (fale upałów i zimna, powodzie, susze, nawalne deszcze). Jak kształtować miejską infrastrukturę wodną, aby łagodziła obecne i prognozowane skrajne zjawiska pogodowe. Jak retencjonować wody opadowe, aby je można było dodatkowo wykorzystać. Jak zapewnić bezpieczeństwo i dobrą jakość środowiska wodnego i przyrodniczego.

  Uczymy doboru i wykorzystania nowoczesnych komputerowych narzędzi inżynierskich do symulacji procesów klimatycznych i hydrologicznych, do projektowania obiektów i systemów wodnych w inżynierii miejskiej. Przygotowujemy do projektowania i wykonawstwa w zakresie obiektów wodnych, rewitalizacji rzek, a także eksploatacji, monitoringu i renowacji istniejącej infrastruktury hydrotechnicznej.

  Możliwość uzyskania po tym kierunku uprawnień budowlanych jest dodatkowym atutem na rynku pracy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria i gospodarka wodna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata • 1,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 4 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Studia w Krakowie - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki - kierunek studiów inżynieria środowiska
   
  Kierunek inżynieria środowiska ma interdyscyplinarny charakter, już po I stopniu umożliwia zdobycie praktycznych umiejętności projektanta oraz uprawnień budowlanych. Absolwenci inżynierii środowiska PK są specjalistami w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji instalacji grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, wodno-kanalizacyjnych w budynkach, a także projektowania i eksploatacji obiektów infrastruktury związanych z zaopatrzeniem w wodę, oczyszczaniem ścieków, unieszkodliwianiem odpadów. Ich kompetencje zawodowe uzależnione są od specjalności, którą wybiorą. Stworzyliśmy nowoczesny, praktycznie zorientowany program – skupiamy się na przedmiotach kierunkowych, tym, co naprawdę potrzebne przyszłemu inżynierowi.

  Szacuje się, że 80-90% swojego życia człowiek przebywa w pomieszczeniach zamkniętych – nasz absolwent potrafi zaprojektować systemy zapewniające komfort przebywania wewnątrz budynków: właściwą jakość powietrza, komfort cieplny, akustykę, a także zaopatrzenie w wodę i kanalizację.

  Absolwenci IŚ są także specjalistami od zagadnień inżynierskich dotyczących środowiska zewnętrznego i jego wykorzystania dla potrzeb człowieka: hydroinżynierii, gospodarki odpadami, konstrukcji hydrotechnicznych oraz innowacyjnych i prośrodowiskowych technologii. To stwarza duży rynek pracy zarówno dla kobiet jak i mężczyzn – od placów budowy, przez biura projektowe, po działy handlowe firm.

  To studia dla osób chcących kształtować środowisko, w którym żyją, a nie tylko z niego korzystać. Kandydatów powinna cechować otwartość na tematykę łączącą aspekty techniczne z przyrodniczymi oraz chęć związania przyszłości z nowymi technologiami i rozbudową infrastruktury technicznej.

  Kierunek przygotowuje do uzyskania uprawnień budowlanych (projektowych i wykonawczych) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Absolwenci mogą ubiegać się o uzyskanie pełnych uprawnień instalacyjnych i w ograniczonym zakresie budowlanych.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Hydroinżynieria
  • Zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów
  • Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Hydroinżynieria
  • Zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów
  • Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja
  • Technologie proekologiczne i instalacje w przemyśle
  • Inżynieria dróg wodnych

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Technologie i instalacje w inżynierii środowiska

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Hydroinżynieria
  • Zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów
  • Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Komisja Rekrutacyjna Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki (WKR WIŚiE) sporządza listę rankingową kandydatów w oparciu o wartość wskaźnika rekrutacyjnego, wyliczoną na podstawie średniej ocen semestralnych z toku studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister
  Studia w Krakowie - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki - kierunek studiów odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna

  Na tym kierunku kształceni są specjaliści odpowiedzialni za wprowadzanie w praktyce idei miast inteligentnych, ukierunkowanych na efektywne technicznie i ekonomicznie wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w miastach, ale i na poziomie rozwiązań lokalnych.

  Unikatowy, nowoczesny i praktycznie zorientowany program kształcenia powstał we współpracy z innymi jednostkami naukowymi (PAN) oraz partnerami gospodarczymi (MPWiK, MPO, MPEC, KHK), którzy są świadomi stawianych przed nimi zadań i chcą wyszkolić sobie przyszłe kadry.

  Absolwenci potrafią dokonać identyfikacji zasobów i możliwości pozyskiwania, przetwarzania i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, a także porównywać i oceniać różne źródła energii oraz konsekwencje ich stosowania. Są przygotowani by projektować instalacje i systemy wykorzystujące OZE oraz przekształcać systemy tradycyjne na proekologiczne. To specjaliści od zastosowań nowoczesnych technologii prośrodowiskowych w miejskich systemach komunalnych.

  Kompetencje zdobyte podczas studiów przygotowują do realizacji praktycznych zadań inżynierskich związanych z planowaniem, projektowaniem, realizacją, eksploatacją oraz finansowaniem systemów OZE, także z zastosowaniem rozwiązań innowacyjnych oraz trendów rozwojowych w tym zakresie. Absolwenci tego kierunku to również specjaliści od nowoczesnych technologii prośrodowiskowych w systemach komunalnych.

  Energetyka odnawialna jest dyscypliną przyszłości, co wynika z konieczności zwiększania produkcji energii przy jednoczesnym ograniczaniu ilości paliw kopalnych oraz emisji szkodliwych substancji do atmosfery. To zarazem dynamiczny i ciągle rosnący rynek pracy, tak dla kobiet, jak i mężczyzn, chcących rozwiązywać problemy wynikające z wpływu rozwoju cywilizacyjnego na środowisko naturalne i kształtować sposób funkcjonowania jednostek miejskich. Najbardziej dynamiczny rozwój obserwuje się w zakresie technologii pomp ciepła i kolektorów słonecznych, za rozwojowe uznaje się także kwestie elektroogrzewnictwa, biogazowni, magazynów ciepła i modułów geotermalnych.

  Program studiów przewiduje kontynuowanie kształcenia w pogłębionym stopniu w zakresie szeroko pojętej energetyki odnawialnej: energii geotermalnej, solarnej, wodnej i wiatrowej, a także energetycznego wykorzystania biomasy. Zagadnienia te zostaną poszerzone o stosowane metody i techniki pomiarowe, monitorowania, automatyki i sterowania w złożonych systemach i instalacjach energetycznych, techniki modelowania oraz metody optymalizacji systemów technicznych, w szczególności w odniesieniu do systemów OZE.

  W zakresie infrastrukturalnym kształcenie skupi się szczególnie na zagadnieniach dotyczących eksploatacji i zarządzania elementami i systemami infrastruktury technicznej, w szczególności sieci i obiektów technologicznych, również z uwzględnieniem zasad gospodarki cyrkulacyjnej elementów infrastruktury komunalnej, a także na uwarunkowaniach procesu inwestycyjnego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Komisja Rekrutacyjna Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki (WKR WIŚiE) sporządza listę rankingową kandydatów w oparciu o wartość́ wskaźnika rekrutacyjnego, wyliczoną na podstawie średniej ocen semestralnych z toku studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Opinie (3)

GR Ocena odpowiedz

brak wyszczególnienia drugiej tury

milena Ocena odpowiedz

Zawsze chciałam działać na rzecz swojego miasta, a dzięki wykształceniu, które zdobędę na Politechnice Krakowskiej będzie to na pewno możliwe

hej Ocena odpowiedz

Inżynieria środowiska nie jest łatwym kierunkiem, ale w ogóle na Politechnice Krakowskiej nie ma łatwych kierunków. Za to wszystkie są satysfakcjonujące i ciekawe, a co równie istotne, absolwenci nie mają problemów ze znalezieniem pracy