• EKOTECHNOLOGIE DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Studia w Krakowie - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki - kierunek studiów ekotechnologie dla zrównoważonego rozwoju

  Ekotechnologie dla zrównoważonego rozwoju to kierunek przyszłości, przeznaczony dla osób, które swoją karierę zawodową chcą związać z rozwijaniem nowych, przyjaznych dla środowiska technologii (ekotechnologii) i wdrażaniem ich w przemyśle i gospodarce komunalnej. Nowoczesne gałęzie przemysłu i gospodarka oparta na wiedzy potrzebują dobrze wykształconych specjalistów, przygotowanych by w sposób kompleksowy łączyć najnowszą wiedzę techniczną z troską o zachowanie zasobów środowiska.

  Wyrażać się to będzie m.in. przez opracowywanie i stosowanie technologii nisko- i bezodpadowych, wykorzystanie bezemisyjnych źródeł energii, wprowadzanie innowacyjnych materiałów i technologii do procesów produkcyjnych oraz wdrażanie zasad gospodarki cyrkulacyjnej. Zapotrzebowanie na takich specjalistów w Polsce i na świecie będzie coraz większe.

  Szczególnie cenni będą absolwenci uczelni technicznych umiejący wykorzystywać nowoczesne narzędzia informatyczne, także te bazujące na sztucznej  inteligencji (AI), rozumiejący znaczenie nowych modeli biznesowych (np. start-upów) oraz dysponujący aktualną wiedzą na tematy prawne, społeczne i ekonomiczne związane z nowymi technologiami.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ekotechnologie dla zrównoważonego rozwoju brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ENERGETYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata • 1,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 4 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier

  Studia w Krakowie - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki - kierunek studiów energetyka

  Studia na tym kierunku pozwalają zdobyć gruntowną wiedzę z zakresu szeroko rozumianej energetyki i najnowszych technologii energetycznych. Absolwenci dysponują specjalistycznymi umiejętnościami prowadzenia obliczeń, projektowania, badań oraz diagnostyki maszyn i urządzeń cieplnych. Studia te przygotowują również do projektowania instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w obiektach mieszkalnych i przemysłowych oraz wykorzystania szeroko rozumianych odnawialnych źródeł energii.

  Sprawne funkcjonowanie gospodarki jest i będzie uzależnione od energetyki, dlatego tak ważne jest zapewnienie zaplecza energetycznego kraju. Ponadto, przed współczesnym światem w obszarze energetyki stoją duże wyzwania w związku z redukcją emisji szkodliwych substancji do atmosfery i ograniczoną ilością paliw kopalnych. Dzięki temu ukończenie kierunku energetyka stwarza szerokie perspektywy na rynku pracy.

  Absolwenci kierunku mają możliwość starania się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń w ramach specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, a także o uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Po uzyskaniu stopnia inżyniera absolwenci kierunku mogą samodzielnie wykonywać audyty energetyczne, a po zdobyciu uprawnień budowlanych starać się o uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyk energetycznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Systemy i urządzenia energetyczne
  • Energetyka niekonwencjonalna
  • Instalacje, urządzenia i systemy ogrzewcze
  • Modelowanie komputerowe w energetyce

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Systemy i urządzenia energetyczne
  • Energetyka niekonwencjonalna
  • Modelowanie komputerowe w energetyce
  • Energy systems and machinery (systemy i urządzenia energetyczne)

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Systemy i urządzenia energetyczne
  • Energetyka niekonwencjonalna
  • Instalacje, urządzenia i systemy ogrzewcze
  • Modelowanie komputerowe w energetyce

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Systemy i urządzenia energetyczne
  • Energetyka niekonwencjonalna
  • Modelowanie komputerowe w energetyce

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku energetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Komisja Rekrutacyjna Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki (WKR WIŚiE) sporządza listę rankingową kandydatów w oparciu o wartość wskaźnika rekrutacyjnego, wyliczoną na podstawie średniej ocen semestralnych z toku studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ENVIRONMENTAL AND LAND ENGINEERING

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 1,5 roku
  tytuł zawodowy: magister inżynier

  Studia w Krakowie - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki - kierunek studiów environmental and land engineering

  Kierunek Environmental and Land Engineering, prowadzony w języku angielskim kształci i przygotowuje przyszłych absolwentów do:

  • projektowania i eksploatacji instalacji wewnętrznych oraz sieci cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
  • projektowania technologii i urządzeń służących do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz ich eksploatacji,
  • planowania gospodarki odpadami i pozyskiwania energii z odpadów oraz źródeł odnawialnych,
  • oceny warunków geotechnicznych i zjawisk związanych z interakcją między budowlą i gruntem,
  • analizy systemów ochrony powietrza,
  • projektowania i eksploatacji instalacji budynków energooszczędnych,
  • poznania charakterystyki odnawialnych i alternatywnych źródeł energii,
  • efektywnego wykorzystania nowoczesnego oprogramowania inżynierskiego.

  The Environmental and Land Engineering field, offered in English, educates and prepares future graduates for:

  • designing and operation of internal installations and heating, water and sewage networks,
  • designing of technology and devices for water and wastewater treatment and their operation,
  • waste management and energy recovery from waste and renewable energy,
  • assessment of geotechnical conditions and phenomena related to the interaction between the building and the ground,
  • analysis of air protection systems,
  • design and operation of installations of low energy buildings,
  • getting to know the characteristics of renewable and alternative energy sources,
  • effective use of leading-edge engineering software.

  Studia II stopnia na tym kierunku skierowane są do osób posiadających tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera uzyskany w trybie studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku inżynieria środowiska w zakresie specjalności prowadzonych na WIŚiE PK lub na innych uczelniach technicznych.

  Drugą grupę, do której adresowane są studia, stanowią osoby posiadające tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera uzyskany po studiach innych niż inżynieria środowiska, zainteresowane tematyką inżynierii środowiska oraz nowych technologii i wiążące swoją przyszłość z pracą w rozwojowej i dochodowej branży wykonawczo-instalacyjnej. Do grona tego należą zwłaszcza inżynierowie z doświadczeniem zawodowym w tym obszarze, którzy chcą uzupełnić i udokumentować swoje kompetencje. Studia te stanowią bardzo dobrą podstawę do kontynuacji kształcenia na studiach III stopnia (dokroranckim).

  Warunkiem rekrutacji na specjalność E&LE jest dobra znajomość języka angielskiego (poziom B2).

  The second-level studies in this field are addressed to people holding the professional title of engineer or master's degree in engineering under the first-level studies or uniform master's studies in the field of environmental engineering in the field of specializations at the Faculty of Environmental Engineering and Energy or other technical universities. The second group to which the studies are addressed are persons with the professional title of engineer or master's degree obtained after studies other than environmental engineering, interested in the subject of the environmental engineering and new technologies and binding their future with work in the development and profitable executive and installation industry.

  This group includes in particular engineers with professional experience in this area who want to supplement and document their competences. These studies are a very good basis for continuing education at the third-level studies (doctoral).
  The recruitment requirement for the E&LE specialty is a good knowledge of English (B2 level).

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GEOINFORMATYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier

  Studia w Krakowie - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki - kierunek studiów geoinformatyka

  Najprościej można zdefiniować geoinformatyka jako osobę, która potrafi łączyć wybrane zagadnienia inżynierskie (w zakresie geoinżynierii i hydroinżynierii) z informatyką w jej obszarze nazywanym Data Science (tj. analiza i inżynieria danych). Te zagadnienia inżynierskie to wiedza i praktyczne umiejętności z zakresu pozyskiwania geodanych i hydrodanych dla wszystkich trzech geosfer, czyli atmosfery, litosfery i hydrosfery.

  Kierunek łączy trzy obszary wiedzy inżynierskiej: kompleksowego i nieinwazyjnego gromadzenia informacji, analizy procesów zachodzących we wszystkich trzech geosferach oraz wykorzystania technik Data Science w analizie geodanych i hydrodanych.

  Studia te pozwolą wykształcić elitarne grono specjalistów dysponujących praktyczną znajomością technik gromadzenia informacji z wykorzystaniem pomiarów satelitarnych, lotniczych/dronowych, naziemnych oraz nawodnych dla wszystkich trzech geosfer, tzn. litosfery, hydrosfery i atmosfery. W zakresie technik gromadzenia danych poznają oni i opanują nowoczesne techniki geodezyjne (m.in. teledetekcję i fotogrametrię) oraz nieinwazyjne techniki geofizyczne. Przetwarzanie, wizualizację i analizę geodanych i hydrodanych umożliwi im stosowanie technik informatycznych należących do Data Science (tj. do inżynierii i analizy danych).

  System nauczania oparty na wybieralnych modułach specjalizujących (blisko 40% wszystkich zajęć) pozwala poszerzyć kompetencje informatyczne o uniwersalne zagadnienia z najważniejszych obszarów informatyki, tzn.: programowanie, bazy danych, grafika komputerowa i techniki wizualizacji danych, technologie internetowe, komputerowe techniki analizy danych (m.in. systemy CAS i statystyki komputerowej, modelowanie numeryczne, rozpoznawanie obrazów cyfrowych i inne).

  Takie interdyscyplinarne wykształcenie znacząco zwiększa możliwości poszukiwania pracy, ponieważ uniwersalny charakter zajęć informatycznych zapewni zdobycie wiedzy i umiejętności typowych dla studiów informatycznych, co pozwoli na zatrudnienie w firmach z branży IT. Natomiast dodatkowa wiedza i umiejętności zdobyte podczas pracy z geodanymi i hydrodanymi pozwolą na poszukiwanie pracy w wielu firmach geoinżynieryjnych i hydroinżynieryjnych, w których nie znajdą zatrudnienia typowi informatycy.

  Wiedza teoretyczna oraz umiejętności praktyczne przygotowują absolwenta kierunku geoinformatyka do podjęcia pracy m.in. w firmach z branży IT, geoinżynieryjnych, hydroinżynieryjnych, w administracji publicznej, w instytutach badawczych oraz pozwalają na prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

  Geoinformatyk- zawód możliwości

  Taka interdyscyplinarna wiedza ̶ łącząca nowoczesne techniki informatyczne (Data Science) z szeroko rozumianymi zagadnieniami z zakresu nauk o Ziemi i inżynierii środowiska ̶ sprawia, że geoinformatyk będzie zawsze o krok przed geo- i hydro- inżynierami (tj. geodetami, geologiami, geofizykami, geotechnikami, hydrologami, hydrotechnikami i in.) oraz przed „klasycznymi” informatykami, programistami i grafikami.

  To świetny wybór dla tych, którzy chcą połączyć kilka ze swoich zainteresowań ̶ z jednej strony interesują się zagadnieniami informatycznymi i chcą nadal rozwijać się zawodowo w tym obszarze, a dodatkowo chcą wyspecjalizować się w pozyskiwaniu, przechowywaniu, zabezpieczeniu, przetwarzaniu, wizualizacji i analizie geodanych i hydrodanych. W branżach, w których tworzy się rozwiązania geoinformatyczne, korzysta się ze środowisk CAD (Computer Aided Design), SIT (System Informacji o Terenie), GIS (System Informacji Geograficznej), GeoHydroBIM (Geo-Hydro Building Information Modeling) przygotowuje się aplikacje do analizy i przetwarzania danych przestrzennych czy, gdzie się je interpretuje i wizualizuje, geoinformatyk nie ma sobie równych. 

  Geoinformatyk- zawód przyszłości

  Niezależnie od wyboru branży geoinformatyka cechuje ścisły umysł i świadomość ekologiczna. To zawód dla tych, którzy swoją kreatywność chcą wykorzystać w sposób, który pozwoli realnie zmieniać świat. Jak? Mały krok to np. aplikacja wskazująca lokalizację najbliższego sklepu zero waste.

  Nieco większy — analiza jakości powietrza i jego wpływ na zdrowie czy długość życia społeczności. Aż po przewidywanie powodzi, suszy, trzęsienia ziemi, wizualizację strefy podpowierzchniowej i monitoring zjawisk tam zachodzących, teledetekcyjną obserwację powierzchni Ziemi z poziomu satelitów i dronów, laserowe skanowanie obiektów naziemnych i wiele innych działań nieinwazyjnych, a co za tym idzie proekologicznych. To także gromadzenie danych na temat katastrof, co pozwala się na nie lepiej przygotować. 

  Dowiedz się więcej

  Znajdź nas na Youtube

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku geoinformatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA - KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier

  Studia w Krakowie - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki - kierunek studiów gospodarka przestrzenna

  Kierunek powstał w związku z wyraźnym i trwałym zapotrzebowaniem rynku pracy na inżynierów – specjalistów w zakresie przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego, planowania oraz kształtowania rozwiązań i realizacji infrastruktury technicznej i transportowej. Praca nad strukturą miast nigdy się nie skończy – jest to proces ciągły, gwarantujący pojawianie się coraz to nowych wyzwań zawodowych dla absolwentów GP.

  Właściwe zagospodarowanie obszarów miast i aglomeracji w powiązaniu z infrastrukturą komunalną oraz systemami transportowymi jest możliwe wyłącznie dzięki podejściu interdyscyplinarnemu, wykorzystującemu nowoczesną, aktualną i użyteczną wiedzę z różnych dziedzin nauki. Potrzebni są dobrze wykształceni specjaliści – wyposażeni w wiedzę inżynierską i rozumiejący różne aspekty funkcjonowania obszarów miast. Dyplom ukończenia studiów na kierunku GP, realizowanym wspólnie przez 3 wydziały PK, stanowi bardzo poważny atut na rynku pracy, ponieważ poświadcza zdobycie właśnie takiej wiedzy.

  Po odbyciu kilkuletniej praktyki absolwenci GP mogą ubiegać się o przyjęcie do izby urbanistów i pełnić samodzielne funkcje w planowaniu przestrzennym, np. w ramach własnej działalności gospodarczej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Planowanie przestrzenne i gospodarka komunalna
  • Urbanistyka i transport

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna - kierunek międzywydziałowy brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Komisja rekrutacyjna sporządza listę rankingową kandydatów w oparciu o wartość wskaźnika rekrutacyjnego, wyliczoną na podstawie średniej ocen semestralnych z toku studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA - KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA - kierunek międzywydziałowy WIL-WM-WIŚIE (ICzP)

  Zła jakość powietrza i jej wpływ na zdrowie człowieka jest jednym z głównych problemów środowiskowych, dotykających obecnie tereny zurbanizowane. Wraz z rosnącą presją społeczną rośnie zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów przygotowanych w sposób kompleksowy do działania na rzecz ochrony powietrza i poprawy jego jakości. Podjęcie ciekawych, interdyscyplinarnych studiów na kierunku ICzP pozwala stać się jednym z nich.

  Studia te zapewniają specjalistyczne wykształcenie przygotowujące do podejmowania kompleksowych działań na rzecz poprawy jakości powietrza, począwszy od identyfikacji rodzajów i źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza, poprzez rozpoznanie mechanizmów ich rozprzestrzeniania się i transportu po zaproponowanie rozwiązań technicznych, technologicznych i systemowych zmierzających do poprawy jakości powietrza.

  W programie ujęto szeroki zakres elementów infrastruktury miast, co zapewnia całościowe podejście do problemu, począwszy od kompetencji planistycznych, aż do wykorzystania szybkiego rozwoju technologii sprzyjających poprawie jakości powietrza przy zmiennym wpływie sektora energetycznego, przemysłowego, bytowo-komunalnego i transportowego, jako źródeł odpowiedzialnych za jakość powietrza.

  Aby zajęcia miały jak najbardziej praktyczny wymiar wykorzystane zostaną: Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego Politechniki Krakowskiej, Laboratorium Inżynierii Wiatrowej oraz powstające Laboratorium Aerodynamiki Środowiska, czyli jeden z najnowocześniejszych w Europie obiektów badawczych m.in. do oceny wpływów środowiskowych na ludzi i budowle oraz badań aspektów przewietrzania.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria czystego powietrza - kierunek międzywydziałowy brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier

  Studia w Krakowie - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki - kierunek studiów inżynieria i gospodarka wodna

  Studia I stopnia

  Susze, powodzie i zmiany klimatyczne stanowią największe wyzwania współczesnych miast. Inżynieria i gospodarka wodna (IiGW) to studia, dzięki którym zrozumiesz istotę i przyczyny tych zagrożeń. Dowiesz się jak projektować infrastrukturę miejską, wodną i zieleń, tak aby adaptować miasta do zmian klimatycznych. Największe polskie miasta opracowały plany adaptacji do zmian klimatu i rozpoczyna się proces ich przebudowy w kierunku nowoczesnych i bezpiecznych smart cities – przyłącz się, zostań nowoczesnym inżynierem.

  Absolwenci tego kierunku są przygotowani są by w zintegrowanym zarządzaniu nowoczesnym miastem zarządzać wodą. Posiadają praktyczne kompetencje inżynierskie poszukiwane w warunkach postępującej urbanizacji i zmian klimatycznych, wiedzą jak zniwelować odczuwalne skutki zmian klimatu (fale upałów i zimna, powodzie, susze, nawalne deszcze). Jak kształtować miejską infrastrukturę wodną, aby łagodziła obecne i prognozowane skrajne zjawiska pogodowe. Jak retencjonować wody opadowe, aby je można było dodatkowo wykorzystać. Jak zapewnić bezpieczeństwo i dobrą jakość środowiska wodnego i przyrodniczego.

  Uczymy doboru i wykorzystania nowoczesnych komputerowych narzędzi inżynierskich do symulacji procesów klimatycznych i hydrologicznych, do projektowania obiektów i systemów wodnych w inżynierii miejskiej. Przygotowujemy do projektowania i wykonawstwa w zakresie obiektów wodnych, rewitalizacji rzek, a także eksploatacji, monitoringu i renowacji istniejącej infrastruktury hydrotechnicznej.

  Możliwość uzyskania po tym kierunku uprawnień budowlanych jest dodatkowym atutem na rynku pracy.

  Dowiedz się więcej

  Studia II stopnia

  Bazując na podstawach uzyskanych na I stopniu studiów, studenci drugiego stopnia zdobędą zaawansowaną wiedzę i umiejętności eksperckie. Pozwolą one na podejmowanie działań i rozwiązywanie problemów gospodarki wodnej zgodnie z wymogami ochrony środowiska i szeroko rozumianymi potrzebami społecznymi.

  Program studiów II stopnia przewiduje kontynuowanie kształcenia w pogłębionym stopniu, w zakresie ochrony przed powodzią i suszą, projektowania, budowy i eksploatacji obiektów hydrotechnicznych, obiektów inżynierii wodnej i ochrony zasobów wodnych.

  Zadaniem studiów drugiego stopnia jest przygotowanie absolwentów do realizacji projektów studialnych i podejmowania przedsięwzięć w większej skali przestrzennej, a także do samokształcenia i kontynuacji edukacji na studiach doktoranckich w dyscyplinach powiązanych z gospodarką wodną.

  Absolwent kierunku inżynieria i gospodarka wodna otrzymuje tytuł zawodowy magistra inżyniera stanowiący podstawę do ubiegania się o nadanie uprawnień zawodowych w specjalności hydrotechnicznej bez ograniczeń oraz w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria i gospodarka wodna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Komisja Rekrutacyjna Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki (WKR WIŚiE) sporządza listę rankingową kandydatów w oparciu o wartość wskaźnika rekrutacyjnego, wyliczoną na podstawie średniej ocen semestralnych z toku studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata • 1,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 4 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Studia w Krakowie - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki - kierunek studiów inżynieria środowiska
  Kierunek inżynieria środowiska ma interdyscyplinarny charakter, już po I stopniu umożliwia zdobycie praktycznych umiejętności projektanta oraz uprawnień budowlanych. Absolwenci inżynierii środowiska PK są specjalistami w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji instalacji grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, wodno-kanalizacyjnych w budynkach, a także projektowania i eksploatacji obiektów infrastruktury związanych z zaopatrzeniem w wodę, oczyszczaniem ścieków, unieszkodliwianiem odpadów. Ich kompetencje zawodowe uzależnione są od specjalności, którą wybiorą. Stworzyliśmy nowoczesny, praktycznie zorientowany program – skupiamy się na przedmiotach kierunkowych, tym, co naprawdę potrzebne przyszłemu inżynierowi.

  Szacuje się, że 80-90% swojego życia człowiek przebywa w pomieszczeniach zamkniętych – nasz absolwent potrafi zaprojektować systemy zapewniające komfort przebywania wewnątrz budynków: właściwą jakość powietrza, komfort cieplny, akustykę, a także zaopatrzenie w wodę i kanalizację.

  Absolwenci IŚ są także specjalistami od zagadnień inżynierskich dotyczących środowiska zewnętrznego i jego wykorzystania dla potrzeb człowieka: hydroinżynierii, gospodarki odpadami, konstrukcji hydrotechnicznych oraz innowacyjnych i prośrodowiskowych technologii. To stwarza duży rynek pracy zarówno dla kobiet jak i mężczyzn – od placów budowy, przez biura projektowe, po działy handlowe firm.

  To studia dla osób chcących kształtować środowisko, w którym żyją, a nie tylko z niego korzystać. Kandydatów powinna cechować otwartość na tematykę łączącą aspekty techniczne z przyrodniczymi oraz chęć związania przyszłości z nowymi technologiami i rozbudową infrastruktury technicznej.

  Kierunek przygotowuje do uzyskania uprawnień budowlanych (projektowych i wykonawczych) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Absolwenci mogą ubiegać się o uzyskanie pełnych uprawnień instalacyjnych i w ograniczonym zakresie budowlanych.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Hydroinżynieria
  • Zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów
  • Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Hydroinżynieria
  • Zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów
  • Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja
  • Technologie proekologiczne i instalacje w przemyśle
  • Inżynieria dróg wodnych

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Technologie i instalacje w inżynierii środowiska

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Hydroinżynieria
  • Zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów
  • Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Komisja Rekrutacyjna Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki (WKR WIŚiE) sporządza listę rankingową kandydatów w oparciu o wartość wskaźnika rekrutacyjnego, wyliczoną na podstawie średniej ocen semestralnych z toku studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister
  Studia w Krakowie - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki - kierunek studiów odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna

  Na tym kierunku kształceni są specjaliści odpowiedzialni za wprowadzanie w praktyce idei miast inteligentnych, ukierunkowanych na efektywne technicznie i ekonomicznie wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w miastach, ale i na poziomie rozwiązań lokalnych.

  Unikatowy, nowoczesny i praktycznie zorientowany program kształcenia powstał we współpracy z innymi jednostkami naukowymi (PAN) oraz partnerami gospodarczymi (MPWiK, MPO, MPEC, KHK), którzy są świadomi stawianych przed nimi zadań i chcą wyszkolić sobie przyszłe kadry.

  Absolwenci potrafią dokonać identyfikacji zasobów i możliwości pozyskiwania, przetwarzania i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, a także porównywać i oceniać różne źródła energii oraz konsekwencje ich stosowania. Są przygotowani by projektować instalacje i systemy wykorzystujące OZE oraz przekształcać systemy tradycyjne na proekologiczne. To specjaliści od zastosowań nowoczesnych technologii prośrodowiskowych w miejskich systemach komunalnych.

  Kompetencje zdobyte podczas studiów przygotowują do realizacji praktycznych zadań inżynierskich związanych z planowaniem, projektowaniem, realizacją, eksploatacją oraz finansowaniem systemów OZE, także z zastosowaniem rozwiązań innowacyjnych oraz trendów rozwojowych w tym zakresie. Absolwenci tego kierunku to również specjaliści od nowoczesnych technologii prośrodowiskowych w systemach komunalnych.

  Energetyka odnawialna jest dyscypliną przyszłości, co wynika z konieczności zwiększania produkcji energii przy jednoczesnym ograniczaniu ilości paliw kopalnych oraz emisji szkodliwych substancji do atmosfery. To zarazem dynamiczny i ciągle rosnący rynek pracy, tak dla kobiet, jak i mężczyzn, chcących rozwiązywać problemy wynikające z wpływu rozwoju cywilizacyjnego na środowisko naturalne i kształtować sposób funkcjonowania jednostek miejskich. Najbardziej dynamiczny rozwój obserwuje się w zakresie technologii pomp ciepła i kolektorów słonecznych, za rozwojowe uznaje się także kwestie elektroogrzewnictwa, biogazowni, magazynów ciepła i modułów geotermalnych.

  Program studiów przewiduje kontynuowanie kształcenia w pogłębionym stopniu w zakresie szeroko pojętej energetyki odnawialnej: energii geotermalnej, solarnej, wodnej i wiatrowej, a także energetycznego wykorzystania biomasy. Zagadnienia te zostaną poszerzone o stosowane metody i techniki pomiarowe, monitorowania, automatyki i sterowania w złożonych systemach i instalacjach energetycznych, techniki modelowania oraz metody optymalizacji systemów technicznych, w szczególności w odniesieniu do systemów OZE.

  W zakresie infrastrukturalnym kształcenie skupi się szczególnie na zagadnieniach dotyczących eksploatacji i zarządzania elementami i systemami infrastruktury technicznej, w szczególności sieci i obiektów technologicznych, również z uwzględnieniem zasad gospodarki cyrkulacyjnej elementów infrastruktury komunalnej, a także na uwarunkowaniach procesu inwestycyjnego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Komisja Rekrutacyjna Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki (WKR WIŚiE) sporządza listę rankingową kandydatów w oparciu o wartość́ wskaźnika rekrutacyjnego, wyliczoną na podstawie średniej ocen semestralnych z toku studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (3)

GR Ocena odpowiedz

brak wyszczególnienia drugiej tury

milena Ocena odpowiedz

Zawsze chciałam działać na rzecz swojego miasta, a dzięki wykształceniu, które zdobędę na Politechnice Krakowskiej będzie to na pewno możliwe

hej Ocena odpowiedz

Inżynieria środowiska nie jest łatwym kierunkiem, ale w ogóle na Politechnice Krakowskiej nie ma łatwych kierunków. Za to wszystkie są satysfakcjonujące i ciekawe, a co równie istotne, absolwenci nie mają problemów ze znalezieniem pracy