ul. G.Narutowicza 11/12,

80-233 Gdańsk,

tel. +48(58) 347 2205,

fax. +48(58) 347 204

http://wilis.pg.gda.pl/

ul. G.Narutowicza 11/12,

80-233 Gdańsk,

tel. +48(58) 347 2205,

fax. +48(58) 347 204

http://wilis.pg.gda.pl/

 • BUDOWNICTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Budownictwo
  Nabycie wiedzy w zakresie wykonawstwa obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego oraz podstaw projektowania obiektów i robót budowlanych, a także kierowania robotami budowlanymi; zaznajomienie z technologiami i zasadami organizacji budownictwa, technikami komputerowymi i nowoczesnymi technologiami; wyrobienie umiejętności identyfikacji istotnych problemów dotyczących przemysłu budowlanego; przygotowanie absolwenta do pracy na stanowiskach samodzielnych oraz pracy zespołowej i kształcenia się na II stopniu studiów.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Budownictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, fizyka i astronomia
  • Język polski
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Budownictwo jest średnia ocen z całego toku studiów I stopnia oraz ocena na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • GEODEZJA I KARTOGRAFIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Geodezja i kartografia
  Absolwent ma podstawową wiedzę z zakresu fizyki pozwalającą na używanie instrumentów optycznych, dalmierczych oraz pozycjonowania obrazowania satelitarnego. Ponadto:
  • ma  podstawową  wiedzę  z  zakresu  matematyki przydatną do rachunku współrzędnych (w zbiorze liczb rzeczywistych  i  zespolonych),  do obliczeń pól  i objętości,  topologii,  statystyki  matematycznej  oraz rachunku wektorowego
  • ma  ugruntowaną  wiedzą  z  zakresu  statystyki matematycznej  opisanej  na  przykładach  rachunku wyrównawczego
  • ma  podstawową  wiedzę  z  grafiki  inżynierskiej umożliwiającą  pracę  z  oprogramowaniem  typu  CAD (Computer Aided Design) zgodnie ze standardami oraz zasadami obowiązującymi w geodezji i budownictwie
  • ma  podstawową  wiedzę  z  zakresu  współczesnej informatyki  z  uwzględnieniem  technologii  sieci komputerowych, baz  danych  i programowania  oraz oprogramowania geodezyjnego
  • posiada  podstawową  wiedzę  z  zakresu  geomatyki, kartografii  matematycznej  i  tematycznej,  z uwzględnieniem systemów  odniesień  i układów współrzędnych  powiązanych  z  opracowaniami kartograficznymi
  • posiada  ugruntowaną  wiedzę  z  zakresu  geodezji obejmującą  główne  metody  pozyskiwania  danych  o przestrzeni  wraz  z  metodami pomiarowymi  i obliczeniowymi  ulokowanymi  w  aktualnym  stanie prawnym,  a odnoszącym  się  do  pomiarów  na płaszczyźnie
  • posiada  ugruntowaną  wiedzę  z  zakresu  geodezji  o metodach  pomiarowych  i  obliczeniowych obejmujących użytkowanie współczesnychinstrumentów  geodezyjnych  z  uwzględnieniem krzywizny Ziemi oraz wpływu sił ciężkości na sposób i wyniki pomiarów
  • posiada ugruntowaną wiedzę z zakresu wykorzystania elektronicznych  instrumentów  geodezyjnych, zakładania oraz modernizacji osnów podstawowych i szczegółowych  z  uwzględnieniem  aktualnego  stanu prawnego
  • posiada  ugruntowaną  wiedzę  z  zakresu  geodezji inżynieryjnej  obejmującej  wykorzystanie  metod obliczeń  i pomiarów  realizowanych  z użyciem instrumentów  geodezyjnych  oraz  technologii fotogrametrycznych, teledetekcyjnych  i  satelitarnych, odnoszących  się  do  geodezyjnej obsługi  inwestycji, geodezyjnych  pomiarów realizacyjnych  i inwentaryzacyjnych oraz fotogrametrii i teledetekcji
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geodezja i kartografia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo informatyka albo geografia
  • Język polski
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Geodezja i kartografia jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen z przebiegu studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA MORSKA I BRZEGOWA Stopień: II REKRUTACJA

  Międzywydziałowe stacjonarne studia II stopnia na kierunku Inżynieria morska i brzegowa prowadzone są wspólnie przez dwa Wydziały Politechniki Gdańskiej: Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska i Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa.

  Studia trwają 3 semestry. Studia dzielą się na dwie specjalności: Infrastruktura brzegowa i śródlądowa i Morskie konstrukcje hydrotechniczne i energetyczne. Studenci po pierwszym semestrze wybierają jedną z dwóch specjalności. Następne dwa semestry są poświęcone zdobyciu wiedzy fachowej -- teoretycznej i praktycznej -- w wybranej specjalności.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria morska i brzegowa jest średnia ocen z całego toku studiów I stopnia oraz ocena na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Inżynieria środowiska
  Podstawowym celem kształcenia jest nabycie wiedzy z mechaniki płynów, hydrauliki, budownictwa, mechaniki i wytrzymałości materiałów, materiałoznawstwa, termodynamiki, wodociągów, kanalizacji, instalacji sanitarnych umożliwiającą pomiary, analizę, symulację elementów, procesów, obiektów sanitarnych, projektowanie prostych sieci, instalacji oraz obiektów wodno-kanałowych, gazowych, ogrzewczych, wentylacyjnych branży sanitarnej. Wykształcenie umiejętności wykorzystania metod analitycznych, symulacyjnych i badawczych do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich branży sanitarnej. Wyposażenie w wiedzę i umiejętności z zakresu technologii uzdatniania wody oraz oczyszczalniach ścieków. Absolwent potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami i urządzeniami umożliwiającymi wykonanie podstawowych badań laboratoryjnych i terenowych oceny jakości wody, ładunku zanieczyszczeń w ściekach; zaznajomienie z technologiami i zasadami organizacji budowy, technikami komputerowymi i nowoczesnymi  technologiami. Przygotowanie absolwenta do pracy na stanowiskach samodzielnych oraz pracy zespołowej, a także kontynuacji studiów na II stopniu kształcenia
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, fizyka i astronomia, biologia, chemia
  • Język polski
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria środowiska jest średnia ocen z całego toku studiów I stopnia oraz ocena na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • TRANSPORT Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Transport
  Celem kształcenia jest wyposażenie absolwenta w:
  • wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnego transportu, a w szczególności: funkcjonowania systemów transportowych, inżynierii infrastruktury i środków transportowych oraz inżynierii ruchu i przewozów transportowych,
  • umiejętności inżynierskiego podejścia do problematyki transportowej, a w szczególności: stosowania podstawowych metod i procedur dotyczących organizowania procesów transportowych; identyfikacji i rozwiązywania istotnych problemów w zakresie planowania i projektowania elementów systemów transportu; zarządzania infrastrukturą transportu; eksploatacji środków transportu
  • przygotowanie do studiów drugiego stopnia.
  Absolwent uzyskuje podstawową wiedzę ogólnotechniczną oraz umiejętności niezbędne w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury transportowej oraz środków transportu. Przygotowany jest do wykonywania prac projektowokonstrukcyjnych i zarządzania w obszarze drogownictwa i kolejnictwa, transportu wodnego i transportu miejskiego. Absolwent przygotowany jest do pracy indywidualnej i zespołowej w administracji samorządowej, administracji morskiej, zarządach i przedsiębiorstwach transportowych, zakładach sektora okrętowego, biurach projektowychi ośrodkach badawczo-rozwojowych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Transport brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, fizyka i astronomia
  • Język polski
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Transport jest średnia ocen z całego toku studiów I stopnia oraz ocena na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (2)

Al Ocena

Nie ma co iść wcale na ten kierunek na tym chorym wydziale. Nie ma to nic wspólnego z transportem i wciskają pełno trudnych przedmiotów i całkowicie nie związanych jak budownictwo

M Ocena

Poziom kształcenia niski a studia same w sobie bardzo trudne. Stawiany nacisk na teorie, duzo przedmiotow i wiele wysilku trzeba wlozyc zeby zdac. A praca po studiach stresująca i mało oplacalna niestety