Uniwersytet Wrocławski

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr

ul. Uniwersytecka 22-26

50-145 Wrocław

tel. +48 71 343 71 64, +48 71 375 23 38

fax +48 71 375 27 84

https://prawo.uni.wroc.pl/

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr

Uniwersytet Wrocławski

ul. Uniwersytecka 22-26

50-145 Wrocław

tel. +48 71 343 71 64, +48 71 375 23 38

fax +48 71 375 27 84

https://prawo.uni.wroc.pl/

 • ADMINISTRACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Administracja
  Jeśli w przyszłości chcesz pracować w organach państwa, samorządu terytorialnego i administracji podmiotów gospodarczych, wybierz studia na kierunku administracja. Nazwa „administracja” pochodzi od łacińskiego słowa administrare – „być pomocnym". Studia na kierunku administracja dadzą Ci doskonałe przygotowanie merytoryczne potrzebne do wykonywania zawodu, a także nauczą Cię, jak być pomocnym wobec wszystkich, którzy Twojej pomocy będą potrzebować. Do wiodących przedmiotów wykładanych na tym kierunku należą m.in. prawo administracyjne, administracja publiczna i polityka administracyjna, prawo administracyjne gospodarcze, postępowanie i sądownictwo administracyjne, prawo pracy, prawo finansowe, organizacja i zarządzanie, ochrona środowiska, prawo Unii Europejskiej, system bankowy i kredytowy. Uzupełnieniem przedmiotów kierunkowych będą przedmioty ogólne, m.in. socjologia i logika. W zależności od wybranej specjalności nauczysz się ponadto zarządzać projektami unijnymi i bezpieczeństwem w dużych strukturach, dowiesz się, jak funkcjonują urzędy różnego szczebla w krajach unijnych, jak działać w sytuacjach kryzysowych oraz jak minimalizować zagrożenia.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Administracja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Historia lub matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: wiedza o społeczeństwie, język polski, geografia

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Administracja jest ocena na dyplomie ukończenia studiów oraz średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia.

   

   

   

  Dowiedz się więcej

 • BACHELOR OF BUISNESS AND ADMINISTRATION Stopień: I REKRUTACJA

  We have the honour to welcome you to Wrocław – one of the leading academic centers of Poland. Faculty of Law, Administration and Economics at the University of Wroclaw, with its roots at the beginning of the 16th century and Alma Mater of 9 Nobel Prize winners, offers a three years' Bachelor program at Business and Administration. We offer an innovative and comprehensive program, which will develop your business orientation through interdisciplinary approach and international context. The program is designed for maximum flexibility. All students follow the same program structure during the first two years. In the third year, students begin their specialisation courses for one of the options like:

  • Business,
  • Finance,
  • Governance.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bachelor of buisness and administration brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język angielski na poziome B2

  Dowiedz się więcej

 • EKONOMIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Ekonomia
  Jeśli chcesz studiować kierunek, który da Ci pewny zawód, duże możliwości na rynku pracy, wybierz ekonomię na Uniwersytecie Wrocławskim. Uzyskasz tu wiedzę niezbędną do funkcjonowania podmiotu gospodarczego: poznasz uwarunkowania prawne prowadzenia działalności gospodarczej, zdobędziesz wiedzę z zakresu rachunkowości finansowej, poznasz prawo podatkowe i strategie podatkowe, marketing, prawo reklamy, formy finansowania przedsiębiorstw, podstawy zarządzania, podstawy prawa handlowego. Zdobędziesz również wiedzę o procedurach antykorupcyjnych, zasadach funkcjonowania na rynku zamówień publicznych, elektronicznym obrocie gospodarczym, ochronie obrotu gospodarczego, funduszach strukturalnych i systemie finansowania projektów UE, międzynarodowych stosunkach gospodarczych, ochronie własności intelektualnej. Na szczególną uwagę zasługuje interdyscyplinarny charakter układu programu łączący zarówno problemy prawne, finansowe jak i ekonomiczne przedsiębiorstw. Walorem potwierdzającym orientacje programu na rynek są zaplanowane zajęcia na nowoczesnych programach firmy Sage – Symfonia i Forte, przygotowujące do pracy w biurach rachunkowych, centrach finansowych, firmach audytorskich i doradztwa podatkoiwego.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka lub historia
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, geografia, wiedza o społeczeństwie

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ekonomia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów oraz średnia ocen uzyskanych ze studiów I stopnia.

   

   

   

  Dowiedz się więcej

 • INTERNATIONAL AND EUROPEAN LAW Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek International and European law
  Prawo międzynarodowe i europejskie – nowe stacjonarne studia magisterskie prowadzone są odpłatnie w języku angielskim na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii. Umożliwiają one uzyskanie dyplomu uznawanego w środowisku międzynarodowym, potwierdzającego zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności otwierających drogę do pracy w wielu zawodach prawniczych. Absolwenci będą przygotowani do podjęcia pracy we wszystkich instytucjach lub organizacjach krajowych i międzynarodowych, publicznych i niepublicznych, wymagających posiadania podstawowej wiedzy związanej z naukami prawnymi. Zdobędą także kompetencje i umiejętności potrzebne do wykonywania roli arbitra, mediatora i negocjatora podczas rozstrzygania sporów na gruncie prawa krajowego, jak i międzynarodowego, a także umiejętności potrzebne do samodzielnego rozpoczęcia działalności gospodarczej pod kątem specjalistycznej wiedzy związanej z różnymi gałęziami prawa, także międzynarodowego. Kierunek powstał dzięki konsultacjom z przedstawicielami życia gospodarczego. Oferta studiów LL.M. obejmuje dwie specjalności poświęcone szczegółowym obszarom nauk prawnych – prawom człowieka i prawu gospodarczemu.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku International and European law jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów magisterskich akredytowanej uczelni oraz znajomość języka angielskiego potwierdzona zdanym testem językowym na poziomie B2 lub równoważnym (FCE, TOEFL- 550, IELTS 5,5-6,0, BEC Vantage i inne równoważne, międzynarodowe certyfikaty); z obowiązku przedstawienia wyników testu zwolnieni są kandydaci, dla których język angielski był językiem wykładowym  na poprzednim etapie edukacji lub jest językiem ojczystym.

   

   

   

  Dowiedz się więcej

 • KONSULTING PRAWNY I GOSPODARCZY Stopień: II REKRUTACJA

  Jeśli chcesz studiować kierunek, który da Ci interesujący zawód, duże możliwości na rynku pracy oraz możliwość uzupełnienia lub pogłębienia  dotychczas zdobytej wiedzy, wybierz Konsulting prawny i gospodarczy. To jedne z pierwszych we Wrocławiu interdyscyplinarne studia magisterskie  realizowane wspólnie przez Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego i Wydział  Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, kończące się uzyskaniem dyplomu obu Uniwersytetów. Uzyskasz tu wiedzę prawniczą związaną ze stanowieniem, stosowaniem i interpretacją prawa, połączoną z umiejętnościami analitycznymi i menedżerskimi. Służyć ma temu proporcjonalne łączenie w programieproblematyki prawnej, administracyjno i cywilno prawnej (bazujące na dominacji przedmiotów dotyczących materii prawno-gospodarczych), z problematyką ekonomiczną skoncentrowaną na zagadnieniach zarządzania biznesem i finansami, rachunkowości czy zarządzania projektami doradczymi. Uzupełnione zostaną one zestawem przedmiotów do wyboru mieszczącymi się w nurcie przedmiotów podstawowych poszerzających ogólną wiedzę.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Konsulting prawny i gospodarczy jest złożenie wymaganych dokumentów.

   

  Dowiedz się więcej

 • KRYMINOLOGIA Stopień: I REKRUTACJA

  Podczas studiów na kryminologii studenci zdobędą wiedzę z zakresu zwalczania przestępczości oraz innych patologii w życiu społecznym i gospodarczym, a jako absolwenci będą doskonale przygotowani do podjęcia pracy w instytucjach publicznych i prywatnych zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny państwa. Będą mogli pracować m.in. w organach ścigania (np. w Policji) i organach wymiaru sprawiedliwości (np. jako kuratorzy sądowi), organach administracji publicznej i samorządowej zajmujących się bezpieczeństwem i porządkiem publicznym (np. w strażach gminnych, komisjach ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie), czy też udzielaniem wsparcia grupom wykluczonym społecznie (np. w powiatowych centrach pomocy rodzinie). Zdobyte wykształcenie pozwoli ponadto na podjęcie pracy w podmiotach prywatnych zajmujących się ochroną mienia, usługami detektywistycznymi oraz wywiadem gospodarczym. Absolwenci studiów kryminologicznych będą potrafili posługiwać się przepisami prawa, dokonując ich wykładni i egzegezy, bazując na podstawowych prawidłach logicznego rozumowania i regułach prawniczego wnioskowania. Zakres nauk dogmatycznoprawnych na nowym kierunku uzupełniony jest treściami odpowiednimi dla nauk społecznych i przyrodniczych, a to daje umiejętność wyjaśniania przebiegu złożonych procesów społecznych pod względem prawnym, socjologicznym i etycznym.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Kryminologia jest złożenie wymaganych dokumentów.

   

  Dowiedz się więcej

 • POLSKI SYSTEM PRAWNY Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Polski system prawny
  Nowy kierunek studiów na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii z jednej strony stanowi odpowiedź na oczekiwania rynku pracy, a z drugiej – kandydatów. Program studiów został skonstruowany w taki sposób, by możliwe było skupienie się na jednej wybranej gałęzi prawa, dlatego studenci mają do wyboru 3 specjalności: publicznoprawną, cywilnoprawną oraz karnoprawną. Taki system kształcenia uwzględniający preferencje studenta sprawdził się już m.in. w Holandii, Belgii i Wielkiej Brytanii, a teraz został przeniesiony do Polski.  Istnieje wiele zawodów, w których wymagana jest znajomość elementów nauk prawnych, które jednocześnie nie są zawodami prawniczymi sensu stricto. Ponieważ na rynku pracy – zarówno w sektorze korporacyjnym, jak i w administracji publicznej – wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów posiadających kierunkową wiedzę i umiejętności z zakresu konkretnej gałęzi prawa, studia te będą kształciły właśnie takich specjalistów gotowych podjąć te wyzwania. Celem tych studiów jest wzmocnienie pozycji absolwenta na rynku pracy. Studenci będą angażowani m.in. w różne aspekty rozwiązywania problemów pojawiających się w wielu obszarach szeroko pojętych nauk prawnych. Do zajęć dydaktycznych wprowadzone zostaną praktyczne kazusowe metody nauczania.  Po ukończeniu 2,5-letnich studiów z zakresu polskiego systemu prawnego absolwenci będa gotowi do podjęcia działalności wymagającej wiedzy prawniczej, w szczególności pracy w organach administracji publicznej, włączając w to stanowiska kierownicze, a także w sektorze korporacyjnym. Będa posiadali wiedzę i umiejętności z zakresu dogmatycznych dyscyplin podstawowych gałęzi prawa uzupełnioną o podstawową wiedzę z zakresu nauk pomocniczych tj. nauk społecznych i ekonomii. Dzięki dostosowaniu programu do konkretnych preferencji studentów poprzez umożliwienie im wyboru konkretnej specjalności, absolwenci będą posiadali ponadto wiedzę i umiejętności z zakresu interesującej ich gałęzi nauk prawnych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Polski system prawny jest dyplom ukończenia studiów I stopnia.

   

   

   

  Dowiedz się więcej

 • PRAWO Stopień: II Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Prawo
  Jeśli interesujesz się zagadnieniami prawnymi, umiesz logicznie myśleć i wyciągać wnioski, lubisz kontakt z ludźmi i chcesz zdobyć wykształcenie, które da Ci perspektywy na przyszłość, zdecyduj się na studia prawnicze.  Podczas studiów zdobędziesz ogólną wiedzę prawniczą, poznasz teorię i filozofię prawa oraz wybrane zagadnienia z zakresu innych nauk społecznych i ekonomii. Nauczysz się także interpretowania norm prawnych i będziesz rozumiał zasady działania instytucji prawnych oraz rolę prawa i jego związki z życiem społecznym. Program studiów zawiera przedmioty kierunkowe (między innymi prawo cywilne, prawo karne, prawo administracyjne, prawo finansowe, postępowanie cywilne, postępowanie karne, postępowanie administracyjne) i tzw. przedmioty blokowe wybierane przez studentów w powiązaniu z seminarium magisterskim. Program studiów obejmuje również przedmioty ogólnoteoretyczne i historycznoprawne (teoria państwa i prawa, prawo rzymskie, historia państwa i prawa, historia doktryn politycznych i prawnych). Absolwenci znajdą zatrudnienie jako sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, radcy prawni, notariusze, także jako eksperci w urzędach administracji rządowej i samorządowej. Praca czeka na nich również w działach prawnych firm prywatnych i państwowych, organach ścigania i w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Prawo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Historia lub matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: wiedza o społeczeństwie, język polski lub geografia

   

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (4)

julian Ocena

Prawo to zdecydowanie jeden z najcięższych kierunków studiów. Ale musi taki być, skoro stanowi podstawę przyszłego ładu, porządku, szacunku dla prawa. Staram się wykorzystać czas studiów jak najlepiej, aby zapewnić sobie jak najlepszą przyszłość.

ewelina Ocena

Nie da się studiować Ekonomii bez wysiłku i spędzania czasu nad książkami. Ale dzięki temu przynajmniej wiem, że studiuję, czuję, że zdobywam wiedzę, którą będę starała się wykorzystać w życiu zawodowym. Uniwersytet Wrocławski daje świetne warunki do nauki i jeśli miałabym ponownie wybierać uczelnię, to znowu postawiłabym na wrocławski uniwerek.

maciek Ocena

Studiuję specjalność ?Bezpieczeństwo wewnętrzne? nie tylko dlatego, że interesuje mnie ta dziedzina, ale także dlatego, że rynek pracy nie zdążył jeszcze nasycić się absolwentami tej specjalności. Największe zalety tego kierunku? Ciekawe przedmioty prowadzone w interesujący sposób. No i Wrocław, zawsze chciałem tu studiować.

bon Ocena

Lokalizacja Wydziału na plus, wykładowcy bardzo kompetentni i pomocni, gorzej z pracą po studiach. Mimo wszystko polecam!