• ANALIZA I KREOWANIE TRENDÓW

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Uczelnie Olsztyn - kierunek Analiza i kreowanie trendów
  Analiza i kreowanie trendów to studia adresowane do osób kreatywnych, myślących i działających w sposób innowacyjny i nie zawsze konwencjonalny. Czekamy na ludzi elastycznych i gotowych do pracy zespołowej. Wiemy, że brzmi to jak banał, który możecie znaleźć w ofercie wielu kierunków studiów, jednak te cechy ściśle łączą się z charakterystyką przedmiotu, z którym się mierzymy – z przyszłością.
  Trendwatching, do którego się odwołujemy, to umiejętność rozumienia przyszłości i tworzenia jej możliwych scenariuszy. Specyficzną wiedzę i umiejętności związane z analizą trendów wykorzystuje się powszechnie, zarówno w korporacjach, dużych i małych przedsiębiorstwach usługowych bądź produkcyjnych, organizacjach społecznych, politycznych, a nawet rządowych.
  Powody zainteresowania są liczne, gdyż trendy mają uniwersalny charakter i wstępują we wszystkich dziedzinach życia – są związane z procesami ekonomicznymi, społecznymi, kulturalnymi czy politycznymi. Umiejętność sprawnej analizy, wnioskowania, przewidywania, a nawet kształtowania możliwych konsekwencji pozwala ukierunkować planowane przedsięwzięcie i twórczo modyfikować je podczas realizacji.
  Nie przewidujemy przyszłości, nie wróżymy z fusów i nie poszukujemy kandydatów do szkoły jasnowidzenia. Szukamy osób, które razem z nami zechcą przyglądać się długo- i krótkookresowym trendom, analizować i modelować zmiany społeczne i kulturowe, badać zachowania ludzi (konsumentów, obywateli, mieszkańców, uczestników, twórców/odbiorców) oraz rozumieć stojące za działaniami wartości i powiązane z nimi motywacje.
  Projektowanie przyszłości i analizowanie sposobów myślenia o niej wymaga kreatywności pozwalającej na balansowanie pomiędzy puszczaniem wodzy fantazji a przetwarzaniem – na dziesiątki możliwych sposobów – danych na temat faktów, innowacyjnego myślenia o rzeczywistości takiej, jaka jest i o rzeczywistości takiej, jaka mogłaby być, elastyczności pozwalającej łączyć wiedzę i umiejętności czerpane z różnych dyscyplin naukowych, a także gotowości do pracy zespołowej pozwalającej komplementarnie uzupełniać się kompetencjami i współdziałać od etapu wymyślania do etapu testowania i wdrażania pomysłów, produktów, usług.
  Chcemy zmieniać przyszłość i chcemy, żebyś zmieniał/zmieniała ją razem z nami, ale chcemy, żebyś myślał/myślała także o swojej przyszłości. http:/uwm.edu.pl/trendy

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku analiza i kreowanie trendów brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ANIMACJA PAMIĘCI SPOŁECZNEJ

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Animacja Pamięci Społecznej to studia realizujące unikalny w Polsce program kształcenia z zakresu historii publicznej (public history) – dyscypliny rozwijanej dziś na wielu światowych uczelniach (np. University of London, University of Oxford, University of California, Freie Universität Berlin). Kierunek stanowi odpowiedź na obserwowany we współczesnych społecznościach zachodnich intensywny rozwój zainteresowań przeszłością w środowiskach pozaakademickich, w szeroko pojętej sferze publicznej, w edukacji, mediach, społecznościach lokalnych, biznesie, turystyce i rekreacji.

  Program kierunku Animacja Pamięci Społecznej odpowiada na potrzeby i dynamikę zmian współczesnego rynku pracy, w tym na trendy rozwojowe w sferze szeroko pojętej działalności społeczno-kulturalnej oraz usługowej związanej z mediami, edukacją, turystyką i rekreacją. W jej ramach wykorzystywane są elementy historii w roli tworzywa nowych produktów ze sfery social entertainment oraz biznesu.

  Celem kształcenia jest wyposażenie absolwentów w szeroką interdyscyplinarną wiedzę oraz kompetencje praktyczne w zakresie organizacji i zarządzania praktykami związanymi z gromadzeniem, popularyzacją i wykorzystaniem wiedzy o przeszłości w przestrzeni publicznej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Uczelnie Olsztyn - kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
  Studia na tym kierunku dają szansę kształcenia wszystkim, którzy chcą swoją przyszłość związać z mediami i komunikowaniem społecznym. Dostarczają wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych oraz kompetencji społecznych z zakresu komunikacji społecznej, procesów komunikowania masowego i tych związanych ze specyfiką poszczególnych mediów.
  Program studiów w znaczącej części wypełniony jest zajęciami warsztatowymi, odbywającymi się w pełni wyposażonym studio radiowo-telewizyjnym, a zajęcia prowadzą specjaliści i praktycy. Studenci kierunku zobowiązani są do odbycia sześciotygodniowych praktyk zawodowych  w wymiarze 240 godzin. W ramach programu Erasmus+ Studenci kierunku mogą studiować w wybranych uniwersytetach poza granicami kraju.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Nowe media
  • Dokumentalistyka medialna

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Komunikacja wizerunkowa
  • Radiowo-telewizyjna

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia - magisterskie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego na kierunkach: wykaz kierunków. Głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA ANGIELSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister magister

  Absolwent studiów pierwszego stopnia zakres kształcenia: filologia angielska otrzymuje tytuł zawodowy licencjata, który uprawnia go do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia w tym samym lub pokrewnym zakresie kształcenia oraz kontynuowania nauki w ramach studiów podyplomowych. Może także kontynuować kształcenie na studiach magisterskich w krajach anglojęzycznych, w których obowiązuje dwustopniowy system kształcenia uniwersyteckiego. 

  Celem kształcenia na kierunku filologia, zakres filologia angielska jest:

  • wykształcenie umiejętności językowych do poziomu co najmniej B2+/C1 znajomości języka angielskiego według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
  • przekazanie podstawowej wiedzy o literaturze, kulturze i historii krajów angielskiego obszaru językowego,
  • przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu językoznawstwa angielskiego,
  • przekazanie podstawowej wiedzy o strukturze języka angielskiego,
  • wykształcenie podstawowych umiejętności filologicznych w zakresie analizy i interpretacji tekstu, tworzenia tekstu pisanego i mówionego, prezentacji zdobytej wiedzy w języku angielskim,
  • wykształcenie umiejętności krytycznego myślenia, analizowania i wiązania ze sobą faktów oraz wyciągania wniosków z posiadanych informacji,
  • wykształcenie postawy otwartości wobec innych kultur i języków oraz kompetencji  interkulturowych,
  • wykształcenie podstawowych umiejętności translatorskich.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia angielska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język angielski, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia - magisterskie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego. Głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA ANGIELSKA W ZAKRESIE NAUCZANIA JĘZYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Uczelnie Olsztyn - kierunek Filologia
  Oferta filologii angielskiej w zakresie nauczania języka jest skierowana do przyszłych nauczycieli języka angielskiego. Oprócz przygotowania ogólnoakademickiego,  studenci rozwijają znajomość języka angielskiego oraz wiedzę na temat literatury, kultury i historii krajów anglojęzycznych niezbędną do wykonywania zawodu.
  Dodatkowo, zajęcia z dydaktyki języka obcego prowadzone przez doświadczonych i praktykujących wykładowców wyposażają studentów w narzędzia przydatne w zawodzie nauczyciela. Absolwenci filologii angielskiej w zakresie nauczania języka znajdują zatrudnienie w placówkach oświatowych.
  Zdecydowana większość zajęć odbywa się w języku angielskim, a oczekiwany poziom wejściowy studentów to B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Dołącz do społeczności filologii angielskiej w zakresie nauczania języka i spotkaj pasjonatów nauczania języka angielskiego zarówno wśród wykładowców, jak i studentów.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia angielska w zakresie nauczania języka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA GERMAŃSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Uczelnie Olsztyn - kierunek Filologia

  Absolwent kierunku FILOLOGIA, w zakresie filologia germańska posiada podstawową wiedzę o języku, literaturze i kulturze krajów niemieckiego obszaru językowego. Posiada znajomość języka niemieckiego po ukończeniu studiach pierwszego stopnia na poziomie biegłości językowej C1. Absolwent legitymuje się interdyscyplinarnymi kompetencjami pozwalającymi na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnych dziedzinach nauki i życia społecznego, a także jest otwarty na inne języki i kultury oraz ma świadomość różnorodności językowej i odmienności kulturowej.

  Umiejętności te umożliwiają absolwentowi pracę w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, instytucjach kulturalnych, urzędach zajmujących się współpracą zagraniczną, turystyce, logistyce, centrach telekomunikacyjnych i innych branżach wymagających dobrej znajomości języka i kultury krajów niemieckojęzycznych. Absolwent studiów pierwszego stopnia po złożeniu egzaminu dyplomowego z wynikiem co najmniej dostatecznym uzyskuje tytuł zawodowy licencjata, co pozwala mu na podjęcie studiów drugiego stopnia. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia germańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA POLSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Uczelnie Olsztyn - kierunek Filologia polska
  Filologia polska jest to kierunek studiów dla osób, które interesują wszelkie formy tworzywa językowego, które pragną rozwijać swoje zainteresowania czytelnicze i pisarskie, które mają potrzebę dyskusji nad zjawiskami literackimi i językowymi. To studia dla każdego, kto czuje, że z warsztatem redakcyjnym i przekazywaniem informacji może wiązać swoją przyszość.
  Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia polska podczas studiów zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie przedmiotów kształcenia ogólnego i przedmiotów stanowiących fundament wykształcenia humanistycznego oraz podstawową wiedzę z zakresu filologii polskiej – nauki o języku i o literaturze. Rozumie i umie analizować zjawiska i procesy literackie, językowe i kulturowe przeszłości oraz współczesności.
  Umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa. Potrafi gromadzić i przetwarzać informacje, samodzielnie poszerzać swoją wiedzę oraz rozwiązywać problemy zawodowe. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Edytorstwo tekstów
  • Specjalność nauczycielska w zakresie języka polskiego

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  filozofia, geografia, historia, historia sztuki, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA ROSYJSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Uczelnie Olsztyn - kierunek Filologia

  Celem kształcenia na kierunku filologia, w zakresie: filologia rosyjska jest osiągnięcie znajomości języka rosyjskiego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługiwanie się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu.

  Studiując filologię rosyjską:
  - poznasz język najbliższego sąsiada, co jest niewątpliwym atutem na rynku pracy w regionie przygranicznym;
  - zyskasz możliwości zatrudnienia w służbach celnych, straży granicznej, firmach spedycyjnych i sektorze usług turystycznych;
  - poznasz i zrozumiesz Rosję i jej mieszkańców, co pomoże Ci w wykonywaniu m.in. takich zawodów jak dziennikarz czy politolog.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia rosyjska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOZOFIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Uczelnie Olsztyn - kierunek Filozofia

  Celem filozofii jest rozwój i upowszechnianie postaw twórczego myślenia, ideałów humanizmu, tolerancji, wolności i wolnomyślności, sprawności moralnej i poznawczej oraz postaw aktywności i społecznego zaangażowania. Kształcenie filozoficzne służy upowszechnianiu wartości afirmujących znaczenie dziedzictwa lokalnego, europejskiego i ogólnoświatowego, umożliwia tym samym pełny i zrównoważony rozwój w wymiarze indywidualnym, społecznym, kulturowym i naukowym.

  Zanim zdecydujesz się na studiowanie filozofii, musisz wiedzieć, że:

  1.Filozofia jest dla ludzi poszukujących, ciekawych świata i dociekliwych.
  2.Filozofia jest dla ludzi, którzy nie boją się mieć własnych poglądów.
  3.Filozofia jest dla ludzi, którzy charakteryzują się samodzielnością i niezależnością.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filozofia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  filozofia, geografia, historia, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • HISTORIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Uczelnie Olsztyn - kierunek Historia
  Zasadniczym celem kształcenia na studiach historycznych jest przygotowanie absolwenta do podejmowania różnych zawodów i ról społecznych wymagających ogólnych kwalifikacji i umiejętności dynamicznego dostosowywania się do zadań zawodowych. Program studiów jest tak opracowany, aby studiowanie historii wykraczało poza przyswajanie wiadomości o dziejach społeczeństwa i obejmuje w równiej mierze zagadnienia wyjaśniające.
  Studia historyczne w swym założeniu mają u absolwenta wyrobić krytyczny stosunek do literatury naukowej, do poznawanych faktów oraz wyzwolić umiejętność poprawnego rozumienia i odtwarzania dziejów m.in. poprzez opanowanie warsztatu pracy historyka.
  Dzięki studiom historycznym studenci wyrabiają u siebie określone umiejętności, np.: wyszukiwania informacji, panowania nad dużą ilością danych, samodzielności pracy, pisania, dyscypliny, krytycyzmu czy też wrażliwości na odmienności kulturowe.
  Studia historyczne wdrażają studenta do samodzielnego przygotowywania prac naukowych. Program studiów kształtowany wielowariantowo, dostosowany jest do standardów europejskich i umożliwia studiowanie przedmiotów, które szczególnie interesują. Absolwent posiada ogólne wykształcenie humanistyczne oraz wszechstronną wiedzę w zakresie historii Polski i historii powszechnej. Rozumie i umie analizować zjawiska i procesy historyczne w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Spec. nauczycielska w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie
  • Historia

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Spec. nauczycielska w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie
  • Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją współczesną

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku historia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INTERDYSCYPLINARNE STUDIA STRATEGICZNE

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Celem kształcenia na kierunku Interdyscyplinarne Studia Strategiczne jest rozwijanie indywidualnych oraz społecznych aspiracji i oczekiwań studentów z jednoczesnym uwzględnieniem potrzeb rynku pracy na poziomie krajowym oraz województwa warmińsko-mazurskiego. Celem kształcenia jest kształtowanie wysokich kompetencji o charakterze:

  • administracyjnym,
  • menedżerskim,
  • dydaktyczno-wychowawczym (np. w zakresie właściwego przekazu wiedzy na temat instytucji i struktur, a także norm i reguł organizacyjnych kształtujących współczesne stosunki międzynarodowe w kontekście stosowania siły w stosunkach międzynarodowych, rozbudzania zainteresowań poznawczych ludzi w tym obszarze, zaspokajania właściwie ukierunkowanych potrzeb edukacyjnych),
  • społecznym, socjotechnicznym (zdolność przewodzenia, organizowania ludzi, budowania zwartych zespołów, integrowania wokół ważnych celów społecznych, umiejętność współpracy w środowisku zawodowym oraz lokalnym),
  • kreatywnym (absolwentów interdyscyplinarnych studiów strategicznych będzie cechowała innowacyjność, mobilność, elastyczność, zdolności adaptacyjne, umiejętności samokształcenia i samorozwoju),
  • prakseologicznym (skuteczność podejmowanych działań, zwłaszcza w obszarze planowania, organizowania, realizacji, kontroli i oceny pracy zawodowej oraz podejmowanych inicjatyw społecznych),
  • komunikacyjnym i negocjacyjnym (efektywność zachowań werbalnych i pozawerbalnych w sytuacjach kryzysowych, wykorzystywanie taktyk, technik oraz strategii negocjacyjnych w kontaktach zewnętrznych),
  • techniczno-informacyjnym (umiejętność korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych i środków multimedialnych).

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • LINGWISTYKA W BIZNESIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Uczelnie Olsztyn - kierunek Lingwistyka w biznesie

  Kierunek lingwistyka w biznesie, realizowany we współpracy Wydziału Humanistycznego i Wydziału Nauk Ekonomicznych, stanowi unikalną w skali kraju fuzję studiów filologicznych i ekonomicznych, która pozwoli absolwentom połączyć wysokie kompetencje językowe z wiedzą z zakresu praktyki gospodarczej i wymiany międzynarodowej.
  Kształcenie na tworzonym kierunku oparte jest na modelu modułowym, a jego celem jest zapewnienie zarówno przygotowania filologicznego (moduły: praktycznej nauki języka, lingwistyczny, kulturoznawczy), jak i ekonomicznego (moduł biznes), wspartego zajęciami z zakresu ogólnego przygotowania humanistyczno-społecznego (moduł kształcenia ogólnego). Studia mają więc charakter interdyscyplinarny, a ich absolwent będzie dysponował nie tylko doskonałą znajomością dwóch języków obcych: angielskiego oraz niemieckiego lub rosyjskiego, lecz także opanuje podstawową wiedzę ekonomiczną.
  Łączenie tego typu umiejętności już na etapie kształcenia akademickiego wciąż jest rzadkością, a osoby, które posiadają takie kompetencje, stają się niezwykle atrakcyjne na rynku pracy. Wiedza ekonomiczna powinna być zawsze wzmocniona dobrze rozwiniętymi umiejętnościami z zakresu komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów międzykulturowych oraz tzw. kompetencji miękkich.
  Kierunek lingwistyka w biznesie pozwala zatem w sposób harmonijny połączyć dwa obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji, stanowiąc doskonałą ofertę dla tych wszystkich, który chcą wyjść poza standardowe, jednotorowe kształcenie filologiczne/ekonomiczne i podejmą wyzwanie kształcenia integralnego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku lingwistyka w biznesie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • LOGOPEDIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Uczelnie Olsztyn - kierunek Logopedia

  LOGOPEDIA To kierunek dla osób ambitnych, odnajdujących się w pracy z dziećmi i osobami dorosłymi. To kierunek, który łączy wiedzę z następujących dziedzin: językoznawstwa, medycyny, psychologii, pedagogiki, diagnozy i terapii logopedycznej. Studia trwają 6 semestrów i prowadzone są w trybie stacjonarnym.

  Absolwent może znaleźć zatrudnienie w:

  • rozgłośniach radiowych i stacjach telewizyjnych oraz innych placówkach zatrudniających ludzi zawodowo operujących głosem jako specjalista w zakresie emisji głosu oraz kształtowania prawidłowości i korygowania wad wymowy
  • szkolnictwie
  • placówkach służby zdrowia typu ambulatoryjnego
  • poradniach psychologiczno-pedagogicznych
  • domach kultury, pomocy społecznej i w sanatoriach
  • Absolwent może również otworzyć własną prywatną praktykę logopedyczną.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Logopedia edukacyjna i artystyczna
  • Logopedia kliniczna

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku logopedia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, fizyka, fizyka i astronomia, historia, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • WOJSKOZNAWSTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat
  Uczelnie Olsztyn - kierunek Wojskoznawstwo
  Studenci zdobywają wiedzę w zakresie międzynarodowej problematyki politycznej, ekonomicznej, społecznej, prawnej, historycznej i kulturalnej. W trakcie studiów następuje kształtowanie fachowych kompetencji opiekuńczo-wychowawczych przez zapoznanie się ze specyfiką jednostki wojskowej, instytucji lub placówki, w której odbywana jest praktyka, w szczególności poznanie realizowanych przez nią zadań na rzecz bezpieczeństwa kraju oraz regionu, sposobu funkcjonowania, organizacji pracy, pracowników, uczestników systemu zabezpieczenia szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz prowadzonej dokumentacji.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku wojskoznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Opinie (0)