• ANALIZA I KREOWANIE TRENDÓW Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Olsztyn - kierunek Analiza i kreowanie trendów
  Ten nowoczesny, interdyscyplinarny i innowacyjny kierunek studiów, łączy wiedzę i umiejętności z zakresu filozofii, ekonomii, informatologii i socjologii. W kształceniu nakłada się nacisk na: umiejętności indywidualnego i zespołowego działania, sprawnej komunikacji, technik kreatywnego myślenia, działania projektowego, gromadzenia oraz nowoczesnego zarządzania informacjami, analizy ekonomicznej, zachowań rynkowych, marketingu, metod i technik badań społecznych, designu społecznego, teorii i technik innowacji. Program kształcenia przewiduje zajęcia praktyczne (w tym warsztatowe).
  Sylwetka absolwenta:
  Absolwent będzie mógł prowadzić samodzielną działalność gospodarczą w zakresie realizacji innowacyjnych projektów (usług lub produktów), znajdzie zatrudnienie w innowacyjnych firmach produkcyjnych i usługowych, firmach lub zespołach zajmujących się tworzeniem innowacyjnych rozwiązań, usług, produktów, a także trendwatchingiem i trendsettingiem.  Absolwent może pracować także w mediach, instytucjach finansowych, konsultingu, doradztwie, instytucjach kultury i sztuki, administracji publicznej, public relations, marketingu, w instytucjach humanitarnych, stowarzyszeniach, fundacjach i instytucjach międzynarodowych.
  wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Analiza i kreowanie trendów brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Trzy przedmioty do wyboru spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia - magisterskie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego na kierunkach: wykaz kierunków. Głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

   

  Dowiedz się więcej

 • ANIMACJA PAMIĘCI SPOŁECZNEJ Stopień: II REKRUTACJA

  Animacja Pamięci Społecznej to studia realizujące unikalny w Polsce program kształcenia z zakresu historii publicznej (public history) – dyscypliny rozwijanej dziś na wielu światowych uczelniach (np. University of London, University of Oxford, University of California, Freie Universität Berlin). Kierunek stanowi odpowiedź na obserwowany we współczesnych społecznościach zachodnich intensywny rozwój zainteresowań przeszłością w środowiskach pozaakademickich, w szeroko pojętej sferze publicznej, w edukacji, mediach, społecznościach lokalnych, biznesie, turystyce i rekreacji.

  Program kierunku Animacja Pamięci Społecznej odpowiada na potrzeby i dynamikę zmian współczesnego rynku pracy, w tym na trendy rozwojowe w sferze szeroko pojętej działalności społeczno-kulturalnej oraz usługowej związanej z mediami, edukacją, turystyką i rekreacją. W jej ramach wykorzystywane są elementy historii w roli tworzywa nowych produktów ze sfery social entertainment oraz biznesu.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia - magisterskie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierukach: wykaz kierunków. Głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

   

  Dowiedz się więcej

   

 • DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Olsztyn - kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
  Studia na tym kierunku dają szansę kształcenia wszystkim, którzy chcą swoją przyszłość związać z mediami i komunikowaniem społecznym. Dostarczają wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych oraz kompetencji społecznych z zakresu komunikacji społecznej, procesów komunikowania masowego i tych związanych ze specyfiką poszczególnych mediów. Program studiów w znaczącej części wypełniony jest zajęciami warsztatowymi, odbywającymi się w pełni wyposażonym studio radiowo-telewizyjnym, a zajęcia prowadzą specjaliści i praktycy. W ramach programu Erasmus+ Studenci kierunku mogą studiować w wybranych uniwersytetach poza granicami kraju.
  Sylwetka absolwenta:
  Absolwent kierunku jest przygotowany do wykonywania zawodu dziennikarza, a także innych związanych z szeroko pojętą dziedziną komunikacji społecznej. Wszechstronne wykształcenie daje możliwość podjęcia wyzwań zawodowych na stanowisku: dziennikarza, redaktora, menadżera Public Relations,  specjalisty ds. reklamy,  specjalisty ds. komunikacji zewnętrznej, specjalisty ds. kampanii wizerunkowych, rzecznika prasowego, doradcy ds. stosunków międzynarodowych. Obszary zatrudnienia absolwentów to: prasa, radio, telewizja i portale internetowe, a także organy użyteczności publicznej, organizacje samorządowe i pozarządowe, agencje reklamowe, promocyjne i public relations, instytucje prowadzące edukację medialną i działalność informacyjną.  
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Trzy przedmioty do wyboru spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych). Zakres kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata uzyskanych w wyniku ukończenia studiów oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA ANGIELSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Absolwent może podjąć pracę jako: - tłumacz w firmach działających w różnych branżach oraz agendach rządowych, samorządowych i pozarządowych, - dziennikarz, pracownik mediów, - redaktor, adiustator bądź korektor w wydawnictwach książkowych i prasowych,  - pracownik instytucji kulturalnych, - konsultant językowy,  - pracownik służby dyplomatycznej, służb celnych, straży granicznej, - pracownik biur podróży oraz szeroko pojętego sektora usług i turystyki, linii lotniczych, przewoźników promowych, firm spedycyjnych,    - nauczyciel języka obcego (po ukończeniu odpowiedniej specjalności nauczycielskiej).

   

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia angielska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, język łaciński i kultura antyczna, matematyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia angielska jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych). Zakres kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata uzyskanych w wyniku ukończenia studiów oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

   

   

  Dowiedz się więcej

   

 • FILOLOGIA ANGIELSKA W ZAKRESIE NAUCZANIA JĘZYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Olsztyn - kierunek Filologia
  Celem kształcenia na tym kierunku jest osiągniecie znajomości języka obcego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługiwanie się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania wybranego zawodu. Ukończenie specjalności nauczycielskiej na studiach pierwszego stopnia daje kwalifikacje uprawniające do nauczania języka obcego w sześcioletniej szkole podstawowej. Natomiast absolwent specjalności nauczycielskiej studiów drugiego stopnia jest wysoko wykwalifikowanym nauczycielem w szkole ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej.
  Sylwetka absolwenta:
  Absolwent może podjąć pracę jako:
  • tłumacz w przedstawicielstwach firm oraz agendach rządowych, samorządowych i pozarządowych,
  • dziennikarz, pracownik mediów,
  • redaktor, adiustator bądź korektor w wydawnictwach książkowych i prasowych,
  • pracownik instytucji kulturalnych,
  • konsultant językowy, 
  • pracownik służby dyplomatycznej, służb celnych, straży granicznej,
  • pracownik biur podróży, linii lotniczych, przewoźników promowych, firm spedycyjnych,   
  • nauczyciel języka obcego (po ukończeniu odpowiedniej specjalności nauczycielskiej).
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia angielska w zakresie nauczania języka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język angielski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, geografia, matematyka, język łaciński i kultura antyczna

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia angielska w zakresie nauczania języka jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych). Zakres kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata uzyskanych w wyniku ukończenia studiów oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

   

   

  Dowiedz się więcej

   

 • FILOLOGIA GERMAŃSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Olsztyn - kierunek Filologia
  Celem kształcenia na tym kierunku jest osiągniecie znajomości języka obcego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługiwanie się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania wybranego zawodu. Ukończenie specjalności nauczycielskiej na studiach pierwszego stopnia daje kwalifikacje uprawniające do nauczania języka obcego w sześcioletniej szkole podstawowej. Natomiast absolwent specjalności nauczycielskiej studiów drugiego stopnia jest wysoko wykwalifikowanym nauczycielem w szkole ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej.
  Sylwetka absolwenta:
  Absolwent może podjąć pracę jako:
  • tłumacz w przedstawicielstwach firm oraz agendach rządowych, samorządowych i pozarządowych,
  • dziennikarz, pracownik mediów,
  • redaktor, adiustator bądź korektor w wydawnictwach książkowych i prasowych,
  • pracownik instytucji kulturalnych,
  • konsultant językowy, 
  • pracownik służby dyplomatycznej, służb celnych, straży granicznej,
  • pracownik biur podróży, linii lotniczych, przewoźników promowych, firm spedycyjnych,   
  • nauczyciel języka obcego (po ukończeniu odpowiedniej specjalności nauczycielskiej).
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia germańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, geografia, matematyka, język łaciński i kultura antyczna

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia germańska jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych). Zakres kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata uzyskanych w wyniku ukończenia studiów oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

   

   

  Dowiedz się więcej

   

 • FILOLOGIA POLSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Olsztyn - kierunek Filologia polska
  Celem kształcenia na kierunku filologia polska jest uzyskanie pełnej wiedzy  z zakresu nauki o literaturze, języku i kulturze oraz zdobycie umiejętności jej wykorzystania w praktyce.  Student po ukończeniu studiów, jest przygotowany do pracy w zawodzie nauczyciela polonisty na każdym etapie edukacyjnym, a także prowadzenia wszelkiego rodzaju działalności oświatowej i kulturalnej, wszędzie tam, gdzie ceni się świadome i skuteczne posługiwanie polszczyzną. Dysponuje ponadto kompetencjami pozwalającymi mu funkcjonować w przestrzeni zawodowej związanej z relacjami międzyludzkimi.
  Sylwetka absolwenta:
  Absolwenci filologii polskiej znajdują zatrudnienie w następujących instytucjach:
  • szkołach i ośrodkach wychowawczych,
  • bibliotekach,
  • instytucjach kulturotwórczych np. w teatrze, w domu kultury, 
  • w redakcjach czasopism, radiu i telewizji,
  • wydawnictwach,
  • instytucjach administracji samorządowej, w sektorze prywatnym.

   

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: filozofia, geografia, historia, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia polska jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych). Zakres kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata uzyskanych w wyniku ukończenia studiów oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

   

  Dowiedz się więcej

   

 • FILOLOGIA ROSYJSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Olsztyn - kierunek Filologia
  Celem kształcenia na tym kierunku jest osiągniecie znajomości języka obcego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługiwanie się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania wybranego zawodu. Ukończenie specjalności nauczycielskiej na studiach pierwszego stopnia daje kwalifikacje uprawniające do nauczania języka obcego w sześcioletniej szkole podstawowej. Natomiast absolwent specjalności nauczycielskiej studiów drugiego stopnia jest wysoko wykwalifikowanym nauczycielem w szkole ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej.
  Sylwetka absolwenta:
  Absolwent może podjąć pracę jako:
  • tłumacz w przedstawicielstwach firm oraz agendach rządowych, samorządowych i pozarządowych,
  • dziennikarz, pracownik mediów,
  • redaktor, adiustator bądź korektor w wydawnictwach książkowych i prasowych,
  • pracownik instytucji kulturalnych,
  • konsultant językowy, 
  • pracownik służby dyplomatycznej, służb celnych, straży granicznej,
  • pracownik biur podróży, linii lotniczych, przewoźników promowych, firm spedycyjnych,   
  • nauczyciel języka obcego (po ukończeniu odpowiedniej specjalności nauczycielskiej).
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia rosyjska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, geografia, matematyka, język łaciński i kultura antyczna

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia rosyjska jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych). Zakres kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata uzyskanych w wyniku ukończenia studiów oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

   

   

  Dowiedz się więcej

   

 • FILOZOFIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Olsztyn - kierunek Filozofia
  Program studiów zakłada kształcenie w zakresie najważniejszych metod i narzędzi myślenia (logika), historycznych i współczesnych poglądów filozoficznych, podstawowych dziedzin i dyscyplin filozofii, jej teoretycznych i praktycznych zastosowań. Obok przedmiotów klasycznej filozofii program zakłada realizację: teorii innowacji, warsztatów kreatywnego myślenia, warsztatów kreatywnego pisania, sztuki wystąpień publicznych, myślenia i działania projektowego, technik komunikacji interpersonalnej, psychologii społecznej, kultury popularnej, filozofii informacji.
  Sylwetka absolwenta:
  Obszary zatrudnienia po ukończeniu studiów filozoficznych: nauka, media, think tanks, coaching, konsulting, doradztwo, biznes, wydawnictwa, instytucje kultury i sztuki, administracja publiczna, public relations, marketing, zasoby ludzkie, organizacje pozarządowe, instytucje humanitarne, stowarzyszenia, fundacje, instytucje międzynarodowe, samodzielna działalność gospodarcza, organizacje polityczne, oświata i edukacja (po uzyskaniu dodatkowych uprawnień pedagogicznych).
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filozofia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Trzy przedmioty do wyboru spośród: filozofia, geografia, historia, język łaciński i kultura antyczna, język polski, język obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filozofia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych). Zakres kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata uzyskanych w wyniku ukończenia studiów oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

   

   

  Dowiedz się więcej

   

 • HISTORIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Olsztyn - kierunek Historia
  Studia historyczne mają u absolwenta wyrobić krytyczny stosunek do literatury naukowej i poznawanych faktów oraz wyzwolić umiejętność poprawnego rozumienia i odtwarzania dziejów, m.in. poprzez opanowanie warsztatu pracy historyka. Dzięki studiom historycznym studenci wyrabiają u siebie określone umiejętności, np.: wyszukiwania informacji, panowania nad dużą ilością danych, samodzielności pracy, pisania, dyscypliny, krytycyzmu czy też wrażliwości na odmienności kulturowe.
  Sylwetka absolwenta:
  Absolwent studiów historycznych jest przygotowany do pracy w placówkach muzealnych, oświatowych, kulturalnych oraz – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) – w szkolnictwie. –Znajdą też zatrudnienie w biurach podróży, w agencjach turystycznych i hotelach, podmiotach animujących i promujących turystykę, w administracji regionalnej, w firmach i instytucjach współpracujących z przedstawicielami innych państw, w archiwach historycznych, zakładowych i specjalnych, w instytucjach kultury, wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu,. urzędach, firmach infobrokerskich, jednostkach zarządzających bazami danych i e-dokumentacją, a także bibliotekach i ośrodkach informacji pedagogicznych).
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Historia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Trzy przedmioty do wyboru spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Historia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych). Zakres kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata uzyskanych w wyniku ukończenia studiów oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • INTERDYSCYPLINARNE STUDIA STRATEGICZNE Stopień: II REKRUTACJA

  Celem kształcenia na kierunku Interdyscyplinarne Studia Strategiczne jest rozwijanie indywidualnych oraz społecznych aspiracji i oczekiwań studentów z jednoczesnym uwzględnieniem potrzeb rynku pracy na poziomie krajowym oraz województwa warmińsko-mazurskiego. Celem kształcenia jest kształtowanie wysokich kompetencji o charakterze:

  • administracyjnym,
  • menedżerskim,
  • dydaktyczno-wychowawczym (np. w zakresie właściwego przekazu wiedzy na temat instytucji i struktur, a także norm i reguł organizacyjnych kształtujących współczesne stosunki międzynarodowe w kontekście stosowania siły w stosunkach międzynarodowych, rozbudzania zainteresowań poznawczych ludzi w tym obszarze, zaspokajania właściwie ukierunkowanych potrzeb edukacyjnych),
  • społecznym, socjotechnicznym (zdolność przewodzenia, organizowania ludzi, budowania zwartych zespołów, integrowania wokół ważnych celów społecznych, umiejętność współpracy w środowisku zawodowym oraz lokalnym),
  • kreatywnym (absolwentów interdyscyplinarnych studiów strategicznych będzie cechowała innowacyjność, mobilność, elastyczność, zdolności adaptacyjne, umiejętności samokształcenia i samorozwoju),
  • prakseologicznym (skuteczność podejmowanych działań, zwłaszcza w obszarze planowania, organizowania, realizacji, kontroli i oceny pracy zawodowej oraz podejmowanych inicjatyw społecznych),
  • komunikacyjnym i negocjacyjnym (efektywność zachowań werbalnych i pozawerbalnych w sytuacjach kryzysowych, wykorzystywanie taktyk, technik oraz strategii negocjacyjnych w kontaktach zewnętrznych),
  • techniczno-informacyjnym (umiejętność korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych i środków multimedialnych).
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia - magisterskie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego na kierunkach: wykaz kierunków. Głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

  Dowiedz się więcej

   

 • LINGWISTYKA W BIZNESIE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Olsztyn - kierunek Lingwistyka w biznesie

  Opis kierunku:
  Interdyscyplinarny kierunek studiów lingwistyka w biznesie, realizowany we współpracy Wydziału Humanistycznego i Wydziału Nauk Ekonomicznych, stanowi unikalną w skali kraju fuzję studiów filologicznych i ekonomicznych, która pozwala absolwentom połączyć wysokie kompetencje językowe z wiedzą z zakresu praktyki gospodarczej i wymiany międzynarodowej. Kształcenie oparte jest na modelu modułowym, a jego celem jest zapewnienie studentom zarówno wysokich kwalifikacji filologicznych, jak i ekonomicznych. Kierunek lingwistyka w biznesie w sposób harmonijny łączy dwa obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji, stanowiąc doskonałą ofertę dla tych wszystkich, który chcą wyjść poza standardowe, jednotorowe kształcenie filologiczne/ekonomiczne i podejmą wyzwanie kształcenia integralnego. 
  Sylwetka absolwenta:
  Absolwent kierunku nie tylko biegle włada dwoma językami obcymi, ale także posiada wiedzę o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa i prowadzeniu handlu międzynarodowego z uwzględnieniem różnych aspektów komunikacji międzykulturowej. Takie przygotowanie zawodowe umożliwia podjęcie pracy w firmach prowadzących działalność na globalnym rynku produktów i usług, a także w instytucjach samorządowych oraz służbach państwowych i administracji, gdzie wymagane są zaawansowana znajomość języków oraz umiejętności komunikacji międzykulturowej.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Lingwistyka w biznesie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Trzy przedmioty do wyboru spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

 • LOGOPEDIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Olsztyn - kierunek Logopedia
  Logopedia to nowy kierunek o charakterze unikatowym i  interdyscyplinarnym. Zajęcia prowadzić będą nauczyciele akademiccy Wydziału Humanistycznego, Wydziału Nauk Społecznych i Wydziału Nauk Medycznych UWM oraz doświadczeni logopedzi posiadający uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy. W trakcie zajęć student zapozna się z zagadnieniami dotyczącymi neurologopedii, wczesnej interwencji logopedycznej, logopedii medialnej. Oferowane kształcenie w pełni umożliwia nabycie uprawnień do wykonywania zawodu logopedy.
  Sylwetka absolwenta:
  Absolwent może znaleźć zatrudnienie w:  szkolnictwie,  placówkach służby zdrowia typu ambulatoryjnego, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych,  w domach pomocy społecznej i w sanatoriach. Jako specjalista w zakresie emisji głosu oraz kształtowania prawidłowości i korygowania wad wymowy może być zatrudniony w rozgłośniach radiowych i stacjach telewizyjnych oraz innych placówkach zatrudniających ludzi zawodowo operujących głosem.  Może również otworzyć własną prywatną praktykę logopedyczną.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Logopedia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Trzy przedmioty do wyboru spośród: biologia, fizyka, historia, język polski, język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie

  Przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna oceniająca predyspozycje do wykonywania zawodu logopedy - ocena wymowy i słuchu.

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Logopedia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych). Zakres kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata uzyskanych w wyniku ukończenia studiów oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

  Dowiedz się więcej

 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Olsztyn - kierunek Stosunki międzynarodowe
  Studenci zdobywają interdyscyplinarną wiedzę w zakresie międzynarodowej problematyki politycznej, ekonomicznej, społecznej, prawnej, historycznej i kulturalnej. Poznają teorię i praktykę relacji międzynarodowych oraz zasad podejmowania decyzji w tych wymiarach. Dużą wagę przywiązuje się także do problematyki bezpieczeństwa narodowego i nauki języków obcych. Studenci uzyskują podstawową wiedzę z zakresu nauk społecznych i politycznych, prawa, ekonomii, nauk o kulturze oraz interdyscyplinarną wiedzę specjalistyczną ukierunkowaną na obszary i społeczeństw Europy Wschodniej. Uczą się także języka rosyjskiego lub ukraińskiego. Europy Wschodniej. 
  Sylwetka absolwenta:
  Absolwenci kierunku stosunki międzynarodowe mogą znaleźć zatrudnienie w organach administracji rządowej i samorządowej, w organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą; w przedsiębiorstwach i organach samorządowych rozwijających współpracę międzynarodową, placówkach kulturalnych, środkach masowego przekazu; jako menadżer i animator sfery kultury i dziedzictwa kulturowego w instytucjach Unii Europejskiej.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Trzy przedmioty do wyboru spośród: język polski, język obcy nowożytny, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   

 • WOJSKOZNAWSTWO Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Olsztyn - kierunek Wojskoznawstwo
  Studenci zdobywają wiedzę w zakresie międzynarodowej problematyki politycznej, ekonomicznej, społecznej, prawnej, historycznej i kulturalnej.  W trakcie studiów następuje kształtowanie fachowych kompetencji opiekuńczo-wychowawczych przez zapoznanie się ze specyfiką jednostki wojskowej, instytucji lub placówki, w której odbywana jest praktyka, w szczególności poznanie realizowanych przez nią zadań na rzecz bezpieczeństwa, kraju, regionu, sposobu funkcjonowania, organizacji pracy, pracowników, uczestników systemu zabezpieczenia szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz prowadzonej dokumentacji.
  Sylwetka absolwenta:
  Absolwent może pracować w  instytucjach i jednostkach Wojska Polskiego, instytucjach współpracujących z Wojskiem Polskim, Strażą Graniczną, służbami celnymi oraz innymi służbami mundurowymi, administracji rządowej i samorządowej, wydawnictwach i środkach masowego przekazu, placówkach muzealnych, oświatowych i kulturalnych, obsłudze turystyki militarnej w Polsce jak i krajach europejskich. 
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Wojskoznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Trzy przedmioty do wyboru spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie
   

   

Opinie (0)