• BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Bezpieczeństwo narodowe
  Studenci zostaną zapoznani między innymi z:
  • sytuacją geostrategiczną świata,
  • podstawowymi pojęciami socjologii ogólnej, wojska i bezpieczeństwa oraz z zasadami analizy zjawisk społecznych w świetle poznanych teorii społecznych,
  • systemem politycznym Unii Europejskiej, głównymi politykami wspólnotowymi Unii Europejskiej oraz kierunkami wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa,
  • metodami eksploatacji złóż bogactw naturalnych zalegających na i pod dnem morskim,
  • rola międzynarodowych instytucji finansowych, miedzynarodowymi organizacjami kredytowymi i walutowymi oraz miejscem i rolą Polski w gospodarce międzynarodowej, 
  • prawnomiędzynarodowymi uregulowaniami prowadzenia działań na morzu.
  Absolwenci studiów pierwszego stopnia pownni opanować między innymi:
  • główne problemy bezpieczeństwa europejskiego,
  • analizę procesów politycznych w Unii europejskiej oraz oceniać szanse i zagrożenia realizacji poszczególnych polityk,
  • zasady i warunki integracji Polski z Unią Europejską oraz zasady i wyniki negocjacji akcesyjnych,
  • aktualne tendencje rozwojowe sił morskich obowiązujące w ważniejszych państwach europejskich ze szczególnym uwzględnieniem akwenu Morza Bałtyckiego,
  • ogólną charakterystykę państw regionu Bałtyckiego oraz znaczenie wybranych państw i regionów w polityce europejskiej,
  • podstawowe pojęcia związane z zarządzaniem projektami oraz zasady funkcjonowania aplikacji MS PROJEKT 2000,
  • analizę przyczyn konfliktów międzynarodowych i możliwych wariantów ich przebiegu oraz potencjalnych następstw dla bezpieczeństwa Polski,
  • strukturę gospodarki swiatowej, powiązania gospodarki światowej z regionalną, międzynarodowy podział pracy oraz przepływ towarów, czynników wytwórczych i usługi w skali międzynarodowej.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Historia
  • Geografia
  • Język angielski

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe jest średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne
  Studenci zostaną zapoznani między innymi z:
  • systemem politycznym Rzeczypospolitej Polskiej oraz kierunkami narodowej polityki bezpieczeństwa zagranicznej i wewnętrznej,
  • zadaniami, strukturą organizacyjną, składem systemu reagowania kryzysowego innych państw,
  • teorią organizacji i zarządzania w rozwiązywaniu problemów kierowania zespołami ludzkimi, 
  • perspektywicznymi rodzajami zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego,
  • specyfiką struktury i działania systemu reagowania kryzysowego w pasie nadmorskim, a szczególnie w miastach portowych,
  • zasadami współdziałania sfery militarnej i pozamilitarnej w zarządzaniu kryzysowym w ramach współpracy cywilno-wojskowej (Civil-Military Cooperation),
  • zasadami współdziałania z systemami reagowania kryzysowego innych państw ze szczególnym uwzględnieniem Regionu Bałtyckiego, a w tym Civil Emergency Planning,
  • podstawowymi problemami związanymi z ochrona środowiska w rejonie Bałtyku oraz w polskich obszarach morskich i pasie nadbrzeżnym.
  Absolwenci studiów pierwszego stopnia pownni opanować między innymi:
  • główne problemy bezpieczeństwa wewnętrznego,
  • regulacje prawne w aspekcie bezpieczeństwa wewnętrznego,
  • strukturę systemu reagowania kryzysowego kraju i lokalną,
  • zasady zespołowego działania,
  • zasady funkcjonowania systemów kierowania i dowodzenia w zarządzaniu kryzysowym,
  • strukturę gospodarki i administracji rządowej oraz samorządowej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem aspektów morskich w aspekcie sytuacji kryzysowych,
  • interpretację obowiązujących przepisów prawa gospodarczego oraz planowanie i organizowanie zamówień publicznych,
  • zagadnienia związane z procedurami i zasadami utrzymania bezpieczeństwa publicznego.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  • Historia
  • Geografia
  • Język angielski

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne jest średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE Stopień: III REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Nauki o bezpieczeństwie
  Stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie w Akademii Marynarki Wojennej na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich są prowadzone w obszarze i dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie: nauki o bezpieczeństwie. Kształcenie na studiach trwa cztery lata. Okresem zaliczeniowym jest rok akademicki, który trwa od 1 października do 30 września. Kształcenie zorganizowane odbywa się trzy dni w miesiącu i obejmuje łącznie 29 dni kształcenia. Doktoranci studiują pod kierunkiem opiekuna naukowego, powoływanego przez dziekana wydziału, a po wszczęciu przewodu pod kierunkiem promotora powoływanego przez radę wydziału. Rada Wydziału może powołać dodatkowo promotora pomocniczego.
  Wymagania rekrutacyjne

  Podstawą przyjęcia jest dyplom ukończenia studiów II stopnia.

  Dowiedz się więcej

 • SYSTEMY INFORMACYJNE W BEZPIECZEŃSTWIE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Systemy informacyjne w bezpieczeństwie
  Absolwent studiów licencjackich powinien posiadać wiedzę z zakresu zagadnień społecznych i prawnych tworzącą podbudowę dla zrozumienia istoty bezpieczeństwa wewnętrznego oraz umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii w informacyjnych systemach bezpieczeństwa.
  Powinien rozumieć i umieć analizować zjawiska związane z bezpieczeństwem w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej. Absolwent powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu nauk społecznych i zasad funkcjonowania państwa – jego ustroju i struktury. Powinien znać podział władzy w państwie oraz zadania i zasady funkcjonowania organów państwa, w tym usytuowanie i rolę administracji publicznej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo wewnętrzne. Powinien znać zasady funkcjonowania instytucji państwa, zakres zadań administracji publicznej oraz problematykę zarządzania w sytuacjach kryzysowych. 
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Systemy informacyjne w bezpieczeństwie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Historia
  • Geografia
  • Język angielski

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Systemy informacyjne w bezpieczeństwie jest średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)