15-213 Białystok

ul. Mickiewicza 1

e-mail: wp-sekr@uwb.edu.pl

tel. +48 85 745-71-51

e-mail:wp-dz@uwb.edu.pl

 

15-213 Białystok

ul. Mickiewicza 1

e-mail: wp-sekr@uwb.edu.pl

tel. +48 85 745-71-51

e-mail:wp-dz@uwb.edu.pl

 

 • ADMINISTRACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Celem kształcenia jest wyposażenie absolwenta w ogólną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza w zakresie nauk o prawie i o administracji, oraz podstawową wiedzę ekonomiczną oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Jest przygotowany do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej - tak rządowej, jak i samorządowej - oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności w warunkach postępu procesów integracyjnych w Europie. Absolwent potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, posiada umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami. Potrafi samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą, wykazując się znajomości ą prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce. Powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz powinien umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu administracji i prawa, w stopniu koniecznym do wykonywania zawodu. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Administracja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, wiedza o społeczeństwie, język polski, matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Administracja jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie oraz średnia arytmetyczna ocen ze studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • BEZPIECZEŃSTWO I PRAWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata (6 semestrów). Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 1845. Kierunek bezpieczeństwo narodowe wpisuje się w obszar kształcenia w zakresie nauk społecznych opisanych w Krajowych Ramach Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 nr 164 poz. 1365). Studentom zaproponowanie są efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych właściwych dla dziedzin nauki takich jak: bezpieczeństwo, prawo, administracja, ekonomia, filozofia, politologia oraz geografia.
  W procesie tworzenia programu studiów uwzględniono opinie: samorządu studenckiego oraz potencjalnych pracodawców np. Policji, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Izby Celnej oraz innych organów.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo i prawo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, wos, język polski, matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo i prawo jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie oraz średnia arytmetyczna ocen ze studiów.

  Dowiedz się więcej

   

 • KRYMINOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Celem kształcenia na kierunku kryminologia jest wyposażenie absolwenta we wszechstronną wiedzę z zakresu kryminologii i nauk jej pokrewnych. W związku z tym, student po ukończeniu I stopnia tego kierunku studiów będzie posiadał wiedzę m.in. o patologiach społecznych, przestępstwie jako pewnej szczególnej formie zachowania dewiacyjnego, przestępczości jako pewnego rodzaju zjawisku społecznym, sprawcy przestępstwa, ofierze przestępstwa, instytucjach kontroli państwowej i mechanizmach kontroli społecznej. Absolwent nabędzie umiejętność wyjaśniania przebiegu procesów społeczno-gospodarczo-politycznych oraz ich wpływu na przestępczość i patologie społeczne. Będzie także posiadał zdolność rozumienia podstawowych pojęć oraz koncepcji z wielu dziedzin nauki oraz umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy do analizowania i rozstrzygania konkretnych problemów praktycznych. Zostanie również wyposażony w umiejętność diagnozowania i interpretowania zjawisk społecznych pod względem prawnym, etycznym, socjologicznym. Potrafi samodzielnie uzupełniać nabytą wiedzę i umiejętności, a także rozwijać je interdyscyplinarnie. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kryminologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Kryminologia jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie oraz średnia arytmetyczna ocen ze studiów.

   

  Dowiedz się więcej

 • PRAWO Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Absolwent posiada umiejętności i ogólną wiedzę z zakresu dogmatycznych dyscyplin prawa uzupełnioną o wiedzę z zakresu innych wybranych nauk społecznych. Posiada umiejętność rozumienia tekstów prawnych, interpretowania przepisów, a także posługiwania się regułami logicznego rozumowania. Powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent posiada umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Posiada umiejętność posługiwania się językiem prawniczym a także komunikacji interpersonalnej oraz porozumiewania się w procesie podejmowania decyzji prawnych. Absolwent przygotowany jest do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich), ale także wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych. Osoba ta ma również umiejętności niezbędne do pełnienia funkcji w instytucjach lub organizacjach publicznych i niepublicznych, wymagających dysponowania wiedzą prawniczą.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia Jednolite Magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Prawo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)