ul. Willowa 2

43-309 Bielsko-Biała

budynek C w kampusie ATH

Dziekanat - budynek L, pok. 112, I p.

tel. +48 33 8279425, 426

email: wimbis@ath.bielsko.pl

ul. Willowa 2

43-309 Bielsko-Biała

budynek C w kampusie ATH

Dziekanat - budynek L, pok. 112, I p.

tel. +48 33 8279425, 426

email: wimbis@ath.bielsko.pl

 • BUDOWNICTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Specjalności:

  Nowe budowle, domy, fabryki, drogi i mosty powstawać będą zawsze, będzie więc istniało zapotrzebowanie na specjalistów potrzebnych do zaprojektowania, zbudowania, wykończenia oraz utrzymania infrastruktury budowlanej. Studia na kierunku budownictwo zapewnią więc nie tylko źródło utrzymania, ale również zdobywanie nowych ciekawych doświadczeń zawodowych. Program studiów na kierunku budownictwo na naszym Wydziale, odpowiada w pełni wymaganiom stawianym przez izby branżowe, kandydatom ubiegającym się o nadanie uprawnień. Sylwetka absolwenta kierunku budownictwo dopasowana jest do istniejących prognoz zatrudnienia na najbliższą przyszłość. Program studiów i związany z nim profil kształcenia inżynierów na kierunku Budownictwo odpowiada w pełni standardom nauczania ustalonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Studiując budownictwo na naszym Wydziale zdobędziesz wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności, umożliwiające wykonywanie pracy twórczej w zakresie projektowania, wykonawstwa i remontów obiektów budowlanych oraz konstrukcji inżynierskich, a także nadzorowania i zarządzania procesami budowlanymi. Będziesz przygotowany do samodzielnego wykonywania zadań w zakresie realizacji obiektów budowlanych, tj. budynków wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowli inżynierskich i obiektów małej architektury oraz projektowania prostych konstrukcji budowlanych. Absolwenci kierunku BUDOWNICTWO, na podstawie przepisów prawa, po zrealizowaniu praktyki budowlanej, mogą ubiegać się o stosowne uprawnienia do projektowania i kierowania robotami, umożliwiające im wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Budownictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka lub fizyka lub chemia
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Budownictwo jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Stopień: I REKRUTACJA

  Interesujesz się nowymi materiałami i procesami produkcyjnymi? Inżynieria materiałowa jest interdyscyplinarną dziedziną obejmującą projektowanie, wytwarzanie i badanie nowych materiałów. Wykorzystując szeroki wachlarz metod analitycznych, inżynieria materiałowa pozwala zrozumieć strukturę, właściwości i zachowanie materiałów w warunkach pracy. Obiektem zainteresowania inżynierii materiałowej są głównie ciała stałe, w tym m.in. metale, stopy, materiały ceramiczne, tworzywa sztuczne, czy kompozyty , jak również procesy wytwarzania i przetwarzania tych materiałów. Intensywnie rozwijającymi się gałęziami inżynierii materiałowej są mikro- i nanotechnologie, wśród których na szczególną uwagę zasługują technologie druku 3D jak również nanokompozyty, w tym nanokompozyty oparte na grafenie, w których ATH jest liderem. Inżynieria materiałowa leży u podstaw rozwoju m.in. nowoczesnej motoryzacji, lotnictwa, technologii kosmicznych, budownictwa, czy też medycyny.

  Ze względu na rozwinięte w regionie sektory motoryzacyjny i przetwórstwa tworzyw sztucznych, studia na kierunku inżynieria materiałowa otwierają szerokie perspektywy zawodowe.

  Potencjalne miejsca pracy:

  1. sektor przetwórstwa tworzyw sztucznych
  2. laboratoria kontroli jakości w przedsiębiorstwach produkcyjnych
  3. działy badawczo-rozwojowe w firmach produkcyjnych
  4. przedsiębiorstwa przetwarzające metale i stopy
  5. firmy produkujące części i podzespoły dla motoryzacji
  6. przedsiębiorstwa produkujące opakowania
  7. sektor produkcji materiałów budowlanych
  8. przedsiębiorstwa gospodarki odpadami

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria materiałowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka lub fizyka lub chemia
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Inżynieria Środowiska jest dyscypliną techniczną, której głównym celem jest wykorzystanie wiedzy naukowej i inżynierskiej do minimalizowania niekorzystnych skutków oddziaływania rozwoju społecznego i gospodarczego na środowisko przyrodnicze. Studenci kierunku Inżynieria Środowiska zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu:

  1. projektowania i eksploatowania instalacji służących do uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków,
  2. właściwego wykorzystania zasobów wodnych (ochrona rzek, ochrona przed powodzią),
  3. bezpiecznego składowania i unieszkodliwiania odpadów,
  4. rekultywacji terenów zdegradowanych,
  5. urządzeń i technologii oczyszczania powietrza atmosferycznego przed szkodliwymi pyłami i gazami,
  6. monitoringu środowiska i zrównoważonego rozwoju.

  Ukończenie studiów na kierunku Inżynieria środowiska oraz realizacja praktyki zawodowej dają możliwość ubiegania się o uprawnienia budowlane w trzech specjalnościach:

  – instalacyjna w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – bez ograniczeń
  – inżynieria hydrotechniczna – bez ograniczeń
  – konstrukcyjno-budowlana – w ograniczonym zakresie

  Uprawnienia mogą być udzielone do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w zależności od posiadanego wykształcenia (inżynier lub magister inżynier).

  Potencjalne miejsca pracy:

  1. biura projektowe z zakresu z budownictwa wodnego,
  2. stacje poboru i uzdatniania wody, laboratoria analityczne, oczyszczalnie ścieków
  3. przedsiębiorstwa gospodarki odpadami
  4. działy BHP i środowiska w przedsiębiorstwach produkcyjnych
  5. referaty ochrony środowiska w administracji centralnej i samorządzie terytorialnym (gmina, powiat, województwo)
  6. placówki naukowo-badawcze i w instytucje sprawujące nadzór nad przestrzeganiem norm jakości środowiska np. Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska.

  Specjalności na studiach I stopnia:

  – Inżynieria wody, ścieków i utylizacji odpadów
  – Inżynieria krajobrazu

  Specjalność na studiach II stopnia:

  – Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka lub fizyka lub chemia lub biologia
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria środowiska jest ocena na dyplomia oraz średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • OCHRONA ŚRODOWISKA Stopień: I REKRUTACJA

  Specjalności:

  Rolnictwo ekologiczne i agroturystyka na kierunku Ochrona środowiska

  Wyniki badań społecznych wskazują na rosnącą świadomość ekologiczną i przekonanie społeczeństwa, że ochrona środowiska może mieć pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy, zwłaszcza w obszarach o atrakcyjnych walorach turystyczno-krajoznawczych. Dla wielu z nas przyroda jest wartością samą w sobie, należy ją chronić i należy o nią dbać.

  W trosce o pielęgnowanie tych wartości na kierunku Ochrona środowiska zostały utworzone programy inżynierskich studiów I stopnia w dwóch specjalnościach:

  1. Rolnictwo ekologiczne i agroturystyka,
  2. Ekspertyzy środowiskowe.

  „Rolnictwo ekologiczne i agroturystyka” to nowa specjalność przygotowana, aby umożliwić absolwentom działalność w sektorze rolniczym. Ukończenie studiów na tej specjalności daje tzw. kwalifikacje rolnicze, równoważne pod względem prawnym z uzyskaniem wykształcenia rolniczego. Studiując na tej specjalności, obok szeregu umiejętności wynikających z kształcenia podstawowego i kierunkowego, uzyskacie szerokie uprawnienia związane z zarządzaniem przestrzenią rolniczą, między innymi:

  – uprawnienia do nabywania lub dzierżawienia gruntów i nieruchomości rolniczych;
  – uprawnienia do prowadzenia gospodarstwa rolnego i agroturystycznego
  – uprawnienia do oceny przydatności terenu dla rolnictwa i agroturystyki;
  – możliwość doradztwa w jednostkach rządowych i pozarządowych.

  NOWOŚĆ! Ekspertyzy środowiskowe na kierunku Ochrona środowiska

  Studiując na specjalności „Ekspertyzy środowiskowe” nabędziesz umiejętności w zakresie profesjonalnego przygotowania różnego typu opracowań środowiskowych, które są obecnie ustawowo wymagane od inwestorów i jednostek samorzadu terytorialnego np. raport oddziaływania na środowisko, waloryzacja przyrodnicza, program ochrony środowiska, plan gospodarki odpadami, operat wodno-prawny. Zdobędziesz również wiedzę w zaresie metod kontroli i monitorowania stanu środowiska, prowadzenia prac laboratoryjnych i badań terenowych w zakresie analiz środowiskowych, analizy procesów zachodzących w przyrodzie i wpływu człowieka na środowisko.

  Jako absolwent kierunku Ochrona środowiska będziesz przygotowany do:

  – świadczenia usług eksperckich w zakresie ochrony środowiska
  – pracy w laboratoriach analiz środowiskowych
  – założenia własnej działalności gospodarczej, związanej z rolnictwem ekologicznym i agroturystyką
  – pracy w jednostkach samorządu terytorialnego i organizacjach zajmujących się ochroną środowiska

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ochrona środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka lub chemia lub biologia lub geografia
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)