Politechnika Łódzka

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji PŁ

ul. Piotrkowska 266

90-924 Łódź

tel. 42 631 37 68

tel/fax + 48 42 684 79 93

e-mail: w-9@adm.p.lodz.pl

www.oizet.pl

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji PŁ

Politechnika Łódzka

ul. Piotrkowska 266

90-924 Łódź

tel. 42 631 37 68

tel/fax + 48 42 684 79 93

e-mail: w-9@adm.p.lodz.pl

www.oizet.pl

 • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Z ELEMENTAMI ERGONOMII - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest przekazanie wiedzy i wyrobienie umiejętności w zakresie bhp, problematyki ergonomii, systemów bezpieczeństwa i higieny pracy wg normy PN-N 18001 w stopniu niezbędnym do samodzielnego pełnienia zadań służb bhp, kierowania działaniami i projektami oraz wdrażania tych zagadnień w miejscu pracy. W trakcie studiów słuchacze zapoznawani są z aktualną wiedzą dotyczącą ergonomii, analizy i oceny ryzyka zawodowego, zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz zdobywają umiejętności w zakresie prowadzenia działań, sporządzania dokumentacji. Słuchacze zdobywają również kompetencje do opracowywania, wdrażania, utrzymania i doskonalenia Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy do praktyki gospodarczej.

  Dowiedz się więcej

 • COACHING I MENTORING W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Coaching i mentoring w biznesie
  Studia podyplomowe skierowane są do menedżerów średniego i wyższego szczebla zarządzania, dyrektorów, kierowników i specjalistów zatrudnionych w działach HR, kierowników projektów, zarządzających zespołami profesjonalistów, osób, które w ramach własnej ścieżki kariery aspirują do objęcia stanowisk menedżerskich jak i również osób chcących zdobyć nowy zawód.
  Cel studiów:
  Celem studiów jest nabycie przez słuchaczy interdyscyplinarnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności dotyczących działań rozwojowych zorientowanych na jednostkę. Studia umożliwiają zdobycie podstaw do prowadzenia sesji coachingowych oraz kluczowych kompetencji w zakresie prowadzenia coachingu i mentoringu (prowadzenie sesji coachingowych w czasie trwania studiów), a także praktyczne przygotowanie z zakresu uczenia się ludzi dorosłych. Program oparty jest na wykładach, treningach, warsztatach i ćwiczeniach aktywizujących.
  W ramach studiów podyplomowych słuchacze dodatkowo otrzymują możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu, który umożliwia samodzielne korzystanie z narzędzi diagnostycznych Extended DISC i interpretowania raportów z analiz diagnozujących organizacje, zespoły oraz indywidualny potencjał pracowników. Rozwiązania Extended DISC w Coachingu i Mentoringu można min. wykorzystać do:
  • określenia celów coachingu (weryfikacja celów),
  • dopasowania stylu komunikacji do klienta,
  • zdiagnozowania predyspozycji, talentów klienta,
  • dopasowanie zadań do stylu klienta (lub celowe niedopasowanie),
  • radzenia sobie z przekonaniami,
  • ekologicznego planowania działań rozwojowych, kariery (szczególnie Career Coaching i Life Coaching),
  • executive coaching – analiza zespołu menedżerskiego / zrozumienie systemu.
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia podyplomowe
   

  W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Coaching i mentoring w biznesie wymagane jest ukończonie studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich, magistersko-inżynierskich), wypełnienie formularza rejestracji, uiszczenie min. I raty za studia.

 • ERGONOMIA, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy
  Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów uczelni wyższych (studiów magisterskich, inżynierskich, licencjackich) w szczególności kadry odpowiedzialnej za zagadnienia związane z BHP oraz ergonomią w przedsiębiorstwie oraz osób odpowiedzialnych za wdrożenie i funkcjonowanie systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy zgodnego z PN-N 18001.
  Cel studiów:
  Celem studiów jest przekazanie wiedzy i wyrobienie umiejętności w zakresie bhp, problematyki ergonomii, systemów bezpieczeństwa i higieny pracy wg normy PN-N 18001 w stopniu niezbędnym do samodzielnego pełnienia zadań służb bhp, kierowania działaniami i projektami oraz wdrażania tych zagadnień w miejscu pracy. W trakcie studiów słuchacze zapoznawani są z aktualną wiedzą dotyczącą ergonomii, analizy i oceny ryzyka zawodowego, zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz zdobywają umiejętności w zakresie prowadzenia działań, sporządzania dokumentacji. Słuchacze zdobywają również kompetencje do opracowywania, wdrażania, utrzymania i doskonalenia Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy do praktyki gospodarczej.
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia podyplomowe
   
  W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Coaching i mentoring w biznesie wymagany jest:
  • formularz zgłoszenia,
  • dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich).

 • INŻYNIERIA KOSZTÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Absolwenci uczelni wyższych w szczególności zainteresowanych problematyką optymalizacji kosztów w przedsiębiorstwie. Studia dostarczają słuchaczom określone „know-how”, które ma posłużyć do rozwiązywania indywidualnych problemów związanych z redukcją kosztów  w przedsiębiorstwie .Uczą metodyki projektowania narzędzi inżynierii kosztów oraz wykorzystania ich w zarządzaniu kosztami.

  Dowiedz się więcej

 • KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH I KOMPETENCJI W ZAKRESIE NEGOCJACJI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Kształtowanie umiejętności menedżerskich i kompetencji w zakresie negocjacji
  Studia podyplomowe skierowane są do menedżerów wszystkich szczebli zarządzania, osób współpracujących bezpośrednio z klientami firmy oraz absolwentów uczelni wyższych w szczególności zainteresowanych rozwinięciem swoich umiejętności i kompetencji menedżerskich.
  Cel studiów:
  Przekazanie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności interpersonalnych menedżerów oraz wykazanie związku między poznaniem siebie i współpracowników, a wynikami w pracy i rozwojem firmy.
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia podyplomowe
   
  W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Kształtowanie umiejętności menedżerskich i kompetencji w zakresie negocjacji wymagany jest wypełniony formularz zgłoszenia na studia, dostarczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz 2 zdjęć formatu legitymacyjnego. Rekrutacja na studia jest otwarta, decyduje kolejność zgłoszeń.

 • MENEDŻER ORGANIZACJI ŚWIATOWEJ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest podnoszenie poziomu kompetencji menedżerskich kadry kierowniczej i administracyjnej jednostek oświatowych wszystkich typów szkół, szczególnie w obszarze metod i technik zarządzania przydatnych we współczesnych warunkach społeczno-gospodarczych. Wszystkie zajęcia poprzedzone są wykładem wprowadzającym i podają praktyczne podejście poparte licznymi zajęciami warsztatowymi i analizami przypadków.

  Ukończenie Studiów będzie dla jego adresatów spełnieniem warunku formalnego, sformułowanego wobec tej grupy pracowników oświaty w myśl Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. z 2009r. Nr 184, poz. 1436).

  Dowiedz się więcej

 • MENEDŻERSKIE STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - studia podyplomowe Menedżerskie
  Studia podyplomowe skierowane są do kadry zarządzającej średniego szczebla oraz wszystkich osób, które chcą posiadać umiejętności związane z samodzielnym prowadzeniem  przedsiębiorstwa.
  Cel studiów:
  Doskonalenie umiejętności menedżerskich u aktualnej i potencjalnej kadry zarządzającej jest podstawowym założeniem studiów. Dobre zrozumienie wszystkich istotnych aspektów związanych z zarządzaniem oraz poznanie szeregu technik menedżerskich pozwala kadrze zarządzającej w istotny sposób wpływać na poprawę efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw.                  
  Znajomość najnowszych trendów w budowaniu wiedzy dobranej do potrzeb i realiów polskiego życia gospodarczego, pozwala odkryć szereg skutecznych narzędzi wykorzystywanych w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia podyplomowe
   
  W procesie naboru na Menedżerskie studia podyplomowe  wymagany jest: 
  • dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia,
  • dowód pierwszej wpłaty.

 • OPAKOWANIA - PROJEKTOWANIE, TECHNOLOGIA, ZARZĄDZANIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Opakowania - projektowanie, technologia, zarządzanie
  Studia podyplomowe skierowane są do: absolwentów uczelni wyższych, w szczególności osób odpowiedzialnych za projektowanie, opracowywanie technologii wytwarzania opakowań papierowych oraz zarządzanie aspektami opakowaniowymi w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, począwszy od magazynu, przez procesy wytwórcze po dystrybucję.
  Cel studiów:
  Wykształcenie kadry posiadającej umiejętności związane z projektowaniem opakowań papierowych oraz doborem opakowań papierowych do procesów realizacyjnych przedsiębiorstwa, zapoznanie z najnowszymi metodami i technikami projektowania i technologii, przedstawienie najnowszych trendów w zarządzaniu procesem doboru opakowań w przedsiębiorstwach z uwzględnieniem uwag menedżerów znanych korporacji.
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia podyplomowe
   
  W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Opakowania - projektowanie, technologia, zarządzanie wymagane jest sprawdzenie kwalifikacji formalnych tj. dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz wpłaty pierwszej raty.

 • ZARZĄDZANIE FINANSOWE I RACHUNKOWOŚĆ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie finansowe i rachunkowość
  Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów uczelni wyższych w szczególności zainteresowanych problematyką zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, rachunkowości finansowej oraz zarządczej.
  Cel studiów:
  Celem realizacji studiów jest przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zarządzania finansami przedsiębiorstwa, rachunkowości finansowej, zarządczej, rachunkowości podatkowej, prawa gospodarczego.
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia podyplomowe
   
  W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie finansowe i rachunkowość wymagany jest:
  • dyplom ukończenia studiów wyższych,
  • formularz zgłoszeniowy oraz podpisana umowa ze słuchaczem.

 • ZARZĄDZANIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie i systemy zarządzania jakością
  Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów uczelni wyższych (studia: licencjackie, inżynierskie, magisterskie) - w szczególności kadry zarządzającej firm odpowiedzialnych za wdrażanie, utrzymanie i doskonalenie systemów zarządzania
  Cel studiów:
  • wzbogacenie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania firmą i Systemów Zarządzania Jakością u aktualnej i potencjalnej kadry zarządzającej przedsiębiorstw,
  • przekazanie wiedzy i doświadczeń z zakresu opracowania, wdrażania, utrzymania i doskonalenia Systemów Zarządzania Jakością (SZJ), Systemów Zarządzania Środowiskiem, Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz innych branżowych systemów zarządzania,
  • szczególny nacisk jest położony na kształtowanie u słuchaczy umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytych wiadomości.
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia podyplomowe
   
  W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie i systemy zarządzania jakością wymagane jest ukończenie  minimum studiów I stopnia – licencjackich lub inżynierskich.

 • ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI MENEDŻERÓW SPRZEDAŻY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie kompetencjami menedżerów sprzedaży
  Studia podyplomowe skierowane są do:
  • kadry menedżerskiej i pracowników działów sprzedaży, biur handlowych i centów obsługi klienta, którzy pragną uporządkować oraz uzupełnić praktyczne doświadczenie o aktualną wiedzę oraz rozwinąć kompetencje z zakresu zarządzania zespołem sprzedażowym oraz procesem sprzedaży,
  • absolwentów wyższych uczelni zainteresowanych rozwojem kariery w zawodach związanych ze sprzedażą,
  • osób planujących zmianę dotychczasowej ścieżki kariery zawodowej,
  • pozostałych osób zainteresowanych problematyką związaną z zarządzaniem sprzedażą.
  Cel studiów:
  Celem studiów podyplomowych jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie menedżerów do efektywnego zarządzania sprzedażą. Roczne studia podyplomowe przygotowują słuchaczy do pełnienia funkcji kierowniczych w działach sprzedaży, handlowych oraz obsługi klienta. Dodatkowo uczestnicy zyskają możliwość pozyskania najnowszej wiedzy w zakresie zarządzania sprzedażą, w szczególności w zakresie osiągania celów i poprawy wyników sprzedażowych, motywowania i rozwoju sprzedawców firmy oraz zwiększania ich efektywności. Program studiów podyplomowych został oparty na najnowszych światowych programach kształcenia uwzględniających wymagania współczesnego rynku. Umiejętna weryfikacja najnowszej wiedzy teoretycznej do potrzeb i realiów polskiego życia gospodarczego, pozwala odkryć szereg narzędzi wykorzystywanych w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia podyplomowe
   
  W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie kompetencjami menedżerów sprzedaży wymagane są:
  • ukończone studia wyższe (licencjackie, inżynierskie, magisterskie, magistersko-inżynierskie),
  • wypełnienie formularza rejestracji,
  • uiszczenie min. I raty za studia.

 • ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie logistyką
  Studia podyplomowe skierowane są do do kierowników przedsiębiorstw bezpośrednio odpowiedzialnych za realizację procesów logistycznych w przedsiębiorstwie   oraz osób chcących zdobyć oraz poszerzyć wiedzę z zakresu logistyki.
  Cel studiów:
  Przekazanie wiedzy z zakresu metod zarządzania logistycznego, zaopatrzeniem, zapasami, transportem, magazynami, opakowaniami, produkcją, kosztami logistycznymi oraz wykształcenie umiejętności i ich praktycznego zastosowania.
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia podyplomowe
   
  W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie logistyką wymagane jest sprawdzenie kwalifikacji formalnych tj. dyplomu ukończenia studiów wyższych.

 • ZARZĄDZANIE OCHRONĄ ŚRODOWISKA W ORGANIZACJI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie ochroną środowiska w organizacji
  Studia skierowane są do osób z wyższym wykształceniem zatrudnionych w przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych oraz w urzędach gmin lub mających w perspektywie takie zatrudnienie (absolwenci wyższych uczelni).
  Cel studiów:
  Celem studiów podyplomowych jest zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami zarządzania ochroną środowiska oraz jego podstawą – koncepcją zapobiegania zanieczyszczeniu, a w związku z tym, z metodami działań organizacyjnych prowadzących, przez lepsze gospodarowanie surowcami i energią oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, do wyższej efektywności ekonomicznej w funkcjonowaniu i dokonaniach organizacji.
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia podyplomowe
   

  W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie ochroną środowiska w organizacji wymagane jest:

  • złożenie podania wraz z odpisem dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskich, inżynierskich lub licencjackich),
  • wniesienie opłaty.

 • ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie produkcją
  Studia podyplomowe skierowane są do:
  • kierowników produkcji,
  • technologów,
  • kierowników utrzymania ruchu,
  • planistów,
  • wszystkich osób, które chcą posiadać umiejętności związane z zarządzaniem produkcją i montażem.
  Cel studiów:
  • wykształcenie kadry posiadającej umiejętności związane z zarządzaniem produkcją i montażem,
  • zapoznanie z najnowszymi metodami oraz technikami planowania i sterowania procesem produkcyjnym (w tym Lean Management, optymalizacja procesów, budowanie narzędzi komputerowego wspomagania i inne),
  • przedstawienie najnowszych trendów w zarządzaniu procesem produkcyjnym z uwzględnieniem uwag menedżerów znanych korporacji.
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia podyplomowe
   

  W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie produkcją wymagany jest: 

  • dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia,
  • dowód pierwszej wpłaty,
  • uiszczenie min. I raty za studia.

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie projektami
  Studia podyplomowe skierowane są do menedżerów z pewnym stażem i doświadczeniem, którzy chcą poznać, stosować oraz doskonalić metodyki oraz warsztat narzędziowy zarządzania projektami.
  Cel studiów:
  Celem studiów jest kształcenie specjalistów z zakresu zarządzania projektami, a w szczególności:
  • wprowadzenie w problematykę zarządzania projektami,
  • zaznajomienie z metodami i narzędziami wykorzystywanymi w tej dziedzinie,
  • wykształcenie umiejętności planowania, organizowania i kontrolowania czynności związanych z realizacją projektu,
  • zapoznanie z komputerowymi systemami wspomagania zarządzania projektami,
  • zaznajomienie z zagadnieniami psychologii pracy i zachowań organizacyjnych w procesach zarządzania projektami,
  • kształtowanie umiejętności potrzebnych do skutecznego kierowania zespołem projektowym.
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia podyplomowe
   

  W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie projektami wymagany jest: 

  • dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia.

 • ZARZĄDZANIE SŁUŻBĄ ZDROWIA I ELEMENTY TECHNIKI MEDYCZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie służbą zdrowia i elementy techniki medycznej
  Studia podyplomowe skierowane sa do kierowników jednostek ochrony zdrowia i kierowników przedsiębiorstw działających na rzecz służby zdrowia oraz osób przygotowujących się do pełnienia funkcji kierowniczych w ochronie zdrowia.
  Cel studiów:
  Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu zarządzania placówkami ochrony zdrowia, a także kształtowanie umiejętności ich praktycznego wykorzystania.
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia podyplomowe
   
  W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie służbą zdrowia i elementy techniki medycznej wymagany jest:
  • wypełniony formularz zgłoszenia na studia,
  • dyplom ukończenia studiów wyższych,
  • 2 zdjęcia formatu legitymacyjnego.

 • ZARZĄDZANIE W SPÓŁKACH KOMUNALNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów Zarządzanie w spółkach komunalnych  jest kształcenie specjalistów z zakresu zarządzania w spółkach komunalnych. Z uwagi na specyfikę ekonomiczną, finansową, prawną i społeczną spółek komunalnych w porównaniu do podmiotów działających na zasadach ogólnych menedżerowie powinni poznać specyficzne metody, narzędzia i sposoby zarządzania w wybranych obszarach spółek komunalnych. Szczególna uwaga zwrócona jest na sposób rozwiązywania problemów zarządzania w różnych obszarach spółki biorąc pod uwagę sprzeczności wynikające z faktu, że spółka komunalna podlega z jednej strony przepisom ogólnym (Kodeks spółek handlowych itp.), a więc powinna dbać o przychody i zyski, z drugiej podlega przepisom ustawy o gospodarce komunalnej, która nadaje jej status użyteczności publicznej i wskazuje, że podstawowym zadaniem jest dbanie o jakość życia mieszkańców, co jest sprzeczne z komercyjnym charakterem przepisów ogólnych.

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Łodź - studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi
  Oferta studiów podyplomowych jest skierowana nie tylko do pracowników działów personalnych, doradców personalnych, kierowników liniowych, ale do wszystkich zainteresowanych problematyką związaną z zarządzaniem zasobami ludzkimi.
  Cel studiów:
  Celem studiów Zarządzanie zasobami ludzkimi w Łodzi, jest przekazanie jego uczestnikom aktualnej wiedzy oraz umiejętności pozwalających na samodzielne przeprowadzenie analizy strategicznej firmy umożliwiającej zbudowanie i wdrożenie polityki personalnej. Zadanie to wymaga z jednej strony wiedzy na temat nowoczesnych metod doboru kadr, szkoleń, motywowania społecznych i psychologicznych reguł funkcjonowania ludzi w organizacjach oraz prawnych uwarunkowań ich działania. Z drugiej strony, od specjalisty, czy menedżera działu HR wymaga się, oprócz znajomości narzędzi i umiejętnego ich stosowania, także kompetencji interpersonalnych, predysponujących do pracy w zawodzie.
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia podyplomowe
   
  W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi wymagany jest:
  • dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich, magistersko-inżynierskich),
  • wypełniony formularz rejestracji,
  • uiszczenie  I raty za studia.
   

Opinie (6)

Magda Ocena

Jest to trzecia uczelnia, na której studiuje i niestety najgorsza. Kadra to w ok. 50% starsi profesorowie z podejściem typowo komunistycznym. Na zajęciach głównie opowiadają o sobie i latach swojej świetności lub narzekają na studentów, treści merytorycznej zero. Przed zaliczeniem wysyłają kilka plików pdf po 100-300 stron (które nigdy na zajęciach się nie pojawiły) i zaliczenie to loteria. Ocena to też loteria. Chodzą legendy o profesorach, którzy rzucają pracami na biurko i te, które spadną, zaliczają. Dla osób, które chcą się UCZYĆ (a nie "tylko dostać papier" i ściągać) raczej strata czasu i nerwów. Plusy to dużo projektów - jak się trafi na sensownych ludzi na roku to można sporo z tego wynieść. Fajnie, że politechnika idzie w naukę programów i są zajęcia z MS Excel, MS Access i MS Project. Za to plus. Widać też, że uczelni zależy na poprawie jakości kształcenia więc mam nadzieję, że z czasem coś się zmieni i mój dyplom będzie miał jakąś wartość ;) proponuję zacząć od wprowadzenia ankiet dla studentów, gdzie będziemy mogli ocenić WSZYSTKIE przedmioty i prowadzących. Koniecznie z polami do wpisywania. Bez tego gwiazdy tego wydziału pozostaną bezkarne.

łukasz Ocena

Studiowanie na Politechnice Łódzkiej to prestiż. Dyplom ukończenia tej uczelni otwiera wiele drzwi, pomaga w karierze zawodowej, a nawet bywa, po prostu, niezbędny

tomek Ocena

Studia na Politechnice Łódzkiej to dla każdego studenta początek niezwykłej drogi. Mnie najbardziej podoba się to, że mamy możliwość zetknięcia się z doświadczonymi praktykami, ludźmi, którzy od wielu lat rozwijają daną dyscyplinę nauki.

asd Ocena

To nie są studia dla każdego. Jeśli chcesz spokojnie przesiedzieć kilka lat, uzyskać dyplom i opuścić uczelnię, to nawet przez chwilę nie zastanawiaj się nad Zarządzaniem. Zawsze myślałam, że jestem ambitna i pracowita. Studia pokazały, że muszę dać z siebie jeszcze więcej

IZ Ocena

Jeśli ktoś liczy zdanie dyplomu i świetlaną przyszłość to źle trafił, ale jeśli poza studiami zaangażuje się w działalność studencką, pracę i wykorzysta możliwości oferowane przez uczelnie może zbudować podstawy pod przyszła karierę.

ZiIP Ocena

szczerze powiedziawszy to czasami trochę kpina. Gdy idzie sie na inny wydzial na laborki to traktują jak studentów gorszego sortu. Cos w stylu "nie dotykajcie bo zepsujecie" albo "wy z oiz to nie musicie nic umiec". Mimo wszystko można sie czegos nauczyć.