Politechnika Łódzka

Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ

90-539 Łódź

ul. Żwirki 36

tel. 42 638 38 00

e-mail: ife@adm.p.lodz.pl

www.ife.p.lodz.pl

Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ

Politechnika Łódzka

90-539 Łódź

ul. Żwirki 36

tel. 42 638 38 00

e-mail: ife@adm.p.lodz.pl

www.ife.p.lodz.pl

 • ADVANCED BIOBASED AND BIOINSPIRED MATERIALS

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 4 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 4 lata
  tytuł zawodowy: inżynier

  Stopień: I (4-letnie)

  Język wykładowy: angielski

  Otrzymywany tytuł: inżynier

  ADVANCED BIOBASED AND BIOINSPIRED MATERIALS to kierunek realizowany w IFE w ramach Wydziału Chemicznego PŁ. Jest prowadzony całkowicie w języku angielskim. Ma charakter interdyscyplinarny i łączy wybrane zagadnienia chemii, biologii, medycyny, fizyki i nauk technicznych. Studia mają na celu nauczenie projektowania, wytwarzania i analizy właściwości materiałów funkcjonalnych o znaczeniu biologicznym i medycznym, ich zastosowania oraz metod utylizacji. Program studiów uwzględnia także wiedzę o procesach technologicznych opartych na surowcach odnawialnych.

  Program kierunku ADVANCED BIOBASED AND BIOINSPIRED MATERIALS jest realizowany z wykorzystaniem nowoczesnych metod kształcenia opartych na rozwiązywaniu realnych problemów oraz pracę w grupie.

  Każdy student kierunku ADVANCED BIOBASED AND BIOINSPIRED MATERIALS w ramach programu studiów realizuje co najmniej jeden semestr (6-ty semestr) – „Mobility Semester” w uczelni zagranicznej. Więcej informacji na stronie: www.abiom.p.lodz.pl.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE:  

  W zakresie wiedzy i umiejętności zawodowych absolwenci będą przygotowani do pracy związanej z:

  • doborem, kształtowaniem właściwości i analizą biomateriałów,
  • projektowaniem wyrobów medycznych o pożądanej funkcjonalności,
  • projektowaniem i wykonywaniem separacji i analiz materiału pochodzenia biologicznego stosowanych m.in. w diagnostyce medycznej.


  Absolwenci będą posiadali także umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z szeroko pojętą tematyką biomateriałów, ale równocześnie umiejętność pracy w międzynarodowym zespole i komunikacji ze specjalistami różnych dyscyplin (w tym: medycyny, materiałoznawstwa, chemii, biologii, biochemii).

  Absolwenci znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach, jednostkach naukowych, badawczo-rozwojowych, konsultingowych i certyfikujących, związanych z szeroko rozumianą dziedziną biomateriałów i materiałów funkcjonalnych, a także w innych pokrewnych gałęziach przemysłu lub nauk wymagających wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie studiów na kierunku Advanced Biobased and Bioinspired Materials (np. przemysł chemiczny, farmaceutyczny, paliwowy) oraz w sektorze nowoczesnych technologii. Będą mogli pracować na stanowiskach konstruktorów biomateriałów, technologów. Absolwenci będą przygotowani do podjęcia studiów drugiego i trzeciego stopnia oraz pracy w interdyscyplinarnych zespołach krajowych i międzynarodowych.

  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie https://rekrutacja.p.lodz.pl/.

  Cycle: 1st (4 years)

  Language of instruction: English

  Title awarded: Bsc in engineering

  ADVANCED BIOBASED AND BIOINSPIRED MATERIALS is delivered at the International Faculty of Engineering (IFE) within the Faculty of Chemistry at TUL. It is run entirely in English. It is interdisciplinary in nature and combines selected topics from chemistry, biology, medicine, physics and engineering sciences. These studies aim at teaching the design, manufacture and analysis of the properties of functional materials of biological and medical interest, their applications and methods of utilisation. The study programme also includes knowledge of technological processes based on renewable raw materials.

  The ADVANCED BIOBASED AND BIOINSPIRED MATERIALS programme is delivered using modern training methods based on real-world problem solving and team work.

  Each student of ADVANCED BIOBASED AND BIOINSPIRED MATERIALS completes at least one semester – "Mobility Semester" – at a foreign university as part of their study programme. 

  More information can be found at: www.abiom.p.lodz.pl.

  CAREER PROSPECTS:

  In terms of professional knowledge and skills, graduates will be prepared for work related to:

  • selection, development of properties and analysis of biomaterials,
  • design of medical devices with the desired functionality,
  • designing and performing separations and analyses of material of biological origin used, e.g., in medical diagnostics.

  Graduates will also be able to independently solve problems related to the broad topic of biomaterials, but at the same time they will be able to work in an international team and communicate with specialists from different disciplines (including: medicine, materials science, chemistry, biology, biochemistry).

  Graduates will find employment in enterprises, scientific, R&D centres, consulting and certification units related to the broadly understood field of biomaterials and functional materials, as well as in other related industries or sciences requiring knowledge and skills acquired during studies in the field of Advanced Biobased and Bioinspired Materials (e.g. chemical, pharmaceutical, fuel industry), and in the modern technology sector. They will be able to work as constructors of biomaterials and technologists. Graduates will be prepared to undertake second and third cycle studies, and work in interdisciplinary national and international teams.

  Detailed information on admissions can be found at https://apply.p.lodz.pl.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie https://rekrutacja.p.lodz.pl/. Detailed information on admissions can be found at https://apply.p.lodz.pl.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BIOMEDICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGIES

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Stopień: I (3,5-letnie)

  Język wykładowy: angielski

  Otrzymywany tytuł: inżynier

  Kierunek BIOMEDICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGIES realizowany jest w Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) w ramach Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, całkowicie w języku angielskim. Kierunek to połączenie wiedzy z techniki i medycyny, co pozwala na holistyczne poznanie sposobu funkcjonowania oraz stosowania aparatury medycznej. Podczas studiów zyskiwane są umiejętności niezbędne do projektowania najbardziej nowoczesnej i najlepiej dostosowanej do potrzeb człowieka aparatury medycznej, systemów diagnostycznych i terapeutycznych. Studenci poznają zaawansowane zastosowania informatyki medycznej, a także materiały, które mogą mieć bezpośredni kontakt z tkankami ludzkiego organizmu. Podejmują współpracę z lekarzami w zakresie eksploatacji i projektowania aparatury medycznej, systemów diagnostycznych oraz terapeutycznych. 

  Każdy student kierunku BIOMEDICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGIES w ramach programu studiów realizuje co najmniej jeden semestr (6-ty semestr) – „Mobility Semester” w uczelni zagranicznej.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE: 

  Absolwenci kierunku BIOMEDICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGIES absolwenci mogą być zatrudniani w szpitalach, jednostkach klinicznych, ambulatoryjnych i poradniach oraz innych jednostkach organizacyjnych lecznictwa; jednostkach wytwórczych aparatury i urządzeń medycznych; jednostkach obrotu handlowego i odbioru technicznego oraz akredytacyjnych i atestacyjnych aparatury i urządzeń medycznych; jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych aparatury i urządzeń medycznych; jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych oraz administracji medycznej. Mogą podjąć pracę w sektorze przedsiębiorstw, w którym produkuje się lub serwisuje aparaturę medyczną, tworzyć rozwiązania informatyczne związane z biometrią czy analizą danych biomedycznych, projektowaniem i wytwarzaniem biomateriałów, protez lub implantów.

  Absolwenci mogą znaleźć też pracę w branży medycznej: w szpitalach, laboratoriach czy poradniach lub włączyć się też w prace jednostek naukowych, wdrażających nowe technologie w medycynie i bioinżynierii.

  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie https://rekrutacja.p.lodz.pl/.

  Cycle: 1st (3.5 years)

  Language of instruction: English

  Awarded title: Bsc in engineering

  BIOMEDICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGIES is delivered at the International Faculty of Engineering (IFE) within the Faculty of Electrical, Electronic, Computer and Control Engineering, and is run entirely in English. The field of study is a combination of technological and medical knowledge, which allows for a holistic understanding of the functioning and use of medical equipment. During the course of study, students gain the skills necessary to design the most modern and best suited to human needs medical equipment, diagnostic and therapeutic systems. Students learn about advanced applications of medical IT, as well as materials that can come into direct contact with the tissues of the human body. They undertake collaboration with physicians in the operation and design of medical apparatus, diagnostic and therapeutic systems.

  Each student of BIOMEDICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGIES completes at least one semester (6th semester) – "Mobility Semester" – at a foreign university as part of the study programme.

  CAREER PROSPECTS:

  Graduates of BIOMEDICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGIES may be employed in hospitals, clinical, ambulatory and outpatient units as well as other healthcare organisational units; production units of medical equipment and devices; commercial and technical acceptance and accreditation units of medical apparatus and devices; design, construction and technological units of medical equipment and devices; research and consulting units as well as medical administration. They can work in the enterprise sector where medical equipment is manufactured or serviced, create IT solutions related to biometrics or biomedical data analysis, design and manufacture of biomaterials, prostheses or implants.

  Graduates can also find employment in the medical industry: in hospitals, laboratories or clinics, or join the research units implementing new technologies in medicine and bioengineering

  Detailed information on admissions can be found at https://apply.p.lodz.pl.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie https://rekrutacja.p.lodz.pl/. Detailed information on admissions can be found at https://rekrutacja.p.lodz.pl/

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BUSINESS STUDIES

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Stopień: I (3-letnie)

  Język wykładowy: angielski

  Otrzymywany tytuł: licencjat

  BUSINESS STUDIES realizowany jest w Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) w ramach Wydziału Organizacji i Zarządzania. Program prowadzony jest całkowicie w języku angielskim. Kierunek BUSINESS STUDIES kształci kadrę dla przedsiębiorstw międzynarodowych oraz przedsiębiorców gotowych do tworzenia innowacyjnych start-upów na rynkach międzynarodowych. Program studiów wyróżnia się na rynku uwzględnieniem w procesie kształcenia specyfiki zarządzania w środowisku międzynarodowym i zastosowaniem nowoczesnych metod takich jak: Problem Based Learning, Design Thinking oraz Flipped Education.

  Kierunek powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez międzynarodowe przedsiębiorstwa produkcyjne oraz usługowe, dzięki czemu uwzględnia potrzeby różnych sektorów gospodarki, kładąc nacisk na specyfikę zarządzania w środowisku międzynarodowym. Co więcej, opracowano go w oparciu o międzynarodowe i krajowe wzorce oraz wskazówki uzyskane od interesariuszy zewnętrznych, zgodnie z przyjętą w PŁ polityką jakości kształcenia. Studia w pełni wpisują się w strategię rozwoju Uczelni, stawiając na zwiększanie zaangażowania studentów w działalność społeczno-organizacyjną, zwiększanie intensywności współpracy międzynarodowej, kreowanie liderów, zapewniając transfer nowoczesnej wiedzy i umiejętności zgodnych z oczekiwaniami otoczenia gospodarczego. Znaczący udział w kształceniu mają praktycy, którzy uczestniczą w ewaluacji problemów rozwiązywanych przez studentów w trakcie studiów, praktykach, projektach zaliczeniowych oraz pracach dyplomowych, Program studiów uwzględnia cele określone w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego oraz Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 takie jak: umiędzynarodowienie, cyfryzację i rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz rozwój Przemysłu 4.0. i jest ukierunkowany na wykształcenie liderów dla rozwoju innowacyjności w regionie.

  Każdy student kierunku BUSINESS STUDIES w ramach programu studiów realizuje co najmniej jeden semestr (6-ty semestr) – „Mobility Semester” w uczelni zagranicznej.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE: 

  Posiadana wiedza specjalistyczna obejmująca wszechstronne aspekty zarządzania, pozwala na funkcjonowanie w międzynarodowym środowisku biznesowym. Absolwenci potrafią koordynować projekty o zasięgu międzynarodowym. W związku z tym znajdują pracę na stanowiskach specjalistycznych i menedżerskich, w korporacjach międzynarodowych, działach współpracy z zagranicą funkcjonujących w firmach krajowych, a także w instytucjach prowadzących współpracę z kontrahentami na rynkach zagranicznych. Ponadto, znajdują zatrudnienie w jednostkach administracji publicznej oraz instytucjach oferujących usługi na arenie międzynarodowej. Są przygotowani także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie https://rekrutacja.p.lodz.pl/.

  Cycle: I (3 years)

  Language of instruction: English

  Title awarded: Bachelor

  The field of BUSINESS STUDIES is delivered at the International Faculty of Engineering (IFE) within the Faculty of Organisation and Management. It is run entirely in English. It educates staff for international companies and entrepreneurs ready to create innovative start-ups on international markets. Its study programme stands out on the market as it takes into account the specifics of management in an international environment in the educational process and uses modern methods, such as Problem Based Learning, Design Thinking and Flipped Education. The programme of BUSINESS STUDIES TECHNOLOGY was created in response to the needs of international manufacturing and service companies, thus taking into account the needs of different sectors of the economy, with an emphasis on the specificity of management in an international environment.

  It was also developed based on international and national models and guidelines from external stakeholders, in accordance with the educational quality policy adopted at TUL. The studies are fully in line with the TUL development strategy, focusing on enhancing students' involvement in social and organisational activities, boosting the intensity of international cooperation, creating leaders, ensuring the transfer of modern knowledge and skills in line with the expectations of the economic environment. A significant contribution to education is made by practitioners who participate in the evaluation of problems solved by students during their studies, internships, projects and diploma theses.

  The study programme takes into account the objectives set out in the Strategy for the Development of the Łódź Voivodeship and the Regional Innovation Strategy for the Łódź Voivodeship LORIS 2030, such as internationalisation, digitalisation and the development of information society and the development of Industry 4.0, and it is aimed at educating leaders for the development of innovation in the region.

  Each student of BUSINESS STUDIES completes at least one semester (6th semester) – "Mobility Semester" – at a foreign university as part of the study programme.

  CAREER PROSPECTS:

  The expertise and knowledge of graduates, covering comprehensive aspects of management, allows them to function in an international business environment. They are able to coordinate international projects. Consequently, they find employment in specialist and managerial positions, in international corporations, in foreign cooperation departments within domestic companies and in institutions dealing with cooperation with contractors on foreign markets. In addition, they find employment in public administration units and institutions providing services in the international arena. They are also prepared to run their own business.

  Detailed information on admissions can be found at https://apply.p.lodz.pl.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie https://rekrutacja.p.lodz.pl/. Detailed information on admissions can be found at https://apply.p.lodz.pl.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BUSINESS, SOCIETY AND TECHNOLOGY - ŚCIEŻKA ANGIELSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 4 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 4 lata
  tytuł zawodowy: inżynier

  Angielska ścieżka językowa

  Stopień: I (4-letnie)

  Język wykładowy: angielski

  Otrzymywany tytuł: inżynier

  BUSINESS SOCIETY AND TECHNOLOGY realizowany jest w Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) w ramach Wydziału Mechanicznego. Program jest prowadzony całkowicie w języku angielskim. Program studiów BUSINESS, SOCIETY AND TECHNOLOGY kształci profesjonalną i kreatywną kadrę inżynierską przygotowaną do działania w życiu gospodarczym i społecznym w dobie gospodarki cyfrowej, ukierunkowanej na współdziałanie o charakterze międzynarodowym. Poszerzona wiedza i umiejętności z obszaru nauk o zarządzaniu i jakości oraz nauk technicznych dają kompetencje do oceny procesów przedsiębiorstwa pod kątem zaawansowania technologicznego w dobie Industry 4.0, kreatywnego doboru i projektowania metod oraz narzędzi zarządzania przedsiębiorstwem, wykorzystywania odpowiedniego oprogramowania do zintegrowanego zarządzania procesami oraz wprowadzania rozwiązań zmniejszających ryzyko w procesach firmy, z uwzględnieniem ich cyberbezpieczeństwa.

  W ramach realizacji strategii nakreślonej przez konsorcjum European Consortium of Innovative Universities (ECIU), do którego należy Politechnika Łódzka, program studiów zawiera komponenty elastycznego modelu kształcenia, co umożliwi studentom uczestnictwo w ofercie mikromodułów tworzonych przez konsorcjum ECIU. Mikromoduły to formy kształcenia, które są zaprojektowane tak, aby w ciągu zaledwie kilku tygodni lub miesięcy studenci zdobyli konkretne, dobrane indywidualnie umiejętności. Możliwość uczestnictwa w kursach, modułach i innych zasobach edukacyjnych z oferty ECIU, poza obowiązkowym programem studiów, zapewnia spersonalizowane doświadczenie edukacyjne, odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom studentów. Może to być szczególnie przydatne, gdy mają już konkretny cel zawodowy lub chcą zdobyć konkretne umiejętności odróżniające ich od standardowego profilu kompetencyjnego absolwenta kierunku BUSINESS, SOCIETY AND TECHNOLOGY.

  Program realizowany jest w oparciu o najnowsze koncepcje kształcenia m.in. Problem Based Learning, Design Thinking oraz Flipped Education. Program dostępny jest na stronie https://programy.p.lodz.pl/ectslabel-web/

  Każdy student BUSINESS, SOCIETY AND TECHNOLOGY w ramach programu studiów realizuje 6. semestr – „Mobility Semester” w uczelni zagranicznej.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE: 

  Przyszłość absolwenta kierunku BUSINESS SOCIETY AND TECHNOLOGY to stanowiska operacyjne, analityczne i specjalistyczne na różnych szczeblach zarządzania, współpraca z konstruktorami, technologiami, ekonomistami, informatykami i in., praca na stanowiskach specjalistycznych i menedżerskich związanych między innymi z zarządzaniem produkcją, logistyką, jakością, bhp, praca w przedsiębiorstwach produkcyjnych i produkcyjno-handlowych w różnych gałęziach przemysłu oraz w centrach logistycznych, firmach doradczych oraz audytorskich.

  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie https://rekrutacja.p.lodz.pl/.

  Cycle: I (4 years)

  Language of instruction: English

  Title awarded: BSc in engineering

  BUSINESS SOCIETY AND TECHNOLOGY is delivered at the International Faculty of Engineering (IFE) within the Faculty of Mechanical Engineering. It is run entirely in English. The field of BUSINESS SOCIETY AND TECHNOLOGY educates professional and creative engineering staff prepared to work in economic and social life in the age of the digital economy, focused on international cooperation. Extended knowledge and skills in the areas of management and quality sciences, as well as technical sciences provide competencies to evaluate company processes in terms of technological advancement in the era of Industry 4.0, creatively select and design methods and tools for company management, use appropriate software for integrated process management and introduce risk-reducing solutions to company processes, including their cyber security.

  As part of the implementation of the strategy outlined by the European Consortium of Innovative Universities (ECIU), of which Lodz University of Technology is a member, the study programme includes components of a flexible education model which will enable students to participate in the offer of micromodules created by the ECIU consortium. Micromodules are forms of education that are designed to provide students with specific, individually selected skills in just a few weeks or months. The opportunity to take courses, modules and other educational resources from the ECIU offerings, in addition to the compulsory programme of study, provides a personalised learning experience that meets students' needs and interests. This can be particularly useful if they already have a specific career goal or want to acquire specific skills that differentiate them from the standard competency profile of the BUSINESS, SOCIETY AND TECHNOLOGY graduate.

  The study programme is based on the latest educational concepts, including Problem Based Learning, Design Thinking and Flipped Education. 

  The programme is available at https://programy.p.lodz.pl/ectslabel-web/

  Each student of BUSINESS, SOCIETY AND TECHNOLOGY completes at least one semester (6th semester) – "Mobility Semester" – at a foreign university as part of the study programme.

  CAREER PROSPECTS:

  The future of BUSINESS SOCIETY AND TECHNOLOGY graduates lies in operational, analytical and specialised positions at various levels of management, cooperation with designers, technologists, economists, IT specialists, etc. They can also work in specialised and managerial positions related, e.g., to production management, logistics, quality, health and safety, in production and production-commercial enterprises of various industries, and in logistics centres, consulting and auditing companies.

  Detailed information on admissions can be found at https://apply.p.lodz.pl.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie https://rekrutacja.p.lodz.pl/ Detailed information on admissions can be found at https://apply.p.lodz.pl.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BUSINESS, SOCIETY AND TECHNOLOGY - ŚCIEŻKA ANGIELSKO-FRANCUSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 4 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 4 lata
  tytuł zawodowy: inżynier

  Angielsko-francuska ścieżka językowa

  Stopień: I (4-letnie)

  Język wykładowy: angielski i francuski

  Otrzymywany tytuł: inżynier

  BUSINESS SOCIETY AND TECHNOLOGY realizowany jest w Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) w ramach Wydziału Mechanicznego. Program przez pierwsze 4 semestry jest prowadzony całkowicie w języku angielskim z intensywną nauką języka francuskiego. Od 5 semestru studia odbywają się w języku francuskim. Program studiów BUSINESS, SOCIETY AND TECHNOLOGY kształci profesjonalną i kreatywną kadrę inżynierską przygotowaną do działania w życiu gospodarczym i społecznym w dobie gospodarki cyfrowej, ukierunkowanej na współdziałanie o charakterze międzynarodowym. Poszerzona wiedza i umiejętności z obszaru nauk o zarządzaniu i jakości oraz nauk technicznych dają kompetencje do oceny procesów przedsiębiorstwa pod kątem zaawansowania technologicznego w dobie Industry 4.0, kreatywnego doboru i projektowania metod oraz narzędzi zarządzania przedsiębiorstwem, wykorzystywania odpowiedniego oprogramowania do zintegrowanego zarządzania procesami oraz wprowadzania rozwiązań zmniejszających ryzyko w procesach firmy, z uwzględnieniem ich cyberbezpieczeństwa.

  W ramach realizacji strategii nakreślonej przez konsorcjum European Consortium of Innovative Universities (ECIU), do którego należy Politechnika Łódzka, program studiów zawiera komponenty elastycznego modelu kształcenia, co umożliwi studentom uczestnictwo w ofercie mikromodułów tworzonych przez konsorcjum ECIU. Mikromoduły to formy kształcenia, które są zaprojektowane tak, aby w ciągu zaledwie kilku tygodni lub miesięcy studenci zdobyli konkretne, dobrane indywidualnie umiejętności. Możliwość uczestnictwa w kursach, modułach i innych zasobach edukacyjnych z oferty ECIU, poza obowiązkowym programem studiów, zapewnia spersonalizowane doświadczenie edukacyjne, odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom studentów. Może to być szczególnie przydatne, gdy mają już konkretny cel zawodowy lub chcą zdobyć konkretne umiejętności odróżniające ich od standardowego profilu kompetencyjnego absolwenta kierunku BUSINESS, SOCIETY AND TECHNOLOGY.

  Program realizowany jest w oparciu o najnowsze koncepcje kształcenia m.in. Problem Based Learning, Design Thinking oraz Flipped Education. Program dostępny jest na stronie https://programy.p.lodz.pl/ectslabel-web/

  Każdy student BUSINESS, SOCIETY AND TECHNOLOGY w ramach programu studiów realizuje 6. semestr – „Mobility Semester” w uczelni zagranicznej.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE: 

  Przyszłość absolwenta kierunku BUSINESS SOCIETY AND TECHNOLOGY to stanowiska operacyjne, analityczne i specjalistyczne na różnych szczeblach zarządzania, współpraca z konstruktorami, technologiami, ekonomistami, informatykami i in., praca na stanowiskach specjalistycznych i menedżerskich związanych między innymi z zarządzaniem produkcją, logistyką, jakością, bhp, praca w przedsiębiorstwach produkcyjnych i produkcyjno-handlowych w różnych gałęziach przemysłu oraz w centrach logistycznych, firmach doradczych oraz audytorskich.

  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie https://rekrutacja.p.lodz.pl/.

  Cycle: I (4 years)

  Language of instruction: English and French

  Title awarded: BSc in engineering

  BUSINESS SOCIETY AND TECHNOLOGY is delivered at the International Faculty of Engineering (IFE) within the Faculty of Mechanical Engineering. The programme for the first 4 semesters is conducted entirely in English with intensive study of French. From the 5th semester, studies are run in French. The field of BUSINESS, SOCIETY AND TECHNOLOGY educates professional and creative engineering staff prepared to operate in economic and social life in the era of digital economy, focused on international cooperation. Extended knowledge and skills in the field of management and quality sciences as well as technical sciences provide the competence to assess company processes in terms of technological advancement in the era of Industry 4.0, creative selection and design of methods and business management tools, use of appropriate software for integrated process management and implementation of solutions reducing risk in the company's processes, including their cyber security.

  As part of the implementation of the strategy outlined by the European Consortium of Innovative Universities (ECIU), of which Lodz University of Technology is a member, the study programme includes components of a flexible education model which will enable students to participate in the offer of micromodules created by the ECIU consortium. Micromodules are forms of education that are designed to provide students with specific, individually selected skills in just a few weeks or months. The opportunity to take courses, modules and other educational resources from the ECIU offerings, in addition to the compulsory programme of study, provides a personalised learning experience that meets students' needs and interests. This can be particularly useful if they already have a specific career goal or want to acquire specific skills that differentiate them from the standard competency profile of the BUSINESS, SOCIETY AND TECHNOLOGY graduate.

  The study programme is based on the latest educational concepts, including Problem Based Learning, Design Thinking and Flipped Education.

  The programme is available at https://programy.p.lodz.pl/ectslabel-web/

  Each student of BUSINESS, SOCIETY AND TECHNOLOGY completes at least one semester (6th semester) – "Mobility Semester" – at a foreign university as part of the study programme.

  CAREER PROSPECTS:

  The future of BUSINESS SOCIETY AND TECHNOLOGY graduates lies in operational, analytical and specialised positions at various levels of management, cooperation with designers, technologists, economists, IT specialists, etc. They can also work in specialised and managerial positions related, e.g., to production management, logistics, quality, health and safety, in production and production-commercial enterprises in various industries, and in logistics centres, consulting and auditing companies.

  Detailed information on admissions can be found at https://apply.p.lodz.pl.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie https://rekrutacja.p.lodz.pl/ Detailed information on admissions can be found at https://apply.p.lodz.pl.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • COMPUTER SCIENCE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Stopień: I (3,5-letnie)

  Język wykładowy: angielski

  Otrzymywany tytuł: inżynier

  COMPUTER SCIENCE realizowany jest w Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) w ramach Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki. Program jest prowadzony całkowicie w języku angielskim. Kierunek przedstawia najnowsze osiągnięcia w bardzo popularnej i szybko zmieniającej się dziedzinie informatyki. Wybierając ten kierunek, zyskasz wiedzę dotyczącą sprzętu komputerowego i opanujesz programowanie na wysokim poziomie wyspecjalizowania. Zdobyte wykształcenie umożliwia mu podjęcie pracy o zróżnicowanym charakterze w sektorze high-tech.

  Na przyszłych inżynierów czeka blisko 40 propozycji specjalistycznych zajęć, m. in. projektowanie aplikacji mobilnych, budowanie aplikacji bazodanowych w technologii HTML5 i Java, grafika trójwymiarowa i animacyjna czy programowanie na urządzenia przenośne. Nasi wykładowcy to wysoko wykwalifikowana kadra, posiadająca doświadczenie w pracy dydaktycznej, osiągnięcia naukowe w dziedzinie informatyki, a często także doświadczenie biznesowe.

  Wiele zajęć odbywa się w nowoczesnych i unikalnych w skali światowej laboratoriach naukowo-badawczych i półprzemysłowych w Centrum Technologii Informatycznych PŁ. Jaskinia 3D, laboratorium technik multimedialnych i laboratoria modelowania ruchów postaci w grach komputerowych to tylko niektóre miejsca, w których będziesz zyskiwać kompetencje na najwyższym poziomie. Program studiów jest aktualizowany w konsultacji z wieloma firmami branży ICT, które biorą udział także w samym procesie kształcenia.

  Każdy student kierunku COMPUTER SCIENCE w ramach programu studiów realizuje co najmniej jeden semestr (6-ty semestr) – „Mobility Semester” w uczelni zagranicznej.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE: 

  Absolwenci kierunku COMPUTER SCIENCE podejmują pracę jako programiści, analitycy i inżynierowie systemowi, administratorzy baz danych, projektanci i programiści gier komputerowych, administratorzy i projektanci sieci komputerowych, specjaliści w systemach instalacji i utrzymania systemów IT

  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie https://rekrutacja.p.lodz.pl/.

  Cycle: I (3.5 years)

  Language of instruction: English

  Title awarded: BSc in engineering

  COMPUTER SCIENCE is delivered at the International Faculty of Engineering (IFE) within the Faculty of Electrical, Electronic, Computer and Control Engineering. It is run entirely in English. This field of study presents the latest achievements in the very popular and rapidly changing area of computer science. By choosing COMPUTER SCIENCE, you will gain knowledge about computer hardware and master programming at a high level of specialisation. The knowledge and expertise you acquire allows for undertaking various jobs in the high-tech sector.

  Nearly 40 specialised courses await future engineers, including designing mobile applications, building database applications in HTML5 and Java technology, 3D and animation graphics or programming for mobile devices. Our lecturers are highly qualified staff with experience in didactic work, scientific achievements in the field of computer science, and often also business experience.

  Many classes are run in the modern and unique research and semi-industrial laboratories at TUL's Information Technology Centre. The 3D cave, the multimedia techniques laboratory and the labs for modelling character movements in computer games are just some of the places where you will gain competence at the highest level. The study programme is updated in consultation with a number of ICT companies that are also involved in the education process.

  Each student of COMPUTER SCIENCE completes at least one semester (6th semester) – "Mobility Semester" – at a foreign university as part of the study programme.

  CAREER PROSPECTS:

  COMPUTER SCIENCE graduates work as programmers, system analysts and engineers, database administrators, computer game designers and programmers, computer network administrators and designers, specialists in IT installation and maintenance systems.

  Detailed information on admissions can be found at https://apply.p.lodz.pl.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie https://rekrutacja.p.lodz.pl/. Detailed information on admissions can be found at https://apply.p.lodz.pl.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister inżynier

  Stopień: II (2-letnie)

  Język wykładowy: angielski

  Otrzymywany tytuł: magister inżynier

  Kierunek jest prowadzony całkowicie w języku angielskim w ramach Wydziałów: Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki oraz Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej i przedstawia najnowszy stan wiedzy z zakresu bardzo popularnej i szybko rozwijającej się dziedziny, jaką jest informatyka. Studenci zdobywają szerokie kwalifikacje z projektowania systemów informatycznych, tworzenia i testowania oprogramowania, przetwarzania i analizy danych. Studia przygotowują do rozwiązywania złożonych problemów technicznych oraz wyzwań, jakie niesie ze sobą ta nowoczesna i szybko rozwijająca się specjalność.

  Każdy student COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY ma możliwość realizacji części studiów w uczelni zagranicznej.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE: 

  Absolwent studiów COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY posiada wiedzę podstawową i specjalistyczną z zakresu współczesnej informatyki, a także podstawową wiedzę z zakresu organizacji pracy zespołowej. Uzyskane wykształcenie umożliwia podjęcie pracy o zróżnicowanym charakterze w przedsiębiorstwach sektora nowoczesnych technologii. Absolwent COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w obszarze informatyki i dziedzin pokrewnych, również na stanowiskach związanych z organizacją oraz uczestnictwem w pracy dużych zespołów interdyscyplinarnych. Ze względu na globalny zasięg konsorcjów działających w branży informatycznej i teleinformatycznej, możliwe jest podjęcie pracy na całym świecie. Absolwent COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY jest przygotowany do samodzielnego zdobywania wiedzy i może podjąć studia trzeciego stopnia tego kierunku lub na pokrewnych kierunkach magisterskich i/lub rozwijać się zawodowo w formie kształcenia ustawicznego.

  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie https://rekrutacja.p.lodz.pl/.

  Cycle: II (2 years)

  Language of instruction: English

  Title awarded: MSc in engineering

  The field of study is run entirely in English within the Faculty of Electrical, Electronic, Computer and Control Engineering as well as the Faculty of Technical Physics, Information Technology and Applied Mathematics, and presents the latest state of the art in a very popular and rapidly developing field, which is computer science. Students gain extensive qualifications in the design of information systems, software development and testing, data processing and analysis. The studies prepare students to solve complex technical problems and challenges posed by this modern and fast-growing specialty.

  Each student of COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY has the opportunity to complete part of their studies at a foreign university.

  CAREER PROSPECTS:

  Graduates of COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY have basic and specialised knowledge of modern computer science, as well as basic knowledge of organising teamwork. The acquired education enables the student to undertake work of a varied nature in high-tech companies. Graduates of COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY are prepared to undertake employment in the field of computer science and related areas, also in positions connected with organisation and participation in the work of large interdisciplinary teams. Due to the global reach of consortia operating in the IT and ICT industry, it is possible to take up employment worldwide. Graduates of COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY are prepared for independent knowledge acquisition and can undertake third-level studies in this field or in related master's courses and/or self-develop professionally in the form of lifelong learning.

  Detailed information on admissions can be found at https://apply.p.lodz.pl.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie https://rekrutacja.p.lodz.pl/. Detailed information on admissions can be found at https://apply.p.lodz.pl.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ELECTRONIC AND TELECOMMUNICATION ENGINEERING

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Stopień: I (3,5-letnie)

  Język wykładowy: angielski

  Otrzymywany tytuł: inżynier

  Studia prowadzone są w Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) w ramach Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki. Program realizowany jest całkowicie w języku angielskim. Ten kierunek łączy najnowsze osiągnięcia elektroniki, informatyki i telekomunikacji. To studia dla chcących coś więcej niż tylko programować – dla przyszłych konstruktorów układów elektronicznych, projektantów systemów mikroprocesorowych i sieci komunikacji bezprzewodowej. Nasi wykładowcy zadbają o to, aby absolwenci byli dobrze przygotowani do pracy przy tworzeniu systemów telekomunikacyjnych 5G, Przemysłu 4.0 i Internetu Rzeczy (IoT).

  Największy nacisk kładziemy na przygotowanie w zakresie analizy i projektowania układów elektronicznych, techniki mikroprocesorowej (w tym oprogramowania), optoelektroniki, technologii i konstrukcji sprzętu elektronicznego, wdrażania nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych oraz teleinformatycznych. Studenci mogą rozwinąć skrzydła także w pracy zespołowej, gdyż większość zajęć to projekty i laboratoria prowadzone nowoczesnymi, zorientowanymi na studenta metodami kształcenia. Dzięki ukończeniu studiów prowadzonych całkowicie w języku angielskim, absolwent będzie miał ułatwione funkcjonowanie w środowisku międzynarodowym.

  Każdy student kierunku ELECTRONIC AND TELECOMMUNICATION ENGINEERING w ramach programu studiów realizuje co najmniej jeden semestr (6-ty semestr) – „Mobility Semester” w uczelni zagranicznej.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE: 

  Absolwent tego kierunku ma kwalifikacje wystarczające do wykonywania prac inżynierskich w firmach o profilu elektronicznym, telekomunikacyjnym, teleinformatycznym, a także informatycznym. Może podjąć pracę na stanowiskach przygotowania i obsługi produkcji. Jest przygotowany do samodzielnego zdobywania wiedzy, a także "uczenia się przez całe życie" (Lifelong Learning).

  Przyszłość absolwenta kierunku to praca w firmach o profilu elektronicznym, telekomunikacyjnym, teleinformatycznym, a także informatycznym, branża IT, w tym rozwiązań mobilnych, systemów mikroprocesorowych, IoT, automotive, odnawialne źródła energii, AGD, inteligentne budynki i miasta, przemysł 4.0, rozwój naukowo-badawczy.

  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie https://rekrutacja.p.lodz.pl/.

  Cycle: I (3.5 years)

  Language of instruction: English

  Title awarded: BSc in engineering

  ELECTRONIC AND COMMUNICATION ENGINEERING is delivered at the International Faculty of Engineering (IFE) within the Faculty of Electrical, Electronic, Computer and Control Engineering. It is run entirely in English. This study programme combines the latest developments in electronics, computer science and telecommunications. It is a field of study for those who want more than just programming – for future designers of electronic circuits, designers of microprocessor systems and wireless communication networks.

  Our lecturers will ensure that graduates are well prepared to work in the development of 5G telecommunications systems, Industry 4.0 and the Internet of Things (IoT). The greatest emphasis is placed on preparation in electronic circuit analysis and design, microprocessor technology (including software), optoelectronics, electronic equipment technology and design, implementation of modern telecommunications and ICT networks. Students can also spread their wings in teamwork, as most of the classes are projects and laboratories run using modern, student-oriented teaching methods. The graduates will find it easier to function in an international environment after completing the studies conducted entirely in English.

  Each student of ELECTRONIC AND TELECOMMUNICATION ENGINEERING completes at least one semester (6th semester) – "Mobility Semester" – at a foreign university as part of their study programme.

  CAREER PROSPECTS:

  Graduates of ELECTRONIC AND COMMUNICATION ENGINEERING are sufficiently qualified to carry out engineering work in companies with electronic, telecommunications, ICT and also IT profiles. They can undertake work in production preparation and service positions. They are prepared for independent knowledge acquisition and "lifelong learning”.

  The future of the ELECTRONIC AND COMMUNICATION ENGINEERING graduate lies in companies with electronic, telecommunications, ICT and IT profiles, IT industry, including mobile solutions, microprocessor systems, IoT, automotive, renewable energy sources, household appliances, smart buildings and cities, industry 4.0, scientific and research development.

  Detailed information on admissions can be found at https://apply.p.lodz.pl.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie https://rekrutacja.p.lodz.pl/. Detailed information on admissions can be found at https://apply.p.lodz.pl.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FUTURE MOBILITY

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister inżynier

  Stopień: II (2-letnie)

  Język wykładowy: angielski

  Otrzymywany tytuł: magister inżynier

  FUTURE MOBILITY to studia realizowane w Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) w ramach Wydziału Mechanicznego, w całości w języku angielskim. Kierunek wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu na specjalistów z interdyscyplinarnym wykształceniem, postrzegających mobilność jako zdolność ludzi do bezpiecznego przemieszczania się w możliwie najkrótszym czasie, przy jak najmniejszym wykorzystaniu zasobów i przy jednocześnie możliwie najmniejszym wpływie na środowisko. Kierunek FUTURE MOBILITY to interdyscyplinarne studia dla inżynierów chcących zdobyć wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu projektowania, optymalizacji i zarządzania przyszłą oraz obecną infrastrukturą mobilności. Naszą misją jest wykształcenie specjalistów, którzy będą tworzyć nowy, łatwy, produktywny, bezpieczny i przyjazny dla środowiska transport.

  Nasi wykładowcy wprowadzą studentów w świat budowy, dynamiki i systemów mechatronicznych w pojazdach. Pokażą, w jaki sposób pilot steruje śmigłowcem i samolotem oraz jak działają mechaniczne i elektryczne układy sterowania lotem. Wiele zajęć laboratoryjnych i projektowych realizowanych z partnerami przemysłowymi na różnych wydziałach uczelni umożliwia zdobycie wiedzy praktycznej. Studenci poznają tajniki układów napędowych i systemów magazynowania energii, podstawy jazdy autonomicznej oraz sztucznej inteligencji. Uczą się zarządzać infrastrukturą nowoczesnego transportu i dostępnymi danymi. Mogą tworzyć nowe miejsca pracy i wykształcić zdolności będące odpowiedzią na rozwijającą się technologię rynku usług transportowych.

  Każdy student FUTURE MOBILITY ma możliwość realizacji części studiów w uczelni zagranicznej.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE: 

  Absolwenci kierunku FUTURE MOBILITY przygotowani są do podjęcia pracy w sektorach przemysłu mobilności ze szczególnym uwzględnieniem powietrznych i lądowych środków transportu, pojazdów autonomicznych, utrzymania ruchu i infrastruktury mobilności, komunikacji, rozwiązań cyfrowych, przetwarzania danych oraz systemów bezpieczeństwa. Mogą prowadzić działalność inżynierską w ramach własnej firmy produkcyjnej i/lub usługowej, pracować w laboratoriach badawczo-rozwojowych.

  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie https://rekrutacja.p.lodz.pl/.

  Cycle: II (2 years)

  Language of instruction: English

  Title awarded: MSc in engineering

  FUTURE MOBILITY is delivered at the International Faculty of Engineering (IFE) within Faculty of Mechanical Engineering, entirely in English. This field of study meets the demand for specialists with interdisciplinary education who perceive mobility as the ability of people to move safely in the shortest possible time, with the least possible use of resources and at the same time with the least possible impact on the environment. FUTURE MOBILITY is an interdisciplinary degree programme for engineers who want to acquire knowledge, skills and competences in the design, optimisation and management of future and current mobility infrastructures.

  Our mission is to educate professionals who will create new transport that is easy, productive, safe and environmentally friendly. Our lecturers will introduce students to the world of vehicle construction, dynamics and mechatronic systems. They will demonstrate how pilots control helicopters and aircraft and how mechanical and electrical flight control systems work. A number of laboratory and project activities carried out with industrial partners in the university's various departments enable students to gain practical knowledge. Students learn the ins and outs of propulsion systems and energy storage systems, the basics of autonomous driving and artificial intelligence. They learn to manage the infrastructure of modern transport and the data available. They can create new jobs and develop capabilities that respond to the evolving technology of the transport services market.

  Each student of FUTURE MOBILITY has the opportunity to complete part of their studies at a foreign university.

  CAREER PROSPECTS:

  FUTURE MOBILITY graduates are prepared to work in the mobility industry sectors with a focus on air and land-based means of transport, autonomous vehicles, mobility maintenance and infrastructure, communications, digital solutions, data processing and security systems. They can pursue engineering activities within their own manufacturing and/or service company, work in research and development laboratories.

  Detailed information on admissions can be found at https://apply.p.lodz.pl.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Detailed information on admissions can be found at https://apply.p.lodz.pl.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • HUMAN-COMPUTER INTERACTION

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Stopień: II (2-letnie)

  Język wykładowy: angielski

  Otrzymywany tytuł: magister

  Kierunek HUMAN-COMPUTER INTERACTION realizowany jest w Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) w ramach Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, całkowicie w języku angielskim.

  Celem studiów na kierunku jest wykształcenie specjalisty przygotowanego do sprostania wymaganiom dynamicznie rozwijającego się międzynarodowego rynku pracy, otwartego na zmieniające się realia, wyposażonego w umiejętności pozwalające na projektowanie rozwiązań i usług opartych na najnowszych technologiach, a także przygotowanego do samodzielnej pracy z technologiami, które dopiero zostaną opracowane w przyszłości.

  Program studiów pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności technicznych w zakresie obsługi nowoczesnego sprzętu informatycznego, druku 3D, oprogramowania oraz najnowszych metod i technologii interaktywnych. Absolwent kierunku jest przygotowany do efektywnej pracy w multidyscyplinarnych zespołach projektowych i potrafi prowadzić proces projektowania interaktywnych systemów informatycznych z głębokim zrozumieniem czynników ludzkich.

  W krajach wysoko rozwiniętych, m.in. w Niemczech, Francji, USA, Australii, Singapurze, czy Japonii, gdzie innowacyjna gospodarka oparta jest w dużej mierze na kadrach inżynierskich ze ścisłym wykształceniem technicznym, od kilkunastu lat wspiera się model transformacji kształcenia i rozwoju HCI. Profesjonaliści z tej dziedziny są „wchłaniani” na europejskim rynku pracy przez szereg branż począwszy od IT, elektroniki konsumenckiej, automotive, przemysłu lotniczego, technologii medycznych i teleopieki personalizowanej, aplikacji i usług dla użytkowników czy przez startupy technologiczne.

  Każdy student HUMAN-COMPUTER INTERACTION ma możliwość realizacji części studiów w uczelni zagranicznej.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE: 

  Absolwenci znajdą zatrudnienie w branżach: IT, elektroniki konsumenckiej, automotive, przemysłu lotniczego, technologii medycznych i teleopieki personalizowalnej, aplikacji i usług dla użytkowników czy przez startupy technologiczne.

  Będą mogli pracować na stanowiskach: projektant i twórca systemów i aplikacji interaktywnych, kierownik międzynarodowych zespołów projektowych, pracownik jednostek badań i rozwoju, badacz użytkowników, a także jako pracownik naukowy.

  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie https://rekrutacja.p.lodz.pl/.

  Cycle: II (2 years)

  Language of instruction: English

  Title awarded: Master

  HUMAN-COMPUTER INTERACTION is delivered at the International Faculty of Engineering (IFE) within Faculty of Mechanical Engineering, entirely in English.

  The aim of this field is to educate a specialist prepared to meet the requirements of the dynamically developing international labour market, open to the changing realities, equipped with skills enabling the design of solutions and services based on the latest technologies, as well as prepared to work independently with technologies yet to be developed in the future.

  The study programme allows students to acquire knowledge and technical skills in the operation of modern IT equipment, 3D printing, software and the latest interactive methods and technologies. Graduates of HUMAN-COMPUTER INTERACTION are prepared to work effectively in multidisciplinary project teams and are able to lead the design process of interactive information systems with a deep understanding of human factors.

  In highly developed countries, such as Germany, France, the USA, Australia, Singapore or Japan, where the innovative economy is largely based on engineering staff with a scientific technical background, the transformation model of HCI education and development has been supported for several years. Professionals in this field are 'absorbed' into the European labour market by a range of industries from IT, consumer electronics, automotive, aerospace, medical technology and personalised telecare, user applications and services or technology start-ups.

  Each student of HUMAN-COMPUTER INTERACTION has the opportunity to complete part of their studies at a foreign university.

  CAREER PROSPECTS:

  Graduates will find employment in the following industries: IT, consumer electronics, automotive, aerospace, medical technology and personalised telecare, user applications and services or by technology start-ups.

  They will be able to work in the following positions: designer and developer of interactive systems and applications, manager of international project teams, employee of research and development units, user analyst, and researcher.

  Detailed information on admissions can be found at https://apply.p.lodz.pl.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie https://rekrutacja.p.lodz.pl/. Detailed information on admissions can be found at https://apply.p.lodz.pl.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INDUSTRIAL BIOTECHNOLOGY

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister

  Stopień: I (3,5-letnie), otrzymywany tytuł: inżynier

  Stopień: II (1,5-roczne), otrzymywany tytuł: magister

  Język wykładowy: angielski

  Kierunek jest realizowany w Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) w ramach Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności. Industrial Biotechnology jest kierunkiem prowadzonym całkowicie w języku angielskim, który łączy nauki biologiczne i techniczne w celu praktycznego wykorzystania zdolności enzymów, organizmów i komórek dla otrzymywania produktów o wartości dodanej.

  Industrial Biotechnology to kierunek dla osób, które interesują się wykorzystywaniem układów biologicznych, żywych organizmów oraz enzymów do tworzenia lub modyfikowania określonych produktów lub procesów technologicznych. Na tych studiach, poznając molekularne mechanizmy rządzące procesami zachodzącymi w żywych organizmach, oddziałujących na środowisko, student będzie potrafił skonstruować nowoczesne, ekologiczne bioprodukty, wytworzyć bioenergię i zaprojektować zrównoważone procesy w przemyśle spożywczym, paszowym, chemicznym, farmaceutycznym, energetycznym i ochronie środowiska. Interdyscyplinarny program kształcenia został dobrze oceniony przez pracodawców z sektora life-science i pozwala studentowi tego kierunku na sprecyzowanie własnych zainteresowań oraz świadome podjęcie decyzji o dalszym rozwoju zawodowym.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

  Studia przygotowują absolwentów teoretycznie i praktycznie do projektowania i prowadzenia procesów biotechnologicznych. Jako biotechnolodzy, mogą oni pracować w takich zakładach i jednostkach gospodarczych, jak: browary, gorzelnie, winiarnie, zakłady przemysłu mleczarskiego, spirytusowego, farmaceutycznego, laboratoria mikrobiologiczne przemysłu spożywczego, wytwórnie enzymów, kwasów organicznych, mikrobiologicznych polisacharydów, oczyszczalnie ścieków, stacje sanitarno-epidemiologiczne, instytucje i zakłady przetwórstwa rolno–spożywczego, itp. Mogą wdrażać systemy zapewniania jakości, bezpieczeństwa modyfikowanej żywności oraz zarządzania produkcją. Z powodzeniem poprowadzą własną firmę produkcyjną. Absolwenci kierunku INDUSTRIAL BIOTECHNOLOGY pracują w placówkach badawczych w kraju i za granicą (np.: w Wielkiej Brytanii, USA, Niemczech, Holandii), ponieważ są dobrze przygotowani, m.in. w zakresie selekcji i ukierunkowanej (genetycznej) modyfikacji organizmów a także ich optymalnej hodowli, biosyntezy (biotransformacji) oraz izolacji bioproduktów.

  Każdy student INDUSTRIAL BIOTECHNOLOGY ma możliwość realizacji części studiów w uczelni zagranicznej.

  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie https://rekrutacja.p.lodz.pl/.

  Cycle: I (3.5 years), title awarded: BSc in engineering

  Cycle: II (1.5 year), title awarded: Master

  Language of instruction: English

  INDUSTRIAL BIOTECHNOLOGY is delivered at the International Faculty of Engineering (IFE) within Faculty of Biotechnology and Food Sciences. This field of study is run entirely in English and combines biological and technical sciences in order to make practical use of the abilities of enzymes, organisms and cells to obtain value-added products. Industrial Biotechnology is for those who are interested in using biological systems, living organisms and enzymes to create or modify specific products or technological processes. In this degree programme, by learning about the molecular mechanisms that govern processes in living organisms that interact with the environment, the student will be able to construct modern, environmentally friendly bioproducts, generate bioenergy and design sustainable processes in the food, feed, chemical, pharmaceutical, energy and environmental industries. The interdisciplinary study programme has been well assessed by employers in the life-science sector, and allows the students to specify their interests and make informed decisions about further professional development.

  CAREER PROSPECTS:

  INDUSTRIAL BIOTECHNOLOGY prepares graduates theoretically and practically to design and conduct biotechnological processes. As biotechnologists, they can work in such plants and economic units as: breweries, distilleries, wineries, dairy plants, spirit, pharmaceutical industries, microbiological laboratories of the food industry, production plants of enzymes, organic acids, microbiological polysaccharides, sewage treatment plants, sanitary-epidemiological stations, institutions and plants of agri-food processing, etc.

  They can implement quality assurance, GM food safety and production management systems. They will successfully run their own production companies.

  Graduates of INDUSTRIAL BIOTECHNOLOGY work in research institutions in home countries and abroad (e.g. in the UK, USA, Germany, the Netherlands), because they are well educated in, among other things, selection and targeted (genetic) modification of organisms and their optimal breeding, biosynthesis (biotransformation) and isolation of bioproducts.

  Each student of INDUSTRIAL BIOTECHNOLOGY has the opportunity to complete part of their studies at a foreign university.

  Detailed information on admissions can be found at https://apply.p.lodz.pl.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Fermentation technology and technical microbiology
  • Molecular biotechnology and technical biochemistry

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Fermentation technology and technical microbiology
  • Molecular biotechnology and technical biochemistry

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie https://rekrutacja.p.lodz.pl/. Detailed information on admissions can be found at https://apply.p.lodz.pl.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie https://rekrutacja.p.lodz.pl/. Detailed information on admissions can be found at https://apply.p.lodz.pl.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INFORMATION TECHNOLOGY

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Stopień: I (3,5-letnie)

  Język wykładowy: angielski

  Otrzymywany tytuł: inżynier

  Kierunek INFORMATION TECHNOLOGY realizowany jest w Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) w ramach Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej. Program jest prowadzony całkowicie w języku angielskim. Studiując INFORMATION TECHNOLOGY można nabyć umiejętności projektowania i programowania systemów informatycznych, rozwinąć zdolności rozwiązywania abstrakcyjnych problemów oraz poznać tajniki pracy w środowisku najnowszych technologii. Studenci zostają specjalistami posiadającymi szeroką wiedzę merytoryczną, popartą niezbędnymi umiejętnościami praktycznymi. Uczestniczą w programach wiodących producentów oprogramowania Microsoft Academy oraz Oracle Academy, dzięki którym mogą pracować z materiałami szkoleniowymi przygotowanymi przez firmy, a po zakończeniu zajęć mają szansę otrzymać odpowiednie certyfikaty. Uczą się pracy indywidualnej oraz współpracy poprzez realizację wspólnych przedsięwzięć programistycznych. Studia pozwalają na nabycie umiejętności projektowania i tworzenia aplikacji, gier komputerowych i systemów informatycznych wykorzystujących do swojego działania takie technologie jak sieci komputerowe, bazy danych i grafikę komputerową.

  Każdy student kierunku INFORMATION TECHNOLOGY w ramach programu studiów realizuje co najmniej jeden semestr (6-ty semestr) – „Mobility Semester” w uczelni zagranicznej.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

  Absolwenci kierunku INFORMATION TECHNOLOGY są poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Znajdują zatrudnienie jako: programiści, analitycy i inżynierowie systemowi, administratorzy baz danych, graficy komputerowi w agencjach reklamowych, prasie, filmie i telewizji, projektanci i programiści gier komputerowych, testerzy oprogramowania, systemów informatycznych i teleinformatycznych, administratorzy i projektanci sieci komputerowych, specjaliści w systemach instalacji i utrzymania systemów IT, specjaliści w firmach informatycznych, ośrodkach badawczo-rozwojowych, administracji państwowej i samorządowej, placówkach akademickich lub w szkolnictwie,  liderzy projektów informatycznych oraz pracownicy badawczy lub naukowi.

  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie https://rekrutacja.p.lodz.pl/.

  Cycle: I (3.5 years)

  Language of instruction: English

  Title awarded: BSc in engineering

  INFORMATION TECHNOLOGY is delivered at the International Faculty of Engineering (IFE) within the Faculty of Technical Physics, Information Technology and Applied Mathematics. It is run entirely in English. Studying INFORMATION TECHNOLOGY, you can acquire skills in designing and programming information systems, develop the ability to solve abstract problems and learn the secrets of working in an environment of state-of-the-art technologies. Students become specialists with a broad substantive knowledge supported by the necessary practical skills. They participate in the programmes of leading software manufacturers Microsoft Academy and Oracle Academy, thanks to which they can work with training materials prepared by the companies, and they have a chance to obtain the relevant certificates after completing the classes. They learn to work individually and to collaborate through joint programming projects. The studies allow students to acquire the skills to design and develop applications, computer games and information systems using technologies such as computer networks, databases and computer graphics for their operation.

  Each student of INFORMATION TECHNOLOGY completes at least one semester (6th semester) – "Mobility Semester" – at a foreign university as part of their study programme.

  CAREER PROSPECTS:

  Graduates of INFORMATION TECHNOLOGY are sought-after specialists on the labour market not only in Poland, but also worldwide. They find employment as: programmers, system analysts and engineers, database administrators, computer graphic designers in advertising agencies, press, film and television, computer game designers and programmers, software testers, IT and ICT systems, computer network administrators and designers, system specialists installation and maintenance of IT systems, specialists in IT companies, research and development centres, state and local government administration, academic institutions or in education, IT project leaders and researchers.

  Detailed information on admissions can be found at https://apply.p.lodz.pl.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie https://rekrutacja.p.lodz.pl/. Detailed information on admissions can be found at https://apply.p.lodz.pl.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MASTER IN MECHANICAL ENGINEERING

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister inżynier

  Stopień: II (2-letnie)

  Język wykładowy: angielski

  Otrzymywany tytuł: magister inżynier

  MASTER IN MECHANICAL ENGINEERING to studia realizowane w Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) w ramach Wydziału Mechanicznego, całkowicie w języku angielskim. Program obejmuje: mechanikę, wytrzymałość materiałów, materiały inżynierskie, automatykę i robotykę, przygotowanie praktyczne i teoretyczne do projektowania i eksploatacji urządzeń mechanicznych, podstawy konstrukcji maszyn, wykorzystanie oprogramowania wspomagającego prace inżynierskie, zaawansowane technologie wytwarzania, podstawy przedsiębiorczości i zarządzania, wybrane zagadnienia informatyczne, ekonomiczne, prawne oraz związane z ochroną środowiska.

  Każdy student MASTER IN MECHANICAL ENGINEERING ma możliwość realizacji części studiów w uczelni zagranicznej.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

  Absolwent MASTER IN MECHANICAL ENGINEERING jest przygotowany do pracy m.in. w biurach konstrukcyjnych przedsiębiorstw, głównie przemysłu lotniczego, maszynowego, motoryzacyjnego, sprzętu gospodarstwa domowego, obrabiarkowego. Znajdzie także pracę w przemyśle oraz innych placówkach eksploatujących i serwisujących układy mechaniczne oraz maszyny i urządzenia, w których są one zastosowane.

  Nabyte w trakcie studiów umiejętności pozwalają również na założenie prywatnych firm wytwórczych lub/i usługowych. Tak szerokie możliwości zatrudnienia wynikają z dużej uniwersalności zdobytego wykształcenia, obejmującego oprócz wiedzy inżynierskiej również: wiedzę z informatyki, organizacji i zarządzania, języków obcych, marketingu i przedmiotów humanistycznych. Studenci w toku studiów nabywają szereg umiejętności miękkich, tj. praca w grupie, zarządzanie czasem i zespołem, określanie priorytetów, techniki negocjacji.

  Absolwenci MASTER IN MECHANICAL ENGINEERING są przygotowani do rozwiązywania zaawansowanych problemów inżynierskich przy zastosowaniu profesjonalnego oprogramowania, a także do prowadzenia badań. Mogą aplikować o przyjęcie na studia trzeciego stopnia (doktoranckie).

  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie https://rekrutacja.p.lodz.pl/.

  Cycle: II (2 years)

  Language of instruction: English

  Title awarded: MSc in engineering

  MASTER IN MECHANICAL ENGINEERING is delivered at the International Faculty of Engineering (IFE) within the Faculty of Mechanical Engineering, entirely in English. The study programme includes: mechanics, strength of materials, engineering materials, automation and robotics, practical and theoretical preparation for the design and operation of mechanical equipment, basics of machine construction, use of software supporting engineering works, advanced manufacturing technologies, fundamentals of entrepreneurship and management, selected IT, economic, legal and environmental issues.

  Each student of MASTER IN MECHANICAL ENGINEERING has the opportunity to complete part of their studies at a foreign university.

  CAREER PROSPECTS:

  Graduates of the MASTER IN MECHANICAL ENGINEERING are prepared to work, e.g., in construction offices of enterprises, mainly in the aircraft, machinery, automotive, household appliances and machine tool industries. They will also find work in industry and other facilities operating and servicing mechanical systems and the machinery and equipment in which they are used.

  The skills acquired in the course of study also allow the students to set up private manufacturing and/or service companies. Such a wide range of employment opportunities is due to the high versatility of the acquired education which includes, in addition to engineering expertise, knowledge of computer science, organisation and management, foreign languages, marketing and humanities. Students acquire a number of soft skills in the course of their studies, i.e. teamwork, time and team management, priority setting, negotiation techniques.

  MASTER IN MECHANICAL ENGINEERING graduates are prepared to solve advanced engineering problems using professional software, as well as to conduct research. They can apply for admission to third-cycle (doctoral) studies.

  Detailed information on admissions can be found at https://apply.p.lodz.pl.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie https://rekrutacja.p.lodz.pl/. Detailed information on admissions can be found at https://apply.p.lodz.pl.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MASTER OF BUSINESS STUDIES

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Stopień: II (2-letnie)

  Język wykładowy: angielski

  Otrzymywany tytuł: magister

  Kierunek MASTER OF BUSINESS STUDIES prowadzony jest w Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) w ramach Wydziału Organizacji i Zarządzania w języku angielskim. Na kierunku MASTER OF BUSINESS STUDIES kształci się profesjonalna i kreatywna kadra przygotowana do działania w życiu gospodarczym i społecznym w dobie gospodarki globalnej, ukierunkowana na współdziałanie o charakterze międzynarodowym. Poszerzona wiedza i umiejętności z obszaru nauk o zarządzaniu i jakości (zarządzanie, ekonomia, finanse, marketing) dają kompetencje wymagane dla efektywnego wykonywania zadań menedżerskich w różnych sektorach gospodarki, a kształcenie w języku angielskim umożliwia przygotowanie kadry spełniającej oczekiwania inwestorów zagranicznych oraz mogącej podejmować współpracę z organizacjami międzynarodowymi i prowadzić badania międzynarodowe w obszarze nauk o zarządzaniu i jakości. Studia odnoszą się zarówno do teoretycznego, jak i praktycznego nurtu nauk o zarządzaniu. Dlatego studia są prowadzone z nastawieniem na rozwój teorii organizacji i zarządzania oraz wybrane aspekty wykorzystania metodologii nauk o zarządzaniu i jakości w kontekście międzynarodowym. Studenci w ramach kierunku realizują własne i grupowe projekty o charakterze badawczym oraz są angażowani w realizację projektów na Wydziale.

  Aktywność naukowo-badawcza pracowników Wydziału Organizacji i Zarządzania PŁ, ich kompetencje dydaktyczne oraz doświadczenia o charakterze międzynarodowym pozwalają zapewnić merytoryczne przygotowanie do prowadzenia zajęć, a w wybranych przypadkach są wspierani przez praktyków reprezentujących międzynarodowe i polskie organizacje gospodarcze, znających realia funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym, co zwiększenia walor aplikacyjny prowadzonych zajęć.

  Każdy student MASTER OF BUSINESS STUDIES ma możliwość realizacji części studiów w uczelni zagranicznej.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE: 

  MASTER OF BUSINESS STUDIES to kierunek dla osób chcących w przyszłości zajmować się ogólnie pojętym planowaniem, organizowaniem oraz motywowaniem, zwłaszcza w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, a także kontrolowaniem, które polega systematycznej weryfikacji stanu aktualnego z planowanym.

  Aby nadać praktyczny charakter kierunkowi, realizowane są liczne kooperacje z biznesem, w czasie których studenci mogą praktykować, realizować projekty badawcze oraz uczyć się poprzez terenowe zajęcia w przedsiębiorstwach.

  Posiadana wiedza obejmująca wszechstronne aspekty zarządzania, pozwala na obejmowanie stanowisk specjalistów zarządzania, menadżerów średniego i wyższego szczebla, a także doradców i konsultantów w organizacjach i instytucjach o charakterze gospodarczym. Ponadto poznane elementy i narzędzia marketingowe oraz zagadnienia z dziedziny finansów oraz rachunkowości umożliwiają efektywne zarządzanie własną działalnością.

  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie https://rekrutacja.p.lodz.pl/.

  Cycle: II (2 years)

  Language of instruction: English

  Title awarded: Master

  MASTER OF BUSINESS STUDIES is delivered at the International Faculty of Engineering (IFE) within the Faculty of Organisation and Management in English. It educates professional and creative staff prepared to act in economic and social life in a global economy, oriented towards international cooperation. The extended knowledge and skills in the area of management and quality sciences (management, economics, finance, marketing) provide the competences required for the effective performance of managerial tasks in various sectors of the economy. Studies in English enable the preparation of staff who meet the expectations of foreign investors and who can undertake cooperation with international organisations and carry out international research in the field of management and quality sciences. The studies relate to both the theoretical and practical trends of management science.

  Therefore, the studies focus on the development of organisation and management theory and selected aspects of using the methodology of management and quality sciences in an international context. Students, as part of the course, carry out their individual and group research projects, and are involved in projects at the Faculty.  The scientific and research activity of staff members of the Faculty of Organisation and Management at TUL, their didactic competences and international experience guarantee substantive preparation for conducting classes, and in selected cases they are supported by practitioners representing international and Polish economic organisations familiar with the realities of the operation of enterprises on the international market, which enhances the application value of the classes.

  Each student of MASTER OF BUSINESS STUDIES has the opportunity to complete part of their studies at a foreign university.

  CAREER PROSPECTS:

  MASTER OF BUSINESS STUDIES is a field of study for those who wish to work in the areas of planning, organising and motivating in general, especially in the field of human resource management, and controlling, which involves the systematic verification of the current state with the planned one.

  In order to give the field of study a practical character, intensive cooperation with business is carried out during which students can do internships, carry out research projects and learn through field classes in enterprises.

  The knowledge they acquire, covering comprehensive aspects of management, allows them to take up positions as management specialists, middle and senior managers, as well as advisors and consultants in organisations and institutions of an economic nature. In addition, the knowledge of marketing elements and tools as well as financial and accounting issues enables students to effectively manage their own business.

  Detailed information on admissions can be found at https://apply.p.lodz.pl.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie https://rekrutacja.p.lodz.pl/. Detailed information on admissions can be found at https://apply.p.lodz.pl.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MATHEMATICAL METHODS IN DATA ANALYSIS

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Stopień: I (3,5-letnie)

  Język wykładowy: angielski

  Otrzymywany tytuł: inżynier

  MATHEMATICAL METHODS IN DATA ANALYSIS – studia realizowane w języku angielskim w Centrum Kształcenia Międzynarodowego w ramach Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej. Metody matematyczne i statystyczne to podstawa współczesnej analizy danych, a ich dynamiczny rozwój w ostatnich latach daje nowe możliwości w zakresie rozwijania metod uczenia maszynowego i zagadnień sztucznej inteligencji. Pozyskana na studiach wiedza pozwala na stosowanie metod eksploracji danych i podejmowanie na tej podstawie właściwych decyzji. Studenci kierunku opanowują zagadnienia, takie jak statystyczna analiza danych, klasyfikacja czy metody stochastyczne w prognozowaniu. Konstrukcja programu studiów umożliwia budowę i ocenę modeli analizy danych. 

  Studenci kierunku zyskują umiejętność posługiwania się podstawowymi metodami i algorytmami eksploracji danych w aktualnych środowiskach programistycznych (R, Python, VBA), znajomość algorytmów i metod obliczeniowych istotnych w eksploracji danych, w tym algorytmicznych metod algebry liniowej, metod uczenia maszynowego (R), Big Data, umiejętność wykorzystania systemów informatycznych w wydobywaniu wiedzy z danych (R, SQL, Python), doświadczenie w konstrukcji innowacyjnych aplikacji analizy danych biznesowych (Power BI,  Python).

  Każdy student kierunku MATHEMATICAL METHODS IN DATA ANALYSIS w ramach programu studiów realizuje co najmniej jeden semestr (6-ty semestr) – „Mobility Semester” w uczelni zagranicznej.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE: 

  Absolwent kierunku może pracować w zawodach:  analityk danych, analityk rynku, projektant i programista baz danych.

  Absolwent może także podjąć studia II stopnia na kierunkach matematycznych, statystycznych, informatycznych lub w zakresie analizy danych zarówno w Polsce jak i za granicą.

  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie https://rekrutacja.p.lodz.pl/.

  Cycle: I (3.5 years)

  Language of instruction: English

  Title awarded: BSc in engineering

  MATHEMATICAL METHODS IN DATA ANALYSIS is delivered at the International Faculty of Engineering (IFE) within the Faculty of Technical Physics, Information Technology and Applied Mathematics. Mathematical and statistical methods are the basis of modern data analysis, and their dynamic development in recent years provides new opportunities for the development of machine learning methods and issues of artificial intelligence. The knowledge acquired in the course of study allows for the application of data mining methods and making the right decisions on this basis. Students master issues such as statistical data analysis, classification or stochastic methods in forecasting. The design of the study programme enables the construction and evaluation of data analysis models.

  Students gain the skills to use basic data mining methods and algorithms in current programming environments (R, Python, VBA), knowledge of algorithms and computational methods important in data mining, including algorithmic methods of linear algebra, machine learning (R) methods, Big Data, the skills to use IT systems to extract knowledge from data (R, SQL, Python),  and the construction of innovative business data analysis applications (Power BI, Python).

  Each student of MATHEMATICAL METHODS IN DATA ANALYSIS completes at least one semester (6th semester) – "Mobility Semester" – at a foreign university as part of their study programme.

  CAREER PROSPECTS:

  Graduates of MATHEMATICAL METHODS IN DATA ANALYSIS can work in the following professions: data analyst, market analyst, database designer and programmer.

  They may also undertake second-cycle studies in mathematics, statistics, computer science or data analysis both in Poland and abroad.

  Detailed information on admissions can be found at https://apply.p.lodz.pl.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Detailed information on admissions can be found at https://apply.p.lodz.pl.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MECHANICAL ENGINEERING

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 4 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 4 lata
  tytuł zawodowy: inżynier

  Stopień: I (4-letnie)

  Język wykładowy: angielski

  Otrzymywany tytuł: inżynier

  MECHANICAL ENGINEERING – studia realizowane w języku angielskim w Centrum Kształcenia Międzynarodowego w ramach Wydziału Mechanicznego.

  To studia dla osób szukających kierunku, który połączy mechanikę i automatykę, chcących poznać najnowsze teorie sterowania i zastosowań elektroniki. 

  Na kierunku MECHANICAL ENGINEERING studenci poznają metody projektowania urządzeń mechaniczno-elektronicznych, podstawy inżynierii biomedycznej oraz zaawansowane technologie i nowe materiały. Nabywają umiejętności  posługiwania się profesjonalnym oprogramowaniem komputerowym, poznają wybrane zagadnienia informatyczne, ekonomiczne, prawne oraz związane z ochroną środowiska. Wszystko po to, by tworzyć i rozwijać urządzenia mechaniczne najwyższej jakości.

  Każdy student kierunku MECHANICAL ENGINEERING w ramach programu studiów realizuje co najmniej jeden semestr (6-ty semestr) – „Mobility Semester” w uczelni zagranicznej.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE: 

  Absolwent studiów MECHANICAL ENGINEERING jest przygotowany do pracy m.in. w przemyśle wytwarzającym układy mechaniczne i mechatroniczne - elektromaszynowym, motoryzacyjnym, sprzętu gospodarstwa domowego, lotniczym, obrabiarkowym. Znajdzie także pracę w przemyśle oraz innych placówkach eksploatujących i serwisujących układy mechaniczne i mechatroniczne oraz maszyny i urządzenia, w których są one zastosowane.

  Nabyte w trakcie studiów umiejętności pozwalają również na założenie prywatnych firm wytwórczych lub/i usługowych.

  Tak szerokie możliwości zatrudnienia wynikają z dużej uniwersalności zdobytego wykształcenia. Obejmuje ono, oprócz wiedzy inżynierskiej, również: wiedzę z informatyki, organizacji i zarządzania, języków obcych, marketingu i przedmiotów humanistycznych. Studenci w toku studiów nabywają szereg umiejętności miękkich, tj. praca w grupie, zarządzanie czasem i zespołem, określanie priorytetów, techniki negocjacji.

  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie https://rekrutacja.p.lodz.pl/.

  Cycle: I (4 years)

  Language of instruction: English

  Title awarded: BSc in engineering

  MECHANICAL ENGINEERING – is delivered at the International Faculty of Engineering (IFE) within the Faculty of Mechanical Engineering.

  These are studies for people looking for a field that will combine mechanics and automation, wishing to learn the latest theories of control and electronics applications.

  Students of MECHANICAL ENGINEERING learn the methods of designing mechanical and electronic devices, the basics of biomedical engineering as well as advanced technologies and new materials. They acquire the skills to use professional computer software, learn about selected IT, economic, legal and environmental issues. The aim is to create and develop mechanical devices of the highest quality.

  Each student of MECHANICAL ENGINEERING completes at least one semester (6th semester) – "Mobility Semester" – at a foreign university as part of their study programme.

  CAREER PROSPECTS

  MECHANICAL ENGINEERING graduates are prepared to work in industries producing mechanical and mechatronic systems – electrical machinery, automotive, household appliances, aviation, machine tools, etc. They will also find employment in industry and other facilities that operate and service mechanical and mechatronic systems, and the machines as well as the equipment in which they are used.

  The skills acquired in the field of study also allow the students to set up private manufacturing and/or service companies.

  This wide range of employment opportunities results from a high versatility of the acquired education. In addition to engineering expertise, it also includes: knowledge of computer science, organisation and management, foreign languages, marketing and humanities. Students gain a range of soft skills in the course of their studies, i.e. teamwork, time and team management, priority setting, negotiation techniques.

  Detailed information on admissions can be found at https://apply.p.lodz.pl.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie https://rekrutacja.p.lodz.pl/. Detailed information on admissions can be found at https://apply.p.lodz.pl.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MODELLING AND DATA SCIENCE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 4 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 4 lata
  tytuł zawodowy: inżynier

  Stopień: I (4-letnie)

  Język wykładowy: angielski

  Otrzymywany tytuł: inżynier

  Kierunek MODELLING AND DATA SCIENCE realizowany jest w Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) w ramach Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej i prowadzony jest całkowicie w języku angielskim. 

  W trakcie studiów studenci zdobywają umiejętności w dziedzinie nauki o danych (data science) i modelowania komputerowego w oparciu zarówno o dane, jak i fundamentalne reguły rządzące światem. Program pozwala na zdobycie zaawansowanych kompetencji informatycznych oraz wykraczających poza nie i obejmujących symulacje komputerowe, fizykę współczesną, fotonikę, technologie laserowe i obliczenia kwantowe.

  Po ukończeniu studiów na kierunku Modeling and Data Science absolwenci zostają specjalistami w zakresie modelowania procesów, analizy danych, komputerowego projektowania materiałów, oraz symulacji komputerowych. Są ludźmi o szerokich horyzontach, ukształtowanych poprzez kursy z tych dziedzin nauki, w których analiza danych odgrywa istotną rolę, np. fizyki materiałowej lub fotoniki, a także poprzez zajęcia z umiejętności miękkich, np. pracy zespołowej. Studia Modelling and Data Science mają program interdyscyplinarny łączący informatykę i fizykę.

  Każdy student kierunku MODELLING AND DATA SCIENCE w ramach programu studiów realizuje co najmniej jeden semestr (6-ty semestr) – „Mobility Semester” w uczelni zagranicznej.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

  Data Scientist określany jest jako jeden z najbardziej perspektywicznych i lukratywnych zawodów XXI wieku. Absolwent kierunku Modelling and Data Science będzie poszukiwanym pracownikiem jako: analityk danych, specjalista ds. modelowania w nauce, przemyśle lub biznesie, inżynier danych, specjalista w zawodzie, który jeszcze nie istnieje, ale za cztery lata będzie najbardziej poszukiwany na rynku. Znajdzie on pracę w: firmach informatycznych, przedsiębiorstwach produkujących nowoczesne technologie, sektorze finansowym, jednostkach naukowo-badawczych.

  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie https://rekrutacja.p.lodz.pl/.

  Cycle: I (4 years)

  Language of instruction: English

  Title awarded: BSc in engineering

  MODELLING AND DATA SCIENCE is delivered at the International Faculty of Engineering (IFE) within the Faculty of Technical Physics, Information Technology and Applied Mathematics and is run entirely in English.

  During their studies, students acquire skills in data science and computer modelling based on both data and the fundamental rules that govern the world. The programme allows students to gain advanced competences in computer science and goes beyond them, as it comprises computer simulation, modern physics, photonics, laser technology and quantum computing.

  Graduates of Modelling and Data Science become specialists in process modelling, data analysis, computer-aided material design, and computer simulation. They are broad-minded people, shaped by courses in those scientific fields in which data analysis plays an important role, such as materials physics or photonics, as well as by classes in soft skills, such as teamwork. Modelling and Data Science has an interdisciplinary programme combining computer science and physics.

  Each student of MODELLING AND DATA SCIENCE completes at least one semester (6th semester) – "Mobility Semester" – at a foreign university as part of their study programme.

  CAREER PROSPECTS:

  Data Scientist is described as one of the most promising and lucrative professions of the 21st century. Graduates of Modelling and Data Science will be sought-after employees working as data analysts, modelling specialists in science, industry or business, data engineers, specialists in a profession that does not yet exist, but will be the most sought-after on the market in four years' time. They will find work in: information technology companies, high-tech manufacturing companies, the financial sector, scientific research units.

  Detailed information on admissions can be found at https://apply.p.lodz.pl.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie https://rekrutacja.p.lodz.pl/. Detailed information on admissions can be found at https://apply.p.lodz.pl.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • SMART MANUFACTURING

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Stopień: II (2-letnie)

  Język wykładowy: angielski

  Otrzymywany tytuł: magister

  Kierunek SMART MANUFATURING prowadzony jest w Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) w ramach Wydziału Mechanicznego w języku angielskim. Kierunek Smart Manufacturing nastawiony jest na rozwijanie menadżersko-inżynierskich kompetencji XXI wieku, które pozwolą sprostać wymaganiom szybko zmieniającego się otoczenia technologicznego. Studenci tego kierunku staną się biegli w korzystaniu z technologii i jej najnowszych osiągnięć, zyskają umiejętność pracy z innymi specjalistami, w tym projektantami, architektami i kierownikami projektów. Będą także skutecznie prowadzić i zarządzać projektami, zespołami oraz zasobami - bez problemu dostosują się do nowych technologii i zmieniających się środowisk.

  Kierunek wpisuje się również w założenia strategii kształcenia promowanej przez konsorcjum European Consortium of Innovative Universities (ECIU), którego Politechnika Łódzka jest członkiem. Głównym filarem tej strategii jest wdrożenie elastycznych ścieżek kształcenia nakierowanych na zdobywanie różnorodnych kompetencji. Studenci będą mogli skorzystać z innych form kształcenia oferowanych nie tylko w Politechnice Łódzkiej, ale również w ramach konsorcjum ECIU. Będą to m.in.: mikromoduły online orazmikropoświadczenia i cyfrowe odznaki.

  Każdy student SMART MANUFACTURING ma możliwość realizacji części studiów w uczelni zagranicznej.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

  Absolwent Smart Manufacturing to menedżer gotowy do podejmowania prac z zakresu analiz i opracowań organizacyjnych, technicznych, konstrukcyjnych i projektowania procesów produkcyjnych, do pełnienia funkcji organizatorskich na wszystkich szczeblach zarządzania przedsiębiorstwem, podejmowania zadań menedżerskich w działalności produkcyjnej, usługowej, doradczej, projektowej, badawczej itp.

  W pracy w kraju czy za granicą absolwent kierunku Smart Manufacturing może wykorzystać zdobyte podczas studiów kompetencje związane z organizowaniem i kierowaniem pracą zespołu, a także umiejętność przekonywania, negocjowania, komunikowania się i prezentacji w formie ustnej w języku obcym i przy użyciu nowoczesnych środków audiowizualnych.

  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie https://rekrutacja.p.lodz.pl/.

  Cycle: II (2 years)

  Language of instruction: English

  Title awarded: Master

  SMART MANUFATURING is delivered at the International Faculty of Engineering (IFE) within the Faculty of Mechanical Engineering in English. The field of Smart Manufacturing is geared towards developing 21st century managerial and engineering competencies to meet the demands of a rapidly changing technological environment. Students of SMART MANUFATURING will become proficient in the use of technology and its latest advances, gain the ability to work with other professionals, including designers, architects and project managers. They will also effectively lead and manage projects, teams and resources – adapting seamlessly to new technologies and changing environments.

  SMART MANUFATURING is also in line with the educational strategy promoted by the European Consortium of Innovative Universities (ECIU), of which Lodz University of Technology is a member. The main pillar of this strategy is the implementation of flexible learning paths aimed at acquiring a variety of competences. Students will be able to take advantage of other forms of education offered not only at TUL, but also within the ECIU consortium. These will include: online micromodules and micro-credentials and digital badges.

  Each student of SMART MANUFACTURING has the opportunity to complete part of their studies at a foreign university.

  CAREER PROSPECTS:

  A graduate of Smart Manufacturing is a manager ready to undertake work in the field of organisational, technical, construction analysis and design of production processes, to perform organisational functions at all levels of company management, to undertake managerial tasks in production, service, consulting, design, research activities, etc.

  In their work in their home country or abroad, graduates of Smart Manufacturing can use the competences gained during their studies related to organising and leading the work of the team, as well as the ability to persuade, negotiate, communicate and give presentations in a foreign language using modern audiovisual means.

  Detailed information on admissions can be found at https://apply.p.lodz.pl.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie https://rekrutacja.p.lodz.pl/ Detailed information on admissions can be found at https://apply.p.lodz.pl.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Łódzka.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (5)

a Ocena odpowiedz

Najlepszy wybór :)

A.K Ocena odpowiedz

Studiowanie tutaj otwiera drzwi na rynek pracy. Polecam!

Bartek Ocena odpowiedz

Fantastyczny wydział, wykładowcy na najwyższym poziomie, chcą dzielić się wiedzą.

Ania Ocena odpowiedz

Bardzo wysoki poziom nauczania, polecam każdemu.

Emil Ocena odpowiedz

Profesjonalne podejście do studentów