Politechnika Łódzka

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji PŁ

ul. Piotrkowska 266

90-924 Łódź

tel. 42 631 37 68

tel/fax + 48 42 684 79 93

e-mail: w-9@adm.p.lodz.pl

www.oizet.pl

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji PŁ

Politechnika Łódzka

ul. Piotrkowska 266

90-924 Łódź

tel. 42 631 37 68

tel/fax + 48 42 684 79 93

e-mail: w-9@adm.p.lodz.pl

www.oizet.pl

 • BUSIENSS AND TECHNOLOGY Stopień: I REKRUTACJA

  Program studiów Business and Technology kształci profesjonalną i kreatywną kadrę inżynierską przygotowaną do działania w życiu gospodarczym i społecznym w dobie gospodarki cyfrowej, ukierunkowanej na współdziałanie o charakterze międzynarodowym.

  Poszerzona wiedza i umiejętności z obszaru nauk o zarządzaniu i jakości oraz nauk technicznych dają kompetencje do oceny procesów przedsiębiorstwa pod kątem zaawansowania technologicznego w dobie Industry 4.0, proponowania odpowiednich innowacyjnych narzędzi Industry 4.0 do podnoszenia efektywności procesów danego przedsiębiorstwa, kreatywnego doboru i projektowania metod i narzędzi zarządzania przedsiębiorstwem w celu uzyskiwania odpowiedniej zwinności przedsiębiorstwa (Agility), wykorzystywania odpowiedniego oprogramowania do zintegrowanego zarządzania procesami oraz wprowadzania rozwiązań zmniejszających ryzyko w procesach firmy z uwzględnieniem odpowiedniego poziomu cyberbezpieczeństwa procesów.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Business and technology brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język angielski
  • Fizyka lub chemia
  • drugi język obcy

  Dowiedz się więcej

 • BUSINESS STUDIES Stopień: I REKRUTACJA

  Na kierunku Business Studies kształci się kadrę dla przedsiębiorstw międzynarodowych oraz przedsiębiorców zdolnych do tworzenia innowacyjnych start-upów na rynkach międzynarodowych. Kierunek studiów wyróżnia się na rynku uwzględnieniem w procesie kształcenia specyfiki zarządzania w środowisku międzynarodowym i zastosowaniem nowoczesnych metod takich jak: Problem Based Learning, Design Thinking oraz Flipped Education.

  Kierunek powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez międzynarodowe przedsiębiorstwa produkcyjne oraz usługowe, dzięki czemu uwzględnia potrzeby różnych sektorów gospodarki, kładąc nacisk na specyfikę zarządzania w środowisku międzynarodowym. Co więcej, powstał w oparciu o międzynarodowe i krajowe wzorce oraz wskazówki uzyskane od interesariuszy zewnętrznych, zgodnie z przyjętą w PŁ polityką jakości kształcenia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • GESTION ET TECHNOLOGIE Stopień: I REKRUTACJA

  Na kierunku Gestion et Technologie kształci się profesjonalna i kreatywna kadra przygotowana do działania w życiu gospodarczym i społecznym w dobie gospodarki globalnej i wielokulturowym otoczeniu.

  Kierunek daje możliwości do samoorganizacji, prowadzenia działalności naukowej i społeczno-organizacyjnej, inspirowania i wspomagania krajowej i międzynarodowej współpracy środowiska studenckiego, zapewniając indywidualne podejście do studentów oraz wsparcie w ich ścieżkach rozwoju.

  Studia na tym kierunku są realizowane w oparciu o najnowsze, innowacyjne modele kształcenia oparte na doświadczeniach najlepszych uczelni na świecie m.in. Design Thinking, Problem Based Learning oraz Flipped Education, a istotnym walorem procesu kształcenia jest udział w procesie edukacji licznego grona ekspertów z praktyki gospodarczej.

  Kształcenie w języku francuskim umożliwia przygotowanie kadry spełniającej oczekiwania inwestorów zagranicznych oraz mogącej podejmować współpracę z organizacjami w skali międzynarodowej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Inżynieria zarządzania

  Studia na tym kierunku są o profilu praktycznym.

  Program kierunku odzwierciedla cele strategiczne Politechniki Łódzkiej, z szczególnie:

  • wysoki poziom kształcenia i nowoczesną ofertę dydaktyczną – wiele przedmiotów obejmuje nowoczesne i współcześnie aktualne problemy z zakresu technik i metod wykorzystujących bazy danych, ICT, aplikacje mobilne;
  • umiędzynarodowienie– wybrane przez studentów przedmioty prowadzone będą w języku obcym oraz obowiązkowy kurs języków obcych na poziomie B2;
  • aktywne współdziałanie z otoczeniem - 6-cio miesięczne praktyki, które w znaczący sposób zwiększają udział praktyki w procesie kształcenia inżynierskiego;
  • kompetentna kadra naukowa i osiągnięcie światowych standardów w nauce – w programie przewidziano zajęcia wykorzystujące nowoczesne formy i metody kształcenia: Design Thinking, Problem Based Learning, Case-Teaching, e-learning.

  Zasadniczym celem kształcenia na kierunku inżynieria zarządzania jest przekazanie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu tworzenia, modyfikacji, implementacji i utrzymania efektywnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, z wykorzystaniem interdyscyplinarnej wiedzy. Dodatkowo program kształcenia umożliwia nabycie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie B2.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Inżynieria zarządzania małym przedsiębiorstwem
  • Inżynieria zarządzania w sektorze publicznym
  • Zarządzanie korporacyjne

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Inżynieria zarządzania małym przedsiębiorstwem
  • Inżynieria zarządzania w sektorze publicznym
  • Zarządzanie korporacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria zarządzania brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Fizyka lub chemia

  Dowiedz się więcej

 • LOGISTYKA Stopień: I REKRUTACJA

  Studia na kierunku logistyka prowadzone są przez międzywydziałową jednostkę Politechniki Łódzkiej – Kolegium Logistyki.

  Logistyka jako dziedzina interdyscyplinarna, prowadzona na studiach technicznych, wymaga połączenia wiedzy ekonomiczno-menadżerskiej z techniczno-informatyczną.

  Studenci tego kierunku zdobywają wiedzę i umiejętności zawodowe odpowiadające aktualnym, współczesnym wymaganiom stawianym inżynierom logistyki. Program kształcenia obejmuje wiedzę z zakresu zarządzania nowoczesnymi systemami logistycznymi, a także z podstaw zarządzania i ekonomii, towaroznawstwa, zarządzania produkcją i usługami, finansów i rachunkowości oraz prawa. Na przedmiotach kierunkowych zapoznają się z logistyką produkcji i dystrybucji, zarządzaniem zapasami i łańcuchem dostaw, projektowaniem procesów logistycznych, ekonomiką transportu, infrastrukturą logistyczną oraz ekologistyką. Ponadto studenci zapoznają się z nowoczesnymi systemami informatycznymi w logistyce, a także z procesem projektowania, powstawania i wdrażania aktualnych technologii informatycznych w przedsiębiorstwach logistycznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Systemy informatyczne w logistyce
  • Zarządzanie logistyczne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Logistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Fizyka lub chemia

  Dowiedz się więcej

 • MASTER OF BUSINESS STUDIES Stopień: II REKRUTACJA

  Na kierunku Master of Business Studies kształci się profesjonalna i kreatywna kadra przygotowana do działania w życiu gospodarczym i społecznym w dobie gospodarki globalnej, ukierunkowana na współdziałanie o charakterze międzynarodowym.

  Poszerzona wiedza i umiejętności z obszaru nauk o zarządzaniu i jakości (zarządzanie, ekonomia, finanse, marketing) dają kompetencje wymagane dla efektywnego wykonywania zadań menedżerskich w różnych sektorach gospodarki, a kształcenie w języku angielskim umożliwia przygotowanie kadry spełniającej oczekiwania inwestorów zagranicznych oraz mogącej podejmować współpracę z organizacjami międzynarodowymi i prowadzić badania międzynarodowe w obszarze nauk o zarządzaniu i jakości.

  Studia odnoszą się zarówno do teoretycznego, jak i praktycznego nurtu nauk o zarządzaniu. Dlatego studia są prowadzone z nastawieniem na rozwój teorii organizacji i zarządzania oraz wybrane aspekty wykorzystania metodologii nauk o zarządzaniu i jakości w kontekście międzynarodowym. Studenci w ramach programu realizują własne i grupowe projekty o charakterze badawczym oraz są angażowani w realizację projektów na Wydziale.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PAPIERNICTWO I POLIGRAFIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Papiernictwo i poligrafia
  Celem kształcenia jest przekazanie usystematyzowanej wiedzy technicznej (teoretycznej i praktycznej) z zakresu nauk podstawowych (matematyki, chemii, fizyki) oraz specjalistycznej wiedzy z zakresu papiernictwa, przetwórstwa papierniczego i poligrafii. Studia dostarczają wiedzy z zakresu zarządzania, prawa i ekonomii oraz z przedmiotów humanistyczno-społecznych, uwzględniających rozwój osobowości. Dzieki programowi studiówprzygotowywana jest  kadra specjalistów do pracy w dynamicznie rozwijających się przemysłach: celulozowo-papierniczym, przetwórstwa papierniczego i poligraficznym, a także w biurach projektowych oraz do prowadzenia drobnej wytwórczości, usług i działalności administracyjnej w zakresie tych branż. Kompetencje przekazywane studentom są oparte zarówno na najnowszej, światowej literaturze naukowej, badaniach naukowych realizowanych w Instytucie Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej, jak i pracach doświadczalnych i eksperckich wykonywanych na potrzeby krajowych przemysłów: papierniczego, poligraficznego i przetwórczego. Program kształceniana kierunku papiernictwo i poligrafia został opracowany we współpracy z potencjalnymi pracodawcami: krajowymi i zagranicznymi zakładami przemysłowymi. Przy jego opracowaniu zostały uwzględnione programy kształcenia wiodących uczelni europejskich, m.in. Aalto University of Technology, już opracowane wg wytycznych UE (zgodnie z tzw. Programem Bolońskim). Opisywany program kształcenia jest ukierunkowany na zmaksymalizowanie szans na szybkie zatrudnienie.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Maszyny i urządzenia papiernicze, przetwórcze i poligraficzne
  • Technologia papiernictwa i poligrafii

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Maszyny i urządzenia papiernicze, przetwórcze i poligraficzne
  • Technologia papiernictwa i poligrafii

   

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Papiernictwo i poligrafia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Fizyka lub chemia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Papiernictwo i poligrafia jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Zarządzanie

  Program kierunku odzwierciedla cele strategiczne Politechniki Łódzkiej, szczególnie:

  • wysoki poziom kształcenia i nowoczesną ofertę dydaktyczną – wiele przedmiotów dotyczy aktualnie  współczesnych problemów z zakresu zarządzania organizacjami oraz rozwija umiejętności wykorzystywania wspierających je metod i technik zarządzania np. planowania, organizowania, motywowania, kontroli, negocjowania, a także niezbędnych technologii  informatycznych;  
  • umiędzynarodowienie – wybrane przez studentów przedmioty prowadzone będą w języku obcym oraz obowiązkowy będzie kurs języka obcego na poziomie B2;
  • aktywne współdziałanie z otoczeniem - 6 tygodni praktyk;
  • kompetentna kadra naukowa i osiągnięcie światowych standardów w nauce – w programie przewidziano zajęcia wykorzystujące nowoczesne formy i metody kształcenia: Design Thinking, Problem Based Learning, Case-Teaching, e-learning.

  Program studiów zakłada kształcenie wysokokwalifikowanych kadr przygotowanych do twórczego i aktywnego uczestniczenia w życiu gospodarczym i społecznym w dobie gospodarki opartej na wiedzy. Głęboka wiedza z obszaru nauk społecznych (zarządzanie, ekonomia, finanse, społeczna odpowiedzialność biznesu) daje szerokie kompetencje wymagane dla skutecznego wykonywania zadań menedżerskich w różnych sektorach gospodarki. Program umożliwia kształtowanie otwartości i dociekliwości poznawczej, kreatywności i postaw etycznych oraz umiejętności współpracy z różnymi grupami zawodowymi w wymiarze lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Program studiów uwzględnia potrzeby poszczególnych sektorów gospodarki, kładąc nacisk na specyfikę zarządzania małym przedsiębiorstwem, zarządzania korporacyjnego oraz sferą sektora publicznego. Studia zapewniają jednocześnie transfer nowoczesnej wiedzy i umiejętności zgodnych z oczekiwaniami współczesnej gospodarki. Poprzez realizację postulatu kształcenia przez całe życie, studia ukierunkowują na doskonalenie kompetencji zawodowych i osobistych.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie sprzedażą
  • Zarządzanie finansami i rachunkowość przedsiębiorstw
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Zarządzanie małym i średnim biznesem
  • Controling w zarządzaniu przedsiębiorstwem i technologie informatyczne

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Analizy i doradztwo w biznesie
  • Biznes międzynarodowy
  • Business management
  • Praktyka zarządzania przedsiębiorstwem
  • Zarządzanie projektami

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Analizy i doradztwo w biznesie
  • Biznes międzynarodowy
  • Business management
  • Praktyka zarządzania przedsiębiorstwem
  • Zarządzanie projektami

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji

  Jest to interdyscyplinarny kierunek łączący wiedzę techniczną oraz menedżerską. Program studiów zapewnia przygotowanie inżynierskie w zakresie nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych. Pozwala zdobyć umiejętności w obszarze zarządzania produkcją, jakością oraz  logistyką.

  Studenci poznają zagadnienia związane z:

  • projektowaniem inżynierskim i grafiką (w zakresie projektowania produktu i opakowania)
  • materiałoznawstwem, 
  • zarządzaniem produkcją i usługami,
  • zarządzaniem projektami,
  • ekonomiką produkcji,
  • zarządzaniem zasobami ludzkimi,
  • rachunkiem kosztów dla inżynierów,
  • ergonomią,
  • marketingiem.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Inżynieria procesów produkcyjnych
  • Inżynieria jakości
  • Inżynieria logistyki

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie systemem produkcyjnym w dobie industry 4.0
  • Produkty i procesy w gospodarce o obiegu zamkniętym (goz)
  • Zarządzanie jakością i logistyką w łańcuchach dostaw

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Inżynieria procesów produkcyjnych
  • Inżynieria jakości
  • Inżynieria logistyki

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie systemem produkcyjnym w dobie industry 4.0
  • Produkty i procesy w gospodarce o obiegu zamkniętym (goz)
  • Zarządzanie jakością i logistyką w łańcuchach dostaw

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Fizyka lub chemia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (6)

Magda Ocena

Jest to trzecia uczelnia, na której studiuje i niestety najgorsza. Kadra to w ok. 50% starsi profesorowie z podejściem typowo komunistycznym. Na zajęciach głównie opowiadają o sobie i latach swojej świetności lub narzekają na studentów, treści merytorycznej zero. Przed zaliczeniem wysyłają kilka plików pdf po 100-300 stron (które nigdy na zajęciach się nie pojawiły) i zaliczenie to loteria. Ocena to też loteria. Chodzą legendy o profesorach, którzy rzucają pracami na biurko i te, które spadną, zaliczają. Dla osób, które chcą się UCZYĆ (a nie "tylko dostać papier" i ściągać) raczej strata czasu i nerwów. Plusy to dużo projektów - jak się trafi na sensownych ludzi na roku to można sporo z tego wynieść. Fajnie, że politechnika idzie w naukę programów i są zajęcia z MS Excel, MS Access i MS Project. Za to plus. Widać też, że uczelni zależy na poprawie jakości kształcenia więc mam nadzieję, że z czasem coś się zmieni i mój dyplom będzie miał jakąś wartość ;) proponuję zacząć od wprowadzenia ankiet dla studentów, gdzie będziemy mogli ocenić WSZYSTKIE przedmioty i prowadzących. Koniecznie z polami do wpisywania. Bez tego gwiazdy tego wydziału pozostaną bezkarne.

łukasz Ocena

Studiowanie na Politechnice Łódzkiej to prestiż. Dyplom ukończenia tej uczelni otwiera wiele drzwi, pomaga w karierze zawodowej, a nawet bywa, po prostu, niezbędny

tomek Ocena

Studia na Politechnice Łódzkiej to dla każdego studenta początek niezwykłej drogi. Mnie najbardziej podoba się to, że mamy możliwość zetknięcia się z doświadczonymi praktykami, ludźmi, którzy od wielu lat rozwijają daną dyscyplinę nauki.

asd Ocena

To nie są studia dla każdego. Jeśli chcesz spokojnie przesiedzieć kilka lat, uzyskać dyplom i opuścić uczelnię, to nawet przez chwilę nie zastanawiaj się nad Zarządzaniem. Zawsze myślałam, że jestem ambitna i pracowita. Studia pokazały, że muszę dać z siebie jeszcze więcej

IZ Ocena

Jeśli ktoś liczy zdanie dyplomu i świetlaną przyszłość to źle trafił, ale jeśli poza studiami zaangażuje się w działalność studencką, pracę i wykorzysta możliwości oferowane przez uczelnie może zbudować podstawy pod przyszła karierę.

ZiIP Ocena

szczerze powiedziawszy to czasami trochę kpina. Gdy idzie sie na inny wydzial na laborki to traktują jak studentów gorszego sortu. Cos w stylu "nie dotykajcie bo zepsujecie" albo "wy z oiz to nie musicie nic umiec". Mimo wszystko można sie czegos nauczyć.