Politechnika Łódzka

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji PŁ

ul. Piotrkowska 266

90-924 Łódź

tel. 42 631 37 68

tel/fax + 48 42 684 79 93

e-mail: w-9@adm.p.lodz.pl

www.oizet.pl

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji PŁ

Politechnika Łódzka

ul. Piotrkowska 266

90-924 Łódź

tel. 42 631 37 68

tel/fax + 48 42 684 79 93

e-mail: w-9@adm.p.lodz.pl

www.oizet.pl

 • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Inżynieria bezpieczeństwa pracy
  Studia na tym kierunku umożliwiają zdobycie wiedzy  z zakresu systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w stopniu niezbędnym do samodzielnego kierowania służbami BHP w przedsiębiorstwie. Pozwalają na zdobycie umiejętności koniecznych do pełnienia funkcji organizatorskich związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem oraz prowadzeniem dokumentacji BHP; przeprowadzania szkoleń BHP, wykonywania analizy bezpieczeństwa i ryzyka, skutecznego kontrolowania przestrzegania przepisów, a także racjonalnego zarządzania ryzykiem zawodowym i procesowym.
  Absolwent:
  Absolwenci tej dziedziny mogą współpracować z technologami i organizatorami produkcji. Projektują skuteczne i opłacalne rozwiązania organizacyjno-techniczne, które służą do zapobiegania i minimalizacji strat materialnych związanych z wypadkami, awariami i chorobami zawodowymi.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa pracy brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Fizyka lub chemia

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Inżynieria zarządzania
  Zasadniczym celem kształcenia na kierunku inżynieria zarządzania jest przekazanie podstawowej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z zakresu tworzenia, modyfikacji, implementacji i utrzymania efektywnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, z wykorzystaniem interdyscyplinarnej wiedzy. Do istotnych celów kształcenia należy ponadto wyposażenie studentów w umiejętności korzystania z wiedzy, zdobywania, selekcji, analizy danych i raportowania, tworzenia opracowań o charakterze techniczno-organizacyjnym, przy wykorzystaniu technik informatycznych, a także kompetencji w zakresie komunikowania się, prezentacji oraz pracy w grupie. Dodatkowo program kształcenia umożliwia nabycie umiejętności posługiwania się dwoma językami obcymi na poziomie B2 i A2. Program studiów zapewnia przygotowanie inżynierskie w zakresie nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych, materiałoznawstwa, grafiki inżynierskiej, mechaniki i inżynierii środowiska. Właściwe proporcje wiedzy i umiejętności z obszaru nauk technicznych oraz nauk społecznych (z zakresu zarządzania, ekonomii, finansów, prawa, marketingu i wspomagania komputerowego) kształtują sylwetkę nowoczesnego inżyniera menedżera.
  Specjalności: 
  • inżynieria zarządzania małym przedsiębiorstwem
  • inżynieria zarządzania w sektorze publicznym
  • zarządzanie korporacyjne
  Absolwent:
  Absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie na stanowiskach operacyjnych, analitycznych i specjalistycznych na różnych szczeblach zarządzania. Kształcenie w ramach trzech specjalności, pozwala absolwentowi skutecznie budować karierę zawodową w sektorze małych przedsiębiorstw, międzynarodowych korporacji oraz administracji publicznej. Ze względu na interdyscyplinarny charakter wykształcenia łatwo podejmują współpracę z konstruktorami, technologami, ekonomistami, informatykami i innymi specjalistami, aktywnie funkcjonują w zespołach projektowych, zarówno w organizacjach gospodarczych, jak i sektora publicznego. Tak przygotowany absolwent, może podejmować studia na wyższym poziomie kształcenia, zarówno pogłębiając wiedzę i umiejętności w ramach kierunków pokrewnych jak i wykorzystać posiadane kwalifikacje i umiejętności w praktyce gospodarczej.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria zarządzania brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Fizyka lub chemia

  Dowiedz się więcej

 • MANAGEMENT ZARZĄDZANIE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Management - zarządzanie w języku angielskim
  Program studiów zapewnia absolwentowi przygotowanie do wykonywania zadań menedżerskich w przedsiębiorstwach lub instytucjach publicznych, a także podjęcia własnej działalności gospodarczej. Absolwent kierunku Management jest przygotowany do pracy w wielokulturowym środowisku biznesowym. Posiada wiedzę w zakresie metod i technik zarządzania, organizacji pracy, nowoczesnego marketingu oraz umiejętności wykorzystywania jej w praktyce. Jest przygotowany do rozpoczęcia pracy zawodowej w strukturach firm międzynarodowych, w krajowych organizacjach gospodarczych oraz administracji samorządowej w działach nastawionych na kontakty międzynarodowe. Może podejmować pracę w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania, asystenta menedżera, a w przyszłości zajmować stanowiska kierownicze. Posiada również kompetencje do prowadzenia własnej działalności gospodarczej na rynkach międzynarodowych. Wybrane przedmioty:
  • prawo,
  • technologia informacyjna,
  • socjologia,
  • podstawy zarządzania,
  • finanse,
  • marketing,
  • wspólny rynek,
  • zarządzanie zasobami ludzkimi,
  • zarządzanie innowacjami,
  • start-up,
  • i inne.
  W programie wprowadzony jest "mobility semester" (semestr mobilny), gdzie wszyscy studenci wyjeżdżają na semestr do wybranej zagranicznej uczelni partnerskiej.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Management brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język angielski

  Dowiedz się więcej

   

 • PAPIERNICTWO I POLIGRAFIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Papiernictwo i poligrafia
  Celem kształcenia jest przekazanie usystematyzowanej wiedzy technicznej (teoretycznej i praktycznej) z zakresu nauk podstawowych (matematyki, chemii, fizyki) oraz specjalistycznej wiedzy z zakresu papiernictwa, przetwórstwa papierniczego i poligrafii. Studia dostarczają wiedzy z zakresu zarządzania, prawa i ekonomii oraz z przedmiotów humanistyczno-społecznych, uwzględniających rozwój osobowości. Program kształcenia ma za zadanie przygotować kadrę specjalistów do pracy w dynamicznie rozwijających się przemysłach: celulozowo-papierniczym, przetwórstwa papierniczego i poligraficznym, a także w biurach projektowych oraz do prowadzenia drobnej wytwórczości, usług i działalności administracyjnej w zakresie tych branż. Kompetencje przekazywane studentom są oparte zarówno na najnowszej, światowej literaturze naukowej, badaniach naukowych realizowanych w Instytucie Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej, jak i pracach doświadczalnych i eksperckich wykonywanych na potrzeby krajowych przemysłów: papierniczego, poligraficznego i przetwórczego. Program kształcenia „Papiernictwo i poligrafia” został opracowany we współpracy z potencjalnymi pracodawcami: krajowymi i zagranicznymi zakładami przemysłowymi. Przy jego opracowaniu zostały uwzględnione programy kształcenia wiodących uczelni europejskich, m.in. Aalto University of Technology, już opracowane wg wytycznych UE (zgodnie z tzw. Programem Bolońskim). Opisywany program kształcenia jest ukierunkowany na zmaksymalizowanie szans na szybkie zatrudnienie.
  Specjalności: 
  • maszyny i urządzenia papiernicze, przetwórcze i poligraficzne
  • technologia papiernictwa i poligrafii
  Absolwent:
  Absolwent kierunku papiernictwo i poligrafia jest inżynierem przygotowanym do rozwiazywania interdyscyplinarnych problemów z zakresu technologii celulozowo-papierniczej, poligraficznej i przetwórczej oraz budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń papierniczych, przetwórczych i poligraficznych. Jest on przygotowany do: wykonywania pracy zawodowej w przemyśle papierniczym i poligraficznym oraz przemysłach pokrewnych. Posiada umiejętność obsługi maszyn i procesów technologicznych w zakładach przemysłowych, współdziałania ze służbami pomocniczymi oraz kierowania średnim dozorem technicznym oraz podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej. Ponadto absolwent jest przygotowany do pracy w: zakładach budowy i remontu maszyn oraz urządzeń papierniczych i poligraficznych, biurach projektowych, laboratoriach branżowych, administracji i szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej).
  wymagania rekrutacyjne

   

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Papiernictwo i poligrafia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Fizyka lub chemia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Papiernictwo i poligrafia jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Zarządzanie
  Studia na tym kierunku pozwalają na zdobycie wiedzy humanistyczno-menedżerskiej w połączeniu z dyscyplinami technicznymi i praktyką oraz poznanie zagadnień związanych z psychologią, historią gospodarczą, etyką, zarządzaniem kadrami, finansami, marketingiem, logistyką i procesami produkcyjnymi. Umożliwiają zdobycie umiejętności z zakresu rozwiązywania problemów technicznych oraz menedżerskich w przedsiębiorstwach, bankach, firmach konsultingowych, usługowych, organizacjach non-profit. Studenci poznają ponadto ogólną wiedzę inżynierską z zakresu metod i technik wytwarzania, nowoczesnych rozwiązań techniki, istniejących systemów produkcyjnych, eksploatacyjnych oraz transferu technologii i innowacyjności. Ważnym aspektem kierunku zarządzania inżynierskiego jest nastawienie profilu na kształcenie umiejętności rozwiązywanie problemów praktycznych. Wiele prowadzonych przedmiotów powstało na skutek inżynierskiego zapotrzebowania rynku, np: grafika inżynierska, informatyka w zarządzaniu oraz finanse. Inżynierski charakter przejawia się także w dostępnych specjalizacjach oraz przedmiotach obieralnych. Pozyskane menedżerskie umiejętności wzbogacone o inżynierski charakter stanowią o przewadze w poszukiwaniu intratnych stanowisk na współczesnym rynku pracy.
  Specjalności: 
  • ekologia przemysłowa
  • inżynieria logistyki
  • systemy informacyjne w przedsiębiorstwie
  • zarządzanie technologiami medycznymi
  Absolwent:
  Posiadana wiedza obejmujące wszechstronne aspekty zarządzania pozwala na obejmowanie stanowisk specjalistów zarządzania, menadżerów średniego i wyższego szczebla, a także doradców i konsultantów w organizacjach i instytucjach o charakterze gospodarczym. Ponadto poznane elementy i narzędzia marketingowe oraz zagadnienia z dziedziny finansów oraz rachunkowości umożliwia efektywne zarządzanie własną działalnością.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
  Studia na tym kierunku umożliwiają zdobycie umiejętności z zakresu zarządzania personelem, jakością, produkcją i usługami. Studenci poznają zasady doboru i szkoleń pracowników, zarządzania kosztami oraz konsultingu.  Poznają zagadnienia związane z marketingiem, projektowaniem procesów, finansami i rachunkowością.
  Absolwent:
  Absolwenci tego kierunku z uwagi na bogatą wiedzę obejmującą zarówno aspekty ekonomiczne, produkcyjne oraz zarządzania mają predyspozycje do prowadzenia własnej działalności produkcyjno-handlowej. Ponadto poszukiwani są na rynku pracy przez firmy przemysłowe, doradcze i audytorskie, a także centra logistyczne i inne pokrewne instytucje i przedsiębiorstwa.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Fizyka lub chemia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (6)

Magda Ocena

Jest to trzecia uczelnia, na której studiuje i niestety najgorsza. Kadra to w ok. 50% starsi profesorowie z podejściem typowo komunistycznym. Na zajęciach głównie opowiadają o sobie i latach swojej świetności lub narzekają na studentów, treści merytorycznej zero. Przed zaliczeniem wysyłają kilka plików pdf po 100-300 stron (które nigdy na zajęciach się nie pojawiły) i zaliczenie to loteria. Ocena to też loteria. Chodzą legendy o profesorach, którzy rzucają pracami na biurko i te, które spadną, zaliczają. Dla osób, które chcą się UCZYĆ (a nie "tylko dostać papier" i ściągać) raczej strata czasu i nerwów. Plusy to dużo projektów - jak się trafi na sensownych ludzi na roku to można sporo z tego wynieść. Fajnie, że politechnika idzie w naukę programów i są zajęcia z MS Excel, MS Access i MS Project. Za to plus. Widać też, że uczelni zależy na poprawie jakości kształcenia więc mam nadzieję, że z czasem coś się zmieni i mój dyplom będzie miał jakąś wartość ;) proponuję zacząć od wprowadzenia ankiet dla studentów, gdzie będziemy mogli ocenić WSZYSTKIE przedmioty i prowadzących. Koniecznie z polami do wpisywania. Bez tego gwiazdy tego wydziału pozostaną bezkarne.

łukasz Ocena

Studiowanie na Politechnice Łódzkiej to prestiż. Dyplom ukończenia tej uczelni otwiera wiele drzwi, pomaga w karierze zawodowej, a nawet bywa, po prostu, niezbędny

tomek Ocena

Studia na Politechnice Łódzkiej to dla każdego studenta początek niezwykłej drogi. Mnie najbardziej podoba się to, że mamy możliwość zetknięcia się z doświadczonymi praktykami, ludźmi, którzy od wielu lat rozwijają daną dyscyplinę nauki.

asd Ocena

To nie są studia dla każdego. Jeśli chcesz spokojnie przesiedzieć kilka lat, uzyskać dyplom i opuścić uczelnię, to nawet przez chwilę nie zastanawiaj się nad Zarządzaniem. Zawsze myślałam, że jestem ambitna i pracowita. Studia pokazały, że muszę dać z siebie jeszcze więcej

IZ Ocena

Jeśli ktoś liczy zdanie dyplomu i świetlaną przyszłość to źle trafił, ale jeśli poza studiami zaangażuje się w działalność studencką, pracę i wykorzysta możliwości oferowane przez uczelnie może zbudować podstawy pod przyszła karierę.

ZiIP Ocena

szczerze powiedziawszy to czasami trochę kpina. Gdy idzie sie na inny wydzial na laborki to traktują jak studentów gorszego sortu. Cos w stylu "nie dotykajcie bo zepsujecie" albo "wy z oiz to nie musicie nic umiec". Mimo wszystko można sie czegos nauczyć.