Edukacja i terapia dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Edukacja i terapia dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Edukacja i terapia dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Dodaj do ulubionych

Edukacja i terapia dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Studia na kierunku edukacja i terapia dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu to studia podyplomowe, których program kształcenia trwa 1,5 roku. Studia możesz podjąć w formie online.

 

Edukacja i terapia dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu to studia podyplomowe w Szczecinie, których celem jest przekazanie uczestnikom informacji oraz umiejętności, dzięki którym będą mogli podjąć pracę z osobami z autyzmem, środowiskiem społecznym oraz rodzinnym uczniów.

Studia przygotowują nauczycieli, terapeutów oraz psychologów do pomagania rodzinom, które wychowują dziecko mające zaburzenia ze spektrum autyzmu. Wspierają ich w odkrywaniu drogi do samodzielnego funkcjonowania.

Zobacz, na jakich uczelniach w Szczecinie jest kierunek edukacja i terapia dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - studia podyplomowe

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet WSB Merito Szczecin

Uniwersytet WSB Merito Szczecin

JAKIE WYMAGANIA REKRUTACYJNE?

Studia w Szczecinie na kierunku edukacja i terapia dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, przeznaczone są dla absolwentów studiów dowolnego stopnia i po dowolnej ścieżce dydaktycznej. To przede wszystkim oferta edukacyjna dla kandydatów, którzy już pracują lub planują podjąć pracę z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Kandydatem mogą więc być m.in. pedagodzy, nauczyciele, wychowawcy, terapeuci, pracownicy przedszkoli, szkół, placówek czy poradni psychologicznych i pedagogicznych. Od kandydatów wymaga się kwalifikacji do realizowania procesu edukacji w ramach przedmiotu lub prowadzenia zajęć. Nie muszą z kolei mieć przygotowania obejmującego pedagogikę specjalną.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU EDUKACJA I TERAPIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU?

Studia na kierunku edukacja i terapia dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu mają charakter praktyczny – zdecydowana większość zajęć prowadzona jest w formie aktywizujących ćwiczeń. Dodatkowo uczestnicy odbywają obowiązkowe praktyki pedagogiczne w placówkach, które edukują uczniów ze spektrum autyzmu – są to głównie szkoły specjalne i oddziały specjalne.

Program dydaktyczny powstał przy ścisłej współpracy praktyków oraz absolwentów, którzy pracują z uczniami mającymi zaburzenia ze spektrum autyzmu. Siatkę godzin podzielono na moduły tematyczne, które obejmują zagadnienia w zakresie kształcenia kierunkowego, przygotowania w poszczególnych zakresach pedagogiki specjalnej.

Słuchacze biorą udział w zajęciach z zakresu dydaktyki specjalnej, podstaw prawnych funkcjonowania osób niepełnosprawnych czy podstawowych problemów pedagogiki specjalnej.

Warunek zaliczenia studiów na tym kierunku to uzyskanie przez studentów zaliczenia praktyk, pisemnych egzaminów semestralnych oraz zadania, które polega na zaprezentowaniu działań związanych z rolą nauczyciela.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku edukacja i terapia dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, możemy podzielić na:

1. Typ

2. Tryb:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Po ukończeniu studiów na tym kierunku absolwenci wyróżniają się wiedzą i umiejętnościami w zakresie niesienia pomocy rodzicom, którzy wychowują dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Wspierają w odkrywaniu drogi dziecka do samodzielności i bezpiecznego funkcjonowania w placówkach oświaty.

Wykazują się znajomością specyfiki rozwoju dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu. Dopasowują wymagania edukacyjne do potrzeb swoich uczniów z takimi zaburzeniami. Są również uwrażliwieni na wczesne objawy spektrum autyzmu.

Znają jednocześnie odpowiednie metody oraz formy współpracy ze służbami, które wspomagają proces wychowawczy czy terapeutyczny dzieci ze spektrum autyzmu. Potrafią wyzwalać potencjał swoich podopiecznych na każdym ich etapie rozwoju.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU EDUKACJA I TERAPIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU?

Studia na kierunku edukacja i terapia dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, trwają 1,5 roku (studia podyplomowe).

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU EDUKACJA I TERAPIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU

Otrzymując dyplom ukończenia studiów na tym kierunku, absolwenci są przygotowani do prowadzenia zajęć z zakresu rewalidacji i terapii w każdym rodzaju szkół, w których przebywają dzieci i młodzież ze spektrum autyzmu.

Mogą także pracować jako terapeuci z małymi dziećmi ze spektrum autyzmu realizując zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku edukacja i terapia dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

  • wszystkie rodzaje szkół i placówek oświatowych, które kształcą osoby ze spektrum autyzmu,
  • przedszkola i szkoły podstawowe,
  • terapeuci,
  • nauczyciele.

Studia na tym kierunku kształcenia dają uczestnikom możliwość zdobycia niezbędnych umiejętności w zakresie niesienia wsparcia i pomocy edukacyjnej dzieciom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Komentarze (0)