Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Studia w Warszawie

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Odkryj studia pedagogika opiekuńczo-wychowawcza w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza to studia, która wyposażają studentów w unikatowe umiejętności z zakresu prowadzania szeroko rozumianej działalności opiekuńczej i wychowawczej. W pierwszej kolejności dotyczyć ona będzie dzieci i młodzieży, lecz może ona obejmować także oczywiście wspieranie osób dorosłych, którzy z różnych przyczyn znaleźli się na życiowych zakrętach. Warto wspomnieć jednak o tym, że osoby, które wybierają te studia, powinny posiadać szereg predyspozycji takich jak: otwartość, empatia, czy chęć niesienia konstruktywnej pomocy.

Program kształcenia w ramach tych studiów ma niezwykle rozbudowany charakter. Przede wszystkim studenci, którzy ją wybiorą, muszą otrzymać gruntowe wykształcenie pedagogiczne. Z drugiej strony znaczenie będą mieć już praktyczne umiejętności związane z podejmowaniem działań opiekuńczych i prewencyjnych. W programie znaleźć można przedmioty takie jak: diagnoza i terapia pedagogiczna lub projektowanie zajęć z dziećmi i dorosłymi.

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza daje także wiele różnorodnych możliwości zawodowego rozwoju. Na abiturientów czekają wszelkie placówki edukacyjne, domy pomocy społecznej, domy poprawcze, domy dziennego pobytu, poradnie psychologiczno-pedagogiczne itd.

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Pedagogika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online
Pokaż więcej

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na pedagogice opiekuńczo-wychowawczej znajdują się przedmioty poświęcone m.in.: sposobom rozpoznawania potrzeb opiekuńczo-wychowawczych oraz zaburzeń rozwoju u ludzi w różnym wieku; technikom projektowania i metodom realizacji działań z zakresu opieki, wychowania i terapii; roli rodziny oraz instytucji w zakresie rozwoju dzieci oraz pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Studenci tej ścieżki kształcenia zdobywają cenne umiejętności praktyczne, które niezbędne są np. do: budowania, oceniania i doskonalenia programów opiekuńczo-wychowawczych; empatycznego rozumienia i akceptacji wychowanka; kierowania rozwojem zawodowym i osobowym podopiecznego. W trakcie zajęć uczestnicy rozwijają nie tylko swoją wiedzę pedagogiczną, ale również swoje kompetencje miękkie.

W programie studiów na pedagogice opiekuńczo-wychowawczej znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Metodyka pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w zakresie opieki, wsparcie, doradztwa, profilaktyki i aktywizowania
 • Projektowanie zajęć z dziećmi i dorosłymi
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Warsztaty umiejętności pedagogicznych

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: strategii opiekuńczo-wychowawczych stosowanych w różnorodnych środowiskach pedagogicznych; metod rozpoznawania i oceniania potrzeb wychowanków w różnym wieku i znajdujących się w różnej sytuacji życiowej; zasad pracy z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi i osobami starszymi.

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza pozwala absolwentom rozwijać się zawodowo w roli np. pedagoga lub opiekuna świetlicy. Osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, są zatrudniane m.in. w: domach pomocy społecznej, placówkach poradnictwa rodzinnego i zawodowego, urzędach pracy, placówkach resocjalizacyjnych, klubach i świetlicach lokalnych, organizacjach i stowarzyszeniach pomocowych.

Absolwent pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • placówki oświatowo-wychowawcze
 • przedszkola, szkoły
 • domy pomocy społecznej
 • poradnie pedagogiczno-psychologiczne
 • urzędy pracy
 • placówki resocjalizacyjne
 • świetlice lokalne
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku pedagogika.

 

Pedagogika studia w Warszawie

Dzięki kompleksowej wiedzy absolwenci pedagogiki znają m.in. najistotniejsze czynniki kształtujące współczesne społeczeństwo, a także rozumieją wpływ psychologicznych, społecznych i kulturowych uwarunkowań na pracę pedagoga. Absolwenci tego kierunku m.in. rozumieją i potrafią scharakteryzować etapy poszczególnych rozwojów człowieka. W trakcie zajęć studenci poznają również np. teoretyczne podstawy działalności edukacyjnej w obszarze kształcenia, wychowania, rozwoju i autokreacji człowieka w ciągu całego jego życia.

Pedagogika to kierunek studiów, który pozwala studentom nabyć kompetencje cenione w różnorodnych środowiskach zawodowych. Absolwenci pedagogiki mogą aplikować na takie stanowiska, jak np.: animator społeczno-kulturalny, opiekun, nauczyciel, wychowawca, trener, szkoleniowiec, specjalista ds. HR, terapeuta uzależnień, doradca zawodowy, dyrektor szkoły czy kurator sądowy. Ponadto pedagog może szukać też zatrudnienia m.in. w międzynarodowych instytucjach, jednostkach administracji rządowej i samorządowej, organizacjach pomocowych lub w sektorze wymiaru sprawiedliwości.

Dowiedz się więcej: pedagogika studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

 

Komentarze (0)