Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną

Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną

Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną

Studia w Warszawie

resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną

Odkryj studia resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją krymianalną w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną to propozycja kształcenia zaadresowana do osób, które czują powołanie do wykonywania tego odpowiedzialnego zawodu. W sektorze resocjalizacji powinny pracować bowiem wyłącznie te osoby, które nie boją się wyzwań związanych z ponownym kształtowaniem poprawnych postaw społecznych. Powinieneś być osobą nie tylko wrażliwą na ludzką krzywdę, lecz także stanowczą, odpowiedzialną i komunikatywną. To bowiem od ciebie będzie zależeć wygląd procesu resocjalizacyjnego.

Twoja nauka będzie mieć przede wszystkim charakter praktyczny. Posiądziesz oczywiście niezbędną wiedzę teoretyczną z podstaw pedagogiki, stanowić będzie ona jednak punkt wyjścia. Najważniejsze będzie poznanie różnorodnych technik resocjalizacyjnych, umiejętność prowadzenia terapii i działań prewencyjnych, związanych z resocjalizacją. Ta droga edukacji pozwala na aktywny rozwój zawodowy w miejscach takich jak: ośrodki resocjalizacyjne, domy poprawcze, domy opieki społecznej, miejskie ośrodki pomocy społecznej, czy poradnie psychologiczne i pedagogiczne.

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Pedagogika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online
Pokaż więcej

Program studiów i przedmioty

W programie resocjalizacji z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną znajdują się przedmioty poświęcone np.: organizacji pracy służb mundurowych i instytucji odpowiedzialnych za profilaktykę społeczną i porządek publiczny; patologiom społecznym; systemom, metodom i formom pracy profilaktycznej, terapeutycznej oraz resocjalizacyjno-penitencjarnej; problematyce uzależnień i współuzależnień; metodom przeciwdziałania przemocy.

Studia na tej ścieżce kształcenia pozwalają studentom zdobyć wiedzę i umiejętności, które niezbędne są np. do udzielania pomocy osobom uzależnionym lub nieprzystosowanym społecznie – absolwenci są gotowi m.in. do przeprowadzania interwencji w sytuacjach kryzysowych, poznawania przyczyn i skutków zaburzeń zachowania, a także do prowadzenia działań terapeutycznych w zakresie szeroko pojętej pedagogiki.

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: praktyk powszechnych w kryminalistyce, resocjalizacji i prawie; zastosowania różnych programów i projektów profilaktycznych; zasad funkcjonowania systemu prawno-społecznego; podstaw diagnostyki resocjalizacyjnej; metod pracy z osobami wykluczonymi oraz pozostającymi w konflikcie z prawem.

Absolwenci resocjalizacji z profilaktyką i prewencją kryminalną mogą rozwijać się zawodowo w takich rolach, jak np.: kurator sądowy, socjoterapeuta, street-worker czy wychowawca w zakładzie karnym lub poprawczym. Ponadto uczelnie w Warszawie, które oferują tę ścieżkę kształcenia, umożliwiają studentom uzyskanie dodatkowych uprawnień pedagogicznych oraz certyfikatu potwierdzającego umiejętności w zakresie samoobrony.

Absolwent resocjalizacji z profilaktyką i prewencją kryminalną może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

  • domy opieki społecznej
  • instytucje kulturalne
  • zakład karny/poprawczy
  • ośrodki wychowawcze
  • instytucje oświatowe
  • świetlice i kluby środowiskowe
  • ośrodki adopcyjne, domy dziecka
  • ośrodki resocjalizacyjne
  • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Resocjalizacja z profilaktyką i prewencją kryminalną to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku pedagogika.

 

Pedagogika studia w Warszawie

Studenci pedagogiki poznają zarówno tradycyjne, jak i nowoczesne rozwiązania oraz narzędzia, które stosowane są w różnorodnych działaniach np. edukacyjnych, wychowawczych czy resocjalizacyjnych. Uczestnicy zajęć poznają m.in. charakterystykę przestrzeni cyfrowej, która sprzyja coraz powszechniejszej komunikacji online, a także metodykę pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi.

Studenci pedagogiki stanowią nie tylko wsparcie dydaktyczne dla wychowanków, ale także cenną pomoc np. dla instytucji kulturalnych czy edukacyjnych. Kompetencje pedagogiczne odnajdują zastosowanie zarówno w ośrodkach oświatowo-wychowawczych, jak i m.in. w jednostkach resocjalizacyjnych, urzędniczych czy nowoczesnych przedsiębiorstwach. Ponadto osoby, które ukończyły ten kierunek studiów, mogą prowadzić własną działalność w obszarze pedagogiki.

Dowiedz się więcej: pedagogika studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

 

Komentarze (0)