Uczelnia przyrodnicza Siedlce

Uczelnia przyrodnicza Siedlce

uczelnia przyrodnicza Siedlce UPH

Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach. Uczelnia przyrodnicza

Siedlce nie są utożsamiane jako ogromny ośrodek akademicki. Raczej nie usłyszymy o mieście w kontekście rozmów na temat najlepszych uczelni w Polsce. A powinniśmy. Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach daje studentom możliwość podjęcia nauki na 23 kierunkach w tym aż 9 z nich prowadzonych jest na Wydziale Przyrodniczym.

Co roku uczelnię opuszcza około 10 tysięcy specjalistów kierunków pierwszego, drugiego oraz trzeciego stopnia. Dodatkowo Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny prowadzi 37 rodzajów studiów podyplomowych trwających dwa, trzy lub cztery semestry. Uczelnia przyrodnicza prowadzi także różnego rodzaju specjalistyczne kursy.

Wydział Przyrodniczy to jednostka akademicka w ramach której uzyskasz tytuł doktora nauk biologicznych w zakresie biologii, agronomii czy zootechniki, a także tytuł doktora habilitowanego w tych samych dziedzinach.

Na uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach studenci mają możliwość prowadzenia działalności w ramach licznych organizacji studenckich oraz kół naukowych. Uczelnia prowadzi wydawnictwo czasopisma dla studentów- Kuryer AP. Na potrzeby uczelni kreowana jest Telewizja Akademii Podlaskiej. Na uczelni działa również Siedleckie Studenckie Forum Business Centre Club. Co roku organizowane są juwenalia, znane na terenie miasta i okolic pod nazwą Jackonaliów.

Na Wydziale Przyrodniczym prowadzone są badania podstawowe z zakresu nauk biologicznych i aplikacyjne odnoszące się do nauk rolniczych: rolnictwo i zootechnika. Wiodącymi problemami badawczymi są: bioróżnorodność fauny i flory, biogeografia i ewolucja taksonów, interakcje i adaptacje środowiskowe, wdrażanie postępu biologicznego do produkcji roślinnej, doskonalenie metod nawożenia i uprawy roślin, wdrażanie nowoczesnego agrobiznesu oraz zasad gospodarki rynkowej, wykorzystanie osiągnięć genetyki molekularnej i biotechnologii w doskonaleniu zwierząt, wykorzystanie pasz przemysłowych, organizacja produkcji zwierzęcej i marketingu surowców pochodzenia zwierzęcego. Badania prowadzone są w formie projektów badawczych (tzw. granty) oraz tematów badań statutowych i własnych. Otrzymane wyniki publikowane są na łamach polskich i zagranicznych czasopism o zasięgu międzynarodowym, a także prezentowane w formie komunikatów na konferencjach naukowych lub wdrażane bezpośrednio do praktyki rolniczej, ochrony środowiska oraz ochrony przyrody.
Działalność naukowa pracowników i studentów Wydziału Przyrodniczego jest prowadzona we współpracy z instytutami resortowymi, Polską Akademią Nauk oraz licznymi ośrodkami akademickimi w kraju i za granicą. Współpraca ta owocuje wspólnymi publikacjami, krajowymi i zagranicznymi stażami naukowymi dla młodych pracowników i najzdolniejszych studentów oraz wymianą doświadczeń i stworzeniem możliwości dostępu do unikalnej aparatury badawczej.

Studenci oraz pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego w Siedlcach mają możliwość uczestnictwa w wymianie studenckiej w ramach programu ERASMUS+. Program wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę, promuje mobilność pracowników uczelni, stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi.

 

Rekrutacja na uczelnie przyrodnicze

Rekrutacja na Wydział Przyrodniczy Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego w Siedlcach rozpoczyna się w maju, tuż po zakończaniu egzaminów maturalnych. Pierwszymi krokami jakie należy podjąć, aby stać się studentem uczelni przyrodniczej jest założenie indywidualnego konta w serwisie rekrutacyjnym. Konto należy aktywować poprzez uzupełnienie kwestionariusza osobowego. Konto to stanowi platformę kontaktową między kandydatem a uczelnią. Kolejnym krokiem jest uiszczenie opłaty rekrutacyjnej. Wysokość jej określana jest przez Władze Uniwersytetu i jest stała dla wszystkich kierunków. Po dokonaniu wpłaty konto jest w pełni aktywne. Kolejny etap rekrutacji następuje po ogłoszeniu wyników maturalnych. Podanie kandydata należy uzupełnić o punkty zdobyte na egzaminie maturalnym, jest to podstawa kwalifikacji na studia wyższe. Rekrutacja opiera się na wynikach z biologii, chemii, geografii, fizyki oraz matematyki. Każdy z przedmiotów ma indywidualną wagę rekrutacyjną, która corocznie ustalana jest przez Władze Wydziału.

 

Praca po studiach na uczelni przyrodniczej

Absolwenci Wydziału Przyrodniczego posiadają specjalistyczną wiedzę z zakresu gospodarki leśnej i ochrony środowiska, w tym umiejętności dotyczące projektowania, urządzania, organizowania i zarządzania gospodarstwem leśnym. Wyróżniają się umiejętnościami sporządzania i realizacji planów gospodarczych, ochronnych i finansowych, projektowania i realizacji inżynieryjnego zagospodarowania lasu, prowadzenia nadzoru nad wykonawstwem prac leśnych oraz doskonalenia ich technizacji. Mają zdolność do pracy indywidualnej, kierowania zespołem, oceny skutków podejmowanych decyzji oraz komunikacji społecznej. Wiedza pozyskana na uczelni przyrodniczej pozwala na zatrudnienie w firmach takich jak: KartGIS Sp. z o.o, zajmującej się produkcją oraz wdrażaniem systemów informatycznych, wykorzystywanych do Planowania Zasobów Przedsiębiorstwa (ERP), a także Systemów Informacji Geograficznej (GIS). Kolejnym pracodawcą dla absolwenta uczelni wyższej mogą być placówki rządowe takie jak: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, a nawet Polskie Koleje Państwowe. Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny kształci specjalistów również w zakresie przyrodniczym, technicznym, społecznym, prawnym i ekonomicznym. Absolwenci odnajdują się również w planowaniu przestrzennym, gospodarce gruntami, planowaniu rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej, łagodzeniu regionalnych różnic w poziomie gospodarki i jakości życia ludności, odnawianiu środowiska i ekorozwoju oraz formułowaniu zasad polityki przestrzennej na wszystkich szczeblach zarządzania. Osoby posiadający dyplom ukończenia studiów na uczelni przyrodniczej mogą być zatrudnieni w urzędach gmin, starostwach i urzędach marszałkowskich, w szczególności w komórkach odpowiedzialnych za koordynację rozwoju czy promocję. Zajmować się będą również przygotowywaniem inwestycji, gospodarką komunalną, ochroną środowiska, gospodarką gruntami, turystyką i rekreacją. Zatrudnienie znajdą również urzędach administracji rządowej i biurach agencji rządowych, biurach projektowych i konsultingowych pracujących na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwach oddziałujących na środowisko i korzystających z jego zasobów, biurach obrotu nieruchomościami. 

Anna SobolewskaTEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)