Uczelnia Teologiczna Warszawa

Uczelnia Teologiczna Warszawa

uczelnia teologiczna Warszawa

Uczelnia Teologiczna Warszawa

W Warszawie wykształcenie teologiczne zdobyć można studiując w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.

Uczelnia ta posiada w swej strukturze dwa Wydziały. Jednym z nich jest Wydział Pedagogiczny na którym realizowane są programy studiów licencjackich i magisterskich na kierunkach: pedagogika oraz studiów licencjackich na kierunku praca socjalna. Warszawska uczelnia publiczna prowadzi również 3-semestralne studia podyplomowe w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej i 2-semestralne studia podyplomowe: organizacja i zarządzanie oświatą oraz asystent rodziny.

Wydział Pedagogiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie to miejsce dla osób otwartych na świat i jego różnorodność, które dba o wysoki poziom dydaktyczny i naukowy prowadzonych zajęć, rozwija zainteresowania studentów, jest otwarte na współpracę z otoczeniem zewnętrznym – zapraszamy gości prowadzących wykłady, warsztaty i kursy dla naszych studentów, organizujemy praktyki i staże studenckie, jesteśmy otwarci na studenckie inicjatywy.

Uczelnia daje możliwość odbycia części studiów na jednej z uczelni partnerskich w ramach programu mobilności studenckiej Erasmus+. Wyjazd ten daje studentom niezliczone możliwości samorozwoju, a także poszerzenia wiedzy pedagogicznej wykorzystywanej w innych państwach. Chrześcijańska Akademia Teologiczna współpracuje z ośrodkami naukowymi umiejscowionymi głównie w Niemczech i na Słowacji.

Rekrutacja na uczelnię teologiczną w Warszawie

O przyjęcie na studia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej mogą ubiegać się wszyscy absolwenci szkół średnich, a w przypadku studiów II i III stopnia – absolwenci szkół wyższych odpowiedniego poziomu.

Pierwszym krokiem podczas rekrutacji jest założenie indywidualnego konta kandydata na studia. Konto umożliwia kontakt na linii Uczelnia- Kandydat. Po uzupełnieniu wszystkich niezbędnych informacji, Internetowy System Rekrutacji wykreuje dla kandydata numer konta bankowego na które należy dokonać opłaty rekrutacyjnej.

Kolejny etap to uzupełnienie informacji o wynikach egzaminu maturalnego. Informacje te pozwalają na obliczenie prawidłowej ilości punktów rekrutacyjnych. Chrześcijańska Akademia Teologiczna jest uczelnią na której podczas procesu rekrutacji pod uwagę brane są wyniki z języka polskiego, języka obcego, matematyki oraz geografii, wiedzy o społeczeństwie, historii, chemii, biologii, fizyki czy informatyki. Przedmioty te, w zależności od kierunku na jaki decyduje się kandydat możemy podzielić na dwie grupy. Pierwsza grupa, to tak zwane przedmioty kierunkowe, czyli takie które są niezbędne do podjęcia nauki na kierunku. Przedmioty kierunkowe są też wyżej punktowane (wyniki maturalne z tego przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym mnożone są przez wyższy współczynnik rekrutacyjny, w niektórych przypadkach jest to nawet czterokrotność wyniku pierwotnego). Drugą grupą są przedmioty dodatkowe, czyli takie które kandydat może, ale nie musi zdawać na egzaminie maturalnym. Punkty zgromadzone mogą być walorem podczas rekrutacji, a niejednokrotnie decydują o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia.

Trzeci etap rekrutacji maja przed sobą osoby, które uzyskały odpowiednia ilość punktów i ich nazwisko pojawiło się na liście osób zakwalifikowanych na studia pierwszego stopnia. W ostatnim etapie należy dostarczyć do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Teczkę Kandydata, która zawierać będzie: kopię świadectwa maturalnego, kopie dowodu osobistego, wydrukowane podanie z Internetowego Systemu Rekrutacyjnego oraz dwie fotografie w formacie dowodowym. Dostarczenie kompletu dokumentów zmienia status osoby ubiegającej się o przyjęcia na studia z Kandydata na status Studenta Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

W przypadku studiów II i III stopnia należy, analogicznie do studiów I stopnia, założyć konto Kandydata uzupełniając je o wszystkie niezbędne informacje, a Teczka Kandydata powinna zawierać również odpis dyplomu ukończenia studiów niższego stopnia.

Praca po studiach na uczelni teologicznej

Ukończenie uczelni teologicznej otwiera drzwi do kariery głównie w placówkach oświatowych, kulturalno-oświatowych, opiekuńczych i zdrowotnych. Jednak Absolwenci posiadający wiedzę z obszaru dyscyplin pedagogicznych, niezbędną do zrozumienia społeczno- kulturowego kontekstu edukacji, wychowania i opieki mogą swoich szans upatrywać również na stanowiskach takich jak: szkoleniowiec, edukator, konsultant/koordynator lub przedstawiciel handlowy. W takich miejscach wykorzystywane są umiejętności społeczne, zdolności menedżerskie, organizacyjne, marketingowe i handlowe, a także podstawy negocjacji i mediacji oraz doradztwa personalnego.

Umiejętności uzyskane na studiach, a także podczas licznych praktyk, staży czy szkoleń dają szansę pracy w różnego rodzaju instytucjach (np. szkoleniowych) lub firmach. Współpracować możesz z producentami lub dystrybutorami zabawek, pomocy dydaktycznych, mebli szkolnych i dziecięcych, sprzętu rehabilitacyjnego; wydawcami podręczników, poradników, czasopism, książek dla nauczycieli, rodziców, dzieci itp.

Absolwenci kierunków pedagogicznych doskonale sprawdzają się także na stanowiskach niezwiązanych z oświatą np.: jako pracownicy działu marketingu, promocji lub Public Relations; jako dziennikarze, reporterzy, felietoniści w agencjach prasowych, wydawnictwach, redakcjach czasopism, rozgłośniach radiowych, stacjach telewizyjnych, zespołach prowadzących portale internetowe itp.; jako pracownicy administracyjno- biurowi w urzędach i instytucjach państwowych, organizacjach pozarządowych oraz w prywatnych przedsiębiorstwach; jako handlowcy (sprzedawcy, przedstawiciele handlowi, telemarketerzy). Na powyższych stanowiskach wymagane są i cenione umiejętności społeczne, organizacyjne, negocjacyjne, a także komunikatywność i kultura osobista, z założenia będące atrybutem każdego dobrego pedagoga. 

Anna SobolewskaTEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)