Uczelnia Teologiczna Warszawa

Uczelnia Teologiczna Warszawa

Uczelnia Teologiczna Warszawa

Uczelnia Teologiczna Warszawa

W Warszawie wykształcenie teologiczne zdobyć można studiując między innymi w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.Uczelnia ta posiada w swej strukturze dwa Wydziały. Jednym z nich jest Wydział Pedagogiczny na którym realizowane są programy studiów licencjackich i magisterskich na kierunkach: pedagogika oraz studiów licencjackich na kierunku praca socjalna. Warszawska uczelnia publiczna prowadzi również 3-semestralne studia podyplomowe w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej i 2-semestralne studia podyplomowe: organizacja i zarządzanie oświatą oraz asystent rodziny.

 

Wydział Pedagogiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie to miejsce dla osób otwartych na świat i jego różnorodność, które dba o wysoki poziom dydaktyczny i naukowy prowadzonych zajęć, rozwija zainteresowania studentów, jest otwarte na współpracę z otoczeniem zewnętrznym – zapraszamy gości prowadzących wykłady, warsztaty i kursy dla naszych studentów, organizujemy praktyki i staże studenckie, jesteśmy otwarci na studenckie inicjatywy.

Uczelnia daje możliwość odbycia części studiów na jednej z uczelni partnerskich w ramach programu mobilności studenckiej Erasmus+. Wyjazd ten daje studentom niezliczone możliwości samorozwoju, a także poszerzenia wiedzy pedagogicznej wykorzystywanej w innych państwach. Chrześcijańska Akademia Teologiczna współpracuje z ośrodkami naukowymi umiejscowionymi głównie w Niemczech i na Słowacji.

 

Rekrutacja na uczelnię teologiczną w Warszawie

O przyjęcie na studia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej mogą ubiegać się wszyscy absolwenci szkół średnich, a w przypadku studiów II i III stopnia – absolwenci szkół wyższych odpowiedniego poziomu.

Pierwszym krokiem podczas rekrutacji jest założenie indywidualnego konta kandydata na studia. Konto umożliwia kontakt na linii Uczelnia- Kandydat. Po uzupełnieniu wszystkich niezbędnych informacji, Internetowy System Rekrutacji wykreuje dla kandydata numer konta bankowego na które należy dokonać opłaty rekrutacyjnej.

Kolejny etap to uzupełnienie informacji o wynikach egzaminu maturalnego. Informacje te pozwalają na obliczenie prawidłowej ilości punktów rekrutacyjnych. 

Trzeci etap rekrutacji maja przed sobą osoby, które uzyskały odpowiednia ilość punktów i ich nazwisko pojawiło się na liście osób zakwalifikowanych na studia pierwszego stopnia. W ostatnim etapie należy dostarczyć do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Teczkę Kandydata, która zawierać będzie: kopię świadectwa maturalnego, kopie dowodu osobistego, wydrukowane podanie z Internetowego Systemu Rekrutacyjnego oraz dwie fotografie w formacie dowodowym. Dostarczenie kompletu dokumentów zmienia status osoby ubiegającej się o przyjęcia na studia z Kandydata na status Studenta Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

W przypadku studiów II i III stopnia należy, analogicznie do studiów I stopnia, założyć konto Kandydata uzupełniając je o wszystkie niezbędne informacje, a Teczka Kandydata powinna zawierać również odpis dyplomu ukończenia studiów niższego stopnia.

 

Praca po studiach na uczelni teologicznej

Ukończenie uczelni teologicznej otwiera drzwi do kariery głównie w placówkach oświatowych, kulturalno-oświatowych, opiekuńczych i zdrowotnych. Jednak Absolwenci posiadający wiedzę z obszaru dyscyplin pedagogicznych, niezbędną do zrozumienia społeczno- kulturowego kontekstu edukacji, wychowania i opieki mogą swoich szans upatrywać również na stanowiskach takich jak: szkoleniowiec, edukator, konsultant/koordynator lub przedstawiciel handlowy. W takich miejscach wykorzystywane są umiejętności społeczne, zdolności menedżerskie, organizacyjne, marketingowe i handlowe, a także podstawy negocjacji i mediacji oraz doradztwa personalnego.

Umiejętności uzyskane na studiach, a także podczas licznych praktyk, staży czy szkoleń dają szansę pracy w różnego rodzaju instytucjach (np. szkoleniowych) lub firmach. Współpracować możesz z producentami lub dystrybutorami zabawek, pomocy dydaktycznych, mebli szkolnych i dziecięcych, sprzętu rehabilitacyjnego; wydawcami podręczników, poradników, czasopism, książek dla nauczycieli, rodziców, dzieci itp.

Absolwenci kierunków pedagogicznych doskonale sprawdzają się także na stanowiskach niezwiązanych z oświatą np.: jako pracownicy działu marketingu, promocji lub Public Relations; jako dziennikarze, reporterzy, felietoniści w agencjach prasowych, wydawnictwach, redakcjach czasopism, rozgłośniach radiowych, stacjach telewizyjnych, zespołach prowadzących portale internetowe itp.; jako pracownicy administracyjno- biurowi w urzędach i instytucjach państwowych, organizacjach pozarządowych oraz w prywatnych przedsiębiorstwach; jako handlowcy (sprzedawcy, przedstawiciele handlowi, telemarketerzy). Na powyższych stanowiskach wymagane są i cenione umiejętności społeczne, organizacyjne, negocjacyjne, a także komunikatywność i kultura osobista, z założenia będące atrybutem każdego dobrego pedagoga. 

 

Anna SobolewskaTEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)