PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

Studia w Krakowie

pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Odkryj studia pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Krakowie i sprawdź, gdzie możesz studiować

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studia Kraków - specjalność / ścieżka kształcenia

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – specjalność to propozycja kształcenia, która idealnie odzwierciedla zapotrzebowanie na aktualnym rynku zatrudnienia. Dziś bowiem chcemy mieć pewność, że nad opieką nad naszymi dziećmi czuwa najlepiej wykształcona kadra. Dlatego też uczelnie w Krakowie tworzą tego typu propozycje.

Warto podkreślić, że powinny być one wybierane przede wszystkim przez studentów o unikalnych predyspozycjach zawodowych. Nie każdy bowiem będzie czerpać satysfakcję z pracy z małymi dziećmi. Podczas wszystkich semestrów kształcenia studenci rozwijać będą swoje kompetencje pedagogiczne ze szczególnym naciskiem na dbanie o rozwój najmłodszych.

Pedagodzy przedszkolni i wczesnoszkolni z powodzeniem znajdą zatrudnienie we wszelkich placówkach edukacyjnych zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Przedszkola, świetlice, szkoły (klasy 1-3), kluby maluchy, świetlice środowiskowe – to między innymi te miejsca pracy czekają na abiturientów. Będą oni dbać o zbilansowany rozwój intelektualny swoich podopiecznych.

Program studiów i przedmioty

Studenci pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie m.in.: wykorzystywania nowoczesnych technologii cyfrowych w dydaktyce; wdrażania innowacyjnych rozwiązań w pracy z dzieckiem zdolnym lub z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; prowadzenia działań w obszarze wychowania artystycznego. W programie tej ścieżki kształcenia znajdują się przedmioty poświęcone np.: przepisom prawnym chroniącym dzieci i osoby niepełnosprawne, normom i praktykom stosowanym w działalności pedagogicznej czy klasycznym i współczesnym teoriom rozwoju człowieka.

Studia na pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej umożliwiają poznanie m.in.: roli nauczyciela w modelowaniu postaw i zachowania uczniów; sposoby projektowania i prowadzenia działań diagnostycznych; techniki projektowania i realizowania programów nauczania z uwzględnianiem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów; zasady i narzędzia służące monitorowaniu postępów uczniów.

W programie studiów na pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Podstawowe zasady gier i zabaw ruchowych dla dzieci
 • Rodzina w systemie opieki i profilaktyki społecznej
 • Zaawansowane technologie przetwarzania informacji z wykorzystaniem platformy e-learningowej
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania dzieci
 • Podstawy dydaktyki nauczania zintegrowanego w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej
 • Specjalne potrzeby edukacyjne małych dzieci
 • Inicjacja czytelnicza, teatralna, muzyczna, plastyczna i techniczna przedszkola
 • Współczesna literatura dziecięca z elementami bajkoterapii
 • Pedagogiczne i psychologiczne podstawy nauczania języka obcego dzieci
 • Współczesne systemy profilaktyki społecznej

 

Praca po studiach

Studia w Krakowie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: sposobów modelowania postaw i zachowania uczniów; przepisów praw dziecka oraz osób niepełnosprawnych; metod projektowania efektywnych programów edukacyjnych indywidualnych i grupowych; technik komunikacyjnych stosowanych w pracy z dziećmi i młodzieżą; organizację szkół oraz przedszkoli.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna przygotowuje absolwentów do pracy m.in. na stanowisku nauczyciela współpracującego z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym wielu szkolnym, a także z rodzinami takich dzieci i innymi instytucjami odpowiedzialnymi za edukację oraz wychowanie dzieci oraz młodzieży. Ponadto osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, mogą prowadzić własną działalność dydaktyczną.

Absolwent pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • ośrodki wychowawcze
 • poradnie rodzinne
 • szkoły, przedszkola
 • ośrodku adopcyjne
 • świetlice i kluby środowiskowe
 • placówki oświatowe
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna to ścieżka kształcenia, którą w Krakowie można studiować w ramach kierunku pedagogika.

 

Pedagogika studia w Krakowie

Studenci pedagogiki szkolą się w zakresie m.in.: projektowania efektywnych programów dydaktycznych, skierowanych do dzieci, młodzieży, osób dorosłych lub osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; zarządzania ścieżką kariery; prowadzenia badań środowiskowych, związanych z powstawaniem patologii społecznych; planowania oraz realizowania działań resocjalizacyjnych.

Mnogość ścieżek kształcenia, które oferują uczelnie w Krakowie, umożliwia studentom pedagogiki zdobycie wiedzy i umiejętności, niezbędnych do prawidłowego pełnienia obowiązków np. opiekuna, wychowawcy, nauczyciela, szkoleniowca, coacha, doradcy zawodowego czy animatora kultury. Ponadto absolwenci tego kierunku są gotowi do samodzielnego prowadzenia działalności pedagogicznej.

Dowiedz się więcej: pedgogika studia w Krakowie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Krakowie

kierunki studiów w Krakowie

 

Komentarze (0)