Psychologia społeczna

Psychologia społeczna

Psychologia społeczna

Studia w Warszawie

psychologia społeczna

Odkryj studia psychologia społeczna w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować

 

Psychologia społeczna studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Studenci psychologii społecznej zdobywają wiedzę oraz umiejętności w zakresie m.in.: obserwowania i interpretowania zachowań jednostek i grup społecznych w codziennym życiu; rozumienia i analizowania powiązań oraz procesów zachodzących pomiędzy jednostkami; kształtowania relacji międzyludzkich; radzenia sobie ze stresem; prowadzenia mediacji w środowisku społecznym.

Absolwenci psychologii społecznej mogą aplikować na stanowiska np. doradcze, mediacyjne, eksperckie lub analityczne, a także na te, które są związane z szeroko pojętą komunikacją społeczną. Osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia mogą liczyć na zatrudnienie np. w zakładach karnych i poprawczych, szpitalach psychiatrycznych, hospicjach ośrodkach interwencji kryzysowej czy w służbie więziennej.

 

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Psychologia społeczna

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Program studiów i przedmioty

Studia na psychologii społecznej skierowane są w szczególności do tych osób, które interesują się m.in.: funkcjonowaniem człowieka w społeczeństwie; psychologicznymi aspektami organizacji grup społecznych; metodami diagnozy kontaktów i relacji społecznych. W programie tej ścieżki kształcenia znajdują się przedmioty poświęcone np.: psychotraumatologii w kontekście zaburzeń; diagnozie i ocenie traumy psychicznej czy przetwarzaniu poznawczemu.

Studenci psychologii społecznej w trakcie nauki poznają np.: podstawy psychotraumatologii stresu, modele działań profilaktycznych, strategie profilaktyki społecznej czy typy oddziaływań w psychotraumatologii. Ponadto uczelnie w Warszawie, które oferują tę ścieżkę kształcenia, umożliwiają studentom rozwinięcie cennych umiejętności interpersonalnych, analitycznych oraz komunikacyjnych.

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: specyfiki kontaktów społecznych; roli psychologii w kształtowaniu się grup społecznych; strategii profilaktyki społecznej we współczesnym świecie.

Absolwenci psychologii społecznej mogą pełnić funkcję np. koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Ponadto kompetencje osób, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, są cenione również m.in. w: ośrodkach interwencji kryzysowej, służbie więziennej, oddziałach psychosomatycznych w szpitalach i klinikach, szpitalach psychiatrycznych, zakładach karnych i poprawczych, ośrodkach psychoterapii czy hospicjach.

Absolwent psychologii społecznej może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

  • ośrodki badawczo-naukowe
  • sądy, ośrodki resocjalizacyjne, więzienia
  • szpitale psychiatryczna
  • świetlice socjoterapeutyczne
  • oddziały psychosomatyczne
  • ośrodki interwencji kryzysowej
  • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Psychologia społeczna to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku psychologia.

 

Psychologia studia w Warszawie

Studenci psychologii kształcą się w zakresie m.in. pełnienia usług medycznych i doradczych w zakresie emocjonalnym. W trakcie studiów uczestnicy zajęć uczą się np. tego, w jaki sposób zauważać i poprawnie interpretować motywacje pacjentów. Studenci m.in. poznają kulturowe i społeczne czynniki, które wpływają na funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie. Studenci tego kierunku poszerzają swoją wiedzę z zakresu m.in.: prawa, etyki, socjologii, antropologii, biologii czy filozofii. Ponadto absolwenci psychologii rozumieją biologiczne i wychowawcze etapy rozwojowe człowieka.

Studenci psychologii przygotowują się do praktycznej pracy w zawodach związanych ściśle m.in. z pracą z drugim człowiekiem lub analizowaniem czynników np. emocjonalnych, środowiskowych czy biomedycznych, które istotnie wpływają na rozwój człowieka. Kompleksowa wiedza oraz nabyte w trakcie studiów umiejętności umożliwiają absolwentom prowadzenia działań, które związane są m.in. z badaniami, niesieniem wsparcia psychologicznego, poradnictwem, nauczaniem czy diagnozowaniem zaburzeń psychicznych.

Dowiedz się więcej: psychologia studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

 

Komentarze (0)