RESOCJALIZACJA POŁĄCZONA Z SOCJOTERAPIĄ

RESOCJALIZACJA POŁĄCZONA Z SOCJOTERAPIĄ

RESOCJALIZACJA POŁĄCZONA Z SOCJOTERAPIĄ

Studia w Krakowie

resocjalizacja połączona z socjoterapią

Odkryj studia resocjalizacja połączona z socjoterapią w Krakowie i sprawdź, gdzie możesz studiować

Resocjalizacja połączona z socjoterapią studia Kraków - specjalność / ścieżka kształcenia

Resocjalizacja połączona z socjoterapią to interdyscyplinarna propozycja kształcenia, która znalazła się w ofercie krakowskich ośrodków akademickich. Warto podkreślić, że została ona stworzona z myślą o osobach, chcących w przyszłości zajmować się czymś zupełnie innym niż edukacja dzieci w placówkach oświatowych. Resocjalizację połączoną z socjoterapią powinny wybierać osoby, które chcą pomagać osobom o różnych stopniach dysfunkcji społecznych.

Studenci tej propozycji kształcenia odnajdą w siatce programowej wiele różnorodnych zajęć. Oczywiście największe znaczenie będzie mieć umiejętność i aktywnego wykorzystywania w praktyce. By było to jednak możliwe, to kompetencje studentów powinny być oparte na stabilnych podstawach teoretycznych. Dlatego też studenci otrzymają pogłębioną wiedzę nie tylko resocjalizacyjną, lecz także pedagogiczną.

To właśnie dzięki temu będą oni wiedzieli, jak wykonać najlepszą diagnozę oraz jak wdrażać różnorodne rozwiązania terapeutyczne. Abiturienci nie powinni obawiać się o swoją zawodową przyszłość. Czekać na nich będą bowiem wszelkie zakłady karne, domy poprawcze, czy młodzieżowe ośrodki wychowawcze.

Program studiów i przedmioty

Studia na pedagogice resocjalizacyjnej z socjoterapią poświęcone są zagadnieniom związanym np. z: funkcjonowaniem instytucji resocjalizacyjnych w Polsce i na świecie; funkcjami kary kryminalnej oraz środków zabezpieczających; psychologicznymi, społecznymi i biologicznymi uwarunkowaniami niedostosowania społecznego. Studenci tej ścieżki kształcenia poznają m.in.: zasady resocjalizacji oraz readaptacji sprawców przestępstw; współczesne wyzwania i dylematy nauk penalnych; podstawy prawne pracy pedagoga szkolnego; sposoby diagnozowania sytuacji wychowawczych uczniów; rodzaje działań profilaktycznych podejmowanych w szkołach.

Uczestnicy zajęć uczą się np.: sposobów optymalizacji oddziaływań korekcyjnych, wychowawczych, opiekuńczych i socjoterapeutycznych względem osób społecznie niedostosowanym; prowadzenia działań z zakresu profilaktyki społecznej i pomocy postpenitencjarnej; podstaw kryminologii i wiktymologii. Ponadto w programie tej ścieżki kształcenia znajdują się również przedmioty, które związane są m.in. z: ocenianiem determinantów przestępczości w Polsce i na świecie; stawianiem prognoz kryminologicznych; diagnozą środowiska resocjalizacyjnego; nadzorem nad osobami niedostosowanymi społecznie.

W programie studiów na pedagogice resocjalizacyjnej z socjoterapią znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Readaptacja społeczna i pomoc postpenitencjarna
 • Psychologia sądowa i penitencjarna
 • Metodyka pracy kuratora sądowego
 • Diagnostyka resocjalizacyjna
 • Kryminologia z wiktymologią
 • Metodyka oddziaływania resocjalizacyjnego i socjoterapeutycznego
 • Metodyka pracy pedagoga
 • Elementy prawa karnego i penitencjarnego
 • Instytucjonalne formy resocjalizacji

 

Praca po studiach

Studia w Krakowie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: metod i narzędzi pracy z osobami wykluczonymi społecznie; zasad przeprowadzania analizy indywidualnych przypadków; specyfiki zjawisk patologicznych i związanych z przestępczością; podstaw kryminologii i wiktymologii; sposobów zapobiegania różnym typom przestępczości.

Absolwenci pedagogiki resocjalizacyjnej z socjoterapią mogą podjąć pracę np. w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, dowolnej świetlicy terapeutycznej, areszcie śledczym czy w jakiejkolwiek innej placówce o charakterze resocjalizacyjnym i terapeutycznym. Ponadto osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, są przygotowane do prowadzenia własnej działalności pedagogicznej, opiekuńczej lub doradczej.

Absolwent pedagogiki resocjalizacyjnej z socjoterapią może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • ośrodki wychowawcze
 • poradnie rodzinne
 • szkoły, przedszkola
 • schroniska młodzieżowe
 • więzienia, areszty, policja
 • świetlice i kluby środowiskowe
 • placówki oświatowe
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią to ścieżka kształcenia, którą w Krakowie można studiować w ramach kierunku pedagogika.

 

Pedagogika studia w Krakowie

Studenci pedagogiki zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie takich dziedzin jak np.: filozofia, psychologia, zarządzanie, nauki socjologiczne czy nauki o zdrowiu. Uczelnie w Krakowie oferują studentom liczne ścieżki kształcenia, które umożliwiają studentom rozwinięcie kompetencji w zakresie m.in.: resocjalizacji, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, doradztwa zawodowego czy animacji kultury.

Absolwenci pedagogiki są kompleksowo przygotowani do pełnienia roli np. nauczyciela, opiekuna, wychowawcy, szkoleniowca, pedagoga szkolnego czy pracownika socjalnego. Osoby, które ukończyły ten kierunek studiów, mogą również liczyć na zatrudnienie np. w: przedsiębiorstwach i korporacjach, instytucjach kulturalnych, ośrodkach adopcyjnych, domach opieki społecznej, świetlicach środowiskowych, aresztach śledczych czy ośrodkach resocjalizacyjnych.

Dowiedz się więcej: pedgogika studia w Krakowie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Krakowie

kierunki studiów w Krakowie

 

Komentarze (1)

studia odpowiedz

Jestem zainteresowana studiowaniem resocjalizacji i socjoterapii ale tylko w formi online. Ktoś może mi polecić Uczelnię ?