Pedagogika szkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną

Pedagogika szkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną

Pedagogika szkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną

Studia w Warszawie

pedagogika szkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną

Odkryj studia pedagogika szkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować

 

Pedagogika szkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Pedagogika szkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną to ścieżka kształcenia, która pozwala studentom zrozumieć problemy związane m.in. z: zasadami terapii pedagogicznej oraz wspierania rozwoju dziecka; umiejętnościami wychowawczymi współczesnych pedagogów; narzędziami diagnozy pedagogicznej; diagnozowaniem potrzeb edukacyjnych; związkiem psychologii klinicznej z pedagogiką; organizacją szkół oraz polityki oświatowej; prawem oświatowym i prawem rodzinnym; technikami komunikacyjnymi stosowanymi w szeroko pojętej terapii pedagogicznej.

Absolwenci pedagogiki szkolnej z diagnozą i terapią pedagogiczną są przygotowani do wykonywania zawodu pedagoga zgodnie ze standardem nauczycielskim, dzięki czemu mogą oni wykazać się uprawnieniami do podejmowania działań diagnostycznych i terapeutycznych u dzieci i młodzieży – w tym również z osobami, które mierzą się ze specyficznymi problemami w uczeniu się lub wykazujących niepożądane zachowania.

Miejsca, w których absolwenci mogą szukać zatrudnienia to np.: ośrodki adopcyjne, centra pomocy rodzinie, domy dziecka, poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

 

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Pedagogika szkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Pedagogika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Program studiów i przedmioty

W programie pedagogiki szkolnej z diagnozą i terapią pedagogiczną znajdują się przedmioty poświęcone np.: powszechnym potrzebom rozwojowym dzieci i młodzieży; metodom diagnozowania, monitorowania i oceniana rozwoju uczniów; przebiegowi procesu kształcenia w życiu człowieka; poszczególnym etapom terapii pedagogicznej.

Absolwenci tej ścieżki kształcenia są przygotowani m.in. do: tworzenia zespołów terapeutycznych; konstruowania dokumentów wymaganych w przebiegu procesu diagnozy i terapii pedagogicznej; konstruowania i wdrażania autorskich programów nauczania, wychowania i terapii pedagogicznej.

W programie studiów na pedagogice szkolnej z diagnozą i terapią pedagogiczną znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Mediacje w pracy pedagoga szkolnego
 • Terapia pedagogiczna i wspieranie rozwoju dziecka
 • Terapia pedagogiczna w zakresie korekcji zachowań uczniów
 • Trening umiejętności wychowawczych
 • Diagnoza pedagogiczna
 • Psychologia kliniczna
 • Pedagogika szkolna i polityka oświatowa
 • Prawo oświatowe z elementami prawa rodzinnego

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: zasad terapii pedagogicznej uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjno-wychowawczymi; rodzajów zaburzeń zachowania; sposobów analizowania potrzeb i zachowań uczniów.

Studia na pedagogice szkolnej z diagnozą i terapią pedagogiczną przygotowują absolwentów to wykonywania zawodu pedagoga szkolnego oraz terapeuty pedagogicznego na wszystkich etapach kształcenia. Dzięki temu osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, mogą szukać zatrudnienia np. w szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach edukacyjnych, domach dziecka czy świetlicach szkolnych.

Absolwent pedagogiki szkolnej z diagnozą i terapią pedagogiczną może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • placówki oświatowo-wychowawcze
 • domy pomocy społecznej
 • domy dziecka, świetlice szkolne
 • instytucje pełniące nadzór nad funkcjonowaniem szkolnictwa
 • poradnie pedagogiczno-psychologiczne
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Pedagogika szkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku pedagogika.

 

Pedagogika studia w Warszawie

Pedagogika to dziedzina poświęcona m.in. metodom i narzędziom dydaktycznym służącym działaniom wychowawczym, opiekuńczym i edukacyjnym. Studenci pedagogiki poznają poszczególne etapy rozwojowe człowieka, a także badają relacje występujące między ludźmi a środowiskiem społeczno-przyrodniczo-kulturowym. W programie tego kierunku znajdują się przedmioty poświęcone np.: animacji społeczno-kulturalnej, resocjalizacji, terapii pedagogicznej, rozwojowi dziecka czy organizacji oświaty.

Absolwenci pedagogiki, w zależności od ścieżki specjalizacyjnej, którą wybrali w trakcie studiów, mogą liczyć na zatrudnienie zarówno w środowisku oświatowym, jak i psychologicznym, doradczym, marketingowym czy kulturowym. Pedagog może aplikować na takie stanowisko jak np.: wychowawca, opiekun, nauczyciel (po uzyskaniu odpowiednich uprawnień) czy animator kultury. Ponadto kompetencje pedagogów cenione są w zawodach m.in.: trenera, szkoleniowca, doradcy zawodowego czy specjalisty ds. HR.

Dowiedz się więcej: pedagogika studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

 

Komentarze (0)