Jak liczyć punkty i jakie zmiany czekają uczniów w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych?

Jak liczyć punkty i jakie zmiany czekają uczniów w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych?

Jak liczyć punkty i jakie zmiany czekają uczniów w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych?

27.11.2022

Jak liczyć punkty i jakie zmiany czekają uczniów w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Uczniów i ich rodziców czekają zmiany w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Jedną ze zmian jest to, że na egzaminie ósmoklasisty zrezygnowano całkowicie z wprowadzenia czwartego przedmiotu, choć wcześniej rządzący zapowiadali, że uczniowie będą musieli mierzyć się z dodatkowym przedmiotem do wyboru.

Zmiany będą dotyczyć również punktacji podczas rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Wszystko za sprawą podpisanego jakiś czas temu rozporządzenia.

Zmiana dotycząca egzaminu ósmoklasisty polega również na tym, że egzamin ten został już na stałe przeniesiony z kwietnia na maj. Nowelizacja mówi także o tym, że egzamin ósmoklasisty 2023 zostanie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, stanowiących zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Egzamin ósmoklasisty w 2023 roku – co z czwartym przedmiotem

Pierwotne plany rządzących zakładały także, że egzamin ósmoklasisty w 2023 roku będzie się składał z czterech części: języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu dodatkowego.

Uczniowie mieli mieć możliwość wyboru takiego przedmiotu spośród następujących: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia. Zrezygnowano jednak z przeprowadzenia czwartej części egzaminu. Oznacza to, że w roku 2022/2023 oraz w latach następnych ósmoklasiści będą musieli zmierzyć się jedynie z trzema przedmiotami na egzaminie.

Ministerstwo Edukacji i Nauki wsłuchało się w głosy nauczycieli i rodziców. Argumentem było między innymi to, że do przeprowadzenia obiektywnej i sprawnej rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej wystarczą wyniki z egzaminu ósmoklasisty z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego.

Przeliczanie punktów z egzaminu ósmoklasisty w 2023 roku

Do najważniejszych zmian związanych z nowelizacją ustawy o systemie oświaty należą też zmiany związane z przeliczaniem punktów podczas rekrutacji do szkoły średniej.

W rozporządzeniu w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów został określony sposób przeliczania punktów.

Określony został sposób ustalania punktacji w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty lub do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty, a także skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej.

Ustalono, że ósmoklasiści podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych mogą uzyskać maksymalnie 18 punktów za szczególne osiągnięcia (które zostaną wymienione na świadectwie ukończenia szkoły).

Okazuje się, że najwięcej punktów będą mogli otrzymać uczniowie, którzy zostaną finalistami konkursów przedmiotowych na szczeblu ponadwojewódzkim, laureaci i finaliści pozostałych konkursów i turniejów, finaliści z przedmiotów artystycznych na szczeblu międzynarodowym i ogólnopolskim oraz laureaci i finaliści pozostałych konkursów i turniejów.

"Ustalenie maksymalnej liczby punktów (tj. 18 punktów) możliwej do uzyskania za osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych ma na celu zachęcanie uczniów do udziału w różnych aktywnościach, w szczególności w zawodach organizowanych dla szerokiej grupy uczestników co najmniej na szczeblu powiatowym, gwarantujących wysoki poziom współzawodnictwa. Jednocześnie w projekcie rozporządzenia dookreślono przepis, w którym ustala się zasadę, w której uczeń może otrzymać punkty tylko za jedno osiągnięcie, o najwyższej wartości punktowej, z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu przyporządkowanego przez kuratora oświaty w wykazie" – czytamy w uzasadnieniu do rozporządzenia.


Jedną ze zmian są także jednolite obowiązujące na terenie całego kraju zasady ustalania maksymalnej liczby punktów decydujących o przyjęciu do klasy I w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych sportowych.

 

Ile maksymalnie można mieć punktów do szkoły średniej (liceum, technikum)?

W rekrutacji do liceum 2023 można uzyskać 200 punktów:

 • 100 punktów z egzaminu ósmoklasisty,
 • 100 punktów za świadectwo i dodatkowe konkursy.

 

Jak obliczyć punkty z egzaminu ósmoklasisty

Podczas rekrutacji do szkoły średniej (ponadpodstawowej) za wyniki z egzaminu ósmoklasisty możemy uzyskać maksymalnie 100 punktów. Wyniki egazminu ósmoklasisty podawane są w procentach, które mnożymy przez 0,35 lub 0,3 zgodnie z:

Wyniki z egzaminu ósmoklasisty maksymalna liczba punktów: 100

wynik z języka polskiego

100% x 0,35 = 35 pkt

wynik z matematyki

100% x 0,35 = 35 pkt

wynik z języka obcego nowożytnego

100% x 0,3   = 30 pkt

 

Jak obliczyć punkty za świadectwo

Podczas rekrutacji do szkoły średniej (ponadpodstawowej) za świadectwo możemy uzyskać maksymalnie 100 punktów. Do obliczania punktów za świadectwo bierzemy pod uwagę oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch przedmiotów ustalonych przez dyrektora szkoły, a także punkty za specjalne osiągnięcia.

Punkty za świadectwo

maksymalna liczba punktów: 100

ocena z języka polskiego

18 pkt

ocena z matematyki

18 pkt

ocena z I przedmiotu branego pod uwagę w rekrutacji

18 pkt

ocena z II przedmiotu branego pod uwagę w rekrutacji

18 pkt

szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych

18 pkt

świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem

7 pkt

aktywność społeczna (wolontariat)

3 pkt

 

Jak obliczyć punkty za oceny na świadectwie:

 • celujący (6) – 18 punktów,
 • bardzo dobry (5) – 17 punktów,
 • dobry (4) – 14 punktów,
 • dostateczny (3) – 8 punktów,
 • dopuszczający (2) – 2 punkty.
 

Rekrutacja do szkoły średniej (liceum, technikum) - punkty za dodatkowe osiągnięcia

Dodatkowe osiągnięcia, które liczą się w rekrutacji do szkoły średniej: 

 • Śwadectwo z "czerwonym paskiem" – dodatkowe 7 punktów.
 • Osoby angażujące się w działania wolontariatu szkolnego  – dodatkowe 3 punkty.

Można też uzyskać dodatkowe punkty (od 2 do 10 za jeden, ale nie więcej niż 18 w sumie) w konkursach wiedzy, za osiągnięcia artystyczne i sportowe o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym.

Aby kandydat mógł mieć przyznane dodatkowe punkty, jego osiągnięcie musi zostać wpisane na świadectwo ukończenia szkoły. O wpisie decyduje dyrektor szkoły.

 

Zobacz także

Czym kierować się przy wyborze szkoły średniej

Jaki profil wybrać w liceum

Jakie jeszcze zmiany czekają ósmoklasistów?

Nowelizacja wprowadza także zmianę terminu przekazywania zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty – odbędzie się to w terminie wskazanym w komunikacie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, czyli 6 lipca 2023 roku.

Zostało także wydane rozporządzenie przez Ministra Edukacji i Nauki w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, w którym uwzględniono m.in. zasady organizacji egzaminów dla uczniów, którzy ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność nie mogą zdawać egzaminu w szkole.

W szczególnych przypadkach egzamin będzie mógł być przeprowadzony w innym miejscu niż szkoła. Wniosek o taką zmianę powinien złożyć dyrektor placówki w porozumieniu z rodzicami ucznia do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Wniosek  musi zostać złożony nie później niż trzy miesiące przed terminem egzaminu, a w uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać skrócony.

Czytaj dalej zmiany na egzaminie ósmoklasisty 2023

Kiedy odbędzie się egzamin ósmoklasisty w 2023 roku?

Egzamin ósmoklasisty w terminie głównym będzie przeprowadzony od 23 do 25 maja 2023 roku zgodnie z harmonogramem:

 • 23 maja 2023 (wtorek) - język polski, godz. 9:00, czas trwania 120 minut
 • 24 maja 2023 (środa) - matematyka, godz. 9:00, czas trwania 100 minut
 • 25 maja 2023 (czwartek) - język angielski, godz. 9:00, czas trwania 90 minut
 • 25 maja 2023 (czwartek) - język francuski, godz. 9:00, czas trwania 90 minut
 • 25 maja 2023 (czwartek) - język hiszpański, godz. 9:00, czas trwania 90 minut
 • 25 maja 2023 (czwartek) - język niemiecki, godz. 9:00, czas trwania 90 minut
 • 25 maja 2023 (czwartek) - język rosyjski, godz. 9:00, czas trwania 90 minut
 • 25 maja 2023 (czwartek) - język włoski, godz. 9:00, czas trwania 90 minut

Zobacz harmonogram egzaminu ósmoklasisty

Uczniowie, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie będą mogli podejść do egzaminu ósmoklasisty w podstawowym terminie, czekają testy w czerwcu, czyli w terminie dodatkowym. Oto ich terminy:

 • 13 czerwca 2022 r. - egzamin z języka polskiego,
 • 14 czerwca 2022 r. - egzamin z matematyki
 • 15 czerwca 2022 r. - egzamin z języka obcego nowożytnego.

Warto pamiętać, że choć uczeń nie może nie zdać egzaminu ósmoklasisty (ma jedynie obowiązek, by do niego podejść), to wyniki z egzaminu ósmoklasisty liczą się podczas rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej, a w konsekwencji mogą być jednym z decydujących czynników, czy uczeń dostanie się do wymarzonej placówki.

Sprawdź 

 

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny, Wydział Teologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji UŚ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJq50dkTbOFkcR6qGXE6SyeGo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/397da-US-Katowice.jpg Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu