Zmiany na egzaminie ósmoklasisty 2024 – nauczyciele i rodzice powinni się z nimi zapoznać

Zmiany na egzaminie ósmoklasisty 2024 – nauczyciele i rodzice powinni się z nimi zapoznać

Zmiany na egzaminie ósmoklasisty 2024 – nauczyciele i rodzice powinni się z nimi zapoznać

15.09.2023

Zmiany na egzaminie ósmoklasisty 2024 – nauczyciele i rodzice powinni się z nimi zapoznać

Uczniów czekają zmiany związane z egzaminem ósmoklasisty. Część z nich już weszła w życie, a niektóre dopiero niebawem zaczną obowiązywać. Koniecznie powinni zapoznać się z nimi nauczyciele oraz rodzice ósmoklasistów.

Zmieniony został na stałe termin egzaminu ósmoklasisty, wymagania egzaminacyjne mają być oparte wyłącznie o te określone w rozporządzeniu. Kolejna modyfikacja dotyczy rezygnacji z czwartej części egzaminu.

W 2024 r. egzaminy zewnętrzne mają zostać przeprowadzone zgodnie z przepisami prawa określonymi w: ustawie o systemie oświaty, rozporządzeniach o egzaminie ósmoklasisty i o egzaminie maturalnym oraz rozporządzeniach dotyczących podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Zmiany na egzaminie ósmoklasisty – termin egzaminu

Przed rozpoczęciem pandemii koronawirusa egzamin ósmoklasisty odbywał się zawsze pod koniec kwietnia. Termin ten uległ jednak zmianie w związku z nauczaniem zdalnym i został tymczasowo przesunięty na drugą połowę maja. 

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty przewiduje, że termin ten na stałe zostanie już przesunięty z kwietnia na maj. Oznacza to, że od roku szkolnego 2022/2023 egzamin ósmoklasisty już zawsze będzie odbywał się w maju.

„Przesunięcie terminu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty o około miesiąc umożliwi uczniom szkoły podstawowej lepsze przygotowanie się do tego egzaminu” – brzmi uzasadnienie projektu.

Uczniowie będą więc otrzymywać wyniki z egzaminu ósmoklasisty dopiero po zakończeniu roku szkolnego. W związku z zapowiadanymi zmianami – okres zapisu do szkoły ma być krótszy, czynności rekrutacyjne zostaną uproszczone, a niektóre z nich będzie można wykonać drogą elektroniczną.

W projekcie podkreślono, że zmiana ta będzie możliwa, ponieważ prawo oświatowe dopuszcza przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego, wykorzystując do tego system informatyczny: „To narzędzie znacząco usprawniło postępowanie, w szczególności pracę komisji rekrutacyjnych odpowiedzialnych za weryfikację wniosków o przyjęcie do szkoły lub placówki oświatowej" – brzmi uzasadnienie

sprawdź harmonogram egzaminu ósmoklasisty

Odstąpienie od czwartego przedmiotu na egzaminie ósmoklasisty

Okazuje się, że to nie koniec zmian – rząd zdecydował, że nie będzie na egzaminie ósmoklasisty czwartego przedmiotu (do wyboru) spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii i historii. Przepis ten będzie bezterminowy. Uczniowie będą jak do tej pory przystępować do egzaminu z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego.

„Wynika [to] przede wszystkim z postulatów zgłaszanych do Ministerstwa Edukacji i Nauki przez środowiska nauczycieli i rodziców, którzy wyrażali obawy, że egzamin ósmoklasisty z czwartego przedmiotu do wyboru powoduje konieczność skupienia się ucznia na jednym (wybranym) przedmiocie kosztem przedmiotów pozostałych.

Nie bez znaczenia w tej sprawie pozostaje fakt, że do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych w sposób sprawny, obiektywny i sprawiedliwy wystarczą wyniki egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego na dotychczasowych zasadach, tj. wyniki egzaminu ósmoklasisty z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego” - brzmi uzasadnienie projektu.

Egzamin ósmoklasisty na podstawie wymagań egzaminacyjnych

Przed pandemią wymagania egzaminacyjne opierały się na podstawie programowej kształcenia ogólnego. Przez ostatnie lata obowiązywały jednak wymagania zawarte w rozporządzeniu ministra edukacji.

Przyjęta ustawa przewiduje upoważnienie dla ministra edukacji, by mógł wydać rozporządzenie w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu ósmoklasisty, który będzie przeprowadzony w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 z tą wytyczną, by wymagania były tożsame z wymaganiami egzaminacyjnymi, obowiązującymi uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty m.in. w roku szkolnym 2021/2022.

Co to oznacza w praktyce dla uczniów przystępujących do egzaminu ómoklasisty? Będą oni musieli zmierzyć się z zmniejszą liczbą zadań, a wymagania egzaminacyjne będą okrojone z najtrudniejszych zagadnień.

Egzamin ósmoklasisty - ogłaszanie wszystkich komunikatów w jednym terminie

Kolejną zmianą jest to, że wszystkie komunikaty związane z egzaminem ómoklasisty mają być ogłaszane w jednym terminie do 20 sierpnia roku szkolnego, poprzedzającego rok szkolny, w któym jest przeprowadzany egzamin.

„W projekcie rozporządzenia wprowadzono również dodatkową zmianę dotyczącą ogłaszania: komunikatu w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty; komunikatu w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których można korzystać w trakcie egzaminu ósmoklasisty; komunikatu w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty; informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty” - możemy przeczytać w uzasadnieniu projektu.

 

Sprawdź

wszystko o egzaminie ósmoklasisty

harmonogram egzaminu ósmoklasisty

Zmiany na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego

1. Zmniejszona jest liczba zadań w arkuszu egzaminacyjnym.

2. Za rozwiązanie zadań można uzyskać 45 punktów.

3. W części I arkusza (ok. 20 zadań opartych na dwóch tekstach) uczeń może zdobyć 25 pkt, w tym ok. 50% za zadania otwarte).

4. W części II arkusza (wypracowanie) – temat do wyboru spośród dwóch: rozprawka albo opowiadanie.

Zmiany na egzaminie ósmoklasisty z matematyki

1. Zmniejszona jest liczba zadań otwartych w arkuszu egzaminacyjnym.

2. Za rozwiązanie zadań można uzyskać 25 punktów, w tym: 15 pkt za zadania zamknięte, 10 pkt za zadania otwarte.

Zmiany na egzaminie ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego

1. Średni oczekiwany poziom biegłości językowej (w skali ESOKJ), w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych – A2

2. W arkuszu egzaminacyjnym znajdzie się mniejsza liczba zadań otwartych sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu, znajomość funkcji językowych i znajomość środków językowych oraz zadań zamkniętych sprawdzających rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków językowych. Za rozwiązanie zadań będzie można uzyskać maksymalnie 55 punktów.

Komentarze (1)

AChris odpowiedz

Ja jestem w klasie dwujęzycznej. Czy dwujęzyczność zwalnia nas z czwartego przedmiotu?

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia