Pedagogika

Pedagogika

Pedagogika

18.03.2022

Pedagogika – Społeczna Akademia Nauk w Łodzi rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku pedagogika na Społecznej Akademii Nauk w Łodzi to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku pedagogika w SAN ŁÓDŹ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym lub onlineSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Program kształcenia na kierunku Pedagogika to bogata przestrzeń zagadnień związanych z wychowaniem, nauczaniem i opieką oraz zbiór przedmiotów i zajęć umożliwiających pozyskanie zintegrowanej wiedzy pedagogicznej, socjologicznej, psychologicznej i filozoficzno- etycznej, stanowiącej podstawę do zrozumienia postaw ludzi, kształtowania ich świadomości, wartości, umiejętności współżycia, rozwijania ich w duchu poczucia odpowiedzialności za życie własne i innych. Studenci tego kierunku poruszają się po różnych obszarach; od komunikacji społecznej i interpersonalnej, przez psychologię rozwojową i wychowawczą, po pedagogikę opiekuńczą i edukację włączającą.

Pedagogika jest kierunkiem, który nie tylko przekazuje wiedzę teoretyczną. Dzięki zawartym w harmonogramie przedmiotom studenci nabywają umiejętności rozpoznawania potrzeb opiekuńczo- wychowawczych, projektowania i realizacji działań z zakresu opieki, wychowania i terapii, a także kierowania własnym rozwojem zawodowym i osobowym. Połączenie wiedzy, umiejętności i kompetencji daje przepustkę do wykonywania różnych ról zawodowych oraz pracy z osobami w różnym wieku i różnymi potrzebami.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku pedagogika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
 • Filozofia człowieka z etyką
 • Psychologia rozwojowa i wychowawcza
 • Pedagogika ogólna
 • Historia wychowania
 • Socjologia wychowania
 • Pedagogika społeczna
 • Psychologia ogólna
 • Teoretyczne podstawy wychowania
 • Podstawy dydaktyki

 

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi to 20 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Pedagogika, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.  

 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia na kierunku Pedagogika w SAN jest uzyskanie zintegrowanej wiedzy pedagogicznej, socjologicznej, filozoficzno-etycznej i psychologicznej, niezbędnej do zrozumienia postaw ludzi, kształtowania ich świadomości, wartości, umiejętności współżycia, rozwijania ich w duchu poczucia odpowiedzialności za życie własne i innych. Pedagogika w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi to zrozumienie rzeczywistości wychowawczej i edukacyjnej.

Lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, socjologia wychowania, współczesne problemy pedagogiki, autoprezentacja, diagnoza pedagogiczna, psychologia kliniczna, praca z dzieckiem trudnym, teorie i modele poradnictwa.

 

Sprawdź

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi kierunki studiów

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Łodzi

 

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi oferuje także kierunek studiów o nazwie Pedagogika specjalna, który realizowany jest na studiach pierwszego stopnia. Kierunek ten kierowany jest do wszystkich zainteresowanych wychowaniem, kształceniem i rehabilitacją osób z niepełnosprawnością oraz osób o rozwoju odbiegającym od normy we wszystkich fazach życia. Edukacja na kierunku Pedagogika specjalna dzieli się na dwie ścieżki kształcenia, które różnią się osiąganymi kompetencjami.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Pedagogiki mogą wykorzystać w placówkach oświatowo-wychowawczych, przedszkolach, szkołach, domach pomocy społecznej, poradniach pedagogiczno-psychologicznych, urzędach pracy, placówkach resocjalizacyjnych, organizacjach oraz stowarzyszeniach charytatywnych.

 

Opinie

Podczas szukania odpowiedniej oferty edukacyjnej, kandydaci na uczelnie zadają wiele pytań by upewnić się w swoim wyborze. Jakie ma Społeczna Akademia Nauk w Łodzi opinie? Malwina,  studentka II- stopnia Pedagogiki mówi:

„Żeby studiować Pedagogikę i wynieść z tego jak najwięcej, należy trafić na bardzo dobrą kadrę, która poprowadzi przez niełatwą drogę tego zawodu. Taką kadrę znalazłam w Społecznej Akademii Nauk. „

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

PEDAGOGIKA - ważne informacje

Pedagogika studia Łódź

Pedagogika studia

Pedagogika studia online

Pedagogika studia online w Łodzi

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Pedagogikę w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rozwoju człowieka w aspekcie biologicznym, psychologicznym i społecznym,
 • tworzenia oraz realizacji programów edukacyjnych,
 • analizowania, interpretowania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, rehabilitacyjnych i resocjalizacyjnych,
 • prowadzenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych,
 • obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych,
 • prawnych podstaw edukacji dzieci z niepełnosprawnością,
 • dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości wychowanków,
 • rozpoznawania zaburzeń rozwoju,
 • tworzenia projektów grupowych i indywidualnych,
 • promocji zdrowia,
 • biomedycznych podstaw rozwoju i wychowania.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Pedagogika:

Absolwent kierunku Pedagogika w Społecznej Akademii Nauk może znaleźć zatrudnienie w:

 • placówkach oświatowo-wychowawczych,
 • domach pomocy społecznej i warsztatach terapii zajęciowej,
 • placówkach i instytucjach poradnictwa rodzinnego i zawodowego,
 • poradniach pedagogiczno-psychologicznych,
 • urzędach pracy,
 • placówkach resocjalizacyjnych,
 • organizacjach oraz stowarzyszeniach charytatywnych i samopomocowych,
 • placówkach służby zdrowia,
 • oświatowych agendach samorządowych,
 • ośrodkach wczesnej interwencji,
 • poradniach specjalistycznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Komentarze (0)