Zasady rekrutacji na UR w Krakowie 2024/2025

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie rekrutacja 2024/2025

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2024/2025 na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2024.

 

Warunki, tryb i termin rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w roku akademickim 2024/2025

Rozdział I Przepisy ogólne

§ 1

Przyjęcie na studia następuje przez:

 1. rekrutację;

 2. potwierdzenie efektów uczenia się;

 3. przeniesienie z innej uczelni lub uczelni zagranicznej.

§ 2

 1. W Uczelni rekrutacja odbywa się na określony kierunek studiów prowadzony w formie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych, na określonym poziomie i profilu, zwany dalej kierunkiem studiów.

 2. O przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie w Uczelni mogą się ubiegać osoby, posiadające:

  1. świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

  1. świadectwo dojrzałości i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

  2. świadectwo dojrzałości i dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

  3. świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

  1. świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

  1. świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 ze zm.);

  2. świadectwo i inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy, o której mowa w pkt. 6;

  1. świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia;

  1. świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r.

 3. Na studia drugiego stopnia mogą się ubiegać osoby posiadające dyplom ukończenia studiów.

 4. Przyjęcie na studia osób posiadających obywatelstwo obce odbywa się na podstawie odrębnych przepisów, o których mowa w Załączniku nr 4 do uchwały.

 5. Dopuszcza się przyjęcie na studia na podstawie wyników uzyskanych przez kandydata w procesie potwierdzenia efektów uczenia się, uzyskanego w procesie uczenia poza systemem studiów, o którym mowa w Załączniku nr 3 do uchwały.

 6. Absolwent, który w Uczelni ukończył dany kierunek studiów, nie może ponownie starać się o przyjęcie na ten sam kierunek studiów ukończony w tej Uczelni, prowadzony na określonym poziomie i profilu kształcenia.

§ 3

 1. Nabór na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie odbywa się na podstawie przeliczenia wyników:

  1. egzaminu maturalnego (nowa matura);

  2. egzaminu dojrzałości (stara matura);

  3. egzaminu dojrzałości lub egzaminu maturalnego i egzaminu lub egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie;

  4. egzaminu dojrzałości lub egzaminu maturalnego i egzaminu lub egzaminów zawodowych.

 2. Zasady przeliczania wyników, o których mowa w ust. 1 zawarte są w rozdziale II, § 11.

 3. Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych do przyjęcia na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na danym kierunku studiów, bez postępowania kwalifikacyjnego, określa odrębne Zarządzenie Rektora.

 4. Nabór na studia drugiego stopnia odbywa się według zasad określonych w rozdziale III, § 12.

§ 4

Liczbę miejsc na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych określa odrębne

Zarządzenie Rektora w sprawie limitów przyjęć na studia.

§ 5

 1. Rekrutację na studia przeprowadza Komisja, zwana dalej Komisją, której skład i strukturę określa Rektor.

 2. Postępowanie rekrutacyjne organizuje przewodniczący Komisji.

 3. Sekretarz Komisji prowadzi ewidencję kandydatów, sporządza protokoły postępowania kwalifikacyjnego i powiadamia kandydatów o decyzjach Komisji.

 4. W pracach Komisji może uczestniczyć przedstawiciel samorządu studenckiego, wyznaczony imiennie przez ten organ, pełniący funkcję obserwatora.

 5. Obsługę administracyjną Komisji zapewnia Biuro Rekrutacji na Studia.

 6. Dla potrzeb usprawnienia przebiegu procesu rekrutacji, przewodniczący Komisji może zlecić pracownikowi Uczelni, niebędącemu członkiem Komisji, wykonanie ściśle określonych zadań administracyjnych i technicznych.

§ 6

 1. Komisja podejmuje decyzje w sprawach przyjęcia na studia. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów. Wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia są jawne.

 2. W przypadku rezygnacji kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia na studia, na zwolnione miejsce Komisja może przyjąć kandydata, który spełnia wymagania rekrutacyjne na te studia.

 3. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej. Decyzję o odmowie przyjęcia na studia podpisuje przewodniczący Komisji.

 4. W przypadku powołania wydziałowych zespołów rekrutacyjnych w składzie Komisji Rekrutacyjnej, przewodniczący Komisji może upoważnić przewodniczącego zespołu do podpisu w jego imieniu decyzji administracyjnej w sprawie odmowy przyjęcia na studia.

 5. Od decyzji Komisji służy odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być naruszenie określonych przez Senat warunków i trybu rekrutacji na studia. Decyzja Rektora jest ostateczna.

 6. Dla poszczególnych kierunków studiów, Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, w składzie co najmniej trzech osób.

 7. Z posiedzeń Komisji sporządzane są protokoły, które podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie.

§ 7

 1. Kandydat starający się o przyjęcie na studia zakłada konto w systemie rekrutacji elektronicznej i rejestruje się na wybrany kierunek studiów oraz dokonuje opłaty za postępowanie rekrutacyjne w wysokości ustalonej odrębnymi przepisami na indywidualny numer rachunku bankowego, wygenerowany przez system podczas zakładania konta. Wysokość opłaty może być uzależniona od liczby kierunków uwzględnionych w rekrutacji przez kandydata. Przez kandydata rozumie się osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia, która dokonała kompletnej rejestracji w systemie elektronicznym oraz wniosła opłatę rekrutacyjną.

 2. Dokonanie opłaty rekrutacyjnej, o której mowa w ust. 1, jest niezbędne do potwierdzenia rejestracji na dany kierunek studiów i stanowi podstawę do przeprowadzenia kolejnych etapów procesu rekrutacji.

 3. Kandydat jest zobowiązany do postępowania według wskazówek podanych w systemie i ponosi odpowiedzialność za sprawdzenie czy proces rejestracji został zakończony pomyślnie.

 4. Kandydat przystępując do założenia konta zapoznaje się z oświadczeniami i zobowiązaniami, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji, w tym m.in. dotyczącymi wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do danych, których przetwarzanie przekracza katalog danych określony w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 5. Niedokonanie czynności wymienionych w ust. 1 – 4 eliminuje osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

§ 8

 1. Komisja na podstawie postępowania, o którym mowa w rozdziale I – III, dla określonego kierunku studiów tworzy dwie listy rankingowe:

  1. kandydatów zakwalifikowanych na I rok studiów, w układzie alfabetycznym bez podawania osiągniętej liczby punktów – lista podstawowa;

  2. kandydatów, którzy przeszli postępowanie rekrutacyjne, a nie zakwalifikowali się z powodu niewystarczającej liczby wymaganych punktów, z zachowaniem kolejności terminów przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego – lista rezerwowa.

 2. Sekretarz Komisji informuje kandydatów znajdujących się:

  1. na liście podstawowej – o pozytywnym wyniku kwalifikacji;

  2. na liście rezerwowej – o miejscu na liście rezerwowej wraz z uzyskaną liczbą punktów.

 3. Po uzyskaniu informacji o pozytywnym wyniku kwalifikacji, kandydat jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 6 lub 7, niezbędnych do dokonania wpisu na listę studentów, w terminie podanym w informacji.

 4. Niedokonanie czynności, o której mowa w ust. 3 eliminuje osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

 5. W przypadku nie złożenia przez kandydata dokumentów, o których mowa w ust. 3, lub złożenia rezygnacji z podjęcia studiów, Komisja dokonuje zmian na listach, zgodnie z kolejnością wynikającą z liczby uzyskanych punktów i miejsca na liście rezerwowej.

 6. Kandydaci zakwalifikowani na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie składają następujące dokumenty:

  1. podpisany wydruk ankiety osobowej wygenerowany z systemu elektronicznego;

  2. kopię dokumentu uprawniającego do przyjęcia na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie, o którym mowa w § 2 ust. 2 (oryginał do wglądu);

  3. aktualną kolorową fotografię kandydata w wersji elektronicznej, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, którą należy wgrać do systemu elektronicznego;

  1. kopie innych dokumentów (oryginał do wglądu) uprawniających do podjęcia studiów na Uczelni bez postępowania kwalifikacyjnego – laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych;

  2. osoby z orzeczoną niepełnosprawnością składają kopię orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu);

  1. osoby ubiegające się o przyjęcie na studia prowadzone w języku obcym składają kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego, w którym będą prowadzone studia (oryginał do wglądu);

  2. kandydaci z tzw. „starą maturą”, lub maturą zagraniczną zobowiązani są przed upływem terminu rejestracji do dostarczenia kopii (skanu) świadectwa dojrzałości do sekretarza Komisji.

 7. Kandydaci zakwalifikowani na studia drugiego stopnia składają w ustalonym terminie następujące dokumenty:

  1. podpisany wydruk ankiety osobowej wygenerowany z systemu elektronicznego;

  2. kopię dyplomu ukończenia studiów (oryginał dyplomu do wglądu), a jeśli kandydat, w terminie składania dokumentów nie posiada wydanego dyplomu ukończenia studiów co najmniej na poziomie pierwszego stopnia, wymagane jest zaświadczenie z dziekanatu o zdaniu egzaminu dyplomowego wraz z oceną średnią arytmetyczną z całego przebiegu studiów pierwszego stopnia, w takim przypadku kopia dyplomu musi być przedłożona w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni od dnia otrzymania dyplomu przez kandydata;

  1. kopię suplementu do dyplomu – dotyczy kandydatów będących absolwentami innych uczelni (oryginał suplementu do wglądu).

Absolwenci sprzed 1 stycznia 2005 r. – przedkładają kartę przebiegu studiów;

  1. aktualną kolorową fotografię kandydata w wersji elektronicznej, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, którą należy wgrać do systemu elektronicznego;

  1. osoby z orzeczoną niepełnosprawnością składają kopię orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu);

  1. osoby ubiegające się o przyjęcie na studia prowadzone w języku obcym składają kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego, w którym będą prowadzone studia (oryginał do wglądu).

 1. Dokumenty wymienione w ust. 6 i 7 kandydat składa w siedzibie zespołu właściwego dla kierunku studiów. Uprawniony członek zespołu sprawdza kompletność dokumentów, dokonuje ich uwierzytelnienia i potwierdza ich przyjęcie.

 2. Kandydat, który nie może osobiście dostarczyć dokumentów, zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, może udzielić osobie fizycznej pisemnego pełnomocnictwa do dokonania w jego imieniu czynności związanych z procesem rekrutacji na studia, w szczególności dostarczenia świadectwa dojrzałości, zaświadczenia lub dyplomu ukończenia studiów, a także innych dokumentów wymaganych od osoby zakwalifikowanej do przyjęcia na studia. W tym zakresie pełnomocnictwo nie wymaga uwierzytelnienia notarialnego.

 3. Dopuszcza się przesłanie wymaganych dokumentów od osób zakwalifikowanych na studia za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, przy czym do kompletu dokumentów należy dołączyć oryginał dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów (świadectwo dojrzałości, dyplom ukończenia studiów) lub jego notarialnie poświadczony odpis. Po sporządzeniu przez Komisję rekrutacyjną odpisów otrzymanych dokumentów, oryginały dokumentów podlegają zwrotowi. Odbiór dokumentów realizowany jest osobiście w siedzibie Uczelni.

 4. W przypadku rezygnacji ze studiów, na wniosek kandydata, dostarczone dokumenty mogą zostać przesłane na adres wskazany we wniosku lub odebrane przez kandydata osobiście.

 5. Uczelnia przez okres 6 miesięcy przechowuje kopie dokumentów kandydatów nieprzyjętych na pierwszy rok studiów z przyczyn formalnych lub rezygnacji z podjęcia studiów, wraz z kopią pisma, na podstawie którego zwrócono kandydatowi złożone oryginały dokumentów i potwierdzeniem odbioru tych dokumentów. Po tym okresie dokumenty podlegają zniszczeniu.

§ 9

 1. Osoby przyjęte na studia składają w dziekanacie zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, uzyskane na podstawie skierowania z Uczelni, o ile jest ono wymagane na danym kierunku studiów.

 2. Lista kierunków, na które wymaga się zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1 określana jest w drodze Zarządzenia Rektora.

 3. Kandydaci na studia drugiego stopnia, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na tym samym kierunku lub pokrewnym, nie składają zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do studiowania na tym kierunku pod warunkiem, że nie upłynął rok od ukończenia studiów pierwszego stopnia. Zapis dotyczy kierunków, na których wymagane są takie zaświadczenia.

§ 10

 1. Rekrutacja na semestr zimowy rozpoczyna się nie później niż w dniu 3 czerwca 2024 r. i trwa do 30 września 2024 r.

 2. Rekrutacja na semestr letni na studia drugiego stopnia rozpoczyna się nie później niż w dniu 15 stycznia 2025 r. i trwa do 10 marca 2025 r.

 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor może wyrazić zgodę na przeprowadzenie rekrutacji poza terminem, o którym mowa w ust. 1 i 2, pod warunkiem, że nie spowoduje to naruszenia realizacji procesu kształcenia na danym kierunku studiów.

 4. Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły. W przypadku nie wypełnienia limitu przyjęć w naborze podstawowym, Komisja może ogłosić kolejne terminy naboru podając je do publicznej wiadomości.

 5. Po zakończeniu rekrutacji i nie wykorzystaniu limitów przyjęć na studia, o których mowa w § 4, na dany kierunek studiów może być przyjęta osoba starająca się o przyjęcie na inny kierunek studiów, spełniająca wymagania kwalifikacyjne określone dla kierunku studiów, na który jest przyjmowana.

 6. W przypadku nie wypełnienia limitu przyjęć, kierunek studiów może być nieuruchomiony. Komisja może także odstąpić od dalszego przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, proponując kandydatom przyjęcie na kierunek pokrewny, w miarę wolnych miejsc. Decyzję o odstąpieniu od dalszego postępowania rekrutacyjnego podejmuje Rektor, na wniosek przewodniczącego Komisji.

Rozdział II

Zasady kwalifikacji przy postępowaniu rekrutacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie

§ 11

 1. Komisja przeprowadzając postępowanie rekrutacyjne kieruje się ustaloną listą przedmiotów kierunkowych uwzględnianych w rekrutacji kandydatów na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2024/2025. Podstawą ustalenia listy rankingowej kandydatów są wyniki postępowania kwalifikacyjnego obliczone w oparciu o uzyskane przez kandydatów w ramach egzaminu maturalnego wyniki przedmiotowe i przypisane im wagi, zamieszczone w tabeli 1.

Tabela 1

 

Kierunek studiów

w Uczelni

 

Wynik przedmiotowy

 

Poziom podstawowy lub rozszerzony

jeden przedmiot do wyboru spośród:

Waga wyniku

przedmiotowego (N)

architektura

krajobrazu

 

W1

biologia, chemia, geografia,

matematyka

 

4

 

biogospodarka

 

W1

biologia, chemia, fizyka z astronomią,

geografia, matematyka

 

4

 

bioinformatyka i analiza danych

W1

matematyka p. rozszerzony

4

 

W2

biologia, informatyka, fizyka

z astronomią

 

4

 

bioinżynieria zwierząt

 

W1

biologia, chemia, geografia,

informatyka, matematyka

 

4

 

biologia stosowana

 

W1

biologia, chemia, geografia,

informatyka, matematyka

 

4

 

biotechnologia

W1

biologia p. rozszerzony

4

W2

chemia, matematyka

4

browarnictwo

i słodownictwo

 

W1

biologia, chemia, fizyka z astronomią,

matematyka

 

4

 

dietetyka

 

W1

biologia, chemia, fizyka z astronomią,

matematyka

 

4

 

ekonomia

 

W1

biologia, geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza

o społeczeństwie

 

4

etologia i psychologia

zwierząt

 

W1

biologia, chemia, geografia,

informatyka, matematyka

 

4

Food Processing, Safety and Quality

W1

biologia, chemia, fizyka z astronomią,

matematyka

4

W2

4

gastronomia i catering dietetyczny

 

W1

biologia, chemia, fizyka z astronomią,

matematyka

 

4

 

geodezja i kartografia

 

W1

fizyka z astronomią, informatyka,

matematyka

 

4

gospodarka

przestrzenna

 

W1

chemia, fizyka z astronomią,

geografia, matematyka

 

4

inżynieria i gospodarka

wodna

 

W1

biologia, chemia, fizyka z astronomią,

geografia, matematyka

 

4

inżynieria

mechatroniczna

 

W1

biologia, chemia, fizyka z astronomią,

geografia, informatyka, matematyka

 

4

 

inżynieria środowiska

 

W1

biologia, chemia, fizyka z astronomią,

geografia, matematyka

 

4

 

leśnictwo

 

W1

biologia, chemia, fizyka z astronomią,

geografia, matematyka

 

4

 

ochrona środowiska

 

W1

biologia, chemia, fizyka z astronomią,

geografia, matematyka

 

4

odnawialne źródła

energii i gospodarka odpadami

 

W1

 

biologia, chemia, fizyka z astronomią,

geografia, informatyka, matematyka

 

4

 

ogrodnictwo

 

W1

biologia, chemia, fizyka z astronomią,

geografia, matematyka

 

4

 

rolnictwo

 

W1

biologia, chemia, fizyka z astronomią,

geografia, matematyka

 

4

 

sztuka ogrodowa

 

W1

biologia, chemia, geografia, historia

sztuki, matematyka

 

4

technologia roślin

leczniczych i prozdrowotnych

 

W1

 

biologia, chemia, fizyka z astronomią,

geografia, matematyka

 

4

technologia żywności

i żywienie człowieka

 

W1

biologia, chemia, fizyka z astronomią,

matematyka

 

4

 

transport i logistyka

 

W1

biologia, chemia, fizyka z astronomią,

geografia, informatyka, matematyka

 

4

 

weterynaria

W1

biologia poz. rozszerzony

4

W2

chemia poz. rozszerzony

4

W3

matematyka

1

weterynaria (rekrutacja dla

cudzoziemców)

W1

biologia, chemia

1

W2

matematyka, informatyka, fizyka

1

 

zarządzanie

 

W1

biologia, geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza

o społeczeństwie

 

4

zarządzanie i inżynieria

produkcji

 

W1

biologia, chemia, fizyka z astronomią,

geografia, informatyka, matematyka

 

4

 

zootechnika

 

W1

biologia, chemia, geografia,

informatyka, matematyka

 

4

wszystkie kierunki

z wyjątkiem biotechnologii; Food Processing, Safety and Quality; bioinformatyki

i analizy danych

 

 

 

 

JO

 

 

 

język obcy: angielski, francuski,

hiszpański, łaciński i kultura antyczna, niemiecki, rosyjski, włoski

 

 

 

 

1

 1. Wynik postępowania kwalifikacyjnego jest sumą wyników przedmiotowych kandydata (po jednym przedmiocie z każdej grupy) pomnożonych przez odpowiadające danym przedmiotom wagi, wybranych w sposób najkorzystniejszy dla kandydata, podzieloną przez sumę tylu wag z każdej grupy, ile przedmiotów z danej grupy branych jest pod uwagę. Tak określony wynik postępowania kwalifikacyjnego jest liczbą z zakresu od 0 do 100, obliczaną i podawaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 2. W przypadku kandydatów na weterynarię, będących obywatelami polskimi, wymogiem formalnym jest uzyskanie minimum 30% punktów z egzaminu maturalnego z biologii i chemii na poziomie rozszerzonym, odrębnie dla każdego z tych przedmiotów.

 3. W przypadku kandydatów na weterynarię, będących cudzoziemcami, dodatkowym kryterium formalnym jest pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej poziom znajomości języka polskiego, wymaganego do podjęcia studiów. Pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej oznacza uzyskanie z niej minimum 60% punktów możliwych do zdobycia. Osoby, które posiadają dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie B2, uzyskują 100% punktów możliwych do zdobycia, bez konieczności przystępowania do rozmowy kwalifikacyjnej.

 4. Dla absolwentów techników, posiadających świadectwo dojrzałości i legitymujących się dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika lub dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, w przypadku, gdy zawód ten jest związany z kierunkiem studiów, zgodnie z tabelą 3, wówczas przy obliczaniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego stosuje się bonus punktowy URK (T), którego wartość zależy od wyników na dyplomie, zgodnie z tabelą 2. Przy czym ostateczny wynik postępowania kwalifikacyjnego nie może przekroczyć liczby 100.

 5. Dla określenia kolejności wynikającej z obliczenia punktacji za egzamin maturalny na rok 2024/2025, dla kandydatów ze świadectwem dojrzałości uzyskanym według zasad „nowej matury” przyjmuje się klasyfikację z katalogu przedmiotów kierunkowych, zarówno w sytuacji, gdy zdawany przedmiot jest w części obowiązkowej, jak i dodatkowej egzaminu maturalnego – część pisemna. W sytuacji, gdy oba zdawane przedmioty (obowiązkowy i dodatkowy – część pisemna) mieszczą się w katalogu przedmiotów kierunkowych, wybierany jest przedmiot wskazany przez kandydata z wyższą punktacją.

 6. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (WPK) dla kierunków biotechnologia; weterynaria (cudzoziemcy); Food Processing, Safety and Quality oraz bioinformatyka i analiza danych określa się według wzoru:

WPK =

W1 · N + W2 · N S

WPK – wynik postepowania kwalifikacyjnego,

W1 i 2 – liczba punktów z przedmiotów kierunkowych w części pisemnej egzaminu dojrzałości,

N – waga wyniku przedmiotowego,

S – suma wag z każdego przedmiotu branego do przeliczenia WPK.

 1. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (WPK) dla kierunku weterynaria (obywatele polscy) określa się według wzoru:

WPK =

W1 · N + W2 · N + W3 · N + JO · N S

WPK – wynik postępowania kwalifikacyjnego,

W1 – liczba punktów z biologii na poziomie rozszerzonym (minimum 30%) w części pisemnej

egzaminu dojrzałości,

W2 – liczba punktów z chemii na poziomie rozszerzonym (minimum 30%) w części pisemnej egzaminu dojrzałości,

W3 – liczba punktów z matematyki w części pisemnej egzaminu dojrzałości,

JO – liczba punktów z języka obcego, w części pisemnej lub ustnej egzaminu dojrzałości,

N – waga wyniku przedmiotowego,

S – suma wag z każdego przedmiotu branego do przeliczenia WPK.

 1. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (WPK) dla pozostałych kierunków studiów, z wyjątkiem kierunków biotechnologia; weterynaria; Food Processing, Safety and Quality oraz bioinformatyka i analiza danych określa się według wzoru:

WPK =

W1 · N + JO · N + TS

WPK – wynik postępowania kwalifikacyjnego,

W1 – liczba punktów z przedmiotu kierunkowego w części pisemnej egzaminu dojrzałości, JO – liczba punktów z języka obcego, w części pisemnej lub ustnej egzaminu dojrzałości, N – waga wyniku przedmiotowego,

 1. – suma wag z każdego przedmiotu branego do przeliczenia WPK,

 2. – bonus punktowy URK zależny od wyników na dyplomie zawodowym lub potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, wg. tab. 2 i 3.

 1. Wielkość bonusu punktowego URK (T) w zależności od wyniku na dyplomie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika lub dyplomie zawodowym w zawodzie nauczanym na poziomie technika przedstawia tabela 2.

Tabela 2

Średnia arytmetyczna wyników z części pisemnej i części praktycznej na dyplomie

Bonus punktowy

URK (T)

90,1–100,0%

10

80,1–90,0%

8

70,0–80,0%

6

poniżej 70%

0

dla kierunków nie wymienionych w tab. 3

0

 1. Listę zawodów technika, uwzględnianych podczas kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów przedstawia tabela 3.

Tabela 3

Kierunek studiów w Uczelni

Zawód technika

architektura krajobrazu

technik architektury krajobrazu

biogospodarka

technik rolnik

 

 

dietetyka

technik żywienia i usług gastronomicznych

technik żywienia i gospodarstwa domowego

technik chemik

 

ekonomia

technik ekonomista

technik rachunkowości

 

 

 

gastronomia i catering dietetyczny

technik technologii żywności

technik żywienia i usług gastronomicznych

technik żywienia i gospodarstwa domowego technik przetwórstwa mleczarskiego technik chemik

geodezja i kartografia

technik geodeta

gospodarka przestrzenna

technik geodeta

 

 

inżynieria i gospodarka wodna

technik inżynierii sanitarnej

technik budownictwa wodnego

technik inżynierii środowiska i melioracji technik żeglugi śródlądowej

 

 

 

inżynieria mechatroniczna

technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki technik mechatronik

technik mechanik technik elektronik technik informatyk

 

 

inżynieria środowiska

technik inżynierii sanitarnej

technik budownictwa wodnego

technik inżynierii środowiska i melioracji

leśnictwo

technik leśnik

ochrona środowiska

technik ochrony środowiska

 

odnawialne źródła energii i gospodarka

odpadami

technik urządzeń i systemów energetyki

odnawialnej technik mechanik technik energetyk

ogrodnictwo

technik ogrodnik

rolnictwo

technik rolnik

 

 

 

technologia żywności i żywienie człowieka

technik technologii żywności

technik żywienia i usług gastronomicznych

technik żywienia i gospodarstwa domowego technik przetwórstwa mleczarskiego technik chemik

 

 

transport i logistyka

technik logistyk technik mechanik technik informatyk

 

 

zarządzanie

technik agrobiznesu technik ekonomista

technik rachunkowości

 

 

zarządzanie i inżynieria produkcji

technik logistyk

technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki technik mechanik

technik informatyk

 

 

 

zootechnika

technik hodowca koni

technik przetwórstwa mleczarskiego

technik rolnik

technik rybactwa śródlądowego

technik weterynarii

 

 1. Komisja ustala listę zakwalifikowanych do przyjęcia na studia na podstawie kolejności wynikającej z obliczenia punktacji. Łączna suma punktów stanowi kryterium zakwalifikowania do przyjęcia na pierwszy rok studiów.

 2. Dla kandydatów z tzw. „starą maturą”, zdawaną do 2005 r. z wyłączeniem 2002 r., której wynik wyrażony był oceną w skali 2–5 lub 1–6, oceny tradycyjne będą przeliczane na punkty URK według następującego przelicznika ocen:

skala ocen 1–6 skala ocen 2–5

ocena 2 (dop./mier.) – 20 pkt. ocena 3 (dst.) – 40 pkt.

3 (dst.)

– 40 pkt.

4 (db.) – 70 pkt.

4 (db.)

– 60 pkt.

5 (bdb.) – 100 pkt.

5 (bdb.)

– 80 pkt.

 

6 (cel.)

– 100 pkt.

 

 

W związku z powyższym kandydat, zobowiązany jest przed upływem terminu rejestracji do dostarczenia kserokopii świadectwa dojrzałości do sekretarza Komisji. Brak wymaganego przedmiotu na świadectwie dojrzałości jest równoznaczny z wynikiem zero dla tego przedmiotu.

 1. Założenia przy przeliczaniu wyników maturalnych na punkty:

1) 1% = 1 pkt;

 1. dla kandydatów z „nową maturą” będą uwzględniane w kwalifikacji wyniki egzaminów maturalnych pisemnych i przeliczane na punkty URK według poniższych zasad w zależności od roku, w którym uzyskano maturę:

  1. matura z 2002 r. i z lat 2005–2007, dla kandydatów:

 • zdających przedmioty na poziomie podstawowym i rozszerzonym punkty URK = poziom podstawowy × 0,4 + poziom rozszerzony × 0,6

 • zdających przedmioty tylko na poziomie podstawowym punkty URK = poziom podstawowy × 0,7

  1. matura z lat 2008–2024

 • punkty URK = poziom podstawowy × 0,7

 • punkty URK = poziom rozszerzony × 1,0

 1. dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych będą uwzględniane w kwalifikacji wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym pisemnym przeprowadzonym w języku polskim z danego przedmiotu i przeliczane na punkty URK jak dla poziomu rozszerzonego;

 2. Dla kierunków prowadzonych na studiach pierwszego stopnia w języku angielskim, brane są pod uwagę wyniki z dwu przedmiotów do wyboru spośród wymienionych w tabeli 1, dla poszczególnych kierunków.

 3. W przypadku świadectw maturalnych uzyskanych poza granicami Polski przeliczane są wyniki z dwu przedmiotów do wyboru spośród wymienionych w tabeli 1, dla poszczególnych kierunków.

Rozdział III

Zasady kwalifikacji przy postępowaniu rekrutacyjnym na studia drugiego stopnia

§ 12

 1. O przyjęcie na studia drugiego stopnia na dany kierunek studiów mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom z tytułem zawodowym:

  1. licencjat lub inżynier albo równorzędny po ukończeniu kierunku studiów pierwszego stopnia, na którym zamierzają kontynuować studia;

  2. licencjat, inżynier, magister lub magister inżynier albo równorzędny po ukończeniu studiów na kierunku pokrewnym, o którym mowa w § 14 lub uznanym za pokrewny przez Komisję, o którym mowa w ust. 2 i 3.

 2. Za kierunek pokrewny może zostać uznany kierunek studiów, którego program studiów umożliwia realizację wszystkich kompetencji inżyniera, o ile wymóg ich realizacji wynika z kontynuowania kształcenia na kierunku studiów drugiego stopnia, o przyjęcie na który ubiega się kandydat, a efekty uczenia się uzyskane na dotychczas ukończonym kierunku studiów umożliwiają kontynuację kształcenia.

 3. Komisja Rekrutacyjna dokonuje porównania efektów biorąc pod uwagę:

  1. przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych lub dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych, do których odnoszą się efekty uczenia się;

  1. zbieżność treści kształcenia realizowanych przez wykazane w suplemencie zajęcia lub grupy zajęć określone w programie studiów.

 4. Komisja po przeprowadzeniu porównania efektów uczenia się i programu studiów dopuszcza kandydata do dalszych etapów procesu rekrutacji lub wydaje decyzję o odmowie przyjęcia na studia. Z tych względów kandydat jest zobowiązany do dostarczenia suplementu w terminie do 14 dni przed zakończeniem procesu rekrutacji do siedziby Komisji właściwej dla danego kierunku studiów.

 5. Kandydat posiadający dyplom ukończenia kierunku pokrewnego, po przyjęciu na studia może być zobowiązany do uzupełnienia efektów uczenia się, przy czym ich łączny wymiar nie może przekroczyć 30 punktów ECTS.

 6. Na podstawie oceny określonej na dyplomie ukończenia studiów, a w przypadku gdy jest ona nierozstrzygająca – dodatkowo na podstawie oceny średniej arytmetycznej z ocen wykazanych w suplemencie, tworzone są listy rankingowe. Na pierwszy rok studiów zakwalifikowani zostają kandydaci, którzy uzyskali najwyższe oceny postępowania kwalifikacyjnego.

 7. Na podstawie średniej arytmetycznej ocen z całości studiów pierwszego stopnia oraz rozmowy kwalifikacyjnej odbywa się nabór na kierunek: winogrodnictwo i enologia.

 8. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, w pierwszej kolejności przyjmowani będą absolwenci podejmujący studia na tym samym kierunku, a następnie absolwenci kierunków pokrewnych.

§ 13

 1. Szczególny tryb postępowania i naboru na studia drugiego stopnia dotyczy kandydatów, którzy kontynuują w Uczelni kształcenie na określonym kierunku studiów po ukończeniu kształcenia na tym samym kierunku studiów pierwszego stopnia i w ramach programu wymiany międzynarodowej zostali zakwalifikowani do realizacji pierwszego semestru studiów drugiego stopnia w uczelni partnerskiej.

 2. Tryb, o którym mowa w ust. 1, dotyczy terminu przyjęcia na studia drugiego stopnia.

Jeżeli w uczelni partnerskiej zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się w terminie wcześniejszym niż przyjęty uchwałą Senatu, o którym mowa w § 10 ust. 2, Komisja za zgodą przewodniczącego Komisji może przyjąć na studia kandydata w terminie wcześniejszym, o ile spełnia on wszystkie wymogi formalne. Termin przyjęcia określa Przewodniczący Komisji. Osoba przyjęta na studia w tym trybie jest wliczana do limitu przyjęć.

§ 14

 1. Wykaz kierunków pokrewnych, uwzględnianych w rekrutacji na poszczególne kierunki studiów prowadzonych na drugim stopniu w Uczelni, dla których jest wymagane ukończenie studiów inżynierskich, zamieszczono w tabeli 4.

Tabela 4

Kierunek studiów w Uczelni

Kierunek studiów pokrewny

 

 

architektura krajobrazu

architektura i urbanistyka architektura

sztuka ogrodowa urbanistyka

 

 

 

 

 

 

biogospodarka

bioinżynieria biotechnologia leśnictwo

ochrona środowiska odnawialne źródła energii ogrodnictwo

technika rolnicza i leśna

technologia żywności i żywienie człowieka

towaroznawstwo

 

 

bioinżynieria zwierząt

bioinżynieria

biotechnologia (inż.) zootechnika

dietetyka – studia stacjonarne

brak

geodezja i kartografia

brak

 

 

gospodarka przestrzenna

architektura krajobrazu geodezja i kartografia urbanistyka

 

 

 

inżynieria i gospodarka wodna

budownictwo hydrotechniczne budownictwo

inżynieria środowiska

inżynieria wodna i sanitarna

melioracje

 

 

inżynieria środowiska

budownictwo hydrotechniczne budownictwo

inżynieria i gospodarka wodna

 

inżynieria wodna i sanitarna

melioracje

leśnictwo

brak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ochrona środowiska

architektura krajobrazu

bioinżynieria biologia biotechnologia

gospodarka przestrzenna

inżynieria środowiska

jakość i bezpieczeństwo żywności leśnictwo

odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

rolnictwo

technologia chemiczna towaroznawstwo

zarządzanie środowiskiem przyrodniczym

 

 

 

 

 

 

 

odnawialne źródła energii i gospodarka

odpadami

biogospodarka energetyka

gospodarka przestrzenna

inżynieria chemiczna i procesowa

inżynieria odnawialnych źródeł energii inżynieria środowiska

jakość i bezpieczeństwo środowiska ochrona środowiska

odnawialne źródła energii

rolnictwo

technologia chemiczna

 

 

ogrodnictwo

ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności

rolnictwo

sztuka ogrodowa

technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych

 

 

 

 

 

rolnictwo

bioinżynieria biotechnologia leśnictwo

ochrona środowiska odnawialne źródła energii ogrodnictwo

technika rolnicza i leśna

technologia żywności i żywienie człowieka

 

sztuka ogrodowa

architektura krajobrazu ogrodnictwo

 

 

 

technologia roślin leczniczych

i prozdrowotnych

ogrodnictwo rolnictwo

zielarstwo i fitopatologia

zielarstwo i terapie roślinne

zielarstwo

 

 

technologia żywności i żywienie człowieka

browarnictwo i słodownictwo (URK)

dietetyka (URK)

jakość i bezpieczeństwo żywności (URK)

technologia żywności i żywienie człowieka (poza URK)

 

 

transport i logistyka

technika rolnicza i leśna transport

zarządzanie i inżynieria produkcji

 

 

 

 

 

zarządzanie i inżynieria produkcji

biotechnologia

odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

ogrodnictwo rolnictwo

technika rolnicza i leśna

technologia żywności i żywienie człowieka

towaroznawstwo

 

 

zootechnika

behawiorystyka zwierząt bioinżynieria zwierząt

biotechnologia (inż.)

hipologia i jeździectwo

 

hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich ochrona środowiska (inż.)

rolnictwo rybactwo

zoofizjoterapia

 

 1. Wykaz kierunków pokrewnych, uwzględnianych w rekrutacji na poszczególne kierunki studiów prowadzonych na drugim stopniu w Uczelni, zamieszczono w tabeli 5.

Tabela 5

Kierunek studiów w Uczelni

Kierunek studiów pokrewny

 

 

 

 

biologia stosowana

bioinżynieria zwierząt biologia

biotechnologia

hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich ogrodnictwo

weterynaria zootechnika

 

 

 

biotechnologia

bioinżynieria

bioinżynieria zwierząt biologia stosowana

biomonitoring i biotechnologia ekologiczna biotechnologia stosowana roślin

dietetyka – studia niestacjonarne

brak

 

 

 

 

 

 

 

ekonomia

analityka gospodarcza

finanse i rachunkowość

gospodarka i administracja publiczna informatyka i ekonomia

logistyka

międzynarodowe stosunki gospodarcze polityka społeczna

rachunkowość i controlling stosunki międzynarodowe zarządzanie

 

 

 

 

 

 

 

 

etologia i psychologia zwierząt

biologia

biologia stosowana biotechnologia

bioinżynieria zwierząt behawiorystyka zwierząt

hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich hipologia i jeździectwo

ochrona środowiska psychologia rolnictwo weterynaria zootechnika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jakość i bezpieczeństwo środowiska

architektura krajobrazu

bioinżynieria biologia biotechnologia

gospodarka przestrzenna

inżynieria środowiska

jakość i bezpieczeństwo żywności leśnictwo

odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami ochrona środowiska

rolnictwo

technologia chemiczna towaroznawstwo

zarządzanie środowiskiem przyrodniczym

zootechnika

 

 

 

 

 

winogrodnictwo i enologia

biologia

biologia stosowana biotechnologia

browarnictwo i słodownictwo mikrobiologia i farmacja ogrodnictwo

rolnictwo

 

technologia żywności i żywienie człowieka

technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych

 

 1. Wykaz kierunków pokrewnych, uwzględnianych w rekrutacji na poszczególne kierunki studiów prowadzonych w języku angielskim na drugim stopniu w Uczelni, zamieszczono w tabeli 6.

Tabela 6

Kierunek studiów / specjalność

w Uczelni

 

Kierunek studiów pokrewny

 

Agriculture

ogrodnictwo rolnictwo

 

 

 

Environmental and Plant Biotechnology

bioinżynieria zwierząt

biologia

biologia stosowana biotechnologia ogrodnictwo

rolnictwo

 

Environment Protection / Agroecology

leśnictwo ogrodnictwo rolnictwo

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomia / Business Economics

analityka gospodarcza

finanse i rachunkowość

gospodarka i administracja publiczna informatyka i ekonomia

logistyka

międzynarodowe stosunki gospodarcze polityka społeczna

rachunkowość i controlling

stosunki międzynarodowe zarządzanie

Food Engineering

agroinżynieria

 

bioinżynieria produkcji żywności biotechnologia (inż.)

biotechnologia przemysłowa biotechnologia żywności

browarnictwo i słodownictwo inżynieria biochemiczna

inżynieria chemiczna

inżynieria chemiczna i procesowa inżynieria mechaniczna

inżynieria mechatroniczna inżynieria procesowa

jakość i bezpieczeństwo żywności

nanotechnologia technologia biochemiczna technologia chemiczna

technologia żywności i żywienie człowieka

towaroznawstwo żywności

 

ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności

 

ochrona zdrowia roślin

 

International Master of Horticultural Science

ochrona zdrowia roślin i kontrola fitosanitarna

rolnictwo

 

sztuka ogrodowa

 

technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych

 

biogospodarka

 

energetyka

 

gospodarka przestrzenna

 

Renewable Energy Sources and Waste Management

inżynieria chemiczna i procesowa

inżynieria odnawialnych źródeł energii

 

inżynieria środowiska

 

jakość i bezpieczeństwo środowiska

 

ochrona środowiska

 

odnawialne źródła energii

rolnictwo

technologia chemiczna

 

 1. Podjęcie studiów drugiego stopnia po kierunkach innych niż wskazane w ust. 1–3, będzie możliwe pod warunkiem pozytywnej opinii właściwej osoby pełniącej funkcję kierowniczą, odpowiedzialnej za sprawy dydaktyczne i studenckie na wybranym kierunku studiów.

 

Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu nr 80/2023 z dnia 28 czerwca 2023 roku

Sposób przeliczania ocen na punkty URK, na podstawie świadectw maturalnych uzyskanych poza granicami Polski, obowiązujący w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

§ 1

 1. Uwzględniając specyfikę systemu ocen właściwych dla określonego kraju, dokonuje się przeliczania ocen ze świadectw maturalnych uzyskanych poza granicami Polski na punkty URK, według poniższych zasad:

  1. Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły w Austrii, Czechach i Słowacji

Austria

[skala 1–5]

Czechy

[skala 1–5]

 

Punkty URK

Słowacja

[skala 1–100]

1

1

100

100

2

2

80

80

3

3

60

60

4

4

40

40

5

5

0

0

 

  1. Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły na Białorusi

 

Egzaminy CT

[skala 1–100]

Oceny na świadectwie

[skala 1–10]

 

Punkty URK

100

10

100

90

9

90

80

8

80

70

7

70

60

6

60

50

5

50

40

4

40

30

3

30

0

1–2

0

 

  1. Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły w Federacji Rosyjskiej

 

Egzaminy EGE

[skala 1–100]

Egzaminy EGE

[skala 2–5]

Egzaminy EGE

[skala 2–10]

 

Punkty URK

100

5

10

100

90

-

9

90

80

-

8

80

70

4

7

70

60

-

6

60

50

-

5

50

40

3

4

40

30

-

3

30

0

2

2

0

 

  1. Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły we Francji


 

Oceny na świadectwie

[skala 1–20]

 

Punkty URK

20

100

19

95

18

90

17

85

16

80

15

75

14

70

13

65

12

60

11

55

10

50

1–9

0

  1. Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły w Grecji

 

 

świadectwo szkolne

[skala 1–20]

 

Punkty URK

świadectwo państwowe

[skala 0–10]

świadectwo państwowe

[skala 0–100]

 

Punkty URK

18,1–20

100

8,5–10

85–100

100

16,1–18

80

6,5–8,49

65–84,99

80

14,1–16

60

5–6,49

50–64,99

75

12,1–14

40

0–4,9

0–49,99

0

10,0–12

30

 

<10

0

 

  1. Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły w Hiszpanii

 

Oceny na świadectwie

[skala 0-10]

 

Punkty URK

9,1–10

100

8,1–9,0

96

7,1–8,0

82

6,1–7,0

68

5,1–6,0

54

4,1–5,0

40

3,1–4,0

30

2,0–3,0

20

0–2,0

0

 

  1. Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły w Holandii

 

Oceny na świadectwie

[skala 1–10]

 

Punkty URK

10

100

9

90

8

75

7

50

6

30

1-5

0

  1. Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły w Irlandii

 

Oceny na świadectwie do 2016 r.

[skala literowa]

Punkty URK poziom podstawowy

Punkty URK poziom rozszerzony

Oceny na świadectwie od 2017 r.

Punkty URK poziom podstawowy

Punkty URK poziom rozszerzony

A1

70

100

1

70

100

A2

65,1

93

2

63

90

B1

60,2

86

3

56

80

B2

55,3

79

4

49

70

B3

50,4

72

5

42

60

C1

45,5

65

6

32

45

C2

40,6

58

7

21

30

C3

35,7

51

8

0

0

D1

30,8

44

 

D2

25,9

37

D3

21

30

E-F

0

0

 

  1. Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły w Kazachstanie

 

Oceny na świadectwie

[skala 2–5]

 

Punkty URK

5

100

4

70

3

40

2

0

 

  1. Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły na Litwie

 

Oceny na świadectwie

[skala 1–10]

 

Punkty URK

Egzaminy BA

[skala 1–100]

10

100

100

9

90

90

8

75

75

7

60

60

6

45

45

5

30

30

1-4

0

0

  1. Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły w Niemczech

 

Egzaminy maturalne

[skala 1–15]

Punkty URK

poziom podstawowy

Punkty URK

poziom rozszerzony

15–13

70

100

12–10

63

90

9–7

49

70

6–4

35

50

3–1

21

30

 

  1. Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły w Norwegii

Oceny na świadectwie

[skala 1–6]

 

Punkty URK

6

100

5

80

4

75

3

50

2

30

1

0

 

  1. Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły w Szwecji

 

Oceny na świadectwie

[skala literowa do 2013 r.]

 

Punkty URK

Oceny na świadectwie

[skala literowa po 2013 r.]

 

Punkty URK

MVG

100

A

100

VG

70

B

90

G

40

C

70

IG

0

D

50

 

E

30

F

0

 

  1. Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły w Turcji

 

Oceny na świadectwie

[skala 1–100]

 

Punkty URK

100

100

90

90

80

80

70

70

60

60

50

50

0–49,99

0

  1. Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły na Ukrainie

 

Egzaminy ZNO

[skala 0–200]

Oceny na świadectwie

[skala 1–12]

 

Punkty URK

200

12

100

180

11

90

160

10

80

140

9

70

120

8

60

100

7

50

80

6

40

60

4-5

30

< 60

1-3

0

 

  1. Sposób przeliczania ocen wyrażonych w skali literowej ze świadectw wydanych przez szkoły w USA

 

Oceny na świadectwie

[skala literowa]

 

Punkty URK

A, A+

100

A-

93

B+

86

B

79

B-

72

C+

65

C

58

C-

51

D+

44

D

37

D-

30

E, F

0

  1. Sposób przeliczania ocen wyrażonych w skali literowej ze świadectw wydanych przez szkoły w Wielkiej Brytanii

 

Oceny na

świadectwie

[skala literowa]

 

Punkty URK

Oceny na

świadectwie

[skala literowa]

 

Punkty URK

AS-Levels

AS-Levels

GCE A-Levels

GCE A-Levels

A

70

A, A+

100

B

63

B

90

C

49

C

70

D

35

D

50

E

21

E

30

 

  1. W przypadku gdy zestawienie określone w pkt. 1–17 nie uwzględnia kraju, z którego kandydat posiada świadectwo lub w przypadku innej skali ocen, właściwa komisja rekrutacyjna będzie indywidualnie przeliczała uzyskane przez kandydata wyniki z zagranicznego świadectwa na punkty URK stosując zasadę proporcji: najwyższa ocena odpowiada liczbie 100, a najniższa pozytywna ocena odpowiada liczbie 30, zgodnie z kryteriami przyjęć na wybranym kierunku studiów.

 1. Kandydaci z międzynarodową maturą wydaną przez International Baccalaureat

Organization (IB) z siedzibą w Genewie są przyjmowani na podstawie wyników

uzyskanych na egzaminie z przedmiotów wymaganych w kwalifikacji na dany kierunek studiów. Otrzymana na świadectwie punktacja jest przeliczana według następujących zasad:

 

 

Matura IB poziom SL lub HL

Odpowiednik nowej matury

poziom podstawowy

 

punkty URK

Odpowiednik

nowej matury poziom rozszerzony

 

punkty URK

7

100%

70

100%

100

6

90%

63

90%

90

5

75%

52,5

75%

75

4

60%

42

60%

60

3

45%

31,5

45%

45

2

30%

21

30%

30

 

 1. Kandydaci ze świadectwem europejskiej matury, wydanym przez Szkoły Europejskie, zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 roku (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10), uznanym z mocy prawa za dokument potwierdzający wykształcenie średnie oraz uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia, na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 ze zm.), będą kwalifikowani na podstawie wyników

uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotów wymaganych na dany kierunek studiów. Uzyskany na świadectwie wynik będzie przeliczany na punkty URK według następujących zasad:

 

 

Matura EB

Punkty URK

poziom podstawowy

(liczba godzin 2–3)

poziom rozszerzony

(liczba godzin 4–5)

9,01–10,00

70,0

100

8,01–9,00

63,0

90

7,01–8,00

52,5

75

6,01–7,0

42,0

60

5,0–6,0

31,5

45

poniżej 5,0

0

0

 

 1. Komisja Rekrutacyjna na podstawie danych wprowadzanych przez kandydatów do systemu elektronicznego wyliczają punkty URK, wybierając najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot oraz poziom w celu utworzenia listy rankingowej kandydatów na poszczególne kierunki studiów. Szczegółowe terminy składania dokumentów i publikacji list rankingowych ustala Komisja.

Załącznik nr 3 do Uchwały Senatu nr 80/2023 z dnia 28 czerwca 2023 roku

Zasady kwalifikacji obowiązujące w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie przy postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia, przyjmowanych na podstawie osiągnięć uzyskanych w procesie potwierdzenia efektów uczenia się w roku akademickim 2024/2025

§ 1

 1. Uczelnia może potwierdzić efekty uczenia się uzyskane w procesie uczenia się poza systemem studiów osobom ubiegającym się o przyjęcie na studia, zgodnie z przepisami określonymi w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej Ustawą.

 2. Efekty uczenia się uzyskane w procesie uczenia się poza systemem studiów mogą zostać potwierdzone osobom ubiegającym się o przyjęcie na studia na określonym kierunku, poziomie i profilu, jeżeli Uczelnia posiada:

  1. pozytywną ocenę jakości kształcenia na tych studiach

albo

  1. kategorię naukową A+, A albo B+ w zakresie dyscypliny, o której mowa w art. 53 ust. 1 Ustawy, albo dyscypliny wiodącej do której przyporządkowany dany kierunek studiów.

 1. Efekty uczenia się są potwierdzane w zakresie odpowiadającym efektom uczenia się określonym w programie studiów.

 2. Efekty uczenia się nie są potwierdzane dla programów studiów, o których mowa w art. 68 ust. 1, pkt 1–10 Ustawy.

§ 2

 1. Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone osobie posiadającej:

  1. dokumenty, o których mowa w art. 69 ust. 2 Ustawy, i co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia;

  1. kwalifikację pełną na poziomie 5 PRK albo kwalifikację nadaną w ramach zagranicznego systemu szkolnictwa wyższego odpowiadającą poziomowi 5 europejskich ram kwalifikacji, o których mowa w załączniku II do zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (Dz. Urz. UE C 111 z 06.05.2008, str. 1) – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia;

  1. kwalifikację pełną na poziomie 6 PRK i co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia;

  2. kwalifikację pełną na poziomie 7 PRK i co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejne studia pierwszego stopnia lub drugiego stopnia.

 2. Osoba ubiegająca się o potwierdzenie efektów uczenia się, w terminie co najmniej 1 miesiąca przed rozpoczęciem rekrutacji na określony kierunek, poziom i profil studiów, składa do Rektora wniosek o potwierdzenie efektów uczenia w związku z ubieganiem się o przyjęcie na studia. Załączniki do wniosku stanowią dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów formalnych, w tym dokumenty potwierdzające udział w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym.

 3. Rektor spośród nauczycieli akademickich prowadzących kształcenie na danym kierunku studiów powołuje zespół weryfikacyjny w składzie co najmniej 3 osób. Obradom przewodniczy przewodniczący Komisji rekrutacyjnej lub inny, wskazany przez Rektora członek Komisji rekrutacyjnej.

 4. Zespół weryfikacyjny dokonuje analizy dostarczonej dokumentacji i określa zajęcia lub grupy zajęć, których dotyczy potwierdzenie efektów uczenia się. Na tej podstawie, w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem rekrutacji organizuje egzamin.

 5. Wyniki egzaminu, o którym mowa w ust. 4, stanowią podstawę zaliczenia określonych grup zajęć w obowiązującym na danym kierunku programie studiów i przypisania im ocen wraz z wymiarem punktów ECTS. Z postępowania sporządzany zostaje protokół, który stanowi podstawę ubiegania się kandydata o przyjęcie na studia w Uczelni.

Protokół podpisują wszyscy członkowie zespołu.

 1. Rozstrzygnięcia w ramach potwierdzania efektów uczenia się dokonuje Komisja.

 2. W wyniku potwierdzenia efektów uczenia się można zaliczyć nie więcej niż 50% punktów ECTS przypisanych do zajęć objętych programem studiów, przy czym minimalna liczba punktów ECTS uzyskana przez kandydata w procesie potwierdzenia efektów uczenia się, wymagana do przyjęcia na studia wynosi 15 ECTS.

§ 3

 1. Komisja ustala listę osób zakwalifikowanych do przyjęcia na określony kierunek studiów oraz poziom i profil kształcenia na podstawie kolejności wynikającej z obliczenia sumy punktów ECTS, dla której potwierdzone zostały efekty uczenia się.

 2. O przyjęciu na studia decyduje wynik potwierdzenia efektów uczenia się, a kandydaci z najwyższą liczbą punktów ECTS są przyjmowani w pierwszej kolejności.

 3. Liczba kandydatów przyjętych na podstawie wyników uzyskanych w procesie potwierdzenia efektów uczenia się, nie może być większa niż 20% ogólnej liczby studentów na danym kierunku, poziomie i profilu.

Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 80/2023 z dnia 28 czerwca 2023 roku

Warunki i tryb rekrutacji dla kandydatów cudzoziemców na studia w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w roku akademickim 2024/2025

§ 1

 1. Osoby niebędące obywatelami polskimi, zwani „cudzoziemcami”, mogą podejmować i odbywać studia na podstawie:

  1. umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;

  2. umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach;

  3. decyzji ministra;

  4. decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów;

  5. decyzji dyrektora NCN o przyznaniu środków finansowych na realizację badań podstawowych w formie projektu badawczego, stażu lub stypendium, zakwalifikowanych do finansowania w drodze konkursu;

  6. decyzji administracyjnej Rektora.

§ 2

 1. O przyjęcie na studia w Uczelni mogą się ubiegać cudzoziemcy, którzy przystąpią do postępowania kwalifikacyjnego.

 2. Przyjęcie na studia następuje przez:

  1. rekrutację;

  2. potwierdzenie efektów uczenia się;

  3. przeniesienie z innej uczelni polskiej lub zagranicznej.

 3. Na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy posiadają:

  1. świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

  1. świadectwo i inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy, o której mowa w pkt 1;

  2. świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia;

  1. świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r.

 1. Na studia drugiego stopnia mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów wydany w RP albo za granicą i uznany w RP zgodnie z art. 326 ust. 1 Ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub na podstawie umowy międzynarodowej, o której mowa w art. 327 ust. 1 tej Ustawy lub uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.

 2. Świadectwo lub dyplom uzyskane za granicą powinno zawierać adnotację, że uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia do każdego typu szkoły wyższej w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca ten dokument.

 3. Jeżeli na świadectwie lub dyplomie brak jest adnotacji, o której mowa w ust. 5, do świadectwa lub dyplomu należy dołączyć potwierdzenie tego uprawnienia wydane przez odpowiednią instytucję w kraju wydania tego dokumentu.

§ 3

 1. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia prowadzone w języku polskim jeżeli:

  1. ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez MEiN;

  1. posiadają certyfikat znajomości języka polskiego, potwierdzający znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B2, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego;

  2. uzyskają w procesie rekrutacji potwierdzenie Uczelni, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim. Dokumentami potwierdzającymi znajomość języka polskiego są również świadectwa dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty lub świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim.

 2. Za studia mogą być pobierane opłaty ustalone odrębnymi przepisami.

§ 4

 1. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia, o których mowa w § 2, prowadzone w języku obcym, jeżeli:

  1. posiadają dokument potwierdzający znajomość języka obcego, w którym będą prowadzone studia na podstawie wydanych certyfikatów:

   1. Cambridge B2 First (stopień C lub wyższy);

   2. Cambridge C1 Advanced;

   3. Cambridge C2 Proficiency;

   4. IELTS Academic (co najmniej 5.5 punktów);

   5. TOEFL (co najmniej: iBT: 72 punkty, ITP: 543 punkty, CBT: 180 punktów);

   6. IB diploma;

   7. EB certificate;

   8. inny dokument (np. odpis dokumentu potwierdzającego zaliczenie uniwersyteckiego lektoratu języka angielskiego co najmniej na poziomie B2);

lub

  1. posiadają potwierdzenie rozpoczęcia kursu językowego na poziomie minimum B2 w certyfikowanej szkole językowej - kurs musi być zakończony do dnia rozpoczęcia studiów, lub

  2. posiadają świadectwo, dyplom lub inny dokument potwierdzający ukończenie za

granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w tym samym języku obcym, w którym będą prowadzone studia, lub

  1. uzyskają w procesie rekrutacji potwierdzenie Uczelni, że ich przygotowanie oraz

stopień znajomości języka obcego pozwalają na podjęcie studiów w tym języku, lub

  1. posiadają obywatelstwo kraju, w którym językiem urzędowym jest język, w którym prowadzone będą studia.

 1. Za studia mogą być pobierane opłaty ustalone odrębnymi przepisami.

 

§ 5

 1. Postępowanie rekrutacyjne dotyczące kandydatów cudzoziemców, starających się o przyjęcie na studia składa się z:

  1. rejestracji w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów na wybrany kierunek, poziom i formę studiów; kandydat przystępując do założenia konta zapoznaje się z oświadczeniami i zobowiązaniami, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji, w tym m.in. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie oraz do sporządzania list, zestawień, rankingów z danymi osobowymi wynikającymi z trybu pracy Komisji;

  1. wniesienia opłaty w wysokości ustalonej odrębnymi przepisami za przeprowadzone postępowanie kwalifikacyjne na numer rachunku bankowego podany w systemie elektronicznym podczas zakładania konta w tym systemie lub na nr konta podany na stronie internetowej rekrutacji dla cudzoziemców;

  1. zakwalifikowania się na studia;

  2. złożenia w Komisji kompletu dokumentów, określonych w § 6;

  3. wydania pozytywnej lub negatywnej decyzji w sprawie podjęcia studiów;

  4. dokonania wpisu na listę studentów na pierwszego rok studiów.

 2. Decyzję o przyjęciu cudzoziemca na studia podejmuje Rektor.

 3. Dopuszcza się zakwalifikowanie do przyjęcia na studia oraz wydanie decyzji o przyjęciu na podstawie wyraźnych skanów dokumentów pod warunkiem dostarczenia oryginałów do wglądu nie później niż do końca pierwszego semestru studiów.

§ 6

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów cudzoziemców, na studia:

  1. podpisana ankieta osobowa z wydruku elektronicznego;

  2. na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie – wydane w Rzeczypospolitej Polskiej świadectwo dojrzałości albo zalegalizowane lub opatrzone apostille świadectwo lub inny dokument uzyskany za granicą, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działała instytucja wydająca świadectwo, uznane za równoważne odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości;

  1. na studia drugiego stopnia – kopia (oryginał do wglądu) dyplomu wraz z suplementem określającym wykaz ocen i modułów zajęć (przedmiotów) realizowanych podczas całego toku studiów, uprawniający do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia lub na studiach wyższego stopnia w państwie, w którym został wydany lub uprawniający do kontynuowania kształcenia w Polsce na podstawie umowy międzynarodowej.

W przypadku dyplomów nie dających uprawnień do kontynuacji kształcenia w kraju jego uzyskania wymagana jest nostryfikacja, zgodnie z art. 327 ust. 5 Ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

  1. dyplom musi być zalegalizowany lub opatrzony apostille, o ile jest ono wymagane dla danego kraju;

  2. dokument potwierdzający wykształcenie musi być opatrzony tłumaczeniem przysięgłym bądź poświadczonym przez właściwego konsula na język, w którym prowadzone będą studia;

  1. dokument stanowiący podstawę do zwolnienia z opłat, o których mowa w art. 324 ust. 1–7 Ustawy;

  1. dowód dokonania opłaty rekrutacyjnej na numer konta bankowego zgodnie z informacją zamieszczaną po rejestracji w systemie elektronicznym;

  1. rodzaj i numer dokumentu tożsamości;

  2. dokument potwierdzający znajomość języka, o którym mowa w §3 ust. 1 albo §4 ust. 1;

  3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki, o ile jest ono wymagane na danym kierunku studiów;

  4. aktualna kolorowa fotografia kandydata w wersji elektronicznej, zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, którą należy wgrać do systemu.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Komentarze (0)