Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2024/2025

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu rekrutacja 2024/2025

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2024/2025 na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2024.

 

UCHWAŁA NR 25/ 2023 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu z data 21 czerwca 2023 r. w sprawie: uehwalenia warunków, trybui terminu rekrutacji, limitu przyjąć oraz zakresu egzaminów wstępnych, na poszczególne kierunki oraz formy, naI rok studiów w roku akademickim 2024/2025.

Działając na podstawie art. 28 ust.1 pkt 10 ustawyz dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym nauce (tekst jednolity Dz. U.z 2023 r. poz. 742 t.j.) oraz § 16 pkt9 Statutu Akademii Sztuk Pięłmych im.E. Gepperta we Wrocławiu, Senat ASP ustala, co następuje:


§ 1
Senat Akademii Sztuk Pięknych im.Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu określa szczegółowe warunki, tryb, termin rozpoczęciai zakończenia rekrutacji, limity przyjąć oraz zakres egzaminu wstępnegona pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego i drugiego stopnia na poszczeg6lnych kierunkach studiów prowadzonych na Akademii w formie stacjonarnej i niestacjonamej w roku akademickim 2024/2025 tj.:

 • Malarstwo,
 • Rysunek
 • Rzeźba
 • Mediacja sztuki
 • Sztuka mediów
 • Architektura wnętrz
 • Wzornictwo
 • Scenografia
 • Sztuka i wzornictwo szkla
 • Sztuka i wzornictwo ceramiki
 • Konserwacja i restauracja dzieł satuki - specjalność Konserwacja i restauracja ceramiki szkla.
 • Interdyscyplinarne — 2 letnie studia drugiego stopnia z wykładowym językiem angielskim

§ 2
5. Podstawą przyjęcia na jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego stopnia w ASP stanowią wyniki egzaminu wstępnego kandydatów, którzy posiadają świadectwo dojrzałości uprawniające do ubiegania sięo przyjęcie na studia.

6. Podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia w ASP stanowią wyniki egzaminu wstępnego kandydatów, którzy posiadają tytuł magistra lub minimum licencjatatego samego kierunku, kierunku pokrewnego wskazanego przez Wydział prowadzący kształcenie lub innego.

7. Podczas egzaminu wstępnego, kandydat przedstawia prace świadczące o uzdolnieniach artystycmych lub szczególnych predyspozycjach do podejmowania studiów na danym kierunku, niesprawdzalnych w trybie egzaminu maturalnego.

8. Kandydat winien uzyskać pozytywny wynik ze wszystkich ocenianych zadań w poszczególnych etapach egzaminu praktycmego, obowiązujących na danym kierunku, poziomie kształcenia i formie studiów jak również zostaje oceniony jego poziom wiedzy kierunkowej.

9. Określone niniejszą uchwałą warunki, tryb, limit, termin rekrutacji oraz zakres egzaminów wstępnych obowiązują obywateli polskich i cudzoziemców oraz kandydatów z maturą międzynarodową potwierdzoną otrzymaniem dyplomu IB.

§ 3

Laureacii finaliści przeglądów plastycmychz rysunku, malarstwai rzeźby — organizowanych przez Centrum Edukacji Artystycmejz siedzibą w Warszawie, ubiegający sięo przyjęcie na stacjonarne studia pierwszego stopnia oraz stacjonarne jednolite studia magisterskie prowadzone przez Akademię Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, przyjmowani są na zasadach ustalonych osobną uchwałą senatu.

§ 4
4. Rekrutacja na studia w Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu w roku akademickim 2024/2025 rozpocznie się:
• na semestr zimowy niewcześniej niż 20 maja 2024r.a zakończy niepóźniej niż 27 września 2024 r.
5. W przypadku kierunków prowadzonychz wykładowym językiem angielskim rekrutacja rozpoczyna się:

a. I nabór —1 lutego do 15 marcaz wynikami rekrutacji do 29 marca 2024

b. II nabór — 15 kwietnia do 28 czerwca,z wynikami rekrutacji do 12 lipca 2024

c. III nabór — 22 lipca 2024,a zakończy się nie później niż 30 września 2024r.

6. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzają Wydzialowe Komisje Rekrutacyjne (WKR) powołane przez dziekanów dlaposzczególnych kierunków, poziomów kształceniai form studiów oraz Uczelniana Komisja Rekrutacyjna (UKR) powołana przez Rektora.

7. Regulamin postępowania rekrutacyjnego zawierający w szczególności zakresy obowiązków Komisji,o któiych mowa w ust.2 stanowi załącmik nr2 do niniejszej Uchwały.

§ 5
1. Kierując się odpowiedzialnościązajakość kształcenia Senat ASP określa limity przyjęć na I rok studiów jednolitych magisterskich, studiów pierwszegoi drugiego odrębnie dia każdego kierunku studiów, poziomu kształcenia i formy studiów. Szczegółowe określenie limitu przyjęć na studia w ASP we Wrocławiu w roku akademickim 2024/25 zawiera załącznik nrl do niniejszej Uchwały.
2. Senat ASP upoważnia Rektora do podniesienia limitu przyjęć na studia stacjoname w ASP nie więcej niż 2% ogólnej liczby studentów przyjętych na studia stacjonarne na poprzedni rok akademicki, w przypadku:
a. przyjmowania kandydatów — laureatów ogólnopolskich przeglądów plastycmych organizowanych przez Centrum Edukacji Artystycmej, dla których ustalono zasady
przyjmowania na studia w odrębnych uchwałach Senatu ASP

b. oraz przyjmowania kandydatów, których odwołania od decyzjio nie przyjęciu na studia zostaną pozytywnie rozpatrzone.
3. Senat ASP upoważnia Rektora do podejmowania wynikającychz bieżących potrzeb postępowania rekrutacyjnego decyzji w zakresie: zmian limitów przyjęć określonych niniejszą uchwałą; zawieszenia naboru na dany kierunek, poziom lub formę studiów w przypadku gdy liczba zarejestrowanych kandydatów nie gwarantuje przeprowadzenia konkursowego egzaminu wstępnego; nieuiuchamiania studiów niestacjonarnych ježeli liczba przyjętych na studia stacjonarne jest niższa niż ustalony dolny limit przyjęć,a także wszelkich innych zmian wynikającychz obowiązujących przepisów prawa.

§ 6
1. Postanowienia wiążące dlawszystkich postępowań rekrutacyjnych:
a. w razie nie wypełnienia limitu przyjęć na studia stacjonarnei niestacjonarne ASP we Wrocławiu może ogłosić dodatkowy termin naboru na studia.
b. prace wykonane podczas egzaminu wstępnego są dokumentami procesu egzaminacyjnego i nie podlegają zwrotowi.


§ 7

Szczegółowe zasady klasyfikacji dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, zasady punktacji oraz tryb rekrutacji cudzoziemców określają odpowiednio załącznik nr 3,4,5 i 6 do niniejszej Uchwały.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Komentarze (0)